Liste over åpne endringsforslag til Teknisk regelverk

Antall forslag: 143

# Dato Navn Bok Status Type Saksbehandler Forslagstekst
3154 30.11.2021 Steinar Danielsen 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Kravendring Teknisk regelverk Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring er utdaterte og foreslått erstattet av Felles Elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Disse kapitlene har stilt og stiller relevante krav for driftskontroll av kontaktledningsbrytere. I samme gjennomgang er det identifisert behov for endring av noen krav til banestrømforsyningsanlegg.
3153 30.11.2021 Steinar Danielsen 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring SD Teknisk regelverk Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring er utdaterte og foreslått erstattet av Felles Elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Kapitlene kan derfor fjernes. I samme gjennomgang er det identifisert behov for endring av noen krav til banestrømforsyningsanlegg.
3152 30.11.2021 Steinar Danielsen 510 Felles elektro Anbefalt Nytt krav SD Teknisk regelverk Banestrømforsyning har frem til nå inneholdt krav for prosjektering og bygging av fjernstyringsanlegg. Hovedomfanget har vært banestrømforsyningsanlegg og kontaktledningsanlegg, men andre anlegg har også vært nevnt. Teknisk Elkraft har seneste to år gjennomgått disse regelverkskapitlene, oppdatert dem til dagens standard og myndighetskrav (i hovedsak kraftberedskapsforskriften) og utvidet omfanget til å gjelde alle Bane NORs elektriske forsyningsanlegg. Foreslår derfor at det nye regelverket for "Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg" etableres i regelverksboken for Felles elektro med felles krav for alle anleggene. Anleggsspesifikke krav vil plasseres i regelverkskapittel for respektive anleggstype.
3151 24.11.2021 Torgeir Sønstabø 521 Tunneler, prosjektering og bygging Ikke behandlet Feil I TRV:00652 står det at gangbanen skal ligge i høyde med skinneunderkant eller høyere. Slik jeg leser TSI-SRT skal dette være i høyde med skinneoverkant eller høyere.
3150 23.11.2021 Helen Helland 550 Signal, prosjektering Ikke behandlet Kravendring Endre mål i "Figur :Stoppskilt" til 400 mm x 400 mm. Unntak: Ved behov for andre dimensjoner skal størrelser angitt i NS-EN 16494 benyttes.
3149 19.11.2021 Frode Hansen 553 Signal, kontroll Ikke behandlet Feil I testprotokoll for NSI-63, kap 5.1, så står det at sjekklister skal prosjekteres. Da burde det ligget sjekklister i word format som er redigerbare i TRV. I dag ligger det kun pdf og den er ikke redigerbar i forhold til å gråe ut punkter som ikke er aktuelle.
3148 19.11.2021 Helen Helland 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Annet Foreslår at læreboksteksten oppdateres med: Nummerering: Ny nummerserie: km+løpenummer. Gamle nummerserie: firesiffret iht. strekningsbasert nummerserie. Nye master innimellom eksisterende får bokstavkode a, b,c... Eksisterende master omnummereres normalt ikke da det krever nye skilt og oppdatering av dokumentasjon.
3144 12.11.2021 Håkon Elvsaas 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Kravendring I forbindelse med opprettelse av Linjedatabasen, skal linjeberegninger forvaltes i Linjedatabasen i motsetning til BaneData. Det foreslås følgende endringer i denne delen av regelverket (se vedlagt dokument).
3142 10.11.2021 Ole Martin Langerud 552 Signal, vedlikehold Ikke behandlet Feil Hei I måleskjema for linjeblokkutrustning for NSB-87 under punkt 1.1.2 måleskjema for minusstrøm(side 6 av 9) er det byttet om 2 punkter. det står at man skal måle U5-kabelspenning og U6-spenningstap over diode/motstand. virkeligheten er U5-spenningstap over diode/motstand og U6-kabelspenning. U5 og U6 er henvist på figur 5.k.2 på side 4 av 9 i samme dokument. legger ved dokumentet. Foreslår en enkel områkering på U5 og U6 så figur og måleskjema tilsvarer hverandre.
3140 09.11.2021 Knut Bjørgvik 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Nytt krav Ifbm bygging av nye plattformer har jeg forstått at tillatte høydeavvik gjelder fra skinnetopp og til topp plattformelement, på inntil + - 20 mm. Kravet sier ingen ting om to naboelement, hvis de havner i ytterkant på hver side av toleransekravene så kan vi fort få inntil 40 mm høydeavvik på tilstøtende elementer. Det blir en bra snublekant for togreisende og en sikkerhetsrisiko for brøyteutstyr/mannskap, samt at det ikke estetisk ser bra ut. Måtte påpeke slike høydeavvik ifbm plattformprosjektet som nettopp er avsluttet på Trønderbanen, men det burde vært fanget opp i Teknisk Regelverk.
3139 08.11.2021 Tom-Erik Rørheim 525 Bruer, prosjektering og bygging Ikke behandlet Nytt krav Forslag om å ta inn krav om brannmotstand (tid før kollaps) for å redusere sannsynligheten for at overgangsbruer som brenner kollapser og skader annen infrastruktur som KL, skinner og annet. Dersom konstruksjonen bærer til den slukkes, kan den fjernes mer kontrollert og det er færre andre elementer som må repareres før banen under er operativ igjen. Dette kan gi god RAM.
3138 08.11.2021 Lise Marie Pettersen 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Presisering Gjelder kulepunkt 7 fra toppen. (kryssveksler). Det bør legges inn informasjon om hvordan man nummererer kryssveksler i nyere elektroniske sikringsanlegg. Dette basert på følgende tilbakemelding fra TTG: "For nyere sikringsanlegg benyttes ikke a/b/c/d-nummerering av doble kryssveksler. Da benyttes 2 forskjellige numre. Det av hensyn til brukergrensesnitt ved kommandogivning til objekt samt for å unngå misforståelser i operativ drift."
3137 03.11.2021 Johan L. Aase 525 Bruer, prosjektering og bygging Ikke behandlet Annet Gjelder: TRV:05197 d) Rekkverk på overgangsbruer med gang- og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk, kapittel 3.6 Funn: Link til håndbok V161 virker ikke
3136 25.10.2021 Frode Teigen 550 Signal, prosjektering Ikke behandlet Kravendring Det tillates i dag at sporveksel 1:9 bestykkes med kun 1 drivmaskin dersom hastighet er mindre eller lik 40 km/h. Dette vil imidlertid ikke sikre at sporveksel 1:9 R300 tilfredstiller krav i TSI Infrastruktur fordi denne sporvekseltypen krever minimum 2 drivmaskiner for å sikre minimum avstand på 58 mm mellom fraliggende tunge og stokkskinne. Dette tilsvarer krav 4.2.8.6 i TSI INF. (max «free wheel passage» på 1380 mm). For å ivareta krav i TSI Infrastruktur, må krav i Signal/Prosjektering/Sporveksel-_og_sporsperreutrustning#Bestykning_av_sporveksel endres slik at det klart går frem at nye sporveksler 1:9 R300 må ha 2 drivmaskiner uansett hastighet.
3135 25.10.2021 Martin Jøndal Gundersen 515 Skilt Anbefalt Annet HMH Oppdatere eksempelmalen for skiltplantabell: Fag i arkfanen "Tabell": K, S, O endres til E, S, O slik at det samsvarer med arkfanen "Faste skilt" og "Redigerbare skilt"
3134 24.10.2021 Claus FEYLING 501 Felles bestemmelser Ikke behandlet Kravendring Det er ikke et brosignal som vises, det er togsporsignal. Svenn Erik Engen bekreftet i epost til undertegnede at dette er en gammel feil.
3133 24.10.2021 Claus FEYLING 501 Felles bestemmelser Ikke behandlet Kravendring Norconsult har gjennom flere år benyttet prikk for å angi spormiddel i skjematisk plan, og har laget et "system" for å relatere prikkens posisjon til hvilken radius og stigning (geometri) sporvekselen har, som igjen motsvarer en kjent tillatt hastighet i avvikessporet så sant det dreier seg om sporveksel der det ene benet er rett. For dobbeltkurvatur sporveksler vil prikken ikke stigning alene være nok til å kjenne tillatt hastighet i rettspor eller i avvik. Systemet er svært enkelt og angir informasjon for alle vanlige sporveksler. Ta utgangspunkt i en skjematisk plan med en sporveksel som deler seg i kjøreretning mot høyre i tegningen, med avvik til venstre (oppover i tegningen). Sporvekselsymbolet har fra før av en trekant med en spiss i sirkelen som angir teoretisk kryss, og en vertikal side som forbinder det skrå avviksporet og det vannrette rettsporet i tegningen. Denne trekantens kateter har lengde 6 skjematisk tegne-enheter. Dersom vi anser teoretisk kryss som origo for et lokalt aksekort der X = vannrett akse og Y = loddrett akse oppover i tegningen, så plasseres prikkene som følger: 1:7(190) X=3 Y=3 1:9(190) X=3 Y=3 1:9(300) X=3 Y=6 1:12(500) X=6 Y=6 1:14(760) X=9 Y=6 1:15(760) X=9 Y=6 1:18,4(1200) X=12 Y=6 Se vedlagte eksempel fra kommenteringsprosessen for en nylig levert tegning for Hovedplan Kongsvinger Tømmerterminal Raustadmyra, ITK-01-S-10001_02A_w02.
3132 22.10.2021 Steinar Danielsen 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Presisering Kravet gjelder innstilling av overstrømsvern og har et underkrav for utførelse. Underkravet er uheldig formulert (ordet "konflikt" fremkommer to ganger), gjelder kun når overstrømsvernet er et reservevern og savner henvisning til løsning. Foreslår derfor følgende presisering av underkravet: "Ved konflikt mellom krav til selektivitetsmargin og sikkerhetsmargin bør krav til selektivitetsmargin prioriteres for å unngå anlegg med for lav tilgjengelighet dersom overstrømsvernet er et reservevern, se 4.3.2 b) Vernkonsept. (TRV:03411)" Uklarhet rundt forståelsen av opprinnelig krav ble identifisert i undersøkelsesrapport etter kortslutning i Sandefjord (synergisak 626866) og det er foreslått et tiltak for å avklare hvordan regelverket skal forstås.
3130 22.10.2021 Arne Aas 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Kravendring Hovedintensjonen med endringsforslaget er å formalisere gjeldende praksis for oppheng av selvbærende metallfri fiberkabel (ADSS) som monteres i kontaktledningsmaster. Det er ønskelig og klargjøre konseptet for både forvaltningsorganet bla. ved faglig leder EH og prosjekterende av teleanlegg. (ref. synergi #605299 - https://synprod.banenor.no/synprod/case/605229?section=11856 ) Prosjekterende for kabelanlegg Tele mangler generelle føringer for oppheng og prinsipper for integrasjon av selvbærende fiberkabel master/åk i kontaktledningsanlegget. Tele henviser fra kravID TRV:01194 (3.1 Luftkabelanlegg) til TRV:00967 (9. Fundamenter, master og åk). Læreboktekst fra Tele er utformet som en henstilling til å ta kontakt med prosjekterende av kontaktledningsanlegget som følger: " ........ Avdekkes det et behov for økt fiberkapasitet koordineres dette med krav til dimensjonering av kontaktledningsmaster - se Teknisk regelverk for kontaktledning Dimensjoneringskriterier. Kroker for oppheng av fiberkabel, dimensjonering og utforming av disse samt innfestingsmetode til mastekonstruksjon utformes i samarbeid med prosjekteringsansvarlig for kontaktledningsanlegget. Dette ivaretar forskrifter om fellesføring og øvrige vedlikeholdshensyn for anleggene. ....." Ved rehabilitering av kabelanlegg på eksisterende banestrekninger der eksisterende kontaktledningsanlegg benyttes (i.e ingen direkte tverrfaglig kontakt med prosjekterende for master og åk eksisterer) trenger prosjekterende for fiberkabelanlegget noen føringer i form av prinsipptegning for bla oppheng, kryssing av kontakttråd, alternativ kryssing i åk, evt. metode for nedføring o.l. Foreslår å ta inn ny tekst som både adresserer oppheng gjennom å ta inn eksisterende tegning IAT-20-M-31037 som generell prinsipptegning og at det også legges til læreboktekst som klargjør DSB veileder til FEF § 6.5 . "Fellesføring høyspenning – fiberoptisk kabel" som uten dokumentasjon og risikovurdering av at fiberkabel henger over høyspenningsledere (kontakttråd) kan tolkes som brudd på gjeldende forskrift/veileder. (ref. mail til fagansvarlig tir. 19.10.2021 09:16 )
3129 21.10.2021 Egil Dahl 550 Signal, prosjektering Ikke behandlet Feil Endringsforslag for referanser nevnt i tabell for «Identifiserte avvik med tiltak» (vedlegg a i TRV 550 kap 5 forriglingsutrustning). Teknisk Regelverk er forandret siden tabellen ble laget. I nyeste utgave av Teknisk regelverk (pr 2021) er forriglingskravene nå lagt under punkt 4 (i motsetning til punkt 2 i eldre versjon 2011), og det er lagt til flere punkter slik at nummerering også er forskjøvet enkelte steder. Foreslår å endre referansene i tabell (vedlegg a) fra 2.x.x.x til 4.x.x.x. Samtidig legges inn tilhørende kravID i samme setning. I rubrikk for «Gjeldende regelverk» må vi se over og oppdatere snarveiene slik at de peker på nyeste versjon av TRV. Forslag til ny tekst (referans) i første rubrikk: 2.1.1.1.h) forandres til: TRV:02556 4.1.1.1.h) 2.1.1.1.i) forandres til: TRV:02557 4.1.1.1.i) 2.1.1.1.k) forandres til: TRV:02559 4.1.1.1.k) 2.1.1.1.l) forandres til: TRV:02560 4.1.1.1.l) 2.1.1.2.c.2) forandres til TRV:02564 4.1.1.2.d.2) 2.1.1.2.c.6) forandres til TRV:02564 4.1.1.2.d.6) 2.1.2.1.a) forandres til TRV:02565 4.1.2.1.a) her legges også inn oppdatert tekst i siste rubrikk nemlig riktig referansen som er 4.1.1.1.i) 2.1.3.1.b) forandres til TRV:02572 4.1.3.1.b) 2.1.3.2.b) forandres til TRV:02574 4.1.3.2.b) 2.1.3.2.d) forandres til TRV:02577 4.1.3.2.e) 2.1.3.2.e) forandres til TRV:02578 4.1.3.2.f) 2.2.1.1.g) forandres til TRV:02759 4.2.1.1.g) 2.2.1.1.h) forandres til TRV:02760 4.2.1.1.h) her legges også inn riktig tekst i andre rubrikk nemlig riktig referanse som er «h») 2.2.1.1.k) forandres til TRV:02763 4.2.1.1.k) 2.2.2.a) forandres til TRV:02766 4.2.2.a) 2.2.3.1.b) forandres til TRV:02770 4.2.3.1.b) 2.2.3.2.a) forandres til TRV:02771 4.2.3.2.a) 2.2.3.2.b) forandres til TRV:02772 4.2.3.2.b) 2.2.3.3.b) forandres til TRV:02775 4.2.3.3.b) 2.3.2.a) forandres til TRV:02804 4.4.2.a) Obs her er jeg litt i tvil om det kanskje gjelder TRV:07883 4.4.2.b) 2.3.2.c) forandres til TRV:02805 4.4.2.c) 2.3.2.d) forandres til TRV:02806 4.4.2.d) 2.3.3.a) forandres til TRV:02810 4.4.3.b) her legges også inn riktig tekst i andre rubrikk nemlig riktig referanse som er «b») 2.5.1.e.5) forandres til TRV:02856 4.6.1.e.5) (Obs her er jeg litt i tvil om jeg har forstått dette riktig?) 2.5.1.h) forandres til (Obs) TRV:02859 eller TRV:02860 eller TRV:02861 i kapittel 4.6.1??? 2.5.1.i) forandres til TRV:02856 4.6.1.e.5) (Obs her er jeg litt i tvil om jeg har forstått dette riktig?) 2.5.3.c) forandres til TRV:02866 4.6.4.c) 2.6.c) forandres til TRV:02869 4.7.c) 2.6.e) forandres til TRV:02871 4.7.e) 2.6.l) forandres til TRV:02878 4.7.l) 2.6.m) forandres til TRV:02879 4.7.m) 2.7.a) forandres til TRV:02880 4.8.a) obs her må opplysninger i tredje og fjerde rubrikk også oppdateres 2.7.c) forandres til TRV:02882 4.8.c) 2.7.d) forandres til TRV:02883 4.8.d) 2.7.e) forandres til TRV:02884 4.8.e) 2.7.g) forandres til TRV:02886 4.8.g) 2.8.b) forandres til TRV:02890 4.9.b) 2.8.c) forandres til TRV:02891 4.9.c) 2.8.e) forandres til TRV:02893 4.9.e.2) 2.8.k) forandres til TRV:02899 4.9.k) 2.8.l) forandres til TRV:02900 4.9.l) 2.9.2.b) forandres til TRV:02900 4.10.2.b) 2.9.2.c) forandres til TRV:02905 4.10.2.c)
3127 19.10.2021 Kristine Hafne 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Presisering Foreslår at teksten "Sidespor på linjen og andre spor på stasjoner" endres til å samsvare med definisjoner i tjn (og trv). Kan endres til: "Sidespor på linjen og skiftespor? på stasjoner". Det er ikke innlysende hva som menes med "andre spor" da det er dårlig definert i regelverket i dag.
3126 19.10.2021 Thomas Vatn Bjørge 532 Overbygning, vedlikehold Ikke behandlet Annet Lenke til grenseverdier for "Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i skinnekryss" er til gammel pdf. Lenke til ny wiki-side er her: https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog_over_feil_og_skader_i_skinnekryss
3125 18.10.2021 Magnus Zachariasen 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Kravendring I avsnittet listes det opp flere krav til plassering av kjedebrudd, noen er motstriden som at det skal "plasseres mellom hovedsignal" mens det senere står "rett foran første sporveksel på stasjonen". Dette har ført til at det oppstår diskusjoner mellom fag/prosjekter om hvor kjedebrudd skal plasseres. Plassering av kjedebrudd, spessielt store og negative, er viktig for mange avdelinger i Bane NOR. I trafikal sammenheng utgjør en sammenhengende kilometrering langs banen en viktig rolle i beredskapen/sikkerheten. Tvetydighet om hvor et tog er i en nødsituasjon kan få alvorlige konsekvenser. F.eks personer i spor, påkjørsler og TSR-innlegging. En god plassering av kjedebrudd kan motvirke mange av de negative konsekvensene kjevebruddet har. Plassering av store og negative kjedebrudd er så viktig at de bør avklares tidlig i prosessen, når en endring sendes inn til godkjenning av trafikk er det kostbart å endre plasseringene av kjedebrudd. Siden dette er så viktig for trafikkavviklingen mener vi at Trafikk bør godkjenne plassering av alle større positive kjedebrudd og nesten alle negative kjedebrudd. Ved å sette en grense på størrelse vil man unngå at dette er nødvendig ved småjusteringer og nyinnmålinger som ikke har noen praktisk innvirkning. Et annet alternativ er å utvetydig beskrive plasseringen av disse kjedebruddene på forhånd (i regelverket), men vi anser at dette vil være vanskelig grunnet mange ulike momenter som må veies opp mot hverandre (signalplasseriner, grunn til kjedebrudd, administrative grenser, positivt/negativt brudd, tuneller/omgivelser, tilkomst til spor) og et forholdsvis begrenset antall saker per år. Forslag til nytt/endret krav "Plassering av kjedebrudd større enn +200m (positiv) og -50m (negativ) skal godkjennes av trafikk."
3124 18.10.2021 Ingeborg Tulluan 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Nytt krav Det står fra tidligere i Teknisk spesifikasjon at radius skal være større enn 250 m. Jeg har sett i regelverket også. Kapittel Spor på bruer, det står ikke noe om krav til horisontal kurveradius der. Burde ikke samme krav stått der ? Vertikal kurveradius har ikke krav på noen av de to steder (regelverk/spesifikasjon). Er det behov for det ?
3122 14.10.2021 Steinar Danielsen 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging Anbefalt Nytt krav SD For å redusere innkoblingsstrømmer i autotransformatorsystem, bør/skal feilfri linje spenningsettes som en forlengelse av prøvingen. Det vil si at prøvebryter ikke kobles ut før effektbryter er koblet inn (make before brake). Alternativet er at linjen frakobles for så å spenningssettes på ny. Det er unødvendig. Foreslår nytt utførelseskrav: 2. Utførelse: Ved feilfri linje bør/skal utgående linjebryter legges inn før eventuell prøvebryter legges ut for å redusere innkoblingsstrøm, for eksempel i autotransformatorsystem.
3121 11.10.2021 Jon Andreas Balchen 552 Signal, vedlikehold Ikke behandlet Presisering Releets frafallsverdi (typeverdi) finnes i Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning/Kontroll_av_DSI-rele_type_RC,_RD_og_RE/Tabell_5_B2. Det kan også være påstemplet en verdi på releet. Ved avvik mellom påstemplet verdi og verdien i kolonne "Frafald - skilt stemples" brukes verdien i kolonne "Frafald - skilt stemples". Frafallsverdien er oppgitt i strøm (mA) og/eller spenning (V). Endres til Releets frafallsverdi (typeverdi) finnes i Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning/Kontroll_av_DSI-rele_type_RC,_RD_og_RE/Tabell_5_B2. Ved kontrollmåling av frafallsverdi skal kolonne «Min. F» benyttes. Frafallsverdien er oppgitt i strøm (mA) og/eller spenning (V).
3120 07.10.2021 Arne Aas 562 Tele, vedlikehold Anbefalt Nytt krav Ref. endringsforslag #2682 (ved J. Bertelsen, Bok551 Signal, bygging. Kapittel 4 Avsnitt4.1 ) til kravID TRV:06374 Signalregelverk med referanse i tradisjonelle signalanlegg og adgangssytem har signalspesifikt kvalifikasjonskrav for «godkjent personale» TRV:06373 Deler av infrastrukturen endrer seg ved innføring av ETCS. Lokasjoner som tidligere bare har inneholdt dedikert signalteknisk utstyr vil nå også inneholde noder for transmisjon som er underlagt KV-IKT forvaltning. Kompetansekrav til vedlikeholdspersonell som skal utføre vedlikeholdsoppdrag i transmisjonsnettet bør klargjøres og innskjerpes i teleregelverket : Forslag til ny kravtekst under 562 Tele vedlikehold Transmisjonsanlegg , Avsnitt 7. IP/MPLS nettverk - TRV:0xyNy Kompetansekrav i EN 50159 Kategori-2 nett: Virksomheter med personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på transmisjonsnoder i IP/MPLS nett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk godkjenning ut over generell NKOM autorisasjon (ref. krav ID TRV:07901 ) læreboketkst{{ Spornære ETCS installasjoner kan inneholde transmisjonsutstyr som f.eks er installert signalcontainer. For å tilfredsstille kompetansekrav til vedlikeholdspersonell må administrative rutiner som følger av ITIL prosess og tilhørende arbeidsordre utformes så dette kvalitetssikrer system for å forhindre uautorisert adgang. }}
3119 05.10.2021 Håkon Elvsaas 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Presisering I forbindelse med at Linjedatabasen går i drift 20. oktober, må denne delen endres. Det anbefales at hele 3.4.1 erstattes med: 3.4.1 Linjeberegninger Linjeberegninger skal sendes inn til Linjedatabasen, i henhold til "Instruks for leveranser til Linjedatabasen". Instruksen er fortsatt under arbeid, men kommer til å være tilgjengelig på Banenettet, under Linjedatabasens egne sider. Denne endringen blir ikke gyldig før Linjedatabasen går i produksjon (20. okt).
3118 05.10.2021 Frode Teigen 552 Signal, vedlikehold Ikke behandlet Kravendring Kravformuleringen kan forstås som om det er tillatt med sporvidde ned til 1422 mm på permanent basis. Dette er uheldig og er i konflikt med TRV:05026 og TSI Infrastruktur. Kravet må omformuleres slik at det klart fremgår at dette er knyttet til kontroll med sporveksel hvor det er minste sporvidde forårsaket av tilfeldig objekt som gjelder.
3117 01.10.2021 Alf Helge Løhren 532 Overbygning, vedlikehold Anbefalt Nytt krav Lengdebevegelse av tungen i forhold til stokkskinnen i sporveksler har ført til at driv- og kontrollstenger kommer i gal stilling i rådegraven og skaper "signalfeil" som igjen forstyrrer toggangen, kfr. vedlegg. Med bakgrunn i dette foreslås det å legge inn et nytt krav f) til maksimal forskyvning av tungen i forhold til kjørnemerket på stokkskinnen under vedlikeholdskravene i avsnitt 2.2.1. Dagens punkt f) endres til g). Dette gjelder for sentralstilte sporveksler med rådegrav. Forslag til tekst i punkt f): I sentralstilte sporveksler med rådegrav bør avstanden mellom tungespiss og kjørnemerket ikke avvike mer enn +/- 15 mm og skal ikke avvike mer enn +/- 20 mm.
3115 28.09.2021 Pål Buset 515 Skilt Anbefalt Nytt krav Anvendelsesområde Brukes ved adkomst til usikrede planoverganger i daglig bruk av kjøretøy Plassering (og montering) Fire skilt per planovergang, ett på hver side av veg ved adkomst til planovergang. Skiltene bør står om lag 10 meter før jernbanen og eksisterende skilt. Skiltene bør settes på egen stolpe. Bakgrunn: Hensikt: Skiltet skal vekke veifarendes oppmerksomhet ved ankomst til usikret planovergang. Det må derfor stå langt nok fra planovergangen til at en bilist vil rekke å sette ned farten og få med seg eventuelle andre skilt ved planovergangen, slik som stopp, se, lytt-skilt, eventuelt skilt om ringerutiner og skilt med kilometerangivelse og nødnummer. Jernbanetilsynet ba etter pålegg fra Havarikommisjonen Bane NOR om å utrede hvilke «enkle fysiske tiltak som vil kunne bedre situasjonen på kort sikt for å vekke trafikanters oppmerksomhet ved planoverganger uten veisikringsanlegg». Jfr. JB nr. 2018/07T og JB Rap 2018/04. Mer om skiltet: Monteres på 3 m stolpe ø 60 mm Skiltet måler 3 x 300 x 1500 mm
3114 27.09.2021 Rolf Helge Lande 550 Signal, prosjektering Ikke behandlet Feil Hei! Jeg leser i Tekn. Regelverk, under Signal/Prosjektering/Generelle krav, kap. 4.3.2: «Sikkerhetskritiske funksjoner», der det står følgende: «En sikkerhetskritisk funksjon (SKF) er en overordnet funksjon av sikkerhetsmessig betydning og som ved fravær kan medføre en topphendelse, ref. Bane NORs sikkerhetshåndbok.» Fin definisjon! Men det refereres til en kilde jeg ikke finner noe sted, og det fremstår som om dette er en kilde som burde vært inkludert i styringssystemet som et støttedokument eller en prosedyre. Hvor finner man dette dokumentet («Bane NORs sikkerhetshåndbok»). Har prøvd et søk på Banenettet men det ga ingen umiddelbart nyttige treff. Enten er dette er referanse som burde fjernes, eller så burde referansen være en html-lenke til dokument som vedlegg til artikkelen i Teknisk Regelverk. Kan dere hjelpe? Mvh, Rolf Helge
3108 21.09.2021 Elin Staurem 532 Overbygning, vedlikehold Ikke behandlet Nytt krav I avsnitt "Rutiner for håndtering av ballastavfall" er det i krav TRV:04462 referert til STY-601182 "Håndtering av ballastavfall". Denne prosedyren er imidlertid utgått og ikke erstattet. Forslag om at krav i gammel prosedyre utover lovkrav blir tilføyd i Teknisk regelverk.
3107 19.09.2021 Roar Nybakk 553 Signal, kontroll Ikke behandlet Presisering Vedlegg f., og sjekklister 4.f.24, 4.f.25 og 4.f.28. Presisering av referanse til krav som konsekvens av tidligere endringer i regelverket. Forslag vedlagt.
3103 10.09.2021 Stein Gujord 553 Signal, kontroll Ikke behandlet Presisering Det foreslås at merkeskilt for lokalstiller med bokstavene H og V, endres slik at bokstav H plasseres under høyre trykknapp og bokstav V plasseres under venstre trykknapp. Med dagens plassering åpner det for mulighet for misforståelser ved at man skal trykke på venstre knapp for å legge sporvekselen for kjøring til høyre og på høyre knapp for å legge sporvekselen for kjøring til venstre. To punkter i sjekkliste for lokalstiller må derfor revideres. Ny tekst for pkt. 1.6 : Følger trykknappene vekseltungens bevegelse? Der trykknappene er merket med H eller V skal betjening av trykknapp merket H medføre at tungene går mot venstre og betjening av trykknapp merket V medføre at tungene går mot høyre. Ny tekst for pkt. 1.7: Er trykknappene riktig merket med + og – eller H og V? Der trykknappene er merket med H og V skal H stå under høyre knapp og V stå under venstre knapp.
3098 09.09.2021 Eivind Vangen 550 Signal, prosjektering Ikke behandlet Feil Denne formelen for utregning av TATC tid gir ikke en tid som kan brukes. Denne burde fjernes og evt erstattes med tekst om at dette krever individuell tilpassing av hver enkelt stasjon. Kryssingsbarrieres systemdefinisjon gir gode forslag til hvordan man vurderer rett TATC tid.
3097 08.09.2021 Anders Back 510 Felles elektro Ikke behandlet Presisering Forslag er vedlagt. Begrunnelse for forslaget er at dagens kompetansekrav er lite konkrete. Det stilles stadig spørsmål fra underleverandører om hva som kreves.
3095 07.09.2021 Anders Back 510 Felles elektro Ikke behandlet Nytt krav Utarbeide krav til driftsmerking også for lavspenningsanlegg. Begrunnelse: Faglig leder EL område øst anser dette viktig for å oppnå ensartet merking av skap/fordelinger, kabler og komponenter
3088 02.09.2021 Anders Back 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Feil I dagens tekst i TRV00388, punkt b) står det: 2. Utførelse: Jordingspunktene skal utformes slik at rullende materiell kan passere med etablert markeringsjording. Det vil si at jordingsapparatet i sin helhet skal være utenfor profilet for tog når jordingen er etablert. Forslag: Punket utgår. Begrunnelse: Det er ikke mulig å la rullende materiell passere brann- og rednings markeringsjording. Brann. og redning har jording på begge sider av et skadested. I tillegg er jordingsutstyret for brann- og redning levert med en bøyle for tilkobling til kjøreskinnen - denne bøylen går over skinnetopp.
3085 01.09.2021 Helen Margarethe Helland 515 Skilt Ikke behandlet Kravendring Nytt unntak: Nødnummermerke skal ikke settes opp på planoverganger med ringerutine. Bør man kun angi to desimaler ved angivelse av km?
3083 31.08.2021 Geir Svanø 525 Bruer, prosjektering og bygging Anbefalt Nytt krav Det manglar kombinasjonsfaktor for islast mot pelefundament.
3081 27.08.2021 Bjørn Ivar Olsen 542 Kontaktledning, vedlikehold Anbefalt Kravendring BIOL Endre grenseverdier slik at vedlikeholds- og kritiske grenser sees i sammenheng med strømavtakerens profil og ikke som dagens krav med fokus på installasjon av forskjellige utforminger.
3080 27.08.2021 Bjørn Ivar Olsen 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring BIOL Fjerne underkrav 1 i kravet TRV:00971 da HE-B bjelker som pendelmast medfører uheldige lastpåvirkninger i åk og kan føre til mekanisk brudd i åkenes stag.
3079 26.08.2021 Marie Solberg-Johansen 501 Felles bestemmelser Ikke behandlet Nytt krav Angående Teknisk Regelverk, lurer jeg på om det kunne være en idé å legge kravene om signering i det, under dokumentasjon, for eksempel. Per nå ligger signeringskrav ingen sted skriftlig.
3074 19.08.2021 Andrea Elisabeth Landsverk 515 Skilt Ikke behandlet Presisering HMH Jeg har nylig startet på en skiltmodell, og hadde i den sammenheng stor bruk for TRV når det kommer til plassering og utførelse av skilt. I den forbindelse var det tre ting jeg stusset over 1. «anviser» Det i anvendelsesområdet at anviser med spissen opp betyr at sporrenser skal løftes. Videre står det i TRV:01573 at anviseren skal peke mot sporet. Dette gir ingen mening for meg, og jeg lurer på om dette rett og slett er en kopieringsfeil? Og hva menes med anviser – vi har jo allerede en anviser i telefaget, så dette kan skape forvirring. 2. Hva er god avstand? Det står at skiltet skal plasseres i god avstand foran det stedet hvor sporrenser skal heves. Jeg var usikker på hva som menes med god avstand, og spurte derfor noen signal-kolleger. Av dem fikk jeg vite at dette ofte var noe man brukte unødvendig lang tid på i hvert prosjekt, fordi det var avhengig av hvilke personer som skulle motta tegningene/modellene. En sporkollega sa jeg kunne sette de 2 m foran stokkskinneskjøt, og etter å ha plassert ut alle skiltene fikk jeg vite av en annen signalkollega at han hadde vært borte i 3m og 5m foran i sine prosjekter, og ba meg gjøre om til det.. Etter at jeg hadde gjort det om fikk jeg vite at BN ønsket 10 m foran, og måtte gjøre det om en tredje gang Er det mulig å anslå en anbefaling her? Et utgangspunkt hadde vært kjekt, og spart oss alle for unødvendig tid til omjustering av tegninger og modeller. 3. Foran hva? I tillegg ser jeg nytten av å konkretisere hva sporrenseren skal heves for i utførelse. 4. «Senk i god avstand foran…» Dette er vel en direkte feil, eller så er det jeg som har misforstått. I plasseringsangivelsen for senk sporrenser står det at skiltet skal stå i god avstand foran det stedet sporrenseren skal senkes. Blir ikke dette det samme som å si at husk å ta av deg beltet i god tid før du stopper? Mulig det skal stå etter og ikke foran. Antar dette har vært en kopieringsfeil, men det skaper enkle misforståelser dersom man ikke henger helt med
3055 09.08.2021 Frank Heed 542 Kontaktledning, vedlikehold Anbefalt Presisering BIOL Krav TRV:01506 Presisere at krave gjelder for plasser hvor sikringsjern er montert. Samt at lærebok teksten må revideres og fjerne referanse til gammelt regelverk for Kontaktledning, Bygging da det ikke lenger er krav til å montere sikringsjern.
3044 21.07.2021 Steinar Danielsen 590 Rolling stock Ikke behandlet Annet Noen få omformerstasjoner kan ikke ta imot strøm fra tog som bremser regenerativt. Tilbakemating mot disse gir frakobling når det ikke er sammenkobling med andre omformerstasjoner, for eksempel ved frakobling for arbeid. Det har gitt erfarte driftsproblemer spesielt for omformerstasjonene Stavne og Smørbekk. (Kjelland er under ombygging og Jessheim og Lillestrøm har normalt samkjøring). Foreslår derfor å legge til følgende: "Some excisting converter stations are unable to receive power from regenerating trains. When no connection to other converter stations, regenerating will result in protective shut down. Avoidance of regenerative braking is assumed to be informed to and managed by the driver in such rare situations."
3043 20.07.2021 Frode Teigen 532 Overbygning, vedlikehold Ikke behandlet Kravendring SHT rapport etter avsporing på Bergensbanen kommer med tilrådning om å tydeliggjøre og sikre korrekt forståelse av krav til temperaturer i forbindelse med arbeid i sporet. Krav til temperaturgrenser og sikring mot solslyng er i dag delt mellom flere ulike deler av Teknisk regelverk. For å sikre at kravene blir lett tilgjengelig, bør struktur i Teknisk regelverk for krav relatert til temperaturer og sikring mot solslyng gjennomgås.
3042 19.07.2021 Asbjørn Granlund 532 Overbygning, vedlikehold Ikke behandlet Nytt krav Det mangler rapport for bygging av kryssveksler. Dette bør tilføyes. I rapporten bør ledevidder kontrolleres indirekte ved hjelp av kontroll av rillebredder og sporvidder, slik at målepunkter samsvarer med målepunkter fra FAT hos sporvekselleverandør
3032 13.07.2021 Alf Helge Løhren 532 Overbygning, vedlikehold Ikke behandlet Nytt krav Det bør tilføyes grenseverdier for korrosjon i befestigelse Utdrag fra epost: Mange av fjærene må byttes ut umiddelbart fordi de er rustet «bort» eller knekt i bakre ende. I det øyeblikket man observerer rustgroper eller flakdannelser, bør fjærene skiftes ut. Det samme må gjelde svilleankrene, dvs. at da må svillen byttes ut. Vi har jo bare galvaniserte fjærer. Krav til redusert tykkelse/minimum tykkelse på fjærene er kanskje ikke så praktisk. Det bør vel være nok med en visuell kontroll hvor vi eventuelt setter opp noen retningslinjer (forslag): • Årlig/halvårlig kontroll i fuktige partier av tunneler • Synlige rustgroper (UKV 2) • Rust flak (UKV 2; UKV 1 hvis flere etter hverandre) • Brudd (AKV) • Andre synlige tegn som vi kan foreslå til å vurdere tilstanden?
3024 18.06.2021 Steinar Danielsen 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Presisering Gjelder krav c) TRV:02222 underkrav 2. Kravet ble endret etter endringsforslag 2718. Forslaget ble sendt til kommentering uten at vi fikk tilbakemelding. Det har likevel i ettertid kommet ønsker om klargjøring av teksten. Se vedlegg. Foreslår derfor at kravet omformuleres og presiseres slik at det ikke kan forstås som at fef§4-5 gjelder, men likevel at veiledningen brukes. I tillegg foreslås dette forklart i læreboksteksten. Ny tekst blir derfor: # Utførelse: Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» med hensyn til klatrevennlighet under spenningssatt kontaktledning skal inngjerdingen forsterkes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås: ## Gjerdeutforming skal oppfylle veiledning til fef §4-5, dvs. minimum 2,5 m høyt (minimum 1,8 m over typisk fast snøhøyde på 0,7 m) omsluttende gjerde inklusive piggtråd eller tilsvarende, som gjør det vanskelig å klatre mm. ## Området skal ha stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster. Porten kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området. ## Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal (daglig) driftsadkomst skal unngås. I stedet skal gjerdet forlenges på begge sider av sporet slik at området fremdeles oppleves som omsluttende inngjerdet, typisk i en lengde av 50-100 m fra der det ville vært naturlig med port. {{lærebokstoff|For underlag om krav for hensettingsområder, godsterminaler m.v., se Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning .Informasjon om vurdering av kjøretøy med hensyn til klatrevennlighet er under utarbeidelse. Dokumenthenvisning vil komme senere. Henvendelser kan i mellomtiden stilles til driftsleder iht. FSE §6. Dersom det ikke forefinnes en risikovurdering av aktuelt kjøretøy med annen konklusjon betraktes dette som "utilstrekkelig kjøretøysikring" med hensyn til klatrevennlighet. Hensettingsområder er ikke høyspenningsinstallasjoner iht. fef kapittel 4, men gjerdekravene i veiledningen er gode nok for bruk også her.}}
3013 31.05.2021 Thor Johnsen 553 Signal, kontroll Anbefalt Feil Vedlegg f: Sjekklister for sluttkontroll Vedlegg 17: Sjekkliste for sluttkontroll - relerammer Overskrift i Tabell heter Kabelstativ, det må være feil overskrift?
3011 28.05.2021 Anders Back 515 Skilt Ikke behandlet Feil HMH Dagens krav i a) 3: Avstand mellom skilt ved behov. Tekst endres slik at det blir samsvar med kravet i veiledningen til fef § 8-5. (Angir maks. 15 m mellom skilt.)
3010 26.05.2021 Audun Ingebrigtsen 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Anbefalt Annet BIOL Det ser ut som at en bok har dukket opp to ganger på innholdssiden, mens det istedenfor 540, så skulle nok det stått 541 og eventuelt riktig tittel tekst. Dere ser det her og i vedlagt bilde: https://trv.banenor.no/wiki/Innhold. Eventuelt hvis den ikke skal stå der så kan det jo fjernes. Meningsløst at det kommer opp identisk to ganger hvertfall.
2999 11.05.2021 Jørgen Stenerud 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Presisering Gjelder TRV00904. Kravet omhandler geometrisk utforming av bergskjæringer. I teksten brukes ordet "utsprengningen". Siden dette kravet ikke dreier seg om sprengning, men gjelder uavhengig av metode for berguttak bør ordlyden endres noe. Det kan for eksempel stå: "Skjæringens helning bør tilpasses slik at naturlige sprekkeplan følges". Dette er imidlertid ikke et absolutt-krav, men er noe som bør tilstrebes i de tilfellene der ønsket skjæringsvinkel sammenfaller sånn nogenlunde med de naturlige sprekkeplanene.
2995 03.05.2021 Tor Nålby 501 Felles bestemmelser Ikke behandlet Nytt krav HMH Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/13.8.1.8 Kontaktledning Bør det skilles mellom symbol for lokalstyrt og fjernstyrt betjening av bryter motor Eksempel på hvordan dette kan indikeres se vedlegg.
2991 28.04.2021 Thor Johnsen 553 Signal, kontroll Anbefalt Feil Det står under i kap. 4 4 UTVENDIG KONTROLL "Installasjonskontroll er utført og dokumentasjon overlevert Jernbaneverket:" Det skal vel stå: "Installasjonskontroll er utført og dokumentasjon overlevert Bane NOR:"?
2990 27.04.2021 Håkon Elvsaas 515 Skilt Ikke behandlet Nytt krav I forbindelse med HAZOP-analyse for instruks for ringerutiner ved planoverganger uten teknisk sikring, ble det identifisert behov for en ekstra barriere i kommunikasjonen mellom veifarende og togleder/Txp. Forslaget til barriere er som følger: På hvert skilt med telefonnummer klebes det på en firesifret unik pinkode, som benyttes for å unngå misforståelser vedrørende hvilken planovergang samtalen gjelder. Pinkoden bør være randomisert, slik at koden skiller seg fra tilsvarende kode på planoverganger i nærheten. Klistremerket bør være lett å montere og fjerne, og selve koden bør ha samme skriftstørrelse som eksisterende skilttekst (største).
2988 27.04.2021 Steinar Danielsen 590 Rolling stock Ikke behandlet Annet APPENDIX 1:INFRASTRUCTURE DATA AND RELATED INFORMATION Informasjonen er over 15 år gammel. Det har vært flere endringer i både infrastruktur og kunnskap. En rask gjennomgang viser følgende: Det er riktig at informasjonen i vedlegg A allerede er 15 år gammel. Vi har raskt gått gjennom den og observerer følgende: • Dokumentet beskriver i hovedsak fremdeles relevante forhold for norsk banestrømforsyning (jeg har ikke vurdert grensesnitt mot signal og sikringsanlegg) • Fremtidige planer som beskrevet i dokumentet er utført eller under utførelse • De fleste endringene som er gjort i banestrømforsyningen gjør den stivere/sterkere. Spenningsreguleringen for omformere er imidlertid nå endret til å konsekvent være fallende som funksjon av økt belastning for bedre samkjøring og lastdeling. • Systemdesign for AT (autotransformatorsystem 1.5.10) er etablert og vi forventer resonanser ned mot rundt 100 Hz i verste tilfeller, det vil si med ensidig mating. Merk for øvrig kravet i TRV 590 om at kjøretøy ikke skal være aktive over 87 Hz. Dette kommer EN 50388-2 som er under utarbeidelse som en internasjonal spesifikasjon. • Det er anskaffet nye typer roterende og statiske omformere som ikke er nevnt i dokumentet. • Statiske omformeraggregater kan beskytte seg selv mot overbelastning ved å senke utmatespenningen, primært for å få hjelp fra andre omformerstasjoner i samkjøring, sekundært for å redusere togenes maksimale effektetterspørsel. På den måten kan vi redusere marginer og utnytte anleggene bedre. Vi arbeider med tilsvarende funksjonalitet på de roterende omformeraggregatene. Denne lastbegrensningen medfører nødvendigvis noe dynamikk i systemet. Alternativet er frakopling av omformeraggregatet slik som allerede angitt i dokumentet. • Konsekvensene av at noen eksisterende statiske omformerstasjoner i ingen eller svært liten grad kan håndtere tilbakemating av effekt fra kjøretøy i øydrift eller svak samkjøring kommer lite frem av dokumentet og bør dermed presiseres. Erfaringene fra driften viser at det er dynamikk i samvirke mellom omformerne og togene på en slik måte at statiske karakteristikker kanskje ikke er tilstrekkelig. Jeg har inntrykk av at internasjonale spesifikasjoner er under endring til å hensynta dette ved hjelp av krav om å kunne avstenge regenerativ bremsing i kjøretøyet. • Konsekvensen av strategien med forsyning til hensatte kjøretøy via strømavtaker fremfor togvarmeanlegg er mulighet for såkalte depot-problemer når mange like kjøretøy takter nettstrømretterne på samme sted. Depotproblemer omtales i prEN 50388 som er under utarbeidelse. Der anbefales generelt diodelikeretting av nettstrømretterne som tiltak. Det vil gjøre situasjonen mindre anstrengt for Bane NOR. • En ytterligere konsekvens av denne strategien med forsyning fra kontaktledningen til hensatte kjøretøy er nødvendige avbrudd i forsyningen (for eksempel for omkobling eller feilhåndtering i nettet), og det er uheldig om kjøretøy ikke automatisk kan gjenoppta forsyning når kontaktledningsspenningen kommer tilbake. Dette kommer omtalt i EN 50388-1, men er vel state-of-the-art funksjonalitet i dag. Ville bare nevne det. • Eksisterende roterende omformere hadde tidligere en tydelig resonans for generatorens spenningsregulator rundt 0,1 til 0,3 Hz. Vi undersøker saken. (ref epost med BJU ons. 31.03.2021 11:28)
2987 27.04.2021 Steinar Danielsen 590 Rolling stock Ikke behandlet Annet APPENDIX 2: NETWORK MAP NORWAY er utdatert. I tillegg oppgir kartet informasjon med flere detaljer enn kraftberedskapsforskriften tillater.
2978 13.04.2021 Magnus Zachariasen 515 Skilt Anbefalt Feil HMH Retting av feiltegning. Signal 65G og 102 skal tegnes med gul bakgrunn for signal 102, ikke hvit som angitt i vedlegget. Siden malen er feil blir det mye feil i sluttresultatet.
2969 26.03.2021 Trine Bye Sagen 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Nytt krav Bergskjæringer og geoteknisk kategori. Teknisk regelverk angir at Eurokode 7 skal benyttes, men sier ikke, slik som Svv, hvilken geoteknisk kategori bergskjæringer skal plasseres i. Det savnes en veiledning til dette i regelverket, eller en angivelse av hvilken kategori bergskjæringer skal ligge i. Tilsvarende sier regelverket for Tunneler at "alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelser viser godt og forutsigbart berg, kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1." Man kan tenke seg en tilsvarende tilnærming som for tunneler. Utfordringen er da at man kan få for rigide, enkle krav, og ikke fleksible tilpassede krav med lokal spesifikk vurdering. Statens vegvesen har i N200 Vegbygging angitt hvilke skjæringer som skal plasseres i de ulike kategoriene, se vedlegg. TRV:00011 a) NS-EN 1997-1 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering skal benyttes.
2960 08.03.2021 Øyvind Stensby 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Presisering Lærebokteksten til isolasjonsavstand d1 er upresis etter den siste endringen av Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse. De siste to setningene bør endres til: Ytterligere reduksjon ned til 150 mm statisk og 100 mm dynamisk klaring er i de fleste tilfeller tillatt for bevegelig avspente ledere. Der denne avstanden brukes uten ekstra tiltak må det forventes at det oppstår overslag ved lyn.
2959 05.03.2021 Torbjørn Eskedal 553 Signal, kontroll Anbefalt Presisering Rubrikken "Kontrollør" bør endres til "Kontrollør signal/Sikkerhetskontrollør signal" Dagens tekst "Kontrollør" er gjenstand for misforståelse, slik at det det menes at det er Sluttkontrollør F som skal utføre og kvittere for kontrollene
2958 03.03.2021 Bjørn Ivar Olsen 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring TRV:00994 Toleranser ved etablering og TRV:00996 Oppraging. Her må det tas en gjennomgang tav toleransekravene da disse er svært strengt satt. TRV:00994 underpunkt 5 har en toleranse fra loddlinje på mellom 0,10 og 0,26 grader avhengig av fundamentets totale lengde. TRV:00996 underpunkt 1 har en toleransenøyaktighet i forhold til SOK på ±10 mm som også kan virke unødvendig streng. Det bør også lages en skisse som angir vinkelavvik i forhold til spor samt vinkelavvik individuelt mellom fundamenter for åk.
2954 01.03.2021 Christer Andre Larsen 520 Underbygning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Feil Referanse til NS 3420-F er utdatert. Anbefaler å revidere til oppdatert standard, NS-EN3458 for komprimering, og N200 for utførelse. Det må henvises til hvilke krav som skal gjelde innad i standarden, da den har mange ulike krav avhengig av bruksområde (plukkliste). OBS. ofte gjelder spesiell komprimering for forsterkningslaget, noe NS3458 ikke omhandler utover at kravene skal gis særskilt, og med forslag. Hvilke krav som skal gjelde bør spesifiseres.
2953 01.03.2021 Christer Andre Larsen 520 Underbygning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Presisering TRV:00837: b) Øverste del av forsterkningslaget kan bestå av et avrettingslag av grus/pukk som underlag for ballasten. Forslag: Øverste del av forsterkningslaget kan bestå av et avrettingslag steinmaterialer som underlag for ballasten. Materialet skal bestå av enten knust berg eller knust grus og skal tilfredsstille krav tilsvarende bærelag i henhold til Statens Vegvesens N200, samt utføres og dokumenteres i henhold til standard. Avrettingslaget skal ha maksimal tykkelse på 50 mm.
2950 25.02.2021 Magnus Larsen 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring BIOL Hei, I TRV:00929 så står det at innkjørstoppskilt skal plasseres 10 til 15 meter fra ytterste mast til seksjonsutligger og stoppskilt (grense for skifting) skal plasseres 10 - 15 meter fra innerste mast til seksjonsutligger. Da avstanden imellom ytterste mast og innserste mast for seksjonsutliggeren er 47 til 188 meter så fører dette til at avstanden imellom innkjør og stoppskilt (grense for skifting) er min 67-77 meter til maks 208-218 meter. Da kravet til sikkerhetsavstand for skifteveier er 150 meter må det søkes dispensasjon fra dette kravet eller sikkerhetsavstand kravet i Engineering Guidelines (evt. TRV) hver gang utstrekningene på seksjonsfeltet er mindre enn 120 meter. Det viser seg at dette er tilfelle flere steder i Oslo-området. Det kan ikke være riktig å ha et krav som er avhengig av at man får dispensasjon fra et annet krav, derfor foreslår jeg at dette kravet endres eller spesifiseres. mvh Magnus Larsen
2947 22.02.2021 Roar S. Halstadtrø 525 Bruer, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring Anbefales innvilget (Flere maling systemer som vi allerede bruker bør stå som en mulighet i regelverket for at det ikke skal være nødvendig å søke disp hver gang det er aktuelt å bruke dem. System 2.1 er med tanke på Zinga og 3.1 er Isotrol. Produktnavn er sløyfet i teksten nedenfor for ikke å virke konkurransevridende. Begge systemene har fordeler på hver sin måte og kan medvirke til å redusere utgifter med vedlikehold.4.1 er vedlikehold av system 1 der vi inntil i fjor trodde at det måtte til et lag epoksy for å få god nok heft. ) System 2.1 For behandling av stål under vanskelige forhold og til rep av skader. Også for KL- master og åk i stål. Kan brukes i stedet for system 2. Ståloverflatens tilstand: Maling nedbrutt og stål korrodert Forbehandling: Blåserensing til renhet: Sa 2,5 og ruhet : Rz 50-70µ Beleggsystem: Sinkrik grunning med minimum 95% (vekt) sink i tørrfilm 1 x 60 µm Sinkrik grunning med minimum 95% (vekt) sink i tørrfilm 1 x 60 µm Totalt min.120 µm Det skal "strip coates" dvs males med kost på nagler, kanter og vinkler før hvert strøk. På utsatte steder som er problematisk i forhold til mye korrosjon og stor miljøbelastning kan det brukes 3 strøk til totalt min 180 µm. (Vedlikeholdssystem 3 i R762) Kan også utføres som system 2 der ett lag erstatter sinkrik epoksy primer. Må da være kompatibel med aktuell epoksy mastik. System 3.1 For vedlikehold av ståloverflater der blåserensing ønskes unngått for eksempel for å unngå at bly spres i naturen. Linolje – alkydmaling. Systemet er også godkjent av blant annet vernemyndigheten i Vestfold og Telemark. Kan brukes i stedet for system 3. Ståloverflatens tilstand: Dekkstrøk er nedbrutt, intakt eller delvis intakt blymønje eller termisk sprøyting. Forbehandling: Høytrykksvask med varmt vatn ≥ 60 ⁰C, 800 bar til Wa 2 så salter, løs korrosjon og løs maling fjernes. Gravrust fjernes mekanisk med nålehammer eller rusthakke. Ståloverflater skal ikke bearbeides til de er blanke. Beleggsystem: Alkyd. Overflater grunnes med penetrerende linoljeprodukt. Olje arbeides inn i spalter med pensel. Det skal grunnes til en får en glinsende overflate for å være sikker på at rustporer penetreres. Matte flater krever flere lag grunning. Total tykkelse ≥ 10 µm Grunnmaling utføres med 2 lag jernglimmerpigmentert 1-komponets alkydgrunnfarge. Total tykkelse ≥ 100 µm. Toppstrøk med 1-komponents alkydfarge. Total tykkelse ≥ 50 µm. Totalt min. 160 µm Det skal "strip coates" dvs males med kost med grunnmaling og toppstrøk på vinkler, nagler og kanter før hvert strøk. System 4.1 For vedlikehold av brumaling som utføres før nedbryting av eksisterende maling har gått for langt. Ståloverflatens tilstand: Dekkstrøk delvis intakt. Ingen rust eller kun små partier som repareres med system 2. Det forutsetter at malte flater får tilstrekkelig heft. Forbehandling: Vasking med alkalisk vaskemiddel for fjerning av skitt, fett og salt. Beleggsystem: Nytt toppstrøk med polyuretan min 60 µm. I bynære strøk og områder med utfordringer som gjør sprøytemaling vanskelig kan det males med kost. Det kan i disse tilfeller godtas tykkelse på 50 µm under forutsetning av at det dekker. Hvis ikke må det males flere lag.
2941 18.02.2021 Bjørn Ivar Olsen 542 Kontaktledning, vedlikehold Ikke behandlet Annet Grenseverdier for kontaktledningsanlegg må sjekkes opp mot andre fag sine toleranser, samt at S20B må deles opp i S20B1 og S20B2 for å kunne skille anlegg som er bygget med sikksakk ±300 mm og anlegg bygget med sikksakk ±400 mm.
2937 17.02.2021 Frode Teigen 532 Overbygning, vedlikehold Ikke behandlet Kravendring Kvalitetsklasser og toleranser for sporgeometriske feil bør harmoniseres med EN 13848-5
2936 17.02.2021 Frode Teigen 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Kravendring I tabell 10 stilles det krav til ballastmatter i form av statisk stivhet målt på flat plate. Denne bør oppdateres med krav til dynamisk stivhet målt i henhold til ny standard EN 17282:2020
2935 17.02.2021 Bjørn Ivar Olsen 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring Nytt krav om toleramse i utliggerområdet , dvs. de to nærmeste hengetrådene. +- 20 mm. Vurdere å legge inn informasjon om ledningenes elastisitet. Kontroll med formel legges inn i jernbanekompetanse.no hvis ikke allerede implementert.
2920 04.02.2021 Kjartan Kvernsveen 515 Skilt Ikke behandlet Annet Viser til forslaget jeg sendt inn tidligere i dag - jeg fant ingen måte å ettersende tilleggsinformasjon på. Dersom Bane NOR mangler en standard for skiltet jeg etterlyste, vil jeg få henlede oppmerksomheten på to skilt Statens Vegvesen bruker - se vedlegg. De er til forveksling lik det jeg etterlyser (diagonale striper i stedet for vannrette), den eventuelle meningsforskjellen er så liten at den bør være til å leve med. Skiltene heter "906V/906H "Hindermarkering" og "914V/914H "Tunnelmarkering" Vedlegget her er det samme som jeg la ved i forslaget jeg meldte inn tidligere i dag, men supplert med ovennevnte skilt. TR kan således slette mitt forrige forslag og behandle dette i stedet.
2919 04.02.2021 Kjartan Kvernsveen 515 Skilt Ikke behandlet Annet Se vedlagte fotografi - skilt med gule og sorte striper som benyttes til å merke steder med dårlig klaring. Jeg lette forgjeves etter skiltet i TR. Skiltet finnes heller ikke som registrerbart objekt i Banedata.
2909 27.01.2021 Klepsland 510 Felles elektro Ikke behandlet Nytt krav forslag 2692 vil medføre mer veiledning / krav til grunnlag for prosjektering av plattform For nye stasjoner bør det inngå en veiledning med krav til prosjektering og koordinering av anviste traser med relevant overdekning i plattform for: - elektriske varmeelementer eller rør for fjernvarme - kanaler/rørgater for kabler - utjevning til returkrets (master for åk, kl-master etc.) - lavspenning (lysarmatur, belyste sporanvisere for publikum, monitorer, høttalere, kioskautomater etc.) - optisk fiber (monitorer, høyttaleranlegg etc.) - plassering av gjerdeelementer Lærebokstekst: Kanaler/rørgater for kabler kan eventuelt etableres under rør for fjernvarme (for tining) siden en eventuell oppgraving gir små omkostninger og enkel reetablering med nye rør. Hva med gjerdeelementer i isolerende komposittmateriale?
2890 11.01.2021 Anders Back 510 Felles elektro Ikke behandlet Presisering Endringer i tabell 6 og figur 4. Se vedlagte pdf.
2885 06.01.2021 Frode Teigen 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering Ikke behandlet Nytt krav Opprinnelig forslag til 530/Publikumsarealer/Belysning (https://trv.jbv.no/endringsforslag/forslag/2879) som er forkastet: "Foreslår å fjerne hele teksten da krav til belysning står i 543.(utendørs belysning) Teksten /kravene er uklare og upresise Medfører utfordringer angående tredjepartskontroll for universell utforming. Foreslår å nedsette en gruppe, som kan gå igjennom kravene for belysning innendørs og utendørs samt universell utforming" Saksbehandlers kommentarer (Overbygning): "Krav til belysning i Overbygning/Publikumsarealer skal ivareta krav i TSI PRM. Vi er enig i at krav til belysning bør stå et sted; i regler for Lavspenning og 22 kV. Men da TSI kravene ikke spesifikt svares ut her, kan vi ikke fjerne krav i Overbygning/Publikumsarealer nå. Forslaget forkastes derfor, men vi vil opprette (overføre) et forslag til Lavspenning og 22 kV om å tilføye krav som spesifikt ivaretar krav til belysning i TSI PRM. Når dette er på plass, kan belysningskrav i Overbygning/Publikumsareal erstattes med henvisning til Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning"
2880 04.01.2021 Anders Back 510 Felles elektro Ikke behandlet Presisering Foreslår at det tas inn krav til alarmer, feil- og driftsmeldinger EL og EH. Beskrivelse bør omfatte: Hva skal registreres? Hvordan skal alarmer overføres? (RTU 560, RTU 520/540, annet)? Hvem skal motta alarmer/meldinger? (Elkraft, NOS, andre) Beskrivelse/krav bør gjelde uavhengig av kategorikrav.
2863 08.12.2020 Ian Willoughby 525 Bruer, prosjektering og bygging Anbefalt Nytt krav Nåværende tekst: TRV:05876 b) Bestandighetsklasse skal være MF 40. Foreslår at det legges inn en fast unntak for bruk av SV-Lavvarme som ligger i bestandighetsklasse MF45 i henhold til Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2 Prosess 84.4. Forslag til ny tekst: b) Bestandighetsklasse skal være MF 40. 1. Unntak: Ved bruk av SV-Lavvarme skal bestandighetsklasse være MF45.
2841 25.11.2020 Ronald Hortman 501 Felles bestemmelser Anbefalt Annet HMH STY-604968 krever at alle dokumenter/informasjon kategoriseres som «åpen», «intern» eller «sensitiv». Jeg tror at dette STY-dokumenter bør få konsekvens for forsider og tittelfelt. Da det er «Teknologi» som stiller krav til tittelfelt og forsider, så mener jeg at regelverket må oppdateres for å ivareta kravene i STY-604968. Vi har fått en forespørsel fra en av Validatorene om hvordan vi svarer ut dette kravet. Jeg tror dette må ivaretas ved at prosjektene selv kategoriserer sine dokumenter. For at de skal kunne gjøre det, så bør det kanskje være et felt på forsiden/tittelfelt der prosjektet kan skrive valgt kategori?
2838 20.11.2020 Øyvind Stensby 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Nytt krav Felles elektro får mange spørsmål om krav til kryssing av kabler under eksisterende spor, se for eksempel endringsforslag #2704. Det er satt noen krav til kryssing av kabler under spor i Felles elektro, Prosjektering og bygging, Kabellegging og kabelkanaler. Avsnitt 2.1 beskriver "Kabelfritt profil" og avsnitt 2.7 beskriver "Kryssing av spor". Imidlertid får vi flere detaljerte spørsmål om hvilke krav som gjelder ved ulike teknikker for kryssing under eksisterende spor. Det er derfor rimelig at dette beskrives mer overordnet i Underbygning, Prosjektering og bygging. I dag har kapittelet "Drenering" tilsvarende krav knyttet til stikkrenner som krysser under sporet. Vi foreslår derfor at det utarbeides en mer detaljert beskrivelse i Underbygning, Prosjektering og bygging med generelle krav til kryssinger under eksisterende spor, som kan være et henvisningsgrunnlag både for stikkrenner og for kabelkryssinger. Beskrivelsen kan ligge som et avsnitt i kapittel 6 "Banelegeme", eller som et eget nytt kapittel. Beskrivelsen bør inneholde følgende punkter: - Beskrivelse av metoder for kryssing under banen med tilhørende krav: -- Graving -- Boring -- Pressing Spørsmålene fra prosjektene dreier seg om hvordan slike kryssinger kan etableres på en slik måte at sporkvaliteten etter arbeidet blir tilstrekkelig god. Det bør også vurderes om krav til "Kabelfritt profil" skal flyttes hit fra "Kabellegging og kabelkanaler". Merk at "kabelfritt profil" er kravet i Felles elektro som det i dag kommer klart flest søknader om dispensasjon fra, så det er også rimelig å vurdere om kravteksten kan forbedres slik at det ikke blir så mange dispensasjonssøknader. Når dette er implementert, bør det henvises hit fra "Drenering" (for stikkrenner) og fra "Kabellegging og kabelkanaler" (for kabelkryssinger).
2832 19.11.2020 Alf Helge Løhren 515 Skilt Ikke behandlet Presisering Forslag til endret tekst: «Signal 67E kan bare settes opp etter en lokal vurdering med bl.a. en risikoanalyse.»
2830 16.11.2020 Ove H Flatland 520 Underbygning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Kravendring Se vedlegg det savnes en tydelig beskrivelse i forhold til kravene i Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering. Kravene til utførelse bør komme tydelig frem og ikke som anbefaling slik det referees til angående bruk av statens vegvesen handbok N 200.Det bør være beskrevet for jernbane for rørkryss og kulverter som et skal krav for å sikre lik praksis. Samtidig bør det sees på å sikre gjennomføring etter egen sjekkliste og kunne stille krav til at arbeidet dokumenteres av entreprenør med de mulighetene vi har til for eks bildedokumentasjon.
2828 14.11.2020 Claus FEYLING 550 Signal, prosjektering Anbefalt Feil daeg 1) Skrivefeil: Kortsluttning => Kortslutning 2) Gjør lenker til følgende dokumenter levende: S.080296, S.080294, S.090291, Inspeksjons- og vedlikeholdslister FTG-S. De er muligens flyttet over til nye SA-xxxxxx nummere. 3) Figur 2: Jeg savner et krav til maksimal tillatt overlapp melom seksjonert jordeler "endetamp" og "neste" FTGS-avsnitt. Figur 2 antyder kun grafisk at seksjoneringen skal gjøres innenfor 'S'-ens utstrekning (de tre ende-strekene for seksjonert jordleder er tegnet innenfor hver sin 'S'). 4) Figur 3: Det er angitt dimensjonspil "1m" og dimensjonspil "2m", men det står ikke noe eksplisitt som angir grafisk om det er signalet som kan være inntil 1 meter før start 'S' eller om det er start 'S' som kan være inntil 1m før signal. ==> Forslag: Tegn inn 'S' på to ekstra linjer, i svakere grå eller i stiplet utførelse, og forskjøvet hhv 1m til venstre eller 2m til høyre i figuren. 5) Figur 4: Jeg stusser over manglende samsvar mellom "teori og praksis" når det gjelder TRV kontra faktisk anlegg for Venjar-Eidsvoll. Siemens har fra gammelt av (Lysaker-Asker tiden, muntlig) hevdet at det er gunstig å plassere signalene på 1,5 meter avstand fra start S-forbinder, for å redusere muligheten for at togets første aksel belegger påfølgende FTGS-avsnitt og dermed river signal før toget har passert. Dette leder til følgende avstander (og eksempler) mellom signaler "rygg mot rygg", som gjennomføres konsekvent for det nye anlegget på Venjar-Eidsvoll (leses fra venstre mot høyre): FTGS-917/917: 1,5 + 3,5 + 3,5 + 1,5 = 10 meter : Signal Ds.1857/Ds.1868 FTGS-46/917: 1,5 + 3,5 + 9,5 + 1,5 = 16 meter : Signal 1718(UB)/18027(A) *) FTGS-917/46: 1,5 + 9,5 + 3,5 + 1,5 = 16 meter : Signal 1773(L)/1772(UB) FTGS-46/46: 1,5 + 9,5 + 9,5 + 1,5 = 22 meter : Signal 1738(UB)/18007(A) *) Undertegnede hadde ikke tilgang på sist oppdaterte FTGS-tegning ved innsending av denne endringsmeldingen til TRV. Signalnummereringen var ikke alltid korrekt i FTGS-tegningens første utgave. En del signaler har blitt flyttet og omnavnet i senere tegningsutgaver, men prinsippet om en ekstra 1,5 meter avstand er beholdt. Eksemplene er hentet fra følgende tegninger for Venjar-Eidsvoll: * Skjematisk sporisolering UEH-05-S-40025_00B (FTGS Venjar) * Skjematisk sporisolering UEH-05-S-40026_00B (FTGS Eidsvoll) * Skiltplan UEH-00-L-57101_00B (signaler og skilt Venjar) * Skiltplan UEH-00-L-57102_00B (signaler og skilt Eidsvoll) På de nevnte FTGS-tegningene er signalet konsekvent tegnet litt bak start S-forbinder, for å illustrere grafisk denne 1,5m forskjellen. 6) Figur 10: "20 m" skal være "<= 20 m" slik som i Figur 8. 7) Figur 11: Krav om "5 m" er i konflikt med krav TRV:05538 "a) En sporsperre skal plasseres minimum 5 meter innenfor middel til nabospor". ==> Endre til ">= 5 m" 8) OBS: Det står ingen steder i TRV hvor stor en sporsperres utstrekning er i kjøreretningen. Krav FTGS:Figur-10/11/12 samt TRV:05538 og TRV:05182 angir avstander fra spormiddel til sporsperre *forkant* (nærmest sporvekselen), samtidig som FTGS:Figur-10/11/12 og TRV:05182 angir krav til avstand mellom sporisolasjon og *bakkant* sporsperre. Hva er avstanden mellom disse to? Denne avstanden er ønskelig å kjenne for å kunne kontrollere "<= 20 m" i prosjektert løsning for FTGS:Figur 10 fra isolasjon i sporvekselens midtparti til isolert skjøt ved sporsperren i sidesporet. (Dette fordi FTGS avsnittets "sidegren" ikke må bli så lang at vi risikerer falsk frimelding mot sidesporet.) ==> Endre alle figurer som viser sporsperreplassering ved bakkant sporveksel slik at avstandsmål er tegnet *midt* på sporsperren, enten det gjelder avstand fra spormiddel til sporsperre eller avstand fra isolert skjøt til sporsperre. ==> Kravteksten "*) Så nær sporsperrens bakkant som mulig" endres til "Så nær sporsperren som mulig". 8) Ordvalget "innenfor" i krav TRV:05538 er ikke hensiktsmessig, siden sporvekselen kan betraktes som et område avgrenset av stokkskinneskjøt i den ene enden og spormiddel i den andre enden. "Innenfor" har da stikk motsatt betydning av det som er ment. ==> Forslag " En sporsperre skal plasseres minimum 5 meter fra spormiddel mot nabospor, i retning bort fra sporvekselen." ==> En tilsvarende ordlyd foreslås innført i krav TRV:05182, Togdeteksjon/plassering av isolert skjøt ved sporsperre, Figur 7. 9) Figur 13. Det er angitt krav til a og b for plassering av returopptak i forhold til plassering av S-forbindere. Kravet er for rigid stilt, siden det kreves at a skal være eksakt a=b+20 eller a=b-20. ==> Endre til |a-b| <= 20"
2816 04.11.2020 Herman Mathias Hansen 550 Signal, prosjektering Anbefalt Feil Lenkene til operatørmanualer for EBICOS og VICOS fungerer ikke når filen skal åpnes fra ProArc EBICOS: https://proarc.banenor.no/locator.aspx?name=File.View&docrno=1128922&revid=current&show=allfiles&standalone=true VICOS: https://proarc.banenor.no/locator.aspx?name=File.View&docrno=746351&revid=current&show=allfiles&standalone=true For Railmanager kreves det nå tydeligvis innlogging https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=manualer_fjernstyrings_og_sikringsanlegg:abb_railmanager_symbolbibliotek
2813 02.11.2020 Geir Svanø 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring Punkt 7.2 b) må skrivast om, og eit eigendefinert krav til forbetring av stabilitet av sideterreng langs eksisterande spor må leggast inn. Den eksisterande teksten er henta frå ei tidleg utgåve av Kvikkleireveilederen og inneheld referanse til "Tiltakskategori". Denne referansen fjernast (og den er dessutan forelda)
2785 14.10.2020 Geir Svanø 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring Gå gjennom avsnittet og modernisere det i pakt med erfaring i utbygging og i samsvar med tilsvarande utvikling av regelverket hos SVV (handbøkene N200, V220 og R761)
2784 14.10.2020 Geir Svanø 525 Bruer, prosjektering og bygging Anbefalt Nytt krav Nytt avsnitt 7. Seismisk klasse Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. Forøvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges.
2775 12.10.2020 Helen Helland 515 Skilt Ikke behandlet Annet hmh Forslag til utforming av Advarselskilt, Farlig elektrisk spenning Forslaget er utformat av Cathrine Hansen Sendt inn via Vibeke Aarnes og Fahad Rehman.
2757 01.10.2020 Frank Martinsen 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Annet I vedleggene for Elutforming-E og Elutforming-F er det tabeller som viser impedans pr km for AT-system avhengig av tverrsnitt for AT-lederne. Dette er meget praktisk når en leter etter verdier til bruk for beregninger og annet. Imidlertid er det ikke lignende tabeller i vedleggene for Elutforming-A, Elutforming-B og Elutforming-C. Om en skal studere et av disse system med kontaktledningsystem S20 eller S25, så hadde det vært arbeidsbesparende å kunne slå opp i TRV for å finne verdiene.
2734 14.09.2020 Jan Erik Walaker 553 Signal, kontroll Ikke behandlet Presisering https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollfunksjoner_signal Nytt tekstforslag: Kurs i aktuelt system (se læreplaner for gyldighetsperiode) Kurs i regler for kontroll (årlig) Kurs i NEK 400 (se læreplan for gyldighetsperiode) Unntak: Gjelder ikke sporvekselkontrollør Kurs i FSE med signalfaglig vinkling (årlig) Unntak: Gjelder ikke sporvekselkontrollør* Førstehjelpskurs (årlig) Unntak: Gjelder ikke sporvekselkontrollør* * " i lærebokstekst" Den enkelte bedrift/avdeling må: -Foreta en risikovurdering om sporvekselkontrollør skal ha FSE-opplæring eller ikke. -Vurdere omfanget av en ev. opplæring Selv om FSE i utgangspunktet gjelder fagutdannede, kan det være tilfeller der FSE likevel skal legges til grunn også for usakkyndige. Dette kan være relevant dersom et arbeid kan føre til skade på liv, helse eller materielle verdier. Dette presiseres i FSE § 3 og i veiledningen til paragrafen. (Krav om risikovurdering av aktiviteter omfattes også av internkontrollforskriftens bestemmelser.)
2708 11.08.2020 Helen Helland 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging Anbefalt Presisering BIOL Foreslår at tegning EH-707298-000 revideres. Det bør beskrives hvordan dette skal håndteres på stasjoner der hvor det blir større avvik. Endre "bør" kravet til et "kan" krav slik at det kun blir en anbefaling? Teksten i læreboken (https://www.jernbanekompetanse.no/wiki/Mekanisk_systembeskrivelse_av_kontaktledningsanlegg#Differansestrekk) må oppdateres. Der er dette et skal krav.
2678 12.06.2020 Klepsland 545 Lavspenning og 22 kV, vedlikehold Anbefalt Nytt krav Revisjon av hele kapittelet for å differensiere mellom preventivt og korrektivt vedlikehold med tanke på rasjonell drift og lave livssykluskostnader.
2644 17.04.2020 Morten Solberg 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Nytt krav Ytterlemmen bygges like lang som sville enden slik at en planke av dimensjon 48x198 mm fungerer som stopper for at ytterlemmen ikke stanger mot skinnen. Vi har valgt en membran på 25mm mot skinnen hvis den skal presse mot skinnen for den fjærer. Hovedpoenget med løsningen er at planken 48x198 gjør til at ytterlemmen ikke stanger mot skinnen så vi får trangt spor som er ett stort problem. Har laget en prototype så dere kan se bildene av hvordan utførelsen er tenkt. Kristian Saksvoll som har designet denne
2626 23.03.2020 Alf Helge Løhren 515 Skilt Ikke behandlet Presisering Under "Anvendelsesområde" står det i dag "Brukes ved usikrede planoverganger som er i daglig bruk." Dette kan tolkes som om skiltet bare skal settes opp hvis det er trafikk over planovergangen "hver dag" eller at den "vanligvis" er i bruk. Hva innebærer "daglig"? Hva hvis den bare brukes noen få ganger i året? Det foreslås derfor å endre teksten til: "Brukes ved usikrede planoverganger på elektrifiserte strekninger." Dette vil fjerne enhver tvil om at skiltet alltid skal settes opp på alle usikrede planoverganger på elektrifiserte strekninger.
2619 11.03.2020 Dagfinn Bøygard 552 Signal, vedlikehold Ikke behandlet Presisering Punkt. 3.2 returkretsen iR. På måleskjema er det oppgitt A som måleenhet. Verdien som måles er stort sett 0.6 A. Tiltaksgrensen er satt til 1- 9999.. Dette resulterer i at ved innjustering genereres UKV ved stort sett alle innjusteringer. Forslag til endring: endre punkt 3.2 til måleverdi mA.
2616 10.03.2020 Arne Aas 547 Banestrømforsyning, bygging Anbefalt Presisering SD Definisjon av IKT og editorials under avsnittet: 3.2.6 Datasikkerhet IKT-systemet skal sikres i henhold til Jernbaneverkets styringssystem for IKT, 1B-IKT - er noe upresist. Bane NOR og KV-IKT. Definisjon av KV-IKT og referanser i det oppdaterte STYringssystemet og under : 5 Kommunikasjon/grensesnitt 5.1 Generelle krav Som generelt krav til kommunikasjonsprotokoll, skal [IEC 870] legges til grunn. IEC-60870 - som definert under https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60870-5 ?
2596 13.02.2020 Knut E Bjørgvik 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Nytt krav Helen Hei Vandring av plattformelementer er vel en kjent sak. Ved bla. Trondheim st har vi problemer med at elementene ikke ligger i ro. Problemet ved Trondheim er at det er vannbåren varme. Når elementene flytter på seg får vi brudd i vannrørene, som igjen fører til lekkasjer og store utgifter. Alle stasjoner som har denne type elementer, har noen elementer som har glidd ut. Det medfører at det kommer i mellom grus og skitt, som fører til mer press og utglidning. Har spilt inn forslag til nye prosjekter at det blir montert en form for nibler mellom plattformelementet og L-elementet for å hindre denne utglidningen. En slik løsning bør bli tatt inn i teknisk regelverk for bygging av plattformer.
2591 12.02.2020 Tom K Rudihagen 553 Signal, kontroll Anbefalt Feil Vedlegg e: Kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg: Det skal finnes kontrollplaner for programvarebaserte signalanlegg. Kontrollplanene gir tekniske beskrivelser, beskrivelser av utførelse av arbeid og gjennomføring av kontroller/kontrolltiltak. I kontrollhåndboka skal det være lenker til kontrollplaner for de forskjellige systemene. Avsnitt 8.4 - linken - Thales L90-4 kontrollplan - stemmer ikke for nye versjoner av Thales. https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollh%C3%A5ndbok_for_programvarebaserte_signalanlegg/Kontrollplan_Thales_L90-5N
2580 31.01.2020 Linn Ingrid Berggård 515 Skilt Anbefalt Kravendring HMH/Safiye I lys av jernbaneulykken på Vikersund planovergang på Randsfjordbanen den 28. januar, der en personbil ble fanget mellom bommene og påkjørt av et persontog, foreslår jeg at det blir gjort en vurdering av om skiltet på innsiden av bommene ("Ved fare - kjør ned bommen") bør endres. Tekst: Det burde ikke legges opp til at man må gjøre en vurdering på om man er i fare dersom man fanges mellom bommene. Det burde være helt klart at dersom du er på planovergangen og bommene er nede, skal man kjøre ned bommen. Farge: Er skiltet så tydelig som det kan være? Burde det for eksempel endres til gul bakgrunn?
2566 23.01.2020 John Magne Hembre 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Nytt krav Plattformer bygges som oftest som en kombinasjon av et prefabrikkert L-element og flatt toppelement i betong. L-elementet blir å betrakte som en liten støttemur, altså en bærende konstruksjon i henhold til TRV punkt 525.4.1.b. Bane NORs tekniske regelverk stiller strenge krav til byggtoleranser for plattformkant, ref. TRV punkt 530.14.2.1.d. Samtidig stiller regelverket ingen krav til hvilke laster en plattform skal dimensjoneres for. Dette korresponderer dårlig. Erfaringer fra Trøndelag har vist at bevegelse i plattformelementer har vært et problem i Bane NOR, særlig ved dårlige grunnforhold. Jeg foreslår å opprette et punkt i teknisk regelverk, under punkt 525.5 (med henvisning til dette punktet fra punkt 530.14), hvor man informerer om hvilke laster man ønsker at norske jernbaneplattformer skal dimensjoneres for. Dette kan for eksempel gjøres ved å henvise til hvilke lastmodeller i Eurokode som skal benyttes. Se for eksempel vedlagte epost, som viser hvordan dette ble gjort for et pågående plattformprosjekt i Trøndelag.
2500 27.11.2019 Juan Barrera 520 Underbygning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Kravendring Leverandørmarkedet er under kontinuerlig utvikling og derfor krav i 9.2.3 samt innhold i tabell 2 må oppdateres til å ta hensyn til nye type belegg samt større rørdiameter. Rør over 2m skal beregnes iht bruer og konstruksjoner og krever godkjenning fra Teknologi
2454 30.09.2019 Ole Martin Langerud 552 Signal, vedlikehold Ikke behandlet Feil Hei På måleskjema for NSB-87 har vi under hovedtrafo målinger på sekundærvikling II. et punkt for 45 V. På samtlige anlegg vi driver generisk i på Rørosbanen har vi 36V uttak på sekundærvikling II, men ingen 45V. foreslår derfor at punktet endres til 36V eller at det legges inn en egen rubrikk for 36V. I våre anlegg på Rørosbanen har vi ihvertfall kun 0V-36V-60V på sekundær II, så resten har vi ikke bruk for på skjemaet. det står også 55V 2 ganger på skjemaet, dette er det vel heller ingen grunn til. se vedlegget jeg har sendt med. her har jeg merket 45V punktet det er snakk om på måleskjema. Dette anser jeg bare som en feil i måleskjema som sikkert har kommet frem etter litt klipp og lim fra andre skjemaer.
2436 05.09.2019 Tore Telstad 532 Overbygning, vedlikehold Ikke behandlet Annet Driftsmiljøet har ved et par anledninger blitt tatt opp med Elkraft-miljøer at det hefter usikkerhet ved målemetoden. Kort oppsummert er man bekymret for personsikkerheten grunnet høye temperaturer på utstyret som benyttes, gnister og sveising av magneter til skinnen. Det foreslås at fagansvarlig setter sammen en tverrfaglig gruppe for revisjon målemetodebeskrivelsen. Det bør da også ses på hvordan vi best får verifisert isolasjonsholdfastheten på profilmellomlegget. Det kan se ut som metoden ikke vil registrere denne isolasjonsholdfastheten blir målt og at det i praksis kun blir gjort en visuell kontroll. Her er kopi av siste epost som er videresendt meg: Jeg er nyansatt som Asset Management Ingeniør for område Vestfold-Telemark og Vestlandet. Vi er totalt fem personer fordelt på de ulike kontraktsområdene. Vi har blant annet startet med å se på en analyse av isolerte skinneskjøter for å se hvor mange som overholder det eventuelle nye kravet til isolasjonsmotstand på 3 eller 5 kOhm. I forhold til dette er det viktig å sikre at isolasjonsmotstanden over skjøtene faktisk måles. I våre analyser fant vi ut at det flere steder mangler isolasjonsmålinger, for område Vestfold-Telemark var det rundt 52% av SKJ som manglet måleverdi, mens for Vestlandet var dette opp i mot 76%. Da vi spurte banesjefene om hvorfor disse målingene ikke ble gjort var det ulike svar å få, men svarene tyder på at målingene blir nedprioritert blant annet fikk vi dette: «Dette har ikke vært prioritert da det gir lite effekt, det er relativt kostbart å skifte isolerte skjøter». For Vestfold har man hatt flere episoder hvor gnistring i isolert skjøt ved pålegging av magnetene har oppstått og en sak ble sendt inn til synergi hvor en lysbue skal ha oppstått og en person ble lettere skadet. Etter dette har personalet blitt skremt og vil ikke måle motstanden før man har funnet grunnen for hendelsen. Faglig leder for linjen skrev «Det eneste vi på linjen har å forholde oss til er dette fra teknisk regelverk, her er det beskrevet hvordan måling skal gjennomføres. Og dette har blitt gjort slik bestandig, men det er i slike tilfeller der alt har blitt gjort riktig at magneter som et eksempel har brent seg fast». Det kunne derfor vært interessant å finne ut hva som kan være grunnen til at dette oppstår og finne tiltak, er det noe som mangler/burde omskrives i teknisk regelverk? Det er jo viktig å finne frem til hvordan dette kan unngås slik at vi får gjennomført målingene. Det at disse målingene ikke blir nok prioritert flere steder er også noe å ta tak i, manglende forståelse for hvorfor dette utføres og konsekvensene av å ikke gjøre det burde kanskje presiseres mer. Er dette noe dere fra jernbaneteknikk kan se nærmere på?
2407 21.08.2019 Juan Barrera 520 Underbygning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Nytt krav Eksisterende regelverk krever at kum for overvannsledninger skal være i betong. Bruk av kum i plast er derfor ikke tillat. Bruk av plastkum for overvannsledninger må vurderes av. Det må blan annet tydeliggjøres hvilke laster skal kum dimensjoneres for, krav til levetid og samt til vedlikehold. Regelverket må også inkludere henvisninger til relevante standarder (NS) for krav til material og utførelse av kum i plast.
2392 29.07.2019 Roar Nybakk 553 Signal, kontroll Anbefalt Presisering Sjekkliste 4.f.23 henviser til STY-602203. Dette er utgått iht proarc, styringsdokumenter.
2316 25.04.2019 Juan Barrera 525 Bruer, prosjektering og bygging Anbefalt Nytt krav Azikam Forslaget gjelder nye krav for prosjektering av midlertidige konstruskjoner. Det må legges inn tekst i Bane NORs tekniske regelverk som viser hvilket regelverk og hvilke laster skal benyttes for beregning av midlertidige konstruksjoner. Med midlertidige konstruksjoner forstås forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet. Midlertidige konstruksjoner somgår over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen skal sendes til kontroll og godkjenning (Teknologi). Det må henvises til kapittel angående kontroll og godkjenning av konstruksjoner: https://trv.banenor.no/wiki/Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning Midlertidige konstruksjoner skal kontrolleres iht NS-EN 12812:2008. Standarden gir ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler for midlertidige støttekonstruksjoner. Standarden krever at det velges én av tre klasser; A, B1 eller B2. Det skal fremkomme tydelig i dokumentasjonen hvilken klasse som er valgt. Valg av andre forutsetninger må dokumenteres og begrunnes. Faktorer som grunnforhold og fundamentering av midlertidige konstruksjoner skal dokumenteres.
2312 24.04.2019 Ståle Solli 515 Skilt Ikke behandlet Presisering HMH b) Dokumentasjon: For mindre eller særskilte prosjekter kan det utarbeides en ufullstendig skiltplan. Lærebokstekst: Dokumenteres og arkiveres under relevant fagkode og følger retningslinjer for fagområdet. Utførelse: Skiltplanen skal merkes slik at det tydelig fremgår at det ikke er en fullstendig skiltplan. I og med at skiltplaner er en overbygningstegning og bla signal ikke kan utføre endringer på denne alene blir ikke ufullstendige skiltplaner ferdigstilt og arkivert i fdv-arkivet ønskes denne presiseringen som skrevet over i lærebokstekst. Mener at intensjonen med ufullstendige skiltplaner er for å håndtere fagspesifikke endringer på eksisterende baner feks. Innføring av ATC-kryssingsbarriere.
2308 10.04.2019 Juan Barrera 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Kravendring Gjelder tekst i Overbygning/Prosjektering/Ballast: https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk Dagens tekst i TRV «Ofotbanen kan benytte 31,5-50mm» er en skrivefeil og teksten bør eventuelt endres til «22,4mm-50mm».
2299 25.03.2019 Ian Willoughby 590 Rolling stock Anbefalt Annet Bjørn Ukkestad Kravet «2.1.2.3 Permitted train weight per meter for bridges» flyttes til bok 527 Vedlikehold. Henvisning til kravet beholdes i 590. Da flytting av kravet forutsettes andre kravendringer i 527 bør den redaksjonelle flytting utføres ved neste planlagt regelverksendring i høst 2019. Ny krav vil angå saksbehandling for dispensasjoner samt krav til dokumentasjon
2296 20.03.2019 Helen Helland 515 Skilt Ikke behandlet Annet Vedleggene bør oppdateres. Se: https://trv.banenor.no/PDF/Skilt/Vedlegg/T1506a00.pdf
2271 20.02.2019 Terje Johansen 551 Signal, bygging Ikke behandlet Nytt krav solst Her legges det inn en tabell med de versjoner avl 10/50kHz komponenter som er godkjent for bruk.Både platemontert og Rackmontert. Tabell med godkjente versjoner fjernes fra følgen vedlegg og erstattes med link til tabellen i JD551 kap.7 avsnitt 4.2. c,d,e,f,g,h,p. I de samme vedleggene fjernes:< 300 mA = som grenseverdi der det er rader hvor det beskriver at det skal kobles inn et måleinstrument i målepunkt 3 eller 13 for strømmåling.
2249 29.01.2019 Geir Svanø 520 Underbygning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring Avsnitt 13 inneheld vedlegg til Kapittel 4 "Generelle tekniske krav" Vedlegg "d" til og med "h" gir spesifikke krav til geoteknisk dokumentasjon. Desse krava er ikkje tekniske krav til korleis jarnbaneanlegg skal byggjast, men til korleis anlegget skal dokumenterast, og høyrer derfor ikkje heime i Teknisk regelverk. Ingen andre fagområder enn Underbygning har tilsvarande krav til kva rapportar som skal skrivast og korleis rapportane skal utformast. Innhaldet i desse vedlegga er kondensert i eit dokument "Geoteknisk prosjektering og kontroll i UPB" som er i ferd med å bli tatt inn i neste revisjon av Prosjekteringsveilederen, som etter planen skal ligge føre 10. februar. Vedlegga bør då fjernast frå Teknisk regelverk. Dokumenta omtalar innhaldet som "dokumentasjonskrav", og dersom det er ønskeleg at slike krav skal bli ståande i prosjektering kan det i kontrakter gjerast referanse til vedlegget i Prosjkteringsveilederen
2200 12.12.2018 Finn Holom 515 Skilt Ikke behandlet Presisering 1. Presisering av at skiltplan skal omfatte alle aktuelle skilt for alle grupper skilt, jfr. skiltoversikt i 515 kapittel 5. 2. Åpne for at det kan utarbeides separate skiltplaner for "skilt for kjørende personale" og andre grupper skilt, dersom det er hensiktsmessig. 3. Åpne for at skiltplaner kan være på geografiske planer, dersom det er hensiktsmessig. 4. Trafikk skal godkjenne skiltplaner for "skilt for kjørende personell". Hvem skal godkjenne skiltplanen for øvrige skilt? 5. Eksempelet, jfr. avsnitt 1.2, inneholder ikke en fullstendig skiltplan som beskrevet i 1.1.4.a) 1 (bare tabell, ikke skjematisk plan). Prosjekteringsveilederen innehold kun eksempel på plan med "skilt for kjørende personell"
2194 22.11.2018 Tor Ole Grønvik 553 Signal, kontroll Anbefalt Feil Hei Kontroll av anleggsdeler som ATC står beskrevet under 6.2.5 anleggsdeler med mulighet for sikkerhetsfeil ved forveksling. Men sjekklisten stemmer ikke for 6.2.5, atc balisene står under sjekkliste 6.2.4. Her må det en endring til. Hvor skal det flyttes eller endres bestemmer dere.
2168 23.10.2018 Hilde Stensrud 553 Signal, kontroll Anbefalt Feil Korrigere/oppdatere sjekklister tilhørende avsnitt 6.2.4 og 6.2.5 i kontrollhåndbok slik at de stemmer med endret innhold i avsnitt 6.2.4 og 6.2.5 (endring pr.01.02.2018). Endringen gjelder flyttet komponent ATC-balise/kodere fra avsnitt 6.2.4 til avsnitt 6.2.5 i Kontrollhåndbok.
2113 16.07.2018 Helen Helland 515 Skilt Ikke behandlet Annet hmh Inndeling og struktur for skiltregelverket må endres slik at det har samme oppbygning som TJN (Trafikkregler for jernbanenettet). Ansvar Helén • Ende mal i TRV: Ansvar Helén Informasjon som bør med i malen: 1. TRV og TJN skal bruke samme symbol. Opprette felles bibliotek. 2. Type skilt (opplysning, vedlikehold osv…) 3. Bilde: Navn, tegningsnummer, størrelse 4. Anvendelsesområde, bruker (vedlikeholdspersonale, togfører…) 5. Plassering: Oppheng/stolpe, vinkel, høyde, alternativ plassering 6. Lenke til relevante krav: Siktkrav osv. 7. Referanse til tilhørende krav. (hjelp fra andre fagansvarlige) 8. Eier 9. Fag 10. Dispensasjonsmyndighet: Kunde og trafikk/Infrastruktur 11. Dokumentasjon: Skiltplantabell og eller skjematisk skiltplan. • Skilt/Generelle tekniske krav må gjennomgås. Ansvar: Eva, Safiye og Helén • Oppdatere regelverket slik at krav er iht. håndboken. Krav skrevet med skal osv… Ansvarlig: Helén • Krav til skilt i andre regelverk må gjennomgås. Utarbeide henvisning mellom regelverkene. Ansvarlig: Safiye sjekker Signal. Andre fagansvarlige sjekker for de andre fagene. • Sende inn endringsforslag til TRV for skiltplantabell og skjematisk skiltplan. Ansvarlig: Eva. • Sjekke status skilt/Banedata. Ansvarlig Helén. Tidsfrist for å ha dette klart: Regelverksutgivelse i Januar 2019.
2104 10.07.2018 Jostein Schjølberg 553 Signal, kontroll Anbefalt Feil SOLST Vedlegg a: Mal:Protokoll for kontroll av veisikringsanlegg for planovergang på linjen ---------------------------------------------------------------------- Det manglar krav til Sluttkontrollør S, sjå vedlegg b som eksempel. Mange av punkta i vedlegg b kan være med (f.eks. innkopling, utløsing, indikering), eller det kan være krav om at vedlegg b skal brukast på linjen. Aktuelle punkt i vedlegg b bør leggast til i vedlegg a.
2092 11.06.2018 Magnus zachariasen 553 Signal, kontroll Anbefalt Presisering SOLST Det står i regelverket: "Tilpassingen kan gjøres ved å skyggelegge (i signaturkolonnen) felt som ikke er relevante for den kontrollen som skal gjøres" Dette betyr at feltet for OK/Avvik ikke skal skyggelegges når en kontroll ikke skal utføres. Dette er lite intuitivt og det kan da virke som om sluttkontrolløren skal signerer for at punktet er OK, men ikke signere. Teksten i protokollen gir en god del slingringsmonn så å skyggelegge feltet kan argumenteres for at er tilatt, men Bane NOR sine sjekklister er veldig tydelig i sine "krav" som bygger på dette kravet. Se forøvrig synergisak nr 497295 Forslag til ny tekst: "Tilpassingen kan gjøres ved å skyggelegge signaturkolonnen og OK/Avik for rader som ikke er relevante for den kontrollen som skal gjøres"
2074 29.05.2018 Tarjei Magnus Moen 552 Signal, vedlikehold Ikke behandlet Annet Rho Forslag til endring etter gjennomgang ifbm kurs i NSB 87, Endinger i måleskjema for linjeblokk (Vedlagt) Endringer er skrever inn for hånd i vedlagt måleskjema. punkt: 1.1.1 Før målingene gjennomføres skal følgende utføres: * Bryt blokksporfelt (L/M) med skillekniv for sporfelt * Sett inn kniv for blokksporfelt, kortslutt egen-kontakt for å trekke relè 1.1.2 * Bryt blokksporfelt (L/M) med skillekniv for sporfelt * Sett inn kniv for blokksporfelt, kortslutt egen-kontakt for å trekke relè Endring U5 og U6 i måleskjema for minusstrøm. Samsvarer ikke med hjelpefigur Figur 5.k.1 1.2 Måleskjema for c-strøm (Forslag ny tekst) Før målingene starter: * Bryt blokksporfelt (L/M) med skillekniv for sporfelt * En midlertidig forbindelse mellom strømskinne S60/II og kontakt F17 på RTP A/B (Se tegning) * Bryt/koble fra ledning fra bkc regulator til pls (PLS kan ikke få registrert sendt eller motatt c-strøm. hindrer måling av c-strøm) * Sett inn kniv for blokksporfelt, kortslutt egen-kontakt for å trekke relè Punkt for måling av strøm utgår både på avgang og ankomst stasjon for c-strøm måling.
2070 23.05.2018 Thorleif Magnus Zachariasen 550 Signal, prosjektering Anbefalt Feil Solst I Teknisk regelverk "Signal/Prosjektering/Generelle krav/Krav ved utarbeidelse av S-tegninger" er det flere krav som ikke er oppdatert. Noen utvalgte uklare områder: •Det er utydelig om kravene gjelder for prosjekttegninger eller FDV dokumentasjon. •Hva hvis ikke AutoCAD benyttes? •Kan signaldokumentasjon ikke leveres i andre formater enn dwg? •Listen med lag er ikke komplett. •Skal laginformasjon være med i pdf-filer? •Hvor finner jeg nedtrekksmenyen? (Listen er ikke uttømmende) Forslag til tiltak Hele vedlegget bør gjennomgås å vurdere om kravene fortsatt er gjeldene og om nye krav bør legges til. For info ta kontakt med innmelder: ZACTHO@banenor.no
2063 11.05.2018 Magnus Zachariasen 550 Signal, prosjektering Anbefalt Feil Solst Det stilles i dag krav internt som er motsatt av det som står i TRV. Dagens praksis er også i strid med TRV. Det foreslås derfor følgende endringer i TRV: (Alle gjelder i vedlegg i kapittel 550:4.7a ) Dagens krav i 4.1e) Spor tegnes med strektykkelse 0,5 mm (blå). Unntak: Dette gjelder ikke plan for sporisolering. Punkt 4.1e) foreslås fjernet, inkludert unntak. Krav erstattes av annen foreslått endring Innføre nytt krav 4.1 f) (Mulig e siden den fjernes): ***** Navn på togspor skal skrives med romertall, andre spor skrives med arabiske tall. Unntak: På store stasjoner med mange spor kan det vurderes å benytte arabiske tall. ****** I TRV: 530:14.3 a) står det at det skal brukes arabiske tall på alle spor på en stasjon, vi anser at dette ikke omfatter signaldokumantasjon. Dagens krav i 4.2 e) : Sporet skal tegnes med strektykkelse 0,5 mm Forslag til endret tekst i 4.2e): ****** Togspor skal tegnes med strektykkelse 0,5mm (blå), andre spor med strektykkelse 0,25mm (Gul). ******* Bildet må da oppdateres til å ikke beskrive sportykkelse, eller helst beskrive de to tykkelsene. I kapittel 4.4 er det ikke noe krav til strektykkelse på sporet i tekseten, men det er vist et krav på tegningen. Vi foreslår følgende nytt punkt ***** Togspor skal tegnes med strektykkelse 0,5mm (blå), andre spor med strektykkelse 0,25mm (Gul). ***** Bildet må da oppdateres til å ikke beskrive sportykkelse, eller helst beskrive de to tykkelsene.
2057 02.05.2018 Toril Karlsen 550 Signal, prosjektering Anbefalt Annet Solst Filnavn: tit_pro_Bane_NOR_signal (Prosjekttittelfelt) tit_Bane_NOR_signal (Som bygget tittelfelt) Dette Tittelfeltet bør Godkjenninges hos Teknologi, og komme inn i TRV. Betegnelsen _signal har kommet til for å skille det fra tittelfeltet som ligger under Felles bestemmelser, Generelle bestemmelser, 16 Vedlegg i TRV. Betegnelse er gitt for å vise at fonten her er ISO3098. Det er også endret logo i dette tittelfeltet for å få utskrift i sort, også ved utskrift i farger. Farge/linjer er gjort likt tidligere tittelfelt for logo Jernbaneverket. Fontstørrelse som bygger for mye i Felt 5A og 4C: Width Factor kan settes til 0.95 (Se vedlegg)
2017 08.03.2018 Thor Johnsen 553 Signal, kontroll Anbefalt Annet Mener det burde være krav til kontroll av kontrollåste sporveksler og sporsperrer. Legger ved forslag til endring for kontrollåst dobbel avsporingstunge.
2015 08.03.2018 Thor Johnsen 553 Signal, kontroll Anbefalt Feil Se Endringsforslag 2013. Det ble henvist til feil vedlegg. Feilen er i vedlegg g, NSB - 94.
2014 08.03.2018 Thor Johnsen 553 Signal, kontroll Anbefalt Annet Det ser ut som Ledningskontroll av av AS. skap mangler i testprotokollen
2000 21.02.2018 Ståle Solli 550 Signal, prosjektering Anbefalt Feil Solst Krav til arbeidsområder er implementert i kapittel om forriglingsutrustning, og alle krav her må gjennomgås med tanke på at man ikke skal ha dupliserte krav
1959 12.01.2018 Juan Barrera 520 Underbygning, prosjektering og bygging Ikke behandlet Kravendring svagei Gjeldende krav for sprengt stein i frostsikringslaget bør revideres. Disse kravene har ikke blitt revidert/vurdert i de siste 20-30 årene. Vegvesen har førsket mye på dette fagområdet og tillatter ikke lenger bruk av sprengt stein i frostsikringslaget av frost-relaterte årsaker.
1921 27.11.2017 Thor Audun Steen 553 Signal, kontroll Anbefalt Annet Solst Manglende linje for signering av installasjonskontroll på kontrollstempelet. Innmelder skriver: JS-STY I forbindelse med kontroll av signalanlegg savner jeg en egen linje for signering for installasjonskontroll på kontrollstempelet. Ref https://trv.jbv.no/wiki/Signal/Kontroll/Generelle_krav#label-tab:Kontrollstempel Begrunnelse: • Dette vil sette større fokus på denne kontrollen siden det også må signeres for installasjonskontroll på hver tegning. o Tydeliggjøre at dette er en del av kontrollregime, og dermed ikke kan glemmes. • Vil trygge oversikten over hvilke tegninger som er gjort installasjonskontroll på. • Tydeliggjøre ovenfor Sluttkontrollør-F om at installasjonskontrollen er gjennomført på alle tegninger. (Stikkprøver bør fortsatt gjennomføres.) • Overføre mer av ansvaret av selve installasjonskontrollen over på montøren som utfører den. Her er et eksempel på et stempel som har blitt brukt i dette øyemed: (vedlegg)
1747 04.04.2017 Trine Bye Sagen 515 Skilt Ikke behandlet Annet HMH/SAGTRI Det må utarbeides et nytt skilt i forbindelse med brannslokkingspunkt utenfor og i tunneler. I TSI SRT 4.2.1.7 Brannslokkingspunkt punkt c) sier følgende: 2) Stedet der det berørte toget skal stanse, skal markeres for lokomotivføreren. Dette skal ikke kreve særskilt utstyr om bord (alle tog som oppfyller TSI-kravene må kunne benytte tunnelen)
1730 13.03.2017 Pål Skogan 532 Overbygning, vedlikehold Anbefalt Presisering Alf Helge Løhren Dette er en endringsmelding som undertegnede sender inn som et resultat av behandling av RAMS OBsak 1247 fra 2016 (Endring av generiske rutiner - tilpasning av generisk rutine for Kryssveksel slik at den kan benyttes for å dokumentere kontroll av Sporkryss i en sporveksel) Undertegnede mener at problemet i teknisk regelverk var at kontroll av Sporkryss ikke er tilstrekkelig beskrevet i teknisk regelverk.
1687 06.02.2017 Roar Nålsund 530 Overbygning, prosjektering Ikke behandlet Kravendring Søknad om endring av krav til ballastfraksjon for Ofotbanen 3.1.b) Eksisterende tekst: Nominell fraksjon skal være 31,5-63 mm for pukk i hovedspor, med unntak av Ofotbanen hvor fraksjon kan være 31,5 – 50 mm. Forslag til endret tekst: Nominell fraksjon skal være 31,5-63 mm for pukk i hovedspor, med unntak av Ofotbanen hvor fraksjon kan være 22.4 – 50 mm. Bakgrunn Etter Jernbaneverkets revisjonen av ballastreglene i 2007 har Ofotbanen i dag muligheten til å bruke sortering 31,5-50 mm som jernbaneballast i stedet for standard sortering 31,5-63 mm som beskrevet i NS-EN 13450 (2009) og Bane NORs Tekniske spesifikasjon. Ofotbanen brukte tidligere fraksjonen 25-50 mm og de ønsker nå å gå tilbake til den originale sorteringen. Den europeiske jernbanestandarden NS-EN 13450 fra 2002 innførte sorteringen 31,5-63mm (kategori C) i stedet for 25-50 mm for alle medlemsland. Den reviderte standarden som kommer i 2017 opprettholder dette. Jernbaneverket tok i bruk det nye siktekurvekravet i 2007 ved at det ble laget en Teknisk spesifikasjon for ballastpukk. Jeg var med på å lage denne sammen med Kjell Arne Skoglund, og her dukker for første gang opp det reviderte kravet til ballastsortering for Ofotbanen beskrevet som 31,5-50 mm og omtalt i spesifikasjonen som sortering kategori A (grensekurver) med referanse til NS-EN 13450 (2009) og referert til som A 2017 OB i Figur 1. I dag kan dette se litt merkelig ut. Det finnes etter min mening ingen god grunn for å øke nedre korngrense for Ofotbanen fra 25 til 31,5 mm, tvert i mot. I følge Skoglund som har bedre hukommelse enn det jeg har, ble det åpnet for at OB fortsatt skulle kunne bruke en finere siktekurve enn resten av Jernbane-Norge, men at nedre korngrense ble satt til 31,5 og ikke 25 av lojalitetshensyn til den nye standarden som hadde et forslag til en kategori (A) med ferdige grensekurver (A skulle være litt finere enn C). I praksis er A ikke finere enn C. Den har et sett med grensekurver som er litt trangere enn C (se vedlagt Figur 1). Følgende grensekurver for jernbaneballast er tegnet inn med hver sin betegnelse. Figur 1. Forslag til endring av grensekurvene for ballastpukk på Ofotbanen (grønn) sammenliknet med eksisterende kurvesett for Ofotbanen (gul), grensekurver for Bane NOR (blå), og et helt nytt sett grensekurver som introduseres i 2017-utgaven av NS-EN 13450 (rød). Figuren bruker kategoribetegnelser som benyttes i 2017-utgaven av standarden. Dagens grensekurver (kategori E i 2009-utgaven av standarden) heter kategori C i 2017-utgaven av NS-EN 13450 og er markert med blå farge lengst til høyre. Ofotbanens grensekurver heter kategori A, er markert med gul farge og ligger i sin helhet innenfor Bane NORs grensekurver. Vårt forslaget til nye grensekurver har jeg kalt kategori OB og er markert med grønn farge. Jernbanestandarden som kommer i revidert utgave i 2017 introduserer i tillegg en helt ny sortering som heter kategori E (rødt). Denne er betydelig finere enn Ofotbanens foreslåtte sortering. Sett fra et faglig synspunkt vil Ofotbanen oppnå flere positive effekter ved å velge en mer finkornet siktekurve som for eksempel 25-50 mm.. Både i faglitteraturen og i min egen doktorgrad har vi dokumentasjon på at: - Knusing av ballastpukken på grunn av togtrafikk vil reduseres - Elastisiteten øker (E-modulen blir lavere og kontakttrykket mellom steinkornene reduseres) - Setningene ved komprimering av løs lagret ballast vil bli mindre (kan øke effekten av sporjustering hvilket er positivt) På bakgrunn av dette blir min konklusjon at Ofotbanen anbefales i første omgang å bruke tidligere brukte sortering 25-50 mm. Hva skal barnet hete? Reglene som følges i standarden for å sette tall på øvre og nedre kornstørrelsesbegrensning, er at D og d skal være identisk med aktuelle siktdimensjoner. Derfor brukes for eksempel størrelsene 31,5 og 63 mm. 25 mm passer ikke helt inn i dette bildet, så et aktuelt tallpar for den nye sorteringen vil være 22,4-50 mm. Flere argumenter for endringen Et annet argument for å endre sorteringen for jernbaneballasten er at den planlagte økningen i aksellast til 32,5 tonn vil føre til økt knusing og bør møtes med kompenserende tiltak. Et slikt tiltak vil være å ta i bruk en finere ballastsortering. Vedlagte Figur 2 fra den amerikanske professoren Ernest Selig (1996) antyder langt på vei at vi må forvente en økt knusing. Han undersøkte effekten av å øke aksellast fra 18 til 25 tonn. Figur 2. Målt nedknusing av jernbaneballast når aksellasten økes fra 18 tonn til 25 tonn basert på feltforsøk (Selig 1996). Horisontalaksens skala i diagrammet er ikke kjent, men er sannsynligvis på noen få prosent av totalprøvens vekt. Den nye ballaststandarden kommer i revidert utgave høsten 2017 og inneholder nye graderingskategorier for både 31,5-50 mm og 16-40 mm. Ingen av disse kategoriene er dekkende for vårt forslag om nye grensekurver for ballastpukk å Ofotbanen. Vennlig hilsen Roar Nålsund På vegne av banesjef på Ofotbanen Knut Karlsen
1622 03.01.2017 Steinar Danielsen 590 Rolling stock Ikke behandlet Annet 4.3.9.3 Verification: Erfaring fra målekampanjen for frekvensresponser for elektrisk resonansstabilitet viste at 3 av 8 tog som er kompatibilitetsvurdert etter at kravet i 4.3.9.2 ble innført likevel ikke tilfredsstiller det. I Sverige har dette ført til ustabilitet ute på linja ved Eskilstuna under testkjøring. Årsaken kan være at toget ikke har fått riktig programvare eller at det er forskjell mellom simulering og virkelighet. Verifikasjonskravet er allerede at vi foretrekker måling, men inntil videre kan akseptere simulering under visse betingelser. Det prEN50388-2:201Y krever måling. Inntil den trer i kraft foreslår jeg å skrive inn erfaringen vår i våre krav samt at risikoen skal minimeres og bæres av søker. Se forslag til tekst under: Note: Our experience is that the simulated and the real measured Y(f) may easily differ due to different softwares on the simulator and the real vehicle, or differences between the simulator and the real vehicle converter. The risk for this difference in case of simulation only must be minimised and carried by the applicant.
1621 03.01.2017 Steinar Danielsen 590 Rolling stock Ikke behandlet Annet Viser til epost til Bjørn Ukkestad, Kjøretøyteknologi, om mottak av oppdatert modell for tidsdomenesimuleringer med roterende omformere i epost to 03.03.2016 08:13. Modellen er lagret på R:\Staber\11500 T\Teknikk\Felles Teknikk\Teknisk regelverk\Regelverksfiler\Under arbeid\Fellesmappe Signal Elkraft JD590. Foreslår at TRV oppdateres med denne seneste modellen.
1577 31.10.2016 Lise Marie Pettersen 515 Skilt Ikke behandlet Presisering Eksisterende krav: Utførelse: Skiltplanen skal inneholde alle aktuelle skilt fra gruppen «Skilt for kjørende personell». Dette kravet er uklart fordi praksis er at også skilt som gjelder for vedlikeholdspersonell er pålagt å inkluderes i skiltplaner. TRV bør oppdateres (inkl. vedlegg som viser tabellarisk skiltplan) om HVILKE skilt som skal inn i skiltplanen. Det er utydelig definert i dag.
1539 15.09.2016 Lise Marie Pettersen 515 Skilt Ikke behandlet Presisering Det står at alle skilttyper for "kjørende personell" skal være med. I vedlegg som viser mal for tabellarisk skiltplan er skilt for kjedebrudd og hev/senk skilt med. Disse ligger ikke i skiltoversikten for "kjørende personell". I samme mal ligger ikke signal 101 (litraskilt) som ligger definert under skilt for "kjørende personell" Det er tvetydighet rundt disse 3 skilttyper - og om hvilke som skal inngå i tabellarisk skiltplanen. Iflg. tolkningen i TRV, så er det kun signal 101 som skal inn, og hev/senk og kjedebrudd trenger ikke være med i tabellarisk skiltplan. Erfaring fra andre prosjekt viser også hev/senk og kjedebrudd. Dersom disse skilttyper skal med, bør TRV oppdateres med det + legge inn i mal skilt for signal 101. Vi erfarer nå at ekstern rådgiver ikke har lagt inn skilter av type signal 101 i tabellarisk skiltplan.
1536 12.09.2016 Arnt Ove Fordal 515 Skilt Ikke behandlet Kravendring Se vedlegg.
1412 04.05.2016 Frode Teigen 532 Overbygning, vedlikehold Anbefalt Presisering Alf Helge Løhren og Céline Chapelier Det mangler inspeksjonsrapport for sporveksel med bevegelig kryss. Det bør utarbeides nytt vedlegg med inspeksjonsrapport som bygger på eksisterende inspeksjon av enkle veksler med fast kryss og trafikverkets Besiktningsrapport for Enkel växel med rörlig korsningsspets.
1404 15.04.2016 Elisabeth Skjelsvold Berg 553 Signal, kontroll Anbefalt Presisering Spørsmål til punktet i protokollen angående målinger av stømverdier. Hva er anbefalt strømverdi ved led-matrise? Det burde også spesifiseres. Hvilken strøm/spenningsverdi skal de forskjellige lampene som ikke har en koder tilkobles justeres til. Evt hvor kan en finne de verdiene? Hva er hensikten med å måle strømverdi på primærsiden og hvilke toleransegrenser skal det være?
1085 06.03.2015 Helen Helland 501 Felles bestemmelser Anbefalt Annet HMH Oversikt over objekter med angivelse av punkt i objektet som skal koordinatfestes
694 04.11.2013 Safiye Jetlund 515 Skilt Anbefalt Annet Inspill fra ERTMS erfaringsstrekning: Nye skilt for ERTMS, MB stopp-skilt, W skilt for planoverganger og "Level transition board" Se dokument LX board.pdf for skilt mot tog før veisikringsanlegg. Marker board (MB) i henhold til ERA-dokument 06E068 ETCS marker-board definition. Level transition board i henhold til prEN16494 2012.
96 11.11.2011 Øyvind Stensby 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging Anbefalt Kravendring SD Vurdere oppdatering av kapittelet med bakgrunn i hovedplan for felles teknisk plattform for fjernstyring av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg.