lp_el:leder_for_kobling_lfk
Denne versjonen (2021/06/29 10:42) ble godkjent av jist.

Læreplan: Leder for kobling (LFK)

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Banedirektør

Utarbeidet av

Bane NOR, Driftsleder

Henvisning til gjeldende kompetansekrav

Det henvises til gjeldende minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten som er definert og beskrevet for FO1013 – Elkraftoperatør.

Dokumentasjon av opplæringen

Elektroniske for registrering av kompetanse skal benyttes. Dokumentasjon av godkjennelsen sendes automatisk for registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

Innledning

Utdanningen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som LFK er trygg i rollen, har god kompetanse til å utføre oppgavene og en forståelse for at de utgjør en barriere i forhold til sikkerhet.

Læreplanen er utarbeidet i henhold til gjeldene krav og forskrifter.

Læreplanen beskriver kvalifikasjonsnivåer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Læremålene skal sikre at kandidaten får en grundig forståelse for at Leder for kobling funksjonen er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser, og dette skal ivaretas gjennom hele utdanningen.

Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå utdanning til LFK må ha:

 • relevant fagbrev elektro eller ingeniør elektro
 • meget gode skriftlige og muntlige framstillingsevne på norsk
 • gjennomført arbeidspsykologisk test med godkjent resultat

Hovedmål for opplæringen

Opplæringen skal gi kandidaten gode kunnskaper, tekniske og ikke-tekniske ferdigheter og holdninger i rollen som LFK. Kandidaten skal evne å vurdere risiko og konsekvenser innen elsikkerhet ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg. Kandidaten skal få en forståelse for at LFK i mange tilfeller er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser, samt bidra til en effektiv trafikkavvikling. Etter endt utdanning skal kandidaten ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som konkretiseres i følgende innlæringsmål:

Innlæringsmål for kunnskaper

 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for begreper og prosedyrer som gjelder for LFK
 • Kandidaten skal ha inngående kunnskap og forståelse om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), samt annet relevant regelverk
 • Kandidaten skal ha innsikt i oppgaver som er nødvendig for sikre at all kobling i det elektriske anlegge ikke frembyr fare for skade på liv, helse eller materielle verdier
 • Kandidaten skal kunne utarbeide, motta og forstå el-sikkerhetsplaner
 • Kandidaten skal ha god kunnskap om funksjonaliteten i spectrum
 • Kandidaten skal ha kunnskap om jernbaneinfrastruktur i forbindelse med trafikkstyring
 • Kandidaten skal ha kunnskap om de ulike operative funksjonene og LFKs rolle i samspillet mellom funksjonene
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for LFKs rolle i beredskapssituasjon og ved ulykkeshendelser
 • Kandidaten skal ha god kunnskap om rutiner ved arbeider med og uten frakobling

Innlæringsmål for ferdighet

 • Kandidaten skal kunne lese og forstå koblingsbilde og koblingsskjema
 • Kandidaten skal kunne lese og forstå feilmeldinger og agere etter alvorlighetsgrad
 • Kandidaten skal ha en klar og tydelig kommunikasjon i samhandling med andre funksjoner
 • Kandidaten skal kunne forstå trafikkbildet, planlegge sine aktiviteter og gjøre gode prioriteringer
 • Kandidaten skal kunne betjene anlegg og systemer for daglig, operativ drift, herunder arbeidsplanlegging, håndtering av avvik og feilsøking

Innlæringsmål for generell kompetanse

 • Kandidaten skal ha forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten
 • Kandidaten skal kunne samhandle og koordinere aktiviteter med leder for elsikkerhet, hovedsikkerhetsvakt, togleder, togekspeditør, og driftsoperatør

Krav til pensum

 • Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) med veiledning
 • Interne Instrukser
 • Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) dekket i ORV
 • Strekningsbeskrivelsen og hensetting av tog (SJN og TRASÈ) dekket i ORV
 • Beredskapsportalen
 • Interne krav og instrukser som ligger i regelverk for operativt personell (ORV)

Gjennomføring av teori og praksis

LFK opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praktisk trening i sentralene.

Opplæringen består av:

 • Førstehjelpskurs med fokus på strømskader
 • En innføring i arbeidet som Hovedsikkerhetsvakt
 • Grunnleggende forståelse av Bane NORs høyspenningsanlegg (gjelder ikke energimontører)
 • Grunnkurs for 2. person ved frakobling, samt praksis
 • Fordypningskurs for Bane NORs høyspenningsanlegg
 • Teori og praksis som Leder for sikkerhet (må være bestått)
 • Avsluttende sertifiseringseksamen (praksis og muntlig)

Kandidaten skal ha en praksis periode ute sammen med driftspersonale, min 1 mnd. Om mulig i midten av opplæringsløpet.

Antall deltakere

Maksimum 2 kandidater kan delta på praktisk opplæring sammen med en LFK i elkraftsentralen.

Kompetansekrav til opplæringspersonell

Veileder i sentralen skal være Elkraftoperatør (FO1013).

Prinsipper for prøving/sertifisering

Vurdering under utdanningen

Under opplæringen blir kandidaten vurdert i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap, samt evne til å håndtere varierende situasjoner. Utdanningsforløpets varighet og innhold skal tilpasses den enkelte forkunnskaper og erfaring.

Fagansvarlig Elkraft har ansvaret for oppfølgning av den enkelte kandidaten og skal påse at vedkommende blir oppmeldt til prøve når kandidaten er klar for dette.

Prøver og eksamener vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått.

Retningslinjer for sensor

Retningslinjer for eksamen/godkjenning

Sensor for LFK bør være instruktør elkraft eller fagansvarlig for Elkraftsentralen. Driftsleder/assisterende driftsleder inviteres som observatør

For eksamener oppnevnes en sensor av fagansvarlig Elkraft i Bane NOR.

Eksamen foregår som en kombinasjon av teori og praksis og gjennomføres i løpet av en vakt

lp_el/leder_for_kobling_lfk.txt · Sist endret: 2021/06/23 09:21 av jcs