lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/09/19 23:25) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Fagleder jernbane

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for fagleder jernbane. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av Norsk Jernbaneskole.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Sikkerhetsdirektøren

Utarbeidet av

Sikkerhet og kvalitetsrådgiver

Eksamenskode

Fagleder jernbane 56108 (Agresso 2013)

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs for elektrifiserte strekninger 3 dager
Grunnkurs for ikke elektrifiserte strekninger 2 dager
Repetisjonskurs for elektrifiserte strekninger 2 dager
Repetisjonskurs for ikke elektrifiserte strekninger 2 dager

Målgruppe

 • De med godkjent sikkerhetstjeneste innenfor et av fagområdene underlagt trafikksjef eller banesjef

Betingelse

Kandidaten må være ansatt i Jernbaneverket

Krav til forkunnskaper

 • Godkjent sikkerhetstjeneste innenfor minimum et av fagområdene hos trafikksjef eller banesjef
 • Operativ driftserfaring på jernbanen
 • Strekningskompetanse
 • Kjennskap til trafikkavvikling på strekningen

Kompetanse etter gjennomført kurs

Skal kunne forstå, samhandle og koordinere innsats, granskning og kommunikasjon på et skadested i eller ved Jernbaneverkets infrastruktur.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 3 år og 2 måneder

 • Forutsetter oppdatering i Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og førstehjelp med fokus på strømskader iht. FSE.

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs 15 deltakere
Repetisjonskurs 15 deltakere

Eksamen

GrunnkursFlervalgseksamen, maks. ½ time
RepetisjonskursFlervalgseksamen, maks. ½ time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

GrunnkursFlervalgseksamen, maks. ½ time
RepetisjonskursFlervalgseksamen, maks. ½ time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset.

Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Instruktørene må være godkjent i sikkerhetstjeneste og inneha/ ha innehatt godkjenning som fagleder jernbane innen de siste 10 årene
 • Det forventes at eksterne instruktører/forelesere har kompetanse/ kunnskap innen sine respektive fagområder
 • Gode pedagogiske evner

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • samhandling mellom de ulike aktørene på skadestedet
 • de ulike rollene og organisering på et skadested

Kandidaten skal kjenne til:

 • hvordan beredskapen er bygd opp i Jernbaneverket
 • granskning av uønskede hendelser
 • de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner
 • kommunikasjon med media i Jernbaneverket
 • farer og beredskap knyttet til brann i tuneller. Hvordan en brann i en tunell kan utvikle seg, slukkes og fjernes
 • fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Jernbaneverkets infrastruktur
 • jording og strøm på elektrifiserte banestrekninger
 • RID-dokumenter
 • miljøforurensning

Følgende læreplaner inngår

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

lp_el/laereplan_for_fagleder_jernbane.1411161924.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)