lp_tr:laereplan_for_driftsoperator_ved_stillverk_sundland_i_trafikk_ost_sty-602494
Denne versjonen (2017/04/04 10:49) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2016/08/15 12:40) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for driftsoperatører ved stillverk Sundland i Trafikk Øst

1. Innledning

Opplæringsplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på Stillverk Sundland har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene som driftsoperatør. Opplæringsplanen omfatter også øvrige funksjoner for skift og togframføring knyttet til stillverket. Stillverk Østre og Vest inngår i anlegget.

Bane NORs hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må ha opplæring som signalgiver, ha bestått kontrollprøve og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Opplæring som driftsoperatør, eller gjennomført Txp utdanningen
 • Minimum 2 år erfaring som driftsoperatør ved Drammen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Opplæring som driftsoperatør
 • Minimum 2 års erfaring som driftsoperatør ved Drammen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Det kreves signalfaglig kompetanse ved gjennomgang av sikringsanleggene.

Det kreves instruktør med txp kompetanse for å undervise i leksjonene under tema 13, regelverk i Trafikkregler for jernbanenettet som gjelder for driftsoperatører ved Sundland.

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis. Teorien gjennomgås i klasseromsundervisning. Maksimum 10 personer kan delta på teoriundervisning samtidig.

Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med en erfaren driftsoperatør. Maksimum 1 person kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæring i stillverk på Sundland gjennomføres i løpet av ca. 6 mnd. Opplæringen består av ca. 1 uke teoriundervisning, den øvrige delen består av befaringer, praktiske øvelser, teoretisk forklaring og trening.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Områdesjef har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen, herunder sørge for;

 • At opplæringsplanen er ajour
 • Å peke ut veiledere
 • At kandidat på opplæring skal ha tjeneste med minimum to ulike veiledere
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Å etablere rapporteringsrutiner for veilederne som skal rapportere månedlig på følgende punkter;
  • Oppmøte
  • Interesse og initiativ
  • Møte forberedt
  • Teoretisk framdrift i forhold til læremål
  • Praktisk forståelse og utførelse i forhold til læremål
  • Egnethet
 • At opplæringen evalueres og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes

6. Vurderinger underveis i opplæringsløpet

Områdesjefen skal gjennomføre individuelle samtaler med kandidatene underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov.

7. Eksamen

Det er to sensorer på eksamen.

Sakkyndig leder signal er ansvarlig for å peke ut sensor fra signalteknisk miljø.

Områdesjefen er ansvarlig for å peke ut sensor med trafikkutdanning (personen som utpekes skal ikke ha vært veileder under opplæringen).

Med eksamen menes en avsluttende skriftlig prøve hvor kandidatene prøves i kunnskapsmålene, samt en praktisk prøve der kandidatene prøves i ferdighetsmålene og kjennskap til de lokale forholdene.

Når eksamen er bestått godkjennes kandidaten til å kunne utføre selvstendig tjeneste på Sundland.

Hvis kandidaten ikke består eksamen, har kandidaten muligheten til å avlegge en ny eksamen. Det skal gis ytterligere veiledning, og ny eksamen kan avlegges tidligst 14 dager senere.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikk som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

8. Krav til praksis etter bestått prøve

Kandidatene skal tjenestegjøre på minimum 5 vakter sammen med en godkjent driftsoperatør før de kan tjenestegjøre på selvstendige vakter.

9. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00012.09.12Dokumentet opprettet
00124.10.12Endret på leksjon 1 tema 3, og leksjon 1 tema 7
00221.05.14Oppdatert jamfør endringer i Trafikkregler for jernbanenettet revisjon 4 og Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet revisjon 5
00301.08.15Endret i fm nytt stillverk i Sundland, og oppdatert pensum
004 Revisjon 003 publisert i wiki, oppdatert pensum

Tema og leksjoner

Tema 1: Historikk

Leksjon 1: Historikk

KunnskapsmålFerdighetsmål
Få forståelse for Sundlands historiske betydning
Få kjennskap til utvikling av sporområder og grensesnitt på Drammen stasjon
Trafikkmengde og jernbaneforetak
Få forståelse av viktigheten av god kjennskap til området
Pensum

Tema 2: Banestrekninger og stasjonsgrenser

Leksjon 1: Bli kjent med området, manøversystem, selskaper, spor m.m

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan det geografiske området er inndelt på Drammen stasjon, hvilke sikringsanlegg som finnes, hvilke spor som benyttes til ulike formål og jernbaneforetakene som trafikkerer på stasjonen

Få god kjennskap til området og viktigheten av samhandling med jernbaneforetakene
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) stillverksinstrukser og lokale instrukser

Leksjon 2: Stasjonsgrenser og grensesnitt

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for stasjonsgrenser i Drammen.
Kunne redegjøre for de forskjellige sporområder på Sundland og grensesnitt mot private spor og spor som styres av togleder og Txp.
Kunne forklare innholdet i skjematiske signaltegninger og sporoversikt
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
Signaltegninger
Skjematisk plan
El-tegning
Instruks for skiftestillverk

Leksjon 3: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- Hovedtrekkene i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, leders og medarbeiders ansvar for HMS, og bruk av verneutstyr
- Personlig sikkerhet
- Rutiner for evakuering og beredskaps-bestemmelser
- Medarbeider sitt ansvar og bidrag til et godt arbeidsmiljø og sikker utførelse av oppgavene
Pensum:
HMS håndbok
Instruks for bruk av verneutstyr
Beredskapsplan for Drammen, Sundland

Tema 3: Trafikkstrømmer, togbok og ordrefordeling

Leksjon 1: Generelt om trafikkgjennomstrømning

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare;
- Trafikkbildet
- Logisk oppbygging av trafikkstrøm
- Inn – og utkjøringssteder for skift
- Behandling av skift ved ankomst/avgang
- Få god kjennskap til arbeidsoppgavene som er tillagt driftsoperatørtjenesten ved Sundland
Vise overordnet forståelse av trafikkbildet
Pensum:
Togoppgave
Signaltegninger
Instruks for driftsoperatørtjenesten ved Sundland

Leksjon 2: Togbok

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare bruk av togbok for Sundland
Demonstrere korrekt bruk av togbok for Sundland
Pensum:
Togoppgave
Togbok
Operativt regelverk

Leksjon 3: Ordrefordeling

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan kunngjøringer og erkjennelser foregår ved bruk av FIDOSkal kunne registrere, fordele og kontrollere kvitteringer for kunngjøringer i FIDO
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet kap. 3.13.13
Trafikkregler for jernbanenettet kap. 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 punkt 1, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.3.1 og 2.6.10.1

Tema 4: Sikringsanlegg

Leksjon 1: Innføring i betjening av sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare:
- Sette signaler i stopp/oppheve signaler i stopp
- Signaler og skiftevei
- Sperring av spor/sporfelt
- Sporveksel / sporsperre
- Lokal skifting
- Grenser og grensesnitt ved Sundland
- All togframføring til/fra/på Sundland foregår som skift
Vise hvordan
sikringsanlegget betjenes

Vise hvordan lokalområdene betjenes:
1. Øst sporene 12-24
2. Vest 21-24
3. Vest 12-16
Pensum:
Stillverksinstruks

Leksjon 2: Betjening av sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Betjening av sikringsanlegg
- Signalbilder
- Identifikasjon av signaler
Demonstrere og mestre betjening av sikringsanlegg
Pensum:
Trafikkregler for jernbanenettet kap. 9 og 12 i h.t pensum vedlegg 1
Stillverksinstruks

Leksjon 3: Betjening av andre anlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og gjengi bestemmelsene for:
- Sporvekselvarme
- Sporveksel nr. 270, 272, 274, 276,
278, 280 og 284
- Plassering og bruk av sporveksel sveiver
Mestre de lokale forholdene ved Sundland
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) 3.13.13
Stillverksinstruks

Leksjon 4: Feil på sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjengi bestemmelsene og mulighetene når det oppstår feil på sikringsanlegget

Kunne forklare forskjellen og ulikhetene – både framføringsmessig og sikkerhetsmessig/barrierer når det oppstår feil på sikringsanlegget
Pensum:
Trafikkregler for Bane NORs nett kap. 12.5.7.2 og kap 7 i h.t pensumliste

Tema 5: Kommunikasjon og togradio

Leksjon 1: Innføring i bestemmelser vedrørende kommunikasjon

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Bestemmelsene for bruk av muntlige tillatelser gitt gjennom togradio
- Korrekt kommunikasjon
- Kunne forklare de situasjoner hvor driftsoperatør er sentral barriere
- Kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Pensum:
Trafikkregler for jernbanenettet Kap 2 III. Kommunikasjon, i henhold til pensumliste.
Kap 8
8.4.1.1 punkt 1,2, 3,4,5,7,8

Leksjon 2: Bruk av Togradio

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for bestemmelsene for bruk av togradio, og viktigheten av togradio i togframføringen

Frequentis driftsoperatør terminal
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop

Frequentis driftsoperatør terminal biapparat
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop

Kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre
Mestre korrekt bruk av togradio

Utføre korrekt kommunikasjon

Pensum:
Trafikkregler for jernbanenettet
kap. 2.10.1, 2.10.2 (punkt 4,6), 2.10.3, 2.10.5, 2.10.5.1, 2.10.6, 2.10.7
Operativt regelverk

Leksjon 3: Bruk av TIOS

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare og bruke følgende funksjoner i TIOS:
- Kart
- Tabeller
Demonstrere bruk av kart og tabeller i TIOS
Pensum:
TIOS

Tema 6: Framføring av skift

Leksjon 1: Betjening av hovedspor, Vestre ende

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal kunne kjenne til og utføre hvordan man håndterer framføring av skift i samarbeid med togleder vedrørende grensesnitt mot GulskogenMestre framføring av skift ved Sundland

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Signaltegning, skjematisk plan
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet 3.13.13

Leksjon 2: Samspill med Txp Drammen i Østre ende

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal gjøre rede for hvordan skifteveier inn – og ut fra spor 2,3,11 og sporgruppa sikres i samspill med Txp Drammen

Kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og samhandling med signalgiver innebærer
Mestre framføring av skift ved Sundland

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for Bane NOR nett og gjeldende S-sirkulære

Leksjon 3: Sporveksler og sporsperrer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for hvordan sentralstilte og håndstilte sporveksler fungerer

Gjøre rede for hvordan sporsperrer fungerer
Mestre de lokale forholdene ved Sundland
Pensum:
Trafikkregler for jernbanenettet kap. 12.3.2.2 for de deler av anlegget det gjelder:
- Stillverksinstruks
- Skjematisk plan
- Forriglingstabell

Leksjon 4: Betjeningsknapper

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare betjening av sikringsanlegget og deres funksjonerMestre betjening av sikringsanlegg
Pensum:
Stillverksinstruks

Leksjon 5: Ulike jernbaneforetak

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjengi hvilke jernbaneforetak som trafikkerer på Sundland
Sikre at det er god kjennskap til våre kunder
Pensum:
Network statement
D-sirkulære

Leksjon 6: Transportledelse

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvilken funksjon transportleder i jernbaneforetak har og samspillet med driftsoperatør på Sundland

Kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og samhandling med transportleder innebærer
Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
D-sirkulære

Tema 7: Avvikshåndtering

Leksjon 1: Hendelseslogg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjøre rede for hvilke type hendelser som skal meldes til Vaktleder/togleder/txp Drammen for videre registrering i Hendelseslogg
Demonstrere hvordan hendelser meldes til Vaktleder/togleder/txp Drammen
Pensum:
Operativt regelverk

Leksjon 2: Uønskede hendelser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjøre rede for hvilke saker som skal meldes i Synergi
- Uhell og nesten uhell
- Fysisk og psykisk arbeidsmiljø
- Brudd på bestemmelser
Kunne utføre melding i Synergi
Pensum:
Avvikshåndteringsprosessen
Operativt regelverk
Synergi

Leksjon 3: Signaler i ustand

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for hvordan skift framføres forbi dvergsignaler i kjøring forbudt Mestre framføring av skift ved Sundland

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Trafikkregler for jernbanenettet kap. 7.13.2, 7.14.2
Kap 2 III. Kommunikasjon, i henhold til pensumliste.

Tema 8: Arbeid i spor

Leksjon 1: Iverksettelse og avslutning av spordisponeringer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvordan arbeid i og ved spor iverksettes og avsluttes
- Hvordan disponering for arbeid gjennomføres
- Hvordan anleggsområde iverksettes og avsluttes
- Rutiner ved frakobling av høyspenningsanlegget inne på Sundland

Kunne gjengi bestemmelsene for sikring av anleggsområde på sporområde Sundland
Utføre korrekt iverksettelse og
avslutning av arbeid.

Sikre at skift ikke blir kjørt
inn på strømløst område
når det er foretatt frakobling av
høyspenningsanlegget på Sundland

Vise handlingskompetanse og iverksette tiltak/prosedyrer
avhengig av oppstått situasjon

Mestre de ulike situasjoner
hvor driftsoperatør er barriere

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Trafikkregler for jernbanenettet kap. 8 i h.t pensum vedlegg 1
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet pkt. 3.13.13
Operativt regelverk

Tema 9: Risikoforståelse

Leksjon 1: Barrierer og risiko

KunnskapsmålFerdighetsmål
Bevisstgjøre:
- Hvilke situasjoner er driftsoperatør en barriere
- Hva er viktig i disse situasjonene
- Hva kan gå galt?
- Hvilke feil kan skje?
- Hva kan forstyrre fokus?
- Stress, feil fokus
- Motivasjon
- Holdninger
- Misforståelser / kommunikasjon

Kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre
Bevisstgjøre hvor og i hvilke situasjoner det kan
oppstå farer, og hvilken adferd som er viktig for å håndtere situasjonene på best mulig måte
Pensum:
Utarbeides og gjennomgås av sikkerhetsrådgiver

Tema 10: Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet

Leksjon 1: Strekningsbeskrivelse, særbestemmelser for Ruteområde Øst

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare innholdet i strekningsbeskrivelsen

Særbestemmelser for Ruteområde Øst vedrørende Sundland, og raskt kunne slå opp og finne informasjon om særbestemmelser
Mestre de spesielle forholdene ved Sundland
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet 3.13.13

Tema 11: Beredskap

Leksjon 1: Uforutsette hendelser/varslingsrutiner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for håndtering av alle topphendelser og utforutsatte hendelser:
- Uhell og driftsulykke
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og togleder/driftsoperatør/txp
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive hendelsesrapport

Eleven skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre
Vise handlingskompetanse
og iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.

Demonstrere god kommunikasjon og rolleforståelse i krisesituasjoner.

Mestre rapportskriving.
Pensum:
Beredskapshåndbok
Overordnet beredskapsplan
Avvikshåndteringsprosessen
Lokal beredskapsplan/varslingslister

Leksjon 2: Togs sammensetning og farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til hvor man finner opplysninger om togs sammensetning og opplysning om vognopptak

Forklare hvordan man skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksyd

Gjøre rede for hvor gassmasker er plassert

Kjenne til landingsplasser for farlig gods
Iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.

Utføre korrekt kommunikasjon.
Pensum:
TIOS
Operativt regelverk
Beredskapsportalen

Vedlegg 1: Pensum i Trafikkregler for jernbanenettet

KapNavnPunktUnderpunkt
1Innledende bestemmelser, Definisjoner
Trafikkreglenes oppbygging0.
Generelt1.
Generelle definisjoner 1.4a,b,c,d,j,k,m,n
Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner1.4.1a,b,c,d,e,f,g,h,i
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende personell1.4.2a,b,c,e,f,g,h,i,k
Definisjoner vedrørende signalanlegg1.5a,b
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende signalanlegg1.5.1a,b,c,e
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende kontaktledningen1.6.2a,b,c
Definisjoner vedrørende stasjoner1.7a,b
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende stasjoner1.7.1b
Definisjoner vedrørende kjøretøy1.8a-j
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende kjøretøy1.8.1b,d,e,h,j,k,i
Definisjoner vedrørende sporveksler1.9a,b,c,d,e
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende sporveksler1.9.1 a,b,c,d,e,f,g
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende sikring av sporveksler1.9.2a-d
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende arbeid i spor1.10.2a-g
Interne bestemmelser om definisjoner vedrørende arbeid i spor1.10.2.1a,b,c,d,e,f,g,o,p,q,s,t
2Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon
I. Beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen, utfyllende bestemmelser og dokumentasjon til personell
Beskrivelser av jernbaneinfrastrukturen mm2.1
Utfyllende bestemmelser om beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen2.1.1
Bestemmelser om kjøring av tog og skifting på jernbaneinfrastrukturen2.2
Utfyllende bestemmelser om kjøring av tog og skifting på jernbaneinfrastrukturen2.2.1
II. Ruter for tog
Utfyllende bestemmelse om utarbeidelse av kunngjøringer2.6.2
Utfyllende bestemmelser om fordeling, erkjennelse og kvittering2.6.3 Se for øvrig særbestemmelser I Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) for den enkelte driftsbanegård
Utfyllende bestemmelser om tidsfrister for utsendelse2.6.4
Utfyllende bestemmelser om fordeling av kunngjøringer
2.6.51
Utfyllende bestemmelser om periodiske, operative og drifts-operative kunngjøringer2.6.8
Utfyllende bestemmelser om infrastrukturrapport2.6.9
Utfyllende bestemmelser om S-sirkulære2.6.10
Intern bestemmelse om bruk av TS-sirkulære 2.6.10.1
III. Kommunikasjon
Mottak av ordrer, tillatelser, underretninger og signaler2.7
Skriftlig eller elektronisk kommunikasjon2.8Orientering
Utfyllende bestemmelser om skriftlig kommunikasjon som formidles via togradio2.8.1Orientering
Muntlig kommunikasjon2.9Unntatt punkt 4 som er bare til orientering
Definisjoner vedrørende muntlig kommunikasjon2.9.1
Prinsipper for muntlig kommunikasjon2.9.2
Terminologi2.9.3
Posisjonsangivelse2.9.41
Bekreftelse2.9.5
Varsling og tilbakemelding2.9.6
Funksjoner og angivelser som benyttes2.9.7
Liste over funksjon og ID2.9.8
Angivelse av tall2.9.10
Angivelse av bokstavkombinasjoner og staving av ord2.9.11
Arbeidsspråk2.10
Utfyllende bestemmelser om bruk av togradio og telefonsystemer2.10.1
Utfyllende bestemmelser om registrering av funksjonelt nummer2.10.24,6
Utfyllende bestemmelser om avregistrering av funksjonelt nummer2.10.3
Utfyllende bestemmelse om samband med fører utenfor førerrom2.10.5
Intern bestemmelse om samband med fører utenfor førerrom2.10.5.1
Utfyllende bestemmelser om bruk av nødanrop2.10.6
Utfyllende bestemmelser om funksjonstesting av nødanrop i togradiosystemet2.10.7
3Skifting
I. Generelt
Skifting 3.1
Tillatelse til skifting 3.3
Ledelse av skifting3.4
Utfyllende bestemmelse om skiftelederens ansvar3.4.1
Signalgivers ansvar3.1.6
Kommunikasjonssystem3.5
Utfyllende bestemmelser om kommunikasjonssystem3.5.11,3
Skiftebevegelser3.6Se for øvrig særbestemmelser I Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) for den enkelte driftsbanegård
II. Tillatelse til skifting
Tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon 3.11
Intern bestemmelse om tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon3.11.1.1
lll. Utførelse av skifting
Signalgiving og kontroll av skifteveien 3.13
Utfyllende bestemmelser om skifting med flere skiftelag samtidig3.13.1
Utfyllende bestemmelser om skifting på område med høyt skiftesignal3.13.2
Intern bestemmelse om skifting av kjøretøy for vedlikehold på verkstedområde og lignende3.13.1.1
Hastighet3.141,2
Se for øvrig særbestemmelser I Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) for den enkelte driftsbanegård
Utfyllende bestemmelse om hastighet3.14.1
Bruk av bremser 3.15
Igjensetting av skift 3.16
Hensetting av skift3.17
Utfyllende bestemmelser om hensetting av skift3.17.1
Feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy 3.20
Avslutning av skifting i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon3.23
Intern bestemmelse om avslutning av skifting i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon
3.23.1.1
5 Trafikkstyring – togledelse og togekspedisjon
I. Generelt
Trafikkstyring5.1
Utfyllende bestemmelse om rekvirering av kjøretøy i en nødsituasjon eller ved driftsstans5.2.1
Utfyllende bestemmelser om trafikkstyring5.1.12
Toglederens adgang til å fravike bestemmelser i forskriften5.31
Utfyllende bestemmelser om toglederens adgang til å fravike utfyllende bestemmelser5.3.1
ll. Generelle bestemmelser om trafikkstyring
Tillatelse til å kjøre inn på spor der det står kjøretøy5.9Sett i sammenheng at det er et persontog med reisende som må kjøres inn på skifteområde
IV. Midlertidig endring av driftsform
Utfyllende bestemmelser om beordring av stillverksvakt5.25.3
Bilag til kap. 5
Adgang til lokaler for trafikkstyringBilag 5.2Til orientering
Nødfrakobling av kontaktledningsanleggBilag 5.6Til orientering
Sundland har ikke nødfrakobling
Togekspeditørens betjening av togradioBilag 5.14 Operativt regelverk
Togekspeditørs stilling av hovedsignal/enkelt innkjørsignal til “stopp” og dvergsignaler til ”kjøring forbudt” (”riving av signal”)Bilag 5.15
6 Kjøring av tog
III. Under kjøring
Spesielle bestemmelser om hastighet
6.121c
7Uregelmessigheter og feil
I. Generelt
Førerens og ombordpersonellets plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy 7.11,2,6
Utfyllende bestemmelser om førerens og ombordpersonellets plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy7.1.13,4
Togekspeditørens plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy7.31,3
Intern bestemmelse om togekspeditørens plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy7.3.1.1For feil ved signalanlegg gjelder i tillegg kapittel 12 Bestemmelser for personale som skal betjene signalanlegg.
Arbeid på kjøretøy i sporet7.5
Utfyllende bestemmelser om arbeid på kjøretøy i sporet på stasjon
7.5.1
II. Signaler som ikke kan vise kjørsignal
Utfyllende bestemmelse om hastighet når dvergsignal ikke kan vise «Kjøring tillatt» eller «Varsom kjøring tillatt»7.13.2
Utfyllende bestemmelser om dvergsignal som ikke viser «Kjøring tillatt» eller «Varsom kjøring tillatt»7.14.2
III. Uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastrukturen
Utfyllende bestemmelser om oppkjørt sporveksel7.18.2
Intern bestemmelse om oppkjørt sporveksel7.18.2.1
Lekkasjer av farlig gods (”landingsplasser”) Se i overordnet beredskapsplan i Styringssystemet
8 Arbeid i spor
I. Generelt
Tillatelse til arbeidet8.1
Interne bestemmelser om tillatelse til arbeid i spor8.1.1.1
Arbeid i spor8.2
Interne bestemmelser om sperring og sikring på betjent stasjon
8.2.1.3
Interne bestemmelser om arbeider på eller nær kontaktledningsanlegg
8.2.1.6
Interne bestemmelser om spesielle forhold ved arbeid i spor8.2.1.52
Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 8.3
Leder for elsikkerhet8.2.1.6 1
Interne bestemmelser om kommunikasjon i forbindelse med oppstart av arbeid i spor8.4.1.11,2,3,4,5,7,8
5c til orientering
Krav om bestemmelser om arbeid i spor 8.5
Underretning om disponering av strekning for arbeid og anleggsområde8.6
Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy 8.7
Tillatelse til disponering av strekning for arbeid 8.8
Interne bestemmelser om ruteordre for disponering av strekning for arbeid8.8.1.1Unntatt punkt 4
Opphevelse av sperring etter disponering av strekning for arbeid8.9
Interne bestemmelser om disponering av strekning for kjøring av arbeidstog
8.14.1.13,5
Tillatelse til arbeid innenfor et anleggsområde 8.10
Interne bestemmelser for arbeid på et anleggsområde– jernbane 8.10.1.1Unntatt punkt 3
Interne bestemmelser om avgrensning av anleggsområde- jernbane8.10.1.2Innledning og figur 3 – figur flyttet til bilag
Kjøring inn på og ut fra anleggsområde8.11
Interne bestemmelser om kjøring inn på og ut fra anleggsområde- jernbane8.11.1.12,3,4,9,11
Opphevelse av sperring etter arbeid innenfor et anleggsområde8.12
Interne bestemmelser om avslutning av anleggsområde- jernbane8.12.1.11,3,6
9Signaler
I Generelle bestemmelser
Bruk av signaler9.1
Utfyllende bestemmelser om bruk av signaler9.1.1
Interne bestemmelser om bruk av signaler9.1.1.1
Signalfargenes grunnbetydning9.2
Nødsignal9.3
Plassering av signaler9.41,2
Signaler som ikke er i bruk9.51
Blinkende eller fast lys9.6
Lysreflekterende skilt og orienteringsstolper9.8
II. Lyssignaler
Høyt skiftesignal9.221-4
Utfyllende bestemmelser for høyt skiftesignal9.22.11
Dvergsignaler9.231,2,3,5
Utfyllende bestemmelser om dvergsignaler for skifting9.23.11,2,3,5
Sporvekselsignal for enkel sporveksel9.25
Sporvekselsignal for kryssporveksel9.26
Sporsperresignal9.27
Fast lyssignalanlegg for skifting9.32Til orientering
III. Signalskilt m.m.
Jordet seksjon9.33
Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy9.39
IV. Opplysningsskilt
Identifikasjonsskilt9.466,7
Utfyllende bestemmelser om identifikasjonsskilt9.46.1
Pilskilt9.48
Orienteringsstolper9.53Signal:1-4, 64A, 64B, 64E, 64F
V. Håndsignaler og bruk av radiokommunikasjon
Bruk av dagsignaler og nattsignaler9.60
Signal ”Stopp” for skift9.72
Signal ”Sakte” for skift9.73
Signal ”Kjør fram” for skift9.74
Signal ”Bakk” for skift9.75
VI. Togsignaler
Frontlys9.77Til orientering
Baklys og sluttsignal9.781,3 Til orientering
VII. Signaler med togfløyte
Kort og langt støt i togfløyten9.80
Signal 80 ”Gi akt” og ”Oppfattet”9.811,2 kulepunkt 1,2,8
Signal 83 ”Tog kommer”9.82
Signal 86 ”Alarm, faresignal”9.83
12.5Øvrige krav og bestemmelser
Helsekrav og kompetansekrav
12.5.1.1
Godkjenning for å betjene stillverk og enkelt innkjørsignal12.5.1.2
Godkjenningsblankett12.5.1.5
Idriftsetting av signalanlegg12.5.5
Arbeider ved signalanlegg og kommunikasjonssystemer12.5.6.1
Blankett om reparasjonsarbeider 12.5.6.2
12.5.7 Driftsuhell og sikkerhetskritiske feil
Generelt12.5.7.1
Håndtering av sikkerhetskritiske feil i signalanlegg12.5.7.2
Diverse:
Tegnforklaring for skjematisk plan og forriglingstabell12.6Bilag 1
Skjema: Godkjenning til betjening av fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg12.7Bilag 2
12.7.3
Skjema: Melding til togleder og togekspeditør om reparasjonsarbeider12.8Bilag 3

Vedlegg 2: Pensum i øvrige styrende dokumenter

TemaStyrende dokument
Om vernevest med kjennetegnSTY-600575
Interne bestemmelser om hovedsikkerhetsvaktSTY-600984
Interne bestemmelser om lokal sikkerhetsvaktSTY-600984
Leder for elsikkerhetSTY-600985
lp_tr/laereplan_for_driftsoperator_ved_stillverk_sundland_i_trafikk_ost_sty-602494.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)