lp_el:fse_driftsleders_instrukser_med_fse-adgang_til_elektriske_anlegg
Denne versjonen (2023/10/04 08:18) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Læreplan: Driftsleders instrukser med FSE - adgang til elektriske anlegg

Læreplan for personell skal utføre arbeid i Bane NORs høy- og lavspenningsanlegg uten relevant fagbrev eller bemyndigelse som sikkerhetsfunksjon iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Bane NORs instrukser.

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF

Utarbeidet av

Rådgiver for driftsleder

Eksamenskode

Kommer, under utvikling

Sertifikatkode

Etter endt opplæring skal kursdeltaker få opplæring i det anlegget det skal arbeides på. Opplæringen skal gis av en med elsikkerhetskompetanse, dette kan være en leder for elsikkerhet (LFS) ved høyspenningsanlegg, eller en ansvarlig for arbeidet (AFA) i lavspenningsanlegg.

Opplæringen skal dokumenteres og oversendes driftsleder Bane NOR sammen med kursbevis fra Jernbaneskolen. Driftsleder vil da utstede elsikkerhetskort med selvstendig «adgangstillatelse» begrenset til det anlegg det er gitt opplæring i.

Kurslengde

Kurs: 4 timer

Opplæring i anlegget det skal arbeides på avhenger av anleggets kompleksitet.

Maks antall deltakere

Fastsettes av kompetanseleverandør og beskrives i opplæringsplan.

Målgruppe

Opplæringens målgruppe er de som skal ha adgang til Bane NORs elektriske anlegg som er betjeningssikre, men som ikke har relevant fagbrev og/eller bemyndigelse som sikkerhetsfunksjon.

Dette kan eksempelvis være renholdere, servicepersonell eller lignende.

Betingelse

Kurset foregår på Norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk.

Pensum

Teori som skal legges til grunn ved utarbeidelse av kurset er:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • NEK EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Driftsleders instrukser - veiledning for å ivareta elsikkerheten ved arbeid på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Se retningslinjer her: Retningslinjer for godkjenning av instruktører

Krav til deltagers forkunnskaper

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førstehjelpskurs med fokus på strømskader, eventuelt være påmeldt førstehjelpskurs med gjennomføring samtidig med repetisjonskurs i FSE

Gjennomføring

Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør.

Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.

Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht. Retningslinjer for godkjenning av instruktører, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.

Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde repetisjon av FSE, gjennomgang av Driftsleders instrukser, relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.

Sluttest

Avsluttende test gjennomføres digitalt, 30 minutter står til rådighet.

Bestått sluttest ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Ved ikke bestått sluttest må kandidaten ta nytt kurs og ny sluttest.

Godkjente hjelpemidler er:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988
 • Egne notater

Kompetanse etter gjennomført kurs

Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør. Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført opplæring skal kursdeltaker kunne ivareta sikkerheten iht. FSE og Bane NORs instrukser. Og inneha gyldig elsikkerhetskort med adgang til elektriske anlegg det er gitt opplæring i.

Kunnskaper

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Forstå hensikten med elsikkerhetsopplæringen
 • Forstå og kjenne til elektriske farer som lysbuer og strømgjennomganger
 • Forstå Bane NORs organisering av elsikkerhetsansvaret
 • Forstå elsikkerhetsansvaret vedkommende påtar seg og at bemyndigelsen er personlig, det vil si at de ikke kan gi denne videre til andre eller ta med andre inn i anlegget det skal arbeides i
 • Forstå at rom med elektriske anlegg ikke er oppholdsrom og at unødig opphold ikke er tillatt

Ferdigheter

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Kunne Bane NORs varslingsrutiner når det gjelder personskader og materielle skader
 • Kunne rutiner rundt adgang til elektriske anlegg, og bruk av nøkler/adgangskontrollsystemer
 • Kunne varsle Leder for kobling (LFK) før de går inn i anlegget de skal arbeide i
 • Kunne ivareta egen sikkerheten ved arbeide nær ved et elektrisk anlegg iht. FSE
 • Kunne forskjellen på høy- og lavspenningsanlegg og hvilke sikkerhetsfunksjoner som skal ivareta elsikkerheten på de elektriske anleggene

Generell kompetanse

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Kjenne til rutiner for rapportering og innmelding av hendelser i Bane NOR
 • Kjenne til krav om repetisjonskurs iht. FSE (årlig repetisjon av FSE og førstehjelp)
 • Kjenne til bruk og vedlikehold av elsikkerhetskort og bemyndigelse utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF
 • Kjenne til sikkerhetsfunksjonene Leder for kobling (LFK), Leder for elsikkerhet (LFS) og Ansvarlig for arbeidet (AFA) og deres ansvar og myndighet
 • Kjenne til instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988
 • Kjenne til rutiner om innmelding av ulykker med lysbuer og strømgjennomgang
 • Kjenne til sine begrensninger når det gjelder hvilke anleggsdeler de kan arbeide på

Dokumentasjon

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV.

Dokumentasjon av gjennomført kurs og opplæring i det anlegget det skal arbeides i skal oversendes driftsleder, ved elsikkerhetskort@banenor.no

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 13 måneder.

lp_el/fse_driftsleders_instrukser_med_fse-adgang_til_elektriske_anlegg.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:18 av andlis