lp_tr:laereplan_for_lokal_opplaering_av_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_oslo
Denne versjonen (2017/04/18 15:12) ble godkjent av Anette Christiansen.Den tidligere godkjente versjonen (2017/04/04 09:40) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for lokal opplæring av togledere ved TSS Oslo

1. Innledning

Opplæringsplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på trafikkstyringssentralen Oslo har tilstrekkelig kompetanse og er egnet til å utføre oppgavene som togleder.

Bane NORs hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå lokal opplæring til togleder, må ha bestått avsluttende eksamen ved toglederutdanningen ved Norsk jernbaneskole, modul GS/EBICOS og ESTW og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Opplæring som togleder
 • Erfaring som togleder ved Trafikkstyringssentralen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Opplæring som togleder
 • Erfaring som togleder ved Trafikkstyringssentralen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis.

Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med veileder som er erfaren togleder. Maksimum en elev kan delta på praktisk opplæring på samme strekning.

Opplæringen ved Trafikkstyringssentralen gjennomføres i løpet av ca to uker. Opplæringen består av en dag teoriundervisning, den øvrige delen består av befaringer, praktiske øvelser, teoretisk forklaring og trening i skarpanlegg.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Opplæringen av togledere skal være målrettet og sikre at elevene til enhver tid har utviklet den nødvendige kompetanse. Opplæringen skal være orientert mot sikkerhet og handlingskompetanse. Dette innebærer at opplæringen fokuser mot delområder som sikkerhet, kunnskap og vurdering, ferdigheter og holdninger. Handlingskompetanse integrerer disse kompetanseområdene og det er viktig at et slikt integrerende syn gjennomsyrer opplæringen. Grunnen er at det ikke er tilstrekkelig at eleven utvikler riktige holdninger isolert sett. Det er nødvendig at eleven utvikler en helhetlig kompetanse for mestring av aktuelle arbeidsoppgaver.

Målet med den lokale opplæringen er;

 • Å avdekke om eleven er egnet som togleder
 • Å sikre at eleven har tilstrekkelig kunnskap om lokale forhold, lokale særbestemmelser og særskilte brannobjekter i eget område, lokale instrukser og beredskapsrutiner, kjenne stasjoneringssteder for lastetraktorer, revisjonsvogner, beredskapstogene og annet spesielt i toglederområdet.

Opplæringen må derfor organiseres på en slik måte at eleven får tilegnet seg kompetanse, og får prøvd ut sine kunnskaper og ferdigheter i ulike situasjoner.

Togdriftsleder har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføring av opplæringen i Trafikkstyringssentralen, herunder sørge for;

 • At elev på opplæring skal ha tjeneste med minimum to ulike togledere
 • Å stille klare forventninger til togledere som har med elev på opplæring
 • At togledere fyller ut vurderingsskjema for elever de har med på opplæring
 • At opplæringen evalueres løpende og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Å etablere rapporteringsrutiner for veilederne som skal rapportere ukentlig på følgende punkter;
  • Egnethet
  • Oppmøte
  • Interesse og initiativ
  • Møte forberedt
  • Teoretisk framdrift i forhold til læremål
  • Praktisk forståelse og utførelse i forhold til læremål
 • At opplæringen evalueres og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes

6. Vurdering av eksamen

Eksamener vurderes etter karakterskalaen 0 – 5.

KarakterPraktisk/muntlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken svært effektivt. Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken effektivt. Eleven evner å løse opp i trafikale avvikssituasjoner. Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
3Bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken på en god måte, men foretar enkelte uheldige prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen, men som likevel løses tilfredsstillende. Eleven viser nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. Eleven viser tilfredsstillende kommunikasjons- og samarbeidsevner.
2Ikke bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken, men foretar flere uheldige og/eller manglende prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen. Eleven evner ikke å løse trafikale utfordringer tilfredsstillende. Eleven demonstrerer ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser manglende evne til å styre trafikken effektivt samt løse trafikale utfordringer. Eleven demonstrerer vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført
KarakterSkriftlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
3Bestått
Eleven viser tilstrekkelig helhetsoversikt og nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
2Ikke bestått
Eleven viser manglende helhetsoversikt og ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført

7. Eksamen

Læreplan for lokal opplæring av togledere ved Trafikkstyringssentralen Oslo har to eksamener:

 • Praktisk eksamen på Vicos strekning
 • Skriftlig eksamen i lokale særbestemmelser og lokale forhold i toglederområdet

Gjennom utdanningen kreves at begge eksamener bestås. Togdriftsleder ved Trafikkstyringssentralen Oslo har ansvar for å bestille sensor og organisere gjennomføringen av eksamenene. Sensorveiledning skal foreligge før gjennomføring av eksamen.

7.1 Praktisk eksamen på Vicos strekning

Praktisk eksamen gjennomføres ved Trafikkstyringssentralen Oslo, og har varighet på inntil 4 timer. Eksamen gjennomføres ved at eleven betjener anlegget og har ansvaret for trafikkstyringen på sin strekning. Eksamen skal avdekke om eleven innehar handlingskompetanse som togleder og behersker de spesielle forholdene i Vicos området.

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang. Ny eksamen avlegges tidligst 2 uker etter første forsøk, og eleven vil få veiledning og kjøretrening i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og utdanningen som togleder ved Trafikkstyringssentralen Oslo avsluttes.

7.2 Skriftlig eksamen i lokale særbestemmelser og lokale forhold i toglederområdet

Den skriftlige eksamen har en varighet på inntil 1,5 timer.

Eksamen skal avdekke om eleven innehar kompetanse om lokale forhold, lokale særbestemmelser og særskilte brannobjekter i eget område, lokale instrukser og beredskapsrutiner, stasjoneringssteder for lastetraktorer, revisjonsvogn og beredsskapstogene og annet spesielt i toglederområdet.

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på skriftlig eksamen.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny skriftlig eksamen en gang. Ny eksamen avlegges tidligst 1 uke etter første forsøk, og eleven vil få veiledning i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og utdanningen som togleder ved Trafikkstyringssentralen Oslo avsluttes.

8. Oppnevning av sensor

8.1 Retningslinjer for sensorer

Togdriftsleder har ansvar for å utarbeide eksamensoppgaver med fasit.

Sensorene godkjenner eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikk som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

8.2 Praktisk eksamen på Vicos strekning

På praktisk eksamen er det to sensorer.

Togdriftsleder er ansvarlig for å peke ut to sensorer med toglederkompetanse (personen som utpekes skal ikke ha vært veileder under opplæringen).

8.3 Skriftlig eksamen i lokale særbestemmelser og lokale forhold i toglederområdet

På skriftlig eksamen er det to sensorer.

Det oppnevnes to sensorer med toglederkompetanse av togdriftsleder ved Trafikkstyringssentralen Oslo. Togdriftsleder har ansvar for at det utarbeides skriftlig eksamen og sensorveiledning som godkjennes av sensor.

9. Klage på eksamen

9.1 Klage på skriftlig eksamen

Eleven kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på skriftlig eksamen. Kravet om begrunnelse framsettes skriftlig overfor trafikksjefen innen 3 dager etter at resultatet på eksamen er gjort kjent. Eleven trenger ikke begrunne hvorfor han/hun ber om begrunnelse av eksamensresultatet.

Trafikksjefen skal i begrunnelsen skriftlig gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for eleven.

Eleven har mulighet til å klage på skriftlige eksamensresultater, og må begrunne dette. Dersom en elev ønsker å fremme en klage etter å ha fått en begrunnelse på eksamensresultatet, er klagefristen 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen må fremmes skriftlig til fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen og det må angis hva det klages på.

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen oppnevner to nye sensorer som skal vurdere besvarelsen på nytt. De to nye sensorene som utpekes av fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen utgjør klagenemnd. Klagenemnda vurderer besvarelsen mot sensorveiledningen.

Klagenemnda skal ikke ha tilgang til sensors kommentarer til den eksamen klagen gjelder og heller ikke til den eventuelle begrunnelse som er gitt for klagen. Klagenemndas avgjørelse, som kan skje til vel så gunst som ugunst for klageren er endelig og kan ikke påklages.

9.2 Klage på praktisk/muntlig eksamen

Eleven kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på muntlig og praktisk eksamen. Kravet om begrunnelse framsettes umiddelbart overfor sensor etter at eksamensresultatet er meddelt. Eleven trenger ikke begrunne hvorfor han/hun ber om begrunnelse av eksamensresultatet.

Sensor skal i begrunnelsen gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av elevens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for eleven. Ved muntlig og praktisk eksamen kan eleven bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Bedømmelse av muntlig og praktisk prestasjon kan ikke påklages.

Eleven sender klagen til trafikksjefen. Frist for å sende klage er 10 virkedager etter mottatt eksamensresultat eller 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen vil bli vurdert av en klagenemnd bestående av trafikksjef, HR-sjef og fagansvarlig funksjonell godkjenning i Kunde og trafikkdivisjonen.

Ved klage på muntlig eller praktisk eksamen innhenter klagenemnda opplysninger fra sensor og eksaminator og vurderer klagen. Dersom eleven får medhold i klagen, skal eksamensresultatet annulleres og eleven har rett til å avlegge ny eksamen. Dersom det avlegges ny eksamen, skal en ny sensor vurdere eleven. Finner klagenemnda at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere elevers prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny muntlig/praktisk eksamen.

9.3 Fusk

Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi eleven et uberettiget fortrinn ved vurderingen. Hovedområder som betraktes som fusk er:

bruk av ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten framstår som kandidatens egen.

Oppdages fusk eller forsøk på fusk, skal dette straks rapporteres til togdriftsleder som kan utelukke kandidaten fra videre deltakelse i eksamen.

10. Krav til praksis etter bestått prøve

Det stilles ikke krav til praksis etter bestått eksamen.

11. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00001.06.13Dokumentet opprettet
00112.02.14Endret eksamen, klageadgang, kunnskapsmål og ferdighetsmål
00211.06.14Krav til bestått eksamen
003 Revisjon 002 publisert i wiki

Tema og leksjoner

Tema: Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet, lokale instrukser og beredskapsrutiner

Leksjon 1: Toglederområdet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet
- Hvilke andre toglederområder man grenser til
- Hvor grensene i toglederområdet er
- Hvilke strekninger som er fjernstyrt
- Hvilke strekninger som ikke er fjernstyrt

Kunne finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet

Leksjon 2: Stasjoner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke betjente stasjoner som finnes på hver strekning i toglederområdet
- Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør
- Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster

Leksjon 3: Sidespor

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke sidespor som finnes
- Spesielle forhold knyttet til sidespor

Leksjon 4: Holdeplasser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke holdeplasser det stopper tog
- Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster

Leksjon 5: Planoverganger

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor det er indikering for planoverganger i fjernstyringssystemet på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til disse planoverganger og kundenes bevegelsesmønster

Leksjon 6: Blokkposter

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor det er blokkposter på de ulike enkeltsporede strekningene
- Spesielle forhold knyttet til blokkpostene

Leksjon 7: Hensetting av materiell

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor det er hensettingsspor for kjøretøy
- Spesielle forhold knyttet til hensetting av materiell

Leksjon 8: Særskilte brannobjekter

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet
- Hvor de særskilte brannobjektene er plassert
- Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter
- Beredskapskort

Leksjon 9: Nødfrakobling av strøm

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet
- Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår

Leksjon 10: Særbestemmelser i ruteområdet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Stigninger/ fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger
- Hvor man ofte kjører hjelpelok.
- Hvor det er dobbelsporet strekning
- Spesielle forhold vedrørende arbeider, anleggsområder og visitasjon
- Hvor det kan skiftes uten særskilt tillatelse
- Kjenne til hvor særbestemmelser for Oslo toglederområde er beskrevet

Leksjon 11: Befaring på banestrekninger i toglederområdet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Bli kjent med forholdene på banestrekningene.

Leksjon 12: Kjøretrening i skarpanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Utføre og mestre togleders gjøremål i henhold til regelverket, med gode holdninger, korrekt kommunikasjon, korrekt bruk av verktøyene TIOS, hendelseslogg, togradio m.v. Og iverksette korrekte tiltak/prosedyrer avhengig av oppståtte situasjoner.

Leksjon 13: Organisering av arbeidet ved TSS Oslo

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag
- Rutinene for innføring av mye operative kunngjøringer
- Rutiner for føring av togbok
- Rutiner for arkivering av graf/togbok
- Ordensrutinene

Kjenne til:
- Arbeidsplassene i sentralen
- Plassering av reserveplasser
Mestre føring av togbok

Leksjon 14: Beredskap

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
Beredskapsrutiner i toglederområdet
Lokale instrukser for beredskap
Varslingsrutiner, beredskapsvakt og varslingslister

Leksjon 15: Aksjonskort

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
-Hvordan aksjonskortene er bygget opp og fungerer

Gjøre rede for:
- Rutinene ved oppstart aksjonskort
- Evaluering av aksjonskort

Leksjon 16 Evakuering av TSS Oslo

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- Brannalarm i sentralen
- Rutinene for evakuering av TSS Oslo
- Rømningsveier og rømningsleder
- Oppmøteplass etter evakuering
- Reservesentralens plassering

Leksjon 17: Farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- landingsplasser for farlig gods
- jernbaneforetakenes opplegg for varsling av farlig gods (vognopptak)

Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid

Pensum

Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet

lp_tr/laereplan_for_lokal_opplaering_av_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_oslo.txt · Sist endret: 2017/04/18 10:05 av Anette Christiansen