lp_sa:signalfag_for_ingeniorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2019/06/05 13:08]
Christopher Schive [Fravær]
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2020/05/08 07:27]
Ronald Hortman [Mål for grunnmodul]
Linje 18: Linje 18:
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
  
-Kursets varighet er ca. 20 dager. Det tilkommer em prosjektoppgave med anslått varighet 10 dager. Det kan også tilkomme andre kurs som ytterligere øker det totale omfanget.+Kursets varighet er 25 dager, inklusive eksamen og prosjektoppgave.
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
   * De som skal prosjektere på Bane NORs infrastruktur signal   * De som skal prosjektere på Bane NORs infrastruktur signal
Linje 73: Linje 73:
  
 Kandidaten skal kjenne til:  Kandidaten skal kjenne til: 
-  * Ulike regler og forskrifter knyttet til trafikkavvikling +  * Jernbanens historie i Norge 
- +  * Signalanleggets rolle for togframføring/ hva signalanlegget skal løse (sluttbrukerperspektivet)
-Kandidaten skal forstå: +
-  * Togframføring i praksis, herunder simulator, modelljernbane og stillerapparat+
   * Ulike roller innen trafikkavvikling   * Ulike roller innen trafikkavvikling
-  * Bruken av skjematisk plan og forriglingstabell og betydningen av disse+  * Ulike regler og forskrifter knyttet til trafikkavvikling (Operativt regelverk) 
 +  * Togframføring med ERTMS
  
-==== Grunnleggende sikkerhet ====+==== Prinsipper for signalanlegg ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * RAMS-standardene +  * Signalanleggenes tekniske utvikling, og fremtidens løsninger (grunnprinsipper ERTMS
-  * Bane NORs arbeidsprosesser +  * Grunnleggende prinsipper for signalanlegg, herunder sikringsanlegg, togdeteksjon, sporvekselutrustning, lyssignal, RBC og veisikringsanlegg  
-  * Sikkerhetsstyring +  * Ulike typer av signalanlegg
-  * Forskriftskrav for ibruktakelse av anlegg +
-  * Felles sikkerhetsmetode (CSM-RA+
-  * Oppbygging og innhold i sikkerhetsbevis +
-  * Dagens trusselbilde i forbindelse med security/sikring i Bane NOR+
  
-Kandidaten skal kunne: +==== Praksis ====
-  * Sende melding og søknad +
-  * Utarbeide RAMS-dokumentasjon, herunder styrende dokumenter, systemdefinisjon, RAM-analyse og kravspesifikasjon+
  
-Kandidaten skal forstå+Kandidaten skal kjenne til
-  * Innhold og gjennomføring av en risikoanalyse +  * De ulike komponentene et signalanlegg 
-  * Roller i og tilknyttet prosjekter og godkjenningsprosess/-aktiviteter +
-  * Hensikten med sikkerhetsbevis+
  
 +Kandidaten skal forstå:
 +  * Togframføring i praksis 
  
 ==== Regelverk ==== ==== Regelverk ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * Sammenhengen mellom Teknisk regelverk, trafikkregelverket og andre relevante regelverk +  * Sammenhengen mellom teknisk regelverk og andre regelverk 
-  * Sammenhengen mellom Teknisk regelverk, tekniske spesifikasjoner og veiledninger+  * Engineering guidelines 
  
 Kandidaten skal kunne:  Kandidaten skal kunne: 
Linje 111: Linje 104:
  
 Kandidaten skal forstå Teknisk regelverks Kandidaten skal forstå Teknisk regelverks
-  * Hensikt +  * Teknisk regelverk hensikt, omfang, inndeling, gyldighet, dispensasjonsordning, distribusjon og revisjon
-  * Omfang +
-  * Inndeling +
-  * Gyldighet +
-  * Dispensasjonsordning +
-  * Distribusjon og revisjon+
  
-==== Prosjektgjennomføring ====+==== Verktøy for prosjektgjennomføring ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * Benytte Autocad til enkle prosjekteringsoppgaver  
 + 
 +==== Innføring i arbeidsprosesser for signal  ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * Prosessen fra prosjektbestilling til -utredning+  * RAMS-standarden og Bane NORs arbeidsprosesser 
 +  * Hvordan man jobber i signals arbeidsprosesser 
 +  * De ulike planfasene, og viktigste leveranser i disse
  
-Kandidaten skal forstå+Kandidaten skal kunne
-  * Oppgavene planfasene, primært i detalj- og byggeplan, samt produksjon +  * Navigere signals arbeidsprosesser
-  * Rollene i planfasene, primært i detalj- og byggeplan, samt produksjon+
  
-==== Prosjektering ====+==== Systemdefinisjon ====
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * ProArc +  * Kontroll av grunnlagsdata 
-  * Banedata innsyn +  * Systemdefinisjon  
-  * Strekningsanalyse (målevogn) +  * Sikkerhetsanalyse 
-  * Dokumenthåndteringsprogram (saksrom)+  * Melding til SJT
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Bruke databasert tegneverktøy til enkle oppgaver+  * Utarbeide enkel systemdefinisjon
  
-==== Sikringsanlegg/forrigling ====+==== Kravspesifikasjon==== 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til: 
 +  * Hensikten med og innholdet i en kravspesifikasjon, herunder forriglingstabell, skjematisk plan, ATC-kodetabell, kravsporingsmatrise og trafikal godkjenning 
 + 
 +==== Skjematisk plan og forriglingstabell/forriglingsparametre ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til:  
 +  * Ulike typer av skjematiske planer 
 +  * Prinsipper for togveier, samt fastlegging og utløsing av disse  
 +  * Prinsipper for skifteveier, samt fastlegging og utløsing av disse  
 +  * Prinsipper for lokalområder, samt frigiving og oppheving av disse  
 +  * Prinsipper for arbeidsområder, samt sperring og utløsing av disse  
 +  * Prinsipper for linjeblokk, samt innstilling og utløsing av denne 
 +  * Kravsporing 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * Prosjektere endringer på skjematisk plan og forriglingstabell
  
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
-  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder togdeteksjon, sporveksel- og sporsperreutrustning, lyssignal, RBC og veisikringsanlegg +  * Bruken og betydning av skjematiske planer  
-  * Forriglingsutrustning, herunder: +  * Bruken av forriglingstabell/forriglingsparametre og betydningen av denne
-    * Hva som styrer en sporveksel (kjenne til migrasjon mellom eksiterende anlegg og ERTMS/Siemens drivmaskin) +
-    * Innstilling og utløsning av togveier +
-    * Innstilling og utløsning av linjeblokk +
-    * Sammenhengen mellom sikringsanlegg og linjeblokk +
-    * Oppbyggingen av og funksjonen togdeteksjon +
-    * Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg +
-    * Lokal forrigling versus sentral forrigling +
-    * Relebaserte sikringsanlegg versus programvarebaserte sikringsanlegg / programvarebaserte sikringsanlegg med ERTMS standard+
  
-==== Veisikringsanlegg ====+==== Forriglingsutrustning ====
  
-Kandidaten skal kjenne til: +Kandidaten skal kjenne til:  
-  * Ulike type veisikringsanlegg +  * Relebaserte sikringsanlegg  
-  Oppbyggingen av og funksjonen til veisikringsanlegget +    Releteknikk (grunnleggende)  
-  Oppbyggingen av og funksjonen til innkoblingsfeltene og utløsningsfeltene +    Sikkerhetsreleer  
-  Batterianleggets funksjoner +    Manøversats  
-  * Grensesnittet mellom veisikringsanlegg og sikringsanlegg+    * Linjeblokk  
 +  * Elektroniske sikringsanlegg  
 +    * Moduler 
 +    * Undersystemer 
 +    * Grensesnitt
  
 ==== Hastighetsovervåking ==== ==== Hastighetsovervåking ====
  
-Kandidaten skal kjenne til: +Kandidaten skal kjenne til:
   * Grunnbegreper og systemforståelse   * Grunnbegreper og systemforståelse
   * Ombord- og infrastrukturkomponenter og dets virkemåter   * Ombord- og infrastrukturkomponenter og dets virkemåter
-  * Prosjektere og kontrollere en midlertidig hastighetsnedsettelse +  * Midlertidig hastighetsnedsettelse 
   * Lenking av signalbalisegrupper   * Lenking av signalbalisegrupper
   * De forskjellige typene av hastighetssignalbalisegrupper   * De forskjellige typene av hastighetssignalbalisegrupper
Linje 175: Linje 182:
   * Grensesnittet mellom sikringsanlegg og hastighetsovervåkning   * Grensesnittet mellom sikringsanlegg og hastighetsovervåkning
   * ATC versus ETCS   * ATC versus ETCS
 +  * RBC
  
 ==== Betjeningsanlegg ==== ==== Betjeningsanlegg ====
  
-Kandidaten skal kjenne til: +  * Kandidaten skal kjenne til:
   * Grunnbegreper og systemforståelse   * Grunnbegreper og systemforståelse
   * Grensesnittet mellom betjeningsanlegg og sikringsanlegg    * Grensesnittet mellom betjeningsanlegg og sikringsanlegg 
Linje 187: Linje 195:
   * Grunnelementer i prosjektering mellom sikringsanlegg og betjeningsanlegg   * Grunnelementer i prosjektering mellom sikringsanlegg og betjeningsanlegg
   * Hva som endrer seg ved innføring av TMS og hva TMS hovedsakelig skal løse   * Hva som endrer seg ved innføring av TMS og hva TMS hovedsakelig skal løse
 +
 +==== Togdeteksjon ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbyggingen av og funksjonen togdeteksjon
 +  * Ulike typer av togdeteksjon (akseltellere, sporfelt)
 +  * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Veisikringsanlegg ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbyggingen av og funksjonen til veisikringsanlegget
 +  * Ulike type veisikringsanlegg (relebaserte, elektroniske)
 +  * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Lyssignaler ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbyggingen av og funksjonen til lyssignaler
 +    * Ulike typer av lyssignaler
 +    * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Sporveksler, drivmaskin ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Oppbygning av og funksjonen til sporveksler og drivmaskin
 +    * Ulike typer av sporveksler/drivmaskiner
 +    * Grensesnitt mot sikringsanlegg
 +
 +==== Prosjektere system som oppfyller kravspesifikasjon ====
 +
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * Hva aktiviteten «prosjektere system som oppfyller kravspesifikasjon» innebærer
 +    * Omfang
 +    * Leveranser
 +    * Metodikk
 +    * Sjekklister og instrukser
 +  * Kontroll av dokumentasjon fra ekstern systemleverandør 
 +  * Hensikten med validering og hvordan underlag som prosjektering er relevant for dette
 +  * Hensikten med og prinsipper for faseplaner
 +
 +==== Viktige milepæler i produksjonsfasen ====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +  * Roller og aktiviteter i forbindelse med sluttkontroll/test og idriftsettelse for ulike anleggstyper (relebaserte, elektroniske, ERTMS)
 +  * Hensikt og formål med godkjenning som bygget
 +
 +
  
  
lp_sa/signalfag_for_ingeniorer.txt · Sist endret: 2020/05/08 07:27 av Ronald Hortman