lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_brann_og_redning
Denne versjonen (2023/10/04 08:14) ble godkjent av andlis.Den tidligere godkjente versjonen (2023/10/04 08:07) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Leder for elsikkerhet (LFS) ved brann og redning

Læreplanen gjelder for personell bemyndiget som leder for elsikkerhet (LFS) ved brann og redning iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF

Utarbeidet av

Rådgiver for driftsleder

Kurskode

Kommer (opplæring under utarbeidelse)

Sertifikatkode

Etter endt opplæring bemyndiges kursdeltager, bemyndigelse dokumenteres ved utstedelse av elsikkerhetskort med kode:

 • 2438 Leder for elsikkerhet (LFS) ved brann og redning

Kurslengde

Kurs: 2 til 4 timer.

Tilpasses det lokale brann og redningsetat.

Maks antall deltakere

Fastsettes av kompetanseleverandør og beskrives i opplæringsplan.

Målgruppe

Utrykningspersonell som må kunne gjøre redningsoppdrag på eller nær ved Bane NORs infrastruktur. Med utrykningspersonell menes ambulansepersonell, politi og brann og redning. Brann og redning skal i tillegg bemyndiges og gjennomføre praktisk øvelse.

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk.

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Se retningslinjer her: Retningslinjer for godkjenning av instruktører

Krav til deltagers forkunnskaper

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • gjennomgått bedriftsintern opplæring som utrykningspersonell (ambulanse, politi, brann og redning evt. annet om ønskelig)

Gjennomføring

Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør.

Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.

Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht. Retningslinjer for godkjenning av instruktører, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.

Opplæringen skjer med fysisk oppmøte etter avtale med kursarrangør/administrator. Ved praktisk øvelse på eller nær ved Bane NORs infrastruktur er instruktør og kursdeltakere pålagt å benytte verneutstyr iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur.

Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.

Opplæringen gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis. Teoriundervisning og praktisk øvelse i redningsoppdrag med tilhørende tiltakskort STY-605519 Tiltakskort ved redningsoppdrag.

 • Teoriopplæring skal gjennomføres årlig eller oftere ved behov.
 • Teoriopplæring oppfyller krav om årlig repetisjon av FSE.
 • Praktisk øvelse skal gjennomgås minimum hvert femte år eller oftere om det vurderes som nødvendig.

Sluttest

Det stilles ikke krav til avsluttende test.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør. Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.

Læringsutbytte

Opplæringen har som mål å gi brann og redningsetaten de beste faglige forutsetninger og personlige egenskaper for redningsoppdrag langs Bane NORs infrastruktur og at dette gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Opplæringen skal gi redningsetaten gode kunnskaper innen elsikkerhet og trafikksikkerhet, samt ferdigheter og holdninger tilstrekkelig for å vurdere risiko og konsekvenser ved oppdrag i og ved Bane NOR sitt elektriske høyspenningsanlegg.

Kunnskaper

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Forstå hensikten med elsikkerhetsopplæringen
 • Forstå og kjenne til elektriske farer ved utførelse av redningsoppdrag på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg
 • Forstå Bane NORs organisering av elsikkerhetsansvaret
 • Forstå elsikkerhetsansvaret vedkommende påtar seg ved å inneha en sikkerhetsfunksjon

Ferdigheter

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Kunne kommunisere med Bane NORs togleder og leder for kobling (LFK)
 • Kunne vurdere mulig risiko ved et redningsoppdrag
 • Kunne bruke tiltakskort for å ivareta elsikkerheten ved redningsoppdrag
 • Kunne velge arbeidsmetode og velge barrierer iht. FSE
 • Kunne ivareta sikkerheten ved arbeide på et frakoblet anlegg iht. FSE
 • Kunne gjennomføre en frakobling i samarbeid med leder for kobling (LFK) og etablere sikkerhetstiltak mot innkobling
 • Kunne ivareta sikkerheten ved arbeide på eller nær ved et elektrisk anlegg iht. FSE
 • Kunne samhandle mellom andre redningsetater som politi og helse, koordinere aktiviteter med togledere, togekspeditører og med jernbaneforetakenes kunder for å skape felles situasjonsforståelse
 • Kunne være skikket til å instruere eget redningspersonell
 • Kunne vurdere ytre påvirkninger og handle forsvarlig
 • Kunne Bane NORs varslingsrutiner

Generell kompetanse

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Kjenne til hvordan adgang til sporet blir tildelt av togleder
 • Kjenne til at de ikke har tillatelse til å gjennomføre en innkobling ved redningsaksjon, denne handlingen utføres av Bane NOR
 • Kjenne til rutiner for rapportering og innmelding av hendelser i Bane NOR
 • Kjenne til krav om repetisjon av teoretisk opplæring og praktisk øvelse
 • Kjenne til bruk og vedlikehold av elsikkerhetskort og bemyndigelse utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF
 • Kjenne til at kommunikasjon skal forgå direkte mellom togleder og leder for kobling, samt person som skal utpekes som leder for elsikkerhet
 • Kjenne til instruks for leder for elsikkerhet (LFS) STY-605351 med tilhørende tiltakskort
 • Kjenne til funksjonen fagleder jernbane (se egen læreplan)

Dokumentasjon

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV.

Dokumentasjon av gjennomført kurs skal oversendes elkraftsentralen for registrering og utstedelse av bemyndigelse. Dokumentasjon sendes til elsikkerhetskort@banenor.no

Kursdeltaker vil motta dokumentasjon for gjennomført opplæring og må påse forsvarlig lagring av dette. Samt kunne fremvise dokumentasjon på forespørsel.

Godkjenningsperiode

Kurskodens gyldighetsperiode er 13 måneder.

lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_brann_og_redning.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:14 av andlis