lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/01/12 21:00) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Drivmaskin Alstom for bevegelig kryss

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Eksamenskode

Sertifikatkode

 • Sporvekselkontrollør:
 • Kontrollør signal:
 • Sikkerhetskontrollør signal:
 • Sluttkontrollør F:
 • Sluttkontrollør S:

Kurslengde

 • Grunnkurs: 1 dag
 • Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Godkjenning i Alstom MET

og

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”
 • Deltakelse på sluttkontrollørforum seneste 14 mnd.

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske øvingsoppgaver.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.

Maks antall deltakere

Grunnkurs4 deltakere i praksis/teori
Repetisjonskurs4 deltakere i praksis/teori

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Instruktør må være godkjent på den bestemte anleggstypen.
 • Instruktører må ha minst 4 ukeverk pr. år i driftsrelaterte eller prosjekteringsrelaterte arbeidssituasjoner.
 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi i opplæringen. Godkjente lærere gis egne sertifiseringer for dette. Oversikt over alle sertifiserte lærere vil være tilgjengelig i Agresso JBV innen 30. juni 2014.

Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i h.h.t gjeldende regelverk for dette.

Mål

Drivmaskin Alstom for beVeielig kryss

Kandidaten skal kunne:

Forstå oppbyggingen av drivmaskinen Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Alstom Foreta bytte av komponenter Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen

lp_sa/drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss.1389556822.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)