lp_sa:atc
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/09/06 14:12) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/28 09:37) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: ATC

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Bane NOR ATC1)

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88252 8251
Sikkerhetskontrollør 8252
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88254 8253
Sluttkontrollør S 8254
Alle funksjoner Repetisjonskurs 88253/88255

Bombardier ATC LEU2)

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Tverrfaglig grunnkurs 88286 8281
Sikkerhetskontrollør 8282
Sluttkontrollør F 8283
Sluttkontrollør S 8284
Kontrollører og sikkerhetskontrollører Repetisjonskurs 88283
Sluttkontrollører Repetisjonskurs 88285

Kurslengde

 • Grunnkurs modul 1 for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 14 dager
 • Grunnkurs modul 1 for sluttkontrollører: 13 dager
 • Grunnkurs modul 2 for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 1 dager
 • Grunnkurs modul 2 for sluttkontrollører: 1 dager
 • Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 5 dager
 • Repetisjonskurs for sluttkontrollører: 5 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Modul 1 må gjennomføres før deltakelse på modul 2
 • Modul 2 kan inngå som en integrert del av modul 1
 • For kandidater som ikke har modul 2 kan dette kurset tas frittstående med egen eksamen
 • Modul 2 er ATC LEU i sin helhet

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • arbeide selvstendig i og utføre kontroller av systemet

eller

 • utføre sluttkontroller av systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder for grunnkurset
 • 5 år og 2 måneder for repetisjonskurset.

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører12 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører12 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører12 deltakere
Repetisjonskurs for sluttkontrollører12 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører modul 1 + 2Skriftlig eksamen, 3 timerpraktisk eksamen
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører kun modul 2Flervalgseksamen, 1 timepraktisk eksamen
Grunnkurs for sluttkontrollører modul 1+2Skriftlig eksamen, 4 timer
Grunnkurs for sluttkontrollører kun modul 2Flervalgseksamen, 1 time
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerFlervalgseksamen, 2 timepraktisk eksamen
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerFlervalgseksamen, 2 timer

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig og/eller praktisk eksamen
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig og/eller praktisk eksamen
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • ATC-systemets grunnbegreper
 • Hva som menes med informasjonspunkt
 • Togutrustning
 • ATC-systemets kodere
 • Koding av stasjon
 • Lenking av signalbalisegrupper
 • De forskjellige typene av hastighetssignalbalisegrupper
 • ATC i forbindelse med utbyggingsområde
 • Annulering av balisegrupper
 • ATC i forbindelse med gjennomsignalering
 • ATC i forbindelse med planovergang
 • ATC i forbindelse med rasvarslingsanlegg
 • Feilindikering i ATC panelet
 • ATC kryssingsbarriere
 • Oppbyggingen av ATC-LEU (modul 2)

Kandidaten skal kunne:

 • Kontrollere ATC-utrustningen på en banestrekning med DATC/FATC.
 • Kontrollere en midlertidig hastighetsnedsettelse
 • Kontrollere ATC-utbyggingsområde.
 • Anvende ATC-balisetestere.
 • Kontrollere ATC - LEU (Modul 2)

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • Prosjektere og programmere midlertidige hastighetsnedsettelser
 • Montere, kontrollere og feilrette i ATC systemet.
 • Montere, kontrollere og feilrette i ATC LEU systemet (Modul 2)

Sluttkontrollører

Kandidaten skal kjenne til:

 • Installasjon av ATC-komponenter
 • Feilretting i ATC-utrustningen

Kandidaten skal kunne:

 • Prosjektere ATC-systemer
 • Prosjektere ATC - LEU systemer (Modul 2)

Alle kontrollfunksjoner

Dokumentasjon:

Kandidaten skal kunne:

 • Bruke og forstå anleggstegninger
 • Bruke og forstå en ATC-kodetabell
 • Forstå ATC-symboler på aktuelle anleggstegninger
 • Finne fram i/bruke Teknisk regelverk og trafikkregler for togframføring på Bane NORs nett

Verktøy

Kandidaten skal kjenne til:

 • Verktøy og instrumenter som skal benyttes for å kunne gjennomføre montasje, kontroll og feilretting.
1)
modul 1
2)
modul 2
lp_sa/atc.1504699945.txt.gz · Sist endret: 2017/09/06 14:12 av jcs