lp_sa:mekanisk_kompetansekurs
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/08/11 10:27) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2015/07/15 09:26) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Mekanisk kompetansekurs

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Kurs Kode
Grunnkurs for sporvekselkontrollører 87040
Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører 87041

Grunnkurs: 24 dager

Repetisjonskurs: 4 dager

Målgruppe

Kandidater som ønsker kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver som sporvekselkontrollør.

Betingelse

Kravet til eksamen for de inkluderte læreplanene prøves i eksamen for Mekanisk kompetansekurs.

Krav til forkunnskaper

 • Minst 2 årsverk i arbeid rettet mot Bane NORs signalanlegg

eller

 • Fagarbeider som banemontør og minst 1 årsverk i arbeid rettet mot Bane NORs signalanlegg.

Kompetanse etter gjennomført kurs Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig med arbeidsoppgaver knyttet til mekanikk i Bane NORs infrastruktur, med spesielt fokus på sporveksler.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder for grunnkurs
 • 5 år og 2 måneder for repetisjonskurs

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs6 deltakere
Repetisjonskurs6 deltakere

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamen, ca. 3 timer + Praktisk prøve ca. 6 timer
RepetisjonskursFlervalgseksamen, ca 1 time + Praktisk prøve ca. 1,5 timer

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

GrunnkursSkriftlig eksamen, ca. 4 timer + Praktisk prøve ca. 2 timer

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Mekanisk kompetansekurs

Kandidaten skal forstå:

 • bruken av Teknisk regelverk
 • enkel elektroteknikk
 • måleteknikk og bruk av måleinstrumenter

Kandidaten skal kjenne til:

 • hensikten med signaltegninger benyttet i Bane NOR infrastruktur.
 • funksjonene og grensesnittene til sikringsanlegg
 • funksjonene og grensesnittene til togdeteksjon
 • funksjonene og grensesnittene til ATC
 • funksjonene og grensesnittene til veisikringsanlegg

Kandidaten skal kunne:

 • metodikk for legging av kabel
 • legge til rette for, montere og vedlikeholde mekaniske installasjoner i veisikringsanlegg, herunder bomdrivmaskiner
 • montere ATC-baliser.

Følgende læreplaner inngår

 • Sporvekseldrivmaskin Alstom MET
 • Kabelskjøting
 • Sporvekseldrivmaskin Bsg 9
 • Sporsperredrivmaskin Bela
 • Låse- og kontrollsystemer for sporsperre og sporveksler

Batterianlegg

Kandidaten skal kunne:

 • forstå farene med feil håndtering av batterianlegg
 • forstå batterianleggets funksjoner
lp_sa/mekanisk_kompetansekurs.1498725003.txt.gz · Sist endret: 2017/06/29 10:30 av Christopher Schive