lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/09/06 14:26) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/23 09:05) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter

Denne læreplanene vil bli delt i 7 deler. De ulike delene vil bli plassert under de respektive systemer

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Siemens Simis C uten FTG-S, drivmaskiner og PLO OSL

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87272
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87273
Grunnkurs for sluttkontrollører 87274
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87275

Siemens FTG-S

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88132
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88133
Grunnkurs for sluttkontrollører 88134
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 88135

Siemens F-ATC for Simis C

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88262
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88263
Grunnkurs for sluttkontrollører 88264
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 88265

Siemens Bsg9 400V

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88462
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88463

Siemens S700 inkl. DKV/BK

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88472
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88473

Siemens S700K

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88482
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88483

Siemens Integra inkl. DKV/BK

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88492
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88493

Siemens PLO OSL

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87912
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87913
Grunnkurs for sluttkontrollører 87914
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87915

Sertifikatkoder

Siemens Simis C uten FTG-S, drivmaskiner og PLO OSL

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7271
Sikkerhetskontrollør signal 7272
Sluttkontrollør F 7273
Sluttkontrollør S 7274

Siemens FTG-S

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8131
Sikkerhetskontrollør signal 8132
Sluttkontrollør F 8133
Sluttkontrollør S 8134

Siemens F-ATC for Simis C

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8261
Sikkerhetskontrollør signal 8262
Sluttkontrollør F 8263
Sluttkontrollør S 8264

Siemens Bsg9 400V

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8460
Kontrollør signal 8461
Sikkerhetskontrollør signal 8462

Siemens S700 inkl. DKV/BK

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8470
Kontrollør signal 8471
Sikkerhetskontrollør signal 8472

Siemens S700K

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8480
Kontrollør signal 8481
Sikkerhetskontrollør signal 8482

Siemens Integra inkl. DKV/BK

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8490
Kontrollør signal 8491
Sikkerhetskontrollør signal 8492

Siemens PLO OSL

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7911
Sikkerhetskontrollør signal 7912
Sluttkontrollør F 7913
Sluttkontrollør S 7914

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 21 dager (eks. opsjonsmoduler)
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 21 dager (eks. opsjonsmoduler)
 • Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører:3 dager (eks. opsjonsmoduler)
 • Repetisjonskurs for sluttkontrollører:3 dager (eks. opsjonsmoduler)

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollører
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

For kontrollører og sikkerhetskontrollører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For sporvekselkontrollører

Sporvekselkontrollører gis kun rett til å delta på kurs i drivmaskiner.

For sluttkontrollører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”

Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Opsjonsmoduler

Opsjonsmoduler kan utgå fra hovedkurset. Disse modulene tilbys etter behov. Omfang for hver av opsjonsmodulene er angitt i målene.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

eller for de med deltakelse kun på sporvekseldrivmaskinemnene:

 • Bestått mekanisk kompetansekurs og godkjent sporvekselkontrollør.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunne arbeide selvstendig i systemene
 • Kunne utføre kontroller i systemene

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører3 deltakere pr. instruktør, maks 6 deltakere pr. kurs
Grunnkurs for sluttkontrollører8 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører3 deltakere pr. instruktør, maks 6 deltakere pr. kurs
Repetisjonskurs for sluttkontrollører8 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 6 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 6 timer
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig flervalgsprøveca 2 timer
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timer

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 6 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 6 timer
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig flervalgsprøveca 2 timer
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timer

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

ESTW

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av ESTW
 • Forstå elementforbindelsesplan
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ESTW
 • Vedlikeholde ESTW
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

Strømforsyning

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av strømforsyningen
 • Kontrollere og programmere jordfeilvarsler
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i strømforsyningen
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Vedlikeholde strømforsyningen
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

ServicePc

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av ServicePc
 • Anvende ServicePc for å tolke alarmer og driftsmeldinger, og hente ut data
 • Vedlikeholde ServicePc
 • Anvende systemdokumentasjon

Signaler

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av signaler
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i signaler
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Vedlikeholde signaler
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

ATC

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbyggingen av ATCI
 • Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort
 • Beskrive oppbyggingen av BC-rack
 • Beskrive oppbyggingen av baliser
 • Anvende kodetabell
 • Programmere og kontrollere baliser med balisetester
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ATC
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Vedlikeholde ATC
 • Anvende systemdokumentasjon

FTG S

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbyggingen av systemet FTG S
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent og justere FTG S
 • Vedlikeholde FTG S
 • Anvende systemdokumentasjon

PAK og LOP

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av PAK
 • Beskrive oppbygging av LOP
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i PAK
 • Anvende LOP
 • Analysere feilmeldinger
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

Grensesnitt EF-180

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av grensesnitt EF-180
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i EF-180
 • Justere EF-180
 • Vedlikeholde EF-180
 • Anvende systemdokumentasjon

GrensesnittSimis-C/Simis-C

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av grensesnitt mellom to Simis-C-anlegg
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i grensesnittet
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

Planovergang Gardermoen st.

Opsjonsmodul

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av plo
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i plo
 • Anvende systemdokumentasjon

Siemens Integra

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av Siemens Integra
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens Integra
 • Justere Siemens Integra
 • Vedlikeholde Siemens Integra
 • Anvende systemdokumentasjon

Siemens Integra

Montasjekurs

Opsjonsmodul

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av Siemens Integra
 • Montere Siemens Integra
 • Justere Siemens Integra
 • Anvende systemdokumentasjon

Siemens S700V

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av Siemens S700V
 • Montere Siemens S700V
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens S700V
 • Justere Siemens S700V
 • Vedlikeholde Siemens S700V
 • Anvende systemdokumentasjon

Siemens S700V

Montasjekurs

Opsjonsmodul

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av Siemens S700V
 • Montere Siemens S700V
 • Justere Siemens S700V
 • Anvende systemdokumentasjon

Siemens S700K

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av Siemens S700K
 • Montere Siemens S700K
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens S700K
 • Justere Siemens S700K
 • Vedlikeholde Siemens S700K
 • Anvende systemdokumentasjon

Siemens S700K

Montasjekurs

Opsjonsmodul

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av Siemens S700K
 • Montere Siemens S700K
 • Justere Siemens S700K
 • Anvende systemdokumentasjon

Siemens BSg.9 400V

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av Siemens BSg.9 400V
 • Forklare forskjellen mellom standard Siemens BSg.9 (230V) og Siemens BSg.9 400V
 • Justere Siemens BSg.9 400V
 • Vedlikeholde Siemens BSg.9 400V
 • Anvende systemdokumentasjon
lp_sa/sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter.1504700757.txt.gz · Sist endret: 2017/09/06 14:25 av Christopher Schive