lp_si:systemliste

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_si:systemliste [2019/05/13 16:03]
Christopher Schive [Tabell]
lp_si:systemliste [2019/08/12 14:24] (nåværende versjon)
Christopher Schive
Linje 46: Linje 46:
 | **Togkontrollsystemer** ​                      ​| ​                 |              |              | | **Togkontrollsystemer** ​                      ​| ​                 |              |              |
 | ATC                                           | Infrastruktur ​   | Bombardier ​  | Banesjef ​    | | ATC                                           | Infrastruktur ​   | Bombardier ​  | Banesjef ​    |
 +| **Andre systemer/​anleggstyper** ​              ​| ​                 |              |              |
 +| Portanlegg, rasvarslingsanlegg,​ broanlegg ​    | Infrastruktur ​   | Diverse ​     | Banesjef ​    |
 +| Signaler ​                                     | Infrastruktur ​   | Diverse ​     | Banesjef ​    |
 +| Sporsperre ​                                   | Infrastruktur ​   | Diverse ​     | Banesjef ​    |
  
 +**Systemansvarlig** har ansvar for å (listen er ikke nødvendigvis komplett)
 +  * overvåke og påse at ytelsen opprettholdes (RAMS, levetid, økonomi, kapasitet)
 +    * etablere og vedlikeholde prosess for innhenting og registrering av data på systemets ytelse/​tilstand
 +    * definere parametere, metrikker og måltall for kontinuerlig overvåking av systemets ytelse/​tilstand
 +    * definere kriterier for å avdekke at systemet ikke har tilfredsstillende ytelse/​tilstand
 +    * etablere mekanismer for raskt å avdekke at systemet ikke har tilfredsstillende ytelse/​tilstand
 +    * gjennomgå registrerte data på systemets ytelse/​tilstand,​ og implementere eventuelle tiltak
 +    * regelmessig rapportere på analyse og evaluering av systemets ytelse/​tilstand
 +  * utarbeide og forvalte Bane NORs regelverk og styrende dokumentasjon relatert til systemet
 +    * definere organisering,​ roller, uavhengighet og kompetansekrav for Bane NORs RAMS-styring
 +  * utføre Bane NORs systemaksept
 +    * herunder aksept av sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser
 +  * være kontaktpunkt mot leverandør
 +    * følge opp leverandøren
 +    * innhente relevant RAMS-relatert informasjon fra leverandøren
 +  * beslutte at et system skal tas ut av operasjon
 +    * etablere planer for dekommisjonering og avhending av systemet
 +  * håndtere systemfeil på vegne av Bane NOR
 +    * etablere prosess for undersøkelse og håndtering av feil, hendelser og ulykker
 +    * etterleve prosessen for undersøkelse og håndtering av feil, hendelser og ulykker
 +  * forvalte systemets dokumentasjon og informasjon
 +    * registrere og vedlikeholde informasjon om systemkonfigurasjonen
 +    * sikre tilgjengelighet av gyldige tegninger og systembeskrivelser
 +    * sikre at ugyldige tegninger og systembeskrivelser ikke benyttes
 +  * tilgjengeliggjøre opplæring relatert til systemet (inkl. læreplaner o.l.)
 +    * regelmessig gjennomgå og oppdatere opplæringsmateriell
 +  * definere systemet og dets operasjonelle kontekst
 +  * definere akseptkriterier,​ herunder velge risikoakseptkriterium
 +  * vurdere risikoen knyttet til bruk av systemet, herunder identifisere farer, analysere risiko, og evaluere risiko mot akseptkriterier
 +  * identifisere krav og tiltak for å eliminere risiko eller redusere risiko til et akseptabelt nivå, herunder krav og tiltak tilstrekkelige for å oppnå tolerabel risiko og eventuelle ytterligere krav og tiltak i henhold til ALARP-prinsippet
 +  * etablere og vedlikeholde funksjonskrav til systemet
 +  * etablere og vedlikeholde sporbarhet mellom funksjonskrav og analyser, herunder sporbarhet mellom sikkerhetskrav og risikoanalyser
 +  * validere spesifikasjonen
 +  * definere omfanget av RAM-relaterte oppgaver
 +  * definere omfanget av sikkerhetsstyringen
 +  * etablere og vedlikeholde prosedyrer for drift, vedlikehold og overvåking
 +  * etablere registrering for sporing av utførte RAMS-oppgaver
 +  * etablere og vedlikeholde operasjonell farelogg
 +  * implementere sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser
 +  * definere anleggseiers operasjonelle ansvar
 +  * følge opp anleggseiers ivaretakelse av sitt operasjonelle ansvar
 +  * analysere menneskelige faktorer og kompetansekrav som i forbindelse med drift og vedlikehold kan påvirke systemets RAMS-ytelse,​ og definere nødvendige tiltak
 +  * analysere systemets sviktmoduser og hvordan dette detekteres, og definere nødvendige tiltak for å opprettholde systemets RAMS-ytelse
 +  * regelmessig gjennomgå og oppdatere planer og prosedyrer for drift og vedlikehold
 +  * regelmessig gjennomgå og oppdatere operasjonell farelogg
  
 +**Leverandør** har ansvar for å (listen er ikke nødvendigvis komplett)
 +  * etablere og vedlikeholde produktspesifikke krav til systemet
 +  * utvikle og levere systemet i henhold til spesifikasjonen
 +  * utføre systemvalidering
 +  * analysere konsekvensen av eventuelle endringer og definere prosessen knyttet til gjennomføringen av endringene
 +  * overlevere informasjon av relevans for drift, vedlikehold og overvåking til systemansvarlig
 +  * overføre sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser til systemansvarlig
 +  * tilrettelegge for kontinuerlig overvåking av systemets ytelse/​tilstand
  
 +**Anleggseier** er (listen er ikke nødvendigvis komplett)
 +  * operativt ansvarlig for det spesifikke systemet
 +  * etterleve prosedyrer for drift, vedlikehold og overvåking
 +  * registrere sporingsinformasjon for utførte RAMS-oppgaver
 +  * etterleve sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser
 +  * etterleve prosessen for undersøkelse og håndtering av feil, hendelser og ulykker
 +  * sikre tilstrekkelig datainnsamling for kontinuerlig overvåking av systemers ytelse/​tilstand
 +  * melde fra til systemansvarlig når det avdekkes at systemet ikke har tilfredsstillende ytelse/​tilstand
 +  * registrere endringer i systemkonfigurasjonen for spesifikke systemer
 +  * sikre at kun gyldige tegninger og systembeskrivelser benyttes
lp_si/systemliste.1557756182.txt.gz · Sist endret: 2019/05/13 16:03 av Christopher Schive