lp_br:laereplan_fagleder_jernbane

Tema: Fagleder jernbane (Revidert 18.12.2017)

Fagleders jernbanes funksjon og oppgaver

Fagleder jernbane representerer Bane NOR på ulykkesstedet i dialog med nødetatene. Fagleder jernbane skal koordinere de jernbanefaglige aktiviteter på ulykkesstedet, samt bistå innsatsleder under redningsarbeidet. Fagleder jernbane skal utøve sin funksjon i henhold til Bane NORs krav som angitt i styringssystemet og Beredskapsportalen.

Fagleder Jernbane er bemyndiget til å framskaffe nødvendig utstyr og ressurser på Bane NORs vegne.

Ordning og dekningsgrad

Alle driftssatte banestrekninger har en etablert ordning med fagleder jernbane, som dekkes av ressurser i ordinær driftsberedskap. En egen ordning er etablert for områdene Oslokorridoren og Øst, der ivaretakelsen av ansvaret løses ved bruk av avklarte ressurser hos både Infrastruktur og Trafikk.

Utpeking og godkjenning

Banesjef utpeker fagleder jernbane blant eget personale.

Betingelse for å bli fagleder jernbane er at vedkommende er ansatt i Bane NOR i områdets ordinære driftsberedskap, har oppdaterte godkjenninger innen sitt fag og er godkjent som hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller godkjent sikkerhetstjeneste. I tillegg til lokal strekningskunnskap skal vedkommende ha gjennomført pålagt opplæring og bestått eksamen i kurs for fagleder jernbane (Mette: sett inn link til læreplan).

Personale som har godkjenning som fagleder jernbane skal ha tilgjengelig godkjent vernetøy, godkjent markeringsvest påtrykt «fagleder jernbane», blå vernehjelm (leder), lykt, mobiltelefon, GSM-R radio, tiltakskort fagleder jernbane og varslingsliste fra områdets beredskapsplan.

Stedfortredere skal ha samme kompetanse og utstyr for å fylle stillingen.

Tiltakskort fagleder jernbane: http://orv.Bane NOR.no/beredskap/doku.php?id=kriseledelse:tiltakskort:infrastruktur:fagleder_jernbane

Funksjonskrav som går direkte på faglederens oppgaver:

Spor skal kunne sikres for adkomst for nødetater

Ytelsesmålene som er definert for å møte funksjonskravet:

YtelsesmålOslo og omegnBy,
bynært
HøyfjellØvrig (landlig)Terminal
YTELSESMÅL: - Fagleder jernbane må kunne være tilgjengelig for politiets innsatsleder innen politiets forventede utrykningstid.
- Fagleder jernbane må kunne møte i innsatsleders KO innen X timer etter at denne er varslet:2t3t4t4t3t
- Bane NOR skal kunne stille med bistand til transport av hjelp og utstyr fra valgt beredskapsplass innen X timer etter mottatt varsel om alvorlig hendelse eller jernbaneulykke til Togleder:2t4t5,5t4,5t4t

Merk: Ytelsesmålene over er generiske, og er å anse som minimumskrav. På bane- eller objektnivå kan det etableres strengere ytelsesmål basert på objektets beredskapsanalyse. Også disse ytelsesmålene skal fagledere som går vakt for banestrekningen ha kunnskap om.

Opplæring

Tiltakskort for fagleder jernbane ble revidert i 2017 basert på overordnet aktøranalyse. Læreplan og opplæringsplan er revidert på bakgrunn av dette. Alt nytt personell skal derfor innen 2017 ha gjennomgått ny opplæring uavhengig av tidligere gjennomførte kurs.

Minimumskrav til opplæring er et todagers grunnkurs med generell beredskapsopplæring for fagleder jernbane. De som skal utøve funksjonen på elektrifisert strekning skal i tillegg gjennomføre et ettdagskurs i el-sikkerhet for å kunne fungere som leder for elsikkerhet (LFS) etter nærmere beskrivelse i tiltakskortet.

Repetisjonskurs gjennomføres hvert tredje år, eller dersom det skjer vesentlige endringer i krav til kompetanse eller utførelse av funksjonen.

I tillegg skal kandidaten gjennomgå lokal kjentmannsrunde.


lp_br/laereplan_fagleder_jernbane.txt · Sist endret: 2021/03/23 14:27 av tro_ige