lp_sa:signalfag_for_ingeniorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2019/06/05 13:07]
Christopher Schive [Mål for grunnmodul]
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2020/05/08 07:27]
Ronald Hortman [Mål for grunnmodul]
Linje 18: Linje 18:
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
  
-Kursets varighet er ca. 20 dager. Det tilkommer em prosjektoppgave med anslått varighet 10 dager. Det kan også tilkomme andre kurs som ytterligere øker det totale omfanget.+Kursets varighet er 25 dager, inklusive eksamen og prosjektoppgave.
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
   * De som skal prosjektere på Bane NORs infrastruktur signal   * De som skal prosjektere på Bane NORs infrastruktur signal
Linje 64: Linje 64:
 Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten bestå ny ordinær eksamen. Dersom heller ikke denne bestås må kandidaten ta kurset på nytt. Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten bestå ny ordinær eksamen. Dersom heller ikke denne bestås må kandidaten ta kurset på nytt.
 ===== Fravær ===== ===== Fravær =====
-Deltagelse på eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset. Fraværsmelding med årsak leveres skolen. Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær.+Deltagelse på eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset.
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
Linje 73: Linje 73:
  
 Kandidaten skal kjenne til:  Kandidaten skal kjenne til: 
-  * Ulike regler og forskrifter knyttet til trafikkavvikling +  * Jernbanens historie i Norge 
- +  * Signalanleggets rolle for togframføring/ hva signalanlegget skal løse (sluttbrukerperspektivet)
-Kandidaten skal forstå: +
-  * Togframføring i praksis, herunder simulator, modelljernbane og stillerapparat+
   * Ulike roller innen trafikkavvikling   * Ulike roller innen trafikkavvikling
-  * Bruken av skjematisk plan og forriglingstabell og betydningen av disse+  * Ulike regler og forskrifter knyttet til trafikkavvikling (Operativt regelverk) 
 +  * Togframføring med ERTMS
  
-==== Grunnleggende sikkerhet ====+==== Prinsipper for signalanlegg ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * RAMS-standardene +  * Signalanleggenes tekniske utvikling, og fremtidens løsninger (grunnprinsipper ERTMS
-  * Bane NORs arbeidsprosesser +  * Grunnleggende prinsipper for signalanlegg, herunder sikringsanlegg, togdeteksjon, sporvekselutrustning, lyssignal, RBC og veisikringsanlegg  
-  * Sikkerhetsstyring +  * Ulike typer av signalanlegg
-  * Forskriftskrav for ibruktakelse av anlegg +
-  * Felles sikkerhetsmetode (CSM-RA+
-  * Oppbygging og innhold i sikkerhetsbevis +
-  * Dagens trusselbilde i forbindelse med security/sikring i Bane NOR+
  
-Kandidaten skal kunne: +==== Praksis ====
-  * Sende melding og søknad +
-  * Utarbeide RAMS-dokumentasjon, herunder styrende dokumenter, systemdefinisjon, RAM-analyse og kravspesifikasjon+
  
-Kandidaten skal forstå+Kandidaten skal kjenne til
-  * Innhold og gjennomføring av en risikoanalyse +  * De ulike komponentene et signalanlegg 
-  * Roller i og tilknyttet prosjekter og godkjenningsprosess/-aktiviteter +
-  * Hensikten med sikkerhetsbevis+
  
 +Kandidaten skal forstå:
 +  * Togframføring i praksis 
  
 ==== Regelverk ==== ==== Regelverk ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * Sammenhengen mellom Teknisk regelverk, trafikkregelverket og andre relevante regelverk +  * Sammenhengen mellom teknisk regelverk og andre regelverk 
-  * Sammenhengen mellom Teknisk regelverk, tekniske spesifikasjoner og veiledninger+  * Engineering guidelines 
  
 Kandidaten skal kunne:  Kandidaten skal kunne: 
Linje 111: Linje 104:
  
 Kandidaten skal forstå Teknisk regelverks Kandidaten skal forstå Teknisk regelverks
-  * Hensikt +  * Teknisk regelverk hensikt, omfang, inndeling, gyldighet, dispensasjonsordning, distribusjon og revisjon
-  * Omfang +
-  * Inndeling +
-  * Gyldighet +
-  * Dispensasjonsordning +
-  * Distribusjon og revisjon+
  
-==== Prosjektgjennomføring ====+==== Verktøy for prosjektgjennomføring ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * Benytte Autocad til enkle prosjekteringsoppgaver  
 + 
 +==== Innføring i arbeidsprosesser for signal  ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * Prosessen fra prosjektbestilling til -utredning+  * RAMS-standarden og Bane NORs arbeidsprosesser 
 +  * Hvordan man jobber i signals arbeidsprosesser 
 +  * De ulike planfasene, og viktigste leveranser i disse
  
-Kandidaten skal forstå+Kandidaten skal kunne
-  * Oppgavene planfasene, primært i detalj- og byggeplan, samt produksjon +  * Navigere signals arbeidsprosesser
-  * Rollene i planfasene, primært i detalj- og byggeplan, samt produksjon+
  
-==== Prosjektering ====+==== Systemdefinisjon ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * ProArc +  * Kontroll av grunnlagsdata 
-  * Banedata innsyn +  * Systemdefinisjon  
-  * Strekningsanalyse (målevogn) +  * Sikkerhetsanalyse 
-  * Dokumenthåndteringsprogram (saksrom)+  * Melding til SJT
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Bruke databasert tegneverktøy til enkle oppgaver+  * Utarbeide enkel systemdefinisjon
  
-==== Sikringsanlegg/forrigling ====+==== Kravspesifikasjon==== 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til: 
 +  * Hensikten med og innholdet i en kravspesifikasjon, herunder forriglingstabell, skjematisk plan, ATC-kodetabell, kravsporingsmatrise og trafikal godkjenning 
 + 
 +==== Skjematisk plan og forriglingstabell/forriglingsparametre ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til:  
 +  * Ulike typer av skjematiske planer 
 +  * Prinsipper for togveier, samt fastlegging og utløsing av disse  
 +  * Prinsipper for skifteveier, samt fastlegging og utløsing av disse  
 +  * Prinsipper for lokalområder, samt frigiving og oppheving av disse  
 +  * Prinsipper for arbeidsområder, samt sperring og utløsing av disse  
 +  * Prinsipper for linjeblokk, samt innstilling og utløsing av denne 
 +  * Kravsporing 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * Prosjektere endringer på skjematisk plan og forriglingstabell
  
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
-  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder togdeteksjon, sporveksel- og sporsperreutrustning, lyssignal, RBC og veisikringsanlegg +  * Bruken og betydning av skjematiske planer  
-  * Forriglingsutrustning, herunder: +  * Bruken av forriglingstabell/forriglingsparametre og betydningen av denne
-    * Hva som styrer en sporveksel (kjenne til migrasjon mellom eksiterende anlegg og ERTMS/Siemens drivmaskin) +
-    * Innstilling og utløsning av togveier +
-    * Innstilling og utløsning av linjeblokk +
-    * Sammenhengen mellom sikringsanlegg og linjeblokk +
-    * Oppbyggingen av og funksjonen togdeteksjon +
-    * Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg +
-    * Lokal forrigling versus sentral forrigling +
-    * Relebaserte sikringsanlegg versus programvarebaserte sikringsanlegg / programvarebaserte sikringsanlegg med ERTMS standard+
  
-==== Veisikringsanlegg ====+==== Forriglingsutrustning ====
  
-Kandidaten skal kjenne til: +Kandidaten skal kjenne til:  
-  * Ulike type veisikringsanlegg +  * Relebaserte sikringsanlegg  
-  Oppbyggingen av og funksjonen til veisikringsanlegget +    Releteknikk (grunnleggende)  
-  Oppbyggingen av og funksjonen til innkoblingsfeltene og utløsningsfeltene +    Sikkerhetsreleer  
-  Batterianleggets funksjoner +    Manøversats  
-  * Grensesnittet mellom veisikringsanlegg og sikringsanlegg+    * Linjeblokk  
 +  * Elektroniske sikringsanlegg  
 +    * Moduler 
 +    * Undersystemer 
 +    * Grensesnitt
  
 ==== Hastighetsovervåking ==== ==== Hastighetsovervåking ====
  
-Kandidaten skal kjenne til: +Kandidaten skal kjenne til:
   * Grunnbegreper og systemforståelse   * Grunnbegreper og systemforståelse
   * Ombord- og infrastrukturkomponenter og dets virkemåter   * Ombord- og infrastrukturkomponenter og dets virkemåter
-  * Prosjektere og kontrollere en midlertidig hastighetsnedsettelse +  * Midlertidig hastighetsnedsettelse 
   * Lenking av signalbalisegrupper   * Lenking av signalbalisegrupper
   * De forskjellige typene av hastighetssignalbalisegrupper   * De forskjellige typene av hastighetssignalbalisegrupper
Linje 175: Linje 182:
   * Grensesnittet mellom sikringsanlegg og hastighetsovervåkning   * Grensesnittet mellom sikringsanlegg og hastighetsovervåkning
   * ATC versus ETCS   * ATC versus ETCS
 +  * RBC
  
 ==== Betjeningsanlegg ==== ==== Betjeningsanlegg ====
  
-Kandidaten skal kjenne til: +  * Kandidaten skal kjenne til:
   * Grunnbegreper og systemforståelse   * Grunnbegreper og systemforståelse
   * Grensesnittet mellom betjeningsanlegg og sikringsanlegg    * Grensesnittet mellom betjeningsanlegg og sikringsanlegg 
Linje 187: Linje 195:
   * Grunnelementer i prosjektering mellom sikringsanlegg og betjeningsanlegg   * Grunnelementer i prosjektering mellom sikringsanlegg og betjeningsanlegg
   * Hva som endrer seg ved innføring av TMS og hva TMS hovedsakelig skal løse   * Hva som endrer seg ved innføring av TMS og hva TMS hovedsakelig skal løse
 +
 +==== Togdeteksjon ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbyggingen av og funksjonen togdeteksjon
 +  * Ulike typer av togdeteksjon (akseltellere, sporfelt)
 +  * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Veisikringsanlegg ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbyggingen av og funksjonen til veisikringsanlegget
 +  * Ulike type veisikringsanlegg (relebaserte, elektroniske)
 +  * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Lyssignaler ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbyggingen av og funksjonen til lyssignaler
 +    * Ulike typer av lyssignaler
 +    * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Sporveksler, drivmaskin ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbygning av og funksjonen til sporveksler og drivmaskin
 +    * Ulike typer av sporveksler/drivmaskiner
 +    * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Prosjektere system som oppfyller kravspesifikasjon ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Hva aktiviteten «prosjektere system som oppfyller kravspesifikasjon» innebærer
 +    * Omfang
 +    * Leveranser
 +    * Metodikk
 +    * Sjekklister og instrukser
 +  * Kontroll av dokumentasjon fra ekstern systemleverandør 
 +  * Hensikten med validering og hvordan underlag som prosjektering er relevant for dette
 +  * Hensikten med og prinsipper for faseplaner
 +
 +==== Viktige milepæler i produksjonsfasen ====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +  * Roller og aktiviteter i forbindelse med sluttkontroll/test og idriftsettelse for ulike anleggstyper (relebaserte, elektroniske, ERTMS)
 +  * Hensikt og formål med godkjenning som bygget
 +
 +
  
  
lp_sa/signalfag_for_ingeniorer.txt · Sist endret: 2020/05/08 07:27 av Ronald Hortman