lp_el:2._person_ved_frakobling
Denne versjonen (2023/02/20 13:46) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2016/09/28 09:19) er tilgjengelig.Diff

Læreplan 2. Person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak

Læreplanen gjelder personell som skal ivareta funksjonen 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak. Bemyndiget personell vil kunne ivareta funksjonen «person nummer to» iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF

Utarbeidet av

Rådgiver for driftsleder

Eksamenskode

53150

Sertifiseringskode

Etter endt opplæring bemyndiges kursdeltager, bemyndigelse dokumenteres ved utstedelse av elsikkerhetskort med kode:

 • 2432 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak

Kurslengde

Grunnkurs: 1 dag

Maks antall deltakere

Fastsettes av kompetanseleverandør og beskrives i opplæringsplan.

Målgruppe

Personer som skal bistå leder for elsikkerhet (LFS) ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og bistå ved en eventuell ulykke i Bane NORs høyspenningsanlegg iht. FSE.

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Personen som gjennomfører kurset må være over 18 år

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Krav til deltagers forkunnskaper

 • Bane NORs kurs i Sikkert arbeid i og ved Jernbaneerkets infrastruktur, del 1 og 2
 • Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Gjennomføring

Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør.

Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.

Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.

Opplæringen skjer med fysisk oppmøte etter avtale med kursarrangør/administrator. Ved praktisk øvelse på eller nær ved Bane NORs infrastruktur er instruktør og kursdeltakere pålagt å benytte verneutstyr iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur.

Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.

Eksamen

Eksamen gjennomføres skriftlig, 30 minutter står til rådighet.

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Ved ikke bestått eksamen må kandidaten ta nytt kurs og ny eksamen.

Godkjente hjelpemidler er:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Instruks for leder for elsikkerhet (LFS) STY-600985
 • Instruks for 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak STY-604128
 • Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988
 • Egne notater

Kompetanse etter gjennomført kurs

Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør. Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført opplæring skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten iht. FSE og Bane NORs instrukser. Og kunne ivareta funksjonen 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak iht. FSE og Bane NORs instrukser.

Kunnskaper

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Forstå hensikten med elsikkerhetsopplæringen
 • Forstå og kjenne til elektriske farer som lysbuer og strømgjennomganger
 • Forstå Bane NORs organisering av elsikkerhetsansvaret
 • Forstå elsikkerhetsansvaret vedkommende påtar seg ved å inneha en sikkerhetsfunksjon
 • Forstå krav til overordnet planlegging av et arbeid

Ferdigheter

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

Kunne bistå i å planlegge og risikovurdere et arbeid, basert på teknisk informasjon.

 • Kunne arbeide på et frakoblet anlegg iht. FSE
 • Kunne etablere sikkerhetstiltak og sikre mot innkobling
 • Kunne avvikle sikkerhetstiltak, og varslingsrutiner ved spenningssetting
 • Kunne arbeide på eller nær ved et elektrisk anlegg iht. FSE
 • Kunne arbeide under spenning (AUS) iht. FSE
 • Kunne Bane NORs varslingsrutiner

Generell kompetanse

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Kjenne til tidligere elsikkerhetshendelser og ha grunnleggende forståelse av årsaker
 • Kjenne til rutiner for rapportering og innmelding av hendelser i Bane NOR
 • Kjenne til krav om repetisjonskurs iht. FSE (årlig repetisjon av FSE og førstehjelp)
 • Kjenne til bruk og vedlikehold av elsikkerhetskort og bemyndigelse utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF
 • Kjenne til Elkraftportalen, hvor det tilgjengeliggjøres informasjon om endringer i Bane NORs infrastruktur, generell informasjon fra driftsleder/driftsansvarlig og annen relevant informasjon for de som skal ferdes på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg.
 • Kjenne til instruksen for 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak STY-604128
 • Kjenne til instruks for leder for elsikkerhet (LFS) STY-600985
 • Kjenne til instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988

Dokumentasjon

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV.

Dokumentasjon av gjennomført kurs skal oversendes elkraftsentralen for registrering og utstedelse av bemyndigelse. Dokumentasjon sendes til elsikkerhetskort@banenor.no

Kursdeltaker vil motta dokumentasjon for gjennomført opplæring og må påse forsvarlig lagring av dette. Samt kunne fremvise dokumentasjon på forespørsel.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 13 måneder.

lp_el/2._person_ved_frakobling.txt · Sist endret: 2023/02/20 13:46 av andlis