lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2017/09/11 16:56]
127.0.0.1 ekstern redigering
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2018/01/18 15:03]
Torgeir Blesvik
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Fagleder jernbane  ======+====== Læreplan: Fagleder jernbane ======
  
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for fagleder jernbane.  +Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for fagleder jernbane. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet 
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av Norsk Jernbaneskole+ 
 +[[https://trv.jbv.no/jk/doku.php?id=lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane|https://trv.Bane NOR.no/jk/doku.php?id=lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane]] 
  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
- Bane NOR, Sikkerhetsdirektøren+Bane NOR, Infrastrukturdirektøren
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Sikkerhet og kvalitetsrådgiver+Leder sikkerhet og miljø 
  
-===== Eksamenskode ===== +===== Eksamenskode =====
  
 Fagleder jernbane 56108  Fagleder jernbane 56108 
  
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
- +
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
  
-|Grunnkurs for elektrifiserte strekninger dager  +|Grunnkurs med generell beredskapsopplæring:|dager | 
-|Grunnkurs for ikke elektrifiserte strekninger 2 dager  +|El- sikkerhets opplæring for fagleder jernbane: |1 dag 
-|Repetisjonskurs|  2 dager  |+|Repetisjonskurs|1 dag | 
 +|Lokal kjenntmannsrunde (etter hvert grunn- og repetisjonskurs) |1 dag|
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-De med godkjent sikkerhetstjeneste innenfor et av fagområdene underlagt trafikksjef eller banesjef+Personell som er tiltenkt funksjonen fagleder jernbane.
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
  
-  Kandidaten må være ansatt i Bane NOR +  Kandidaten må være ansatt i Bane NOR 
-  Kandidaten er selv ansvarlig for å oppdatere FSEførstehjelp med fokus på strømskader og strekningskompetanse hver 12. måneder+  Kandidaten må ha gyldige godkjenninger innen sitt fag 
 +  - Kandidaten skal være en del av ordinær driftsvaktherunder tverrfaglig beredskap, værvakt eller spesifikt for Oslokorridoren/Øst: trafikkstyring  
 +===== Egnethet =====
  
 +  - Fagleder jernbane skal inneha en lederfunksjon i en innsatsledelse, og kandidater som skal fylle funksjonen må velges blant personer med egnethet til å lede andre, inkludert foretakene, i en hektisk og krevende innsats. 
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Godkjent sikkerhetstjeneste innenfor minimum et av fagområdene hos trafikksjef eller banesjef +  Operativ driftserfaring på jernbanen  
-  * Operativ driftserfaring på jernbanen  +  Strekningskompetanse 
-  Strekningskompetanse +  Kjennskap til trafikkavvikling på strekningen 
-  Kjennskap til trafikkavvikling på strekningen  +  - Kandidaten må inneha godkjenning som hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller trafikkstyring med tilhørende sikkerhetstjeneste 
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-Skal kunne forstå, samhandle og koordinere innsats, granskning og kommunikasjon på et skadested i eller ved Bane NORs infrastruktur.+Skal kunne forstå, samhandle og koordinere jernbanefaglig innsats, granskning og kommunikasjon på et skadested ovenfor innsatsleder, togledelse og områdets kriseledelse for hendelser i eller ved Bane NORs infrastruktur. 
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 3 år og 2 måneder +Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 3 år 
- +
-  * Forutsetter oppdatering i Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) +
-  * Førstehjelp med fokus på strømskader iht. FSE +
-  * Oppdatert streksningskompetanse (egendefinert oppdatering)+
  
 +  - Forutsetter årlig oppdatering i Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) inkludert førstehjelp hver 12. måned for de som skal utøve funksjonen på elektrifiserte strekninger
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
  
-  Teoretisk og praktisk gjennomføring +  Teoretisk og praktisk gjennomføring 
-  Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget +  Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget 
-  Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole +  Kurset arrangeres og administreres av Infrastrukturdivisjonen
- +
-===== Maks antall deltakere ===== +
- +
-|Grunnkurs|  15 deltakere +
-|Repetisjonskurs|  15 deltakere +
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time|+|Grunnkurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time*|
 |Repetisjonskurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time| |Repetisjonskurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time|
  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.+*= El-sikkerhetsopplæringen skal inngå i eksamensoppgavene for de som har tatt dette. 
 + 
 +Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. 
  
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
  
-|Grunnkurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time|+|Grunnkurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time*|
 |Repetisjonskurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time| |Repetisjonskurs|Flervalgseksamen, maks. ½ time|
 +
 +*= El-sikkerhetsopplæringen skal inngå i eksamensoppgavene for de som har tatt dette.
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. 
  
-Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.+Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. 
  
-===== Krav til instruktørpersonell =====+===== Krav til instruktører  =====
  
-  * Instruktørene må være godkjent i sikkerhetstjeneste og inneha/ ha innehatt godkjenning som fagleder jernbane innen de siste 10 årene  +  - Ansatte i BaneNOR 
-  * Det forventes at eksterne instruktører/forelesere har kompetanse/ kunnskap innen sine respektive fagområder +  - Godkjent i sikkerhetstjeneste og inneha/ ha innehatt godkjenning som fagleder jernbane innen de siste 10 årene 
-  Gode pedagogiske evner +  - Inngående kjennskap til Bane NORs styrende dokumenter for beredskap 
- +  Gode pedagogiske evner 
-===== Mål =====+  - Eksternt instruktørpersonell 
 +  - Brukt som instruktør på aktuelt tema i egen organisasjon 
 +  - Erfaring fra innsats på skadested 
 +  - Kjennskap til Bane NORs organisering av beredskap  
 +===== Læringsmål =====
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
-  * ansvaret som Bane NORs representant i KO 
-  * samhandling mellom de ulike aktørene på skadestedet  
-  * de ulike rollene og organisering på et skadested 
- 
-Kandidaten skal kjenne til: 
-  * hvordan beredskapen er bygd opp i Bane NOR 
-  * granskning av uønskede hendelser  
-  * de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner 
-  * kommunikasjon med media i Bane NOR 
-  * farer og beredskap knyttet til brann i tuneller. Hvordan en brann i en tunell kan utvikle seg, slukkes og fjernes 
-  * fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur 
-  * jording og strøm på elektrifiserte banestrekninger 
-  * RID-dokumenter 
-  * miljøforurensning 
- 
-===== Følgende læreplaner inngår ===== 
- 
-Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 
  
 +  - sitt ansvar som Bane NORs representant i innsatsleders kommandoplass (ILKO)
 +  - samhandling mellom de ulike aktørene på skadestedet 
 +  - de ulike rollene og organisering på et skadested
 +  - lederrollen på et skadested, med forventninger og fallgruver
 +  - hvordan gransking av hendelser på jernbanen initieres og gjennomføres
 +  - hovedinnholdet i RID regelverket
 +  - hovedtiltak ved farlig gods lekkasjer fra rullende materiell eller last
 +Kandidaten skal kjenne til: 
  
 +  - hvordan beredskapen er bygd opp i Bane NOR, herunder rolle og ansvar for trafikksjef v/togleder
 +  - hovedprinsippene for proaktiv ledelse
 +  - hvilken delegert fullmakt fagleder jernbane har ved beredskapshendelser
 +  - granskning av uønskede hendelser 
 +  - de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner
 +  - kommunikasjon med media ved ulykker i på jernbanen
 +  - farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes
 +  - fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur
 +  - normale stressreaksjoner i kriser, og hvordan en kan motvirke disse
 +  - prinsippene for hvordan et skadested organiseres
 +  - hvordan jording og strøm foretas på elektrifiserte banestrekninger (kun for fagledere som skal tjenestegjøre på elektrifiserte strekninger)
lp_el/laereplan_for_fagleder_jernbane.txt · Sist endret: 2021/03/23 14:27 av tro_ige