lp_tr:laereplan_for_lokalopplaering_av_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_narvik
Denne versjonen (2017/04/04 10:34) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2017/03/23 10:57) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for lokal opplæring av togledere ved TSS Narvik

1. Innledning

Læreplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på Trafikkstyringssentralen Narvik har tilstrekkelig kompetanse og er egnet til å utføre oppgavene som togleder.

Bane NORs hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå lokal opplæring til togleder, må ha bestått avsluttende eksamen ved toglederutdanningen ved Norsk jernbaneskole og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Opplæring som togleder
 • Erfaring som togleder ved Trafikkstyringssentralen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Opplæring som togleder
 • Erfaring som togleder ved Trafikkstyringssentralen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis. Maks 4 elever kan delta på teoriundervisning samtidig.

Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med veileder som er erfaren togleder. Maksimum 1 elev kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæringen ved Trafikkstyringssentralen gjennomføres i løpet av ca 6-8 uker. Opplæringen består av ca 10 dager teoriundervisning, den øvrige delen består av befaringer, praktiske øvelser, teoretisk forklaring og trening i skarpanlegg.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Opplæringen av togledere skal være målrettet og sikre at elevene til enhver tid har utviklet den nødvendige kompetanse. Opplæringen skal være orientert mot sikkerhet og handlingskompetanse. Dette innebærer at opplæringen fokuser mot delområder som sikkerhet, kunnskap og vurdering, ferdigheter og holdninger. Handlingskompetanse integrerer disse kompetanseområdene og det er viktig at et slikt integrerende syn gjennomsyrer opplæringen. Grunnen er at det ikke er tilstrekkelig at eleven utvikler riktige holdninger isolert sett. Det er nødvendig at eleven utvikler en helhetlig kompetanse for mestring av aktuelle arbeidsoppgaver.

Målet med den lokale opplæringen er;

 • Å avdekke om eleven er egnet som togleder
 • Å sikre at eleven har tilstrekkelig kunnskap om lokale forhold, lokale særbestemmelser og særskilte brannobjekter i eget område, lokale instrukser og beredskapsrutiner, kjenne stasjoneringssteder for lastetraktorer, LM, redskapstog osv. og annet spesielt i toglederområdet.
 • Opplæringen må derfor organiseres på en slik måte at eleven får tilegnet seg kompetanse, og får prøvd ut sine kunnskaper og ferdigheter i ulike situasjoner.

Togdriftsleder har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføring av opplæringen i Trafikkstyringssentralen, herunder sørge for;

 • At elev på opplæring skal ha tjeneste med minimum to ulike togledere
 • Å stille klare forventninger til togledere som har med elev på opplæring
 • At togledere fyller ut vurderingsskjema for elever de har med på opplæring
 • At opplæringen evalueres løpende og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Å etablere rapporteringsrutiner for veilederne som skal rapportere ukentlig på følgende punkter;
  • Egnethet
  • Oppmøte
  • Interesse og initiativ
  • Møte forberedt
  • Teoretisk framdrift i forhold til læremål
  • Praktisk forståelse og utførelse i forhold til læremål
 • At opplæringen evalueres og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes

6. Vurderinger underveis i opplæringsløpet

Togdriftsleder skal gjennomføre individuelle samtaler med kandidatene underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov.

Praktisk/muntlig eksamen vurderes etter karakterskalaen 0 – 5.

KarakterPraktisk/muntlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken svært effektivt. Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken effektivt. Eleven evner å løse opp i trafikale avvikssituasjoner. Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
3Bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken på en god måte, men foretar enkelte uheldige prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen, men som likevel løses tilfredsstillende. Eleven viser nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. Eleven viser tilfredsstillende kommunikasjons- og samarbeidsevner.
2Ikke bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken, men foretar flere uheldige og/eller manglende prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen. Eleven evner ikke å løse trafikale utfordringer tilfredsstillende. Eleven demonstrerer ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser manglende evne til å styre trafikken effektivt samt løse trafikale utfordringer. Eleven demonstrerer vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført
KarakterSkriftlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
3Bestått
Eleven viser tilstrekkelig helhetsoversikt og nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
2Ikke bestått
Eleven viser manglende helhetsoversikt og ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført

7. Eksamen

Læreplan for lokal opplæring av togledere ved Trafikkstyringssentralen Narvik har to eksamener:

 • Praktisk/muntlig eksamen på Railmanager strekning og fjernstyringsanlegg
 • Skriftlig eksamen om lokale forhold

Gjennom utdanningen kreves at begge eksamener bestås. Togdriftsleder ved Trafikkstyringssentralen Narvik har ansvar for å bestille sensor og organisere gjennomføringen av eksamenene. Sensorveiledning skal foreligge før gjennomføring av eksamen.

7.1 Praktisk/muntlig eksamen på Railmanager strekning og betjening av fjernstyringsanlegg

Praktisk/muntlig eksamen gjennomføres ved Trafikkstyringssentralen Narvik, og har varighet på inntil 4 timer. Eksamen gjennomføres ved at eleven betjener anlegget og har ansvaret for trafikkstyringen på sin strekning. Deretter skal eleven svare på muntlige spørsmål om betjening av fjernstyringsanlegget, og vise ulike kommandoer.

Eksamen skal avdekke om eleven innehar handlingskompetanse som togleder, behersker de spesielle forholdene i Railmanager området og innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget.

For å bestå eksamen må eleven oppnå minst karakter 3 på karakterskala fra 0-5.

Dersom man ikke består praktisk/muntlig eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang. Ny eksamen avlegges tidligst 2 uker etter avlagte praktisk/muntlig eksamen, og eleven vil få kjøretrening i denne perioden.

Oppnås mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har eleven strøket og opplæringen som togleder ved Trafikkstyringssentralen Narvik avsluttes.

7.2 Skriftlig eksamen i lokale særbestemmelser og lokale forhold

Den skriftlige eksamen har en varighet på inntil 1,5 timer.

Eksamen skal avdekke om eleven innehar kompetanse om lokale forhold, lokale særbestemmelser, lokale instrukser og beredskapsrutiner, stasjoneringssteder for lastetraktorer, LM, redskapstog osv. og annet spesielt på strekningen.

For å bestå eksamen må eleven oppnå minst karakter 3 på skriftlig eksamen. Dersom man ikke består skriftlig eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang. Ny skriftlig eksamen avlegges tidligst 1 uke etter første forsøk, og eleven vil få veiledning i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs skriftlig eksamen, har man strøket og utdanningen som togleder ved Trafikkstyringssentralen Narvik avsluttes.

8. Oppnevning av sensor

8.1 Retningslinjer for sensorer

Sensorene godkjenner eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikkdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering.

8.2 Praktisk/muntlig eksamen på Railmanagerstrekning og betjening av fjernstyringsanlegg

På praktisk/muntlig eksamen er det to sensorer.

Seksjonssjef Funksjonell godkjenning er ansvarlig for å peke ut en sensor og sakkyndig leder signal er ansvarlig for å utpeke en sensor fra signalteknisk miljø.

Seksjonssjef Funksjonell godkjenning har ansvar for at det utarbeides sensorveiledning for eksamen som godkjennes av sensorene.

8.3 Skriftlig eksamen om lokale forhold på Railmanager strekning

På skriftlig eksamen er det to sensorer.

Det oppnevnes to sensorer med toglederkompetanse av togdriftsleder ved Trafikkstyringssentralen Narvik.

Togdriftsleder har ansvar for at det utarbeides skriftlig eksamen og sensorveiledning som godkjennes av sensorene.

9. Klage på eksamen

9.1 Klage på skriftlig eksamen

Eleven kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på skriftlig eksamen. Kravet om begrunnelse framsettes skriftlig overfor trafikksjefen innen 3 dager etter at resultatet på eksamen er gjort kjent. Eleven trenger ikke begrunne hvorfor han/hun ber om begrunnelse av eksamensresultatet.

Trafikksjefen skal i begrunnelsen skriftlig gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for eleven.

Eleven har mulighet til å klage på skriftlige eksamensresultater, og må begrunne dette. Dersom en elev ønsker å fremme en klage etter å ha fått en begrunnelse på eksamensresultatet, er klagefristen 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen må fremmes skriftlig til fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen og det må angis hva det klages på.

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen oppnevner to nye sensorer som skal vurdere besvarelsen på nytt. De to nye sensorene som utpekes av fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen utgjør klagenemnd. Klagenemnda vurderer besvarelsen mot sensorveiledningen.

Klagenemnda skal ikke ha tilgang til sensors kommentarer til den eksamen klagen gjelder og heller ikke til den eventuelle begrunnelse som er gitt for klagen. Klagenemndas avgjørelse, som kan skje til vel så gunst som ugunst for klageren er endelig og kan ikke påklages.

9.2 Klage på muntlig og praktisk eksamen

Eleven kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på muntlig og praktisk eksamen. Kravet om begrunnelse framsettes umiddelbart overfor sensor etter at eksamensresultatet er meddelt. Eleven trenger ikke begrunne hvorfor han/hun ber om begrunnelse av eksamensresultatet.

Sensor skal i begrunnelsen gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av elevens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for eleven. Ved muntlig og praktisk eksamen kan eleven bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Bedømmelse av muntlig og praktisk prestasjon kan ikke påklages.

Eleven sender klagen til trafikksjefen. Frist for å sende klage er 10 virkedager etter mottatt eksamensresultat eller 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen vil bli vurdert av en klagenemnd bestående av trafikksjef, organisasjons – og personalsjef i Kunde og trafikkdivisjonen og fagansvarlig funksjonell godkjenning i Kunde og trafikkdivisjonen.

Ved klage på muntlig eller praktisk eksamen innhenter klagenemnda opplysninger fra sensor og eksaminator og vurderer klagen. Dersom eleven får medhold i klagen, skal eksamensresultatet annulleres og eleven har rett til å avlegge ny eksamen. Dersom det avlegges ny eksamen, skal en ny sensor vurdere eleven. Finner klagenemnda at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere elevers prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny muntlig/praktisk eksamen.

9.3 Fusk

Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi eleven et uberettiget fortrinn ved vurderingen. Hovedområder som betraktes som fusk er:

bruk av ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten framstår som kandidatens egen.

Oppdages fusk eller forsøk på fusk, skal dette straks rapporteres til togdriftsleder som kan utelukke kandidaten fra videre deltakelse i eksamen.

10. Krav til praksis etter bestått prøve

Kandidatene skal tjenestegjøre på minimum 10 vakter sammen med en godkjent togleder før de kan tjenestegjøre på selvstendige vakter. Kandidatene skal ikke settes til vakter der vedkommende er alene i sentralen før etter 2 uker.

11. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00013.08.14Dokumentet opprettet i ny mal
001 Pkt 6 og 7.2 Vurdering av skriftlig eksamen
Publisert i wiki

Tema og leksjoner

Tema 1: Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet, lokale instrukser og beredskapsrutiner

Leksjon 1: Toglederområdet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet
- Hvilke andre toglederområder man grenser til
- Hvor grensene i toglederområdet er
- Hvilke strekninger som er fjernstyrt
- Hvilke strekninger som ikke er fjernstyrt
- Kunne finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet

Leksjon 2: Stasjoner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke betjente stasjoner som finnes på hver strekning i toglederområdet
- Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør
- Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler
- Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster

Leksjon 3: Sidespor

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- På hvilke stasjoner det er sidespor
- Spesielle forhold knyttet til sidespor

Leksjon 4: Holdeplasser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke holdeplasser det stopper tog
- Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster

Leksjon 5: Planoverganger

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster

Leksjon 6: Blokkposter

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til blokkpostene

Leksjon 7: Hensetting av materiell

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor materiell kan hensettes på ulike steder
- Spesielle forhold knyttet til hensetting av materiell
- Evt. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av materiell

Leksjon 8: Nødfrakobling av strøm

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet
- Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet
- Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår
- Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm

Leksjon 9: Særskilte forhold i ruteområdet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Stigning og fall
- Disponering uten bruk av kontaktmagneter
- Kryssingsprosedyrer
- Togvei slutt
- Togvarmeposter
- Særbestemmelser for strekningene i toglederområdet

Leksjon 10: Befaring på banestrekninger i toglederområdet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Bli kjent med forholdene på banestrekningene.

Leksjon 11: Kjøretrening i skarpanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Utføre og mestre togleders gjøremål iht regelverket, med gode holdninger, korrekt kommunikasjon, korrekt bruk av verktøyene TIOS, Hendelseslogg, togradio m.v og iverksette korrekte tiltak/prosedyrer avhengig av oppståtte situasjoner.

Eleven skal demonstrere gode ikke-tekniske ferdigheter.

Leksjon 12: Beredskap

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Beredskapsrutiner i toglederområdet
- Lokale instrukser for beredskap
- Varslingsrutiner, beredskapsvakt og varslingslister
Trene på og mestre håndtering av alle topphendelser,
alvorlige hendelser og hendelser i sentral varslingsliste:
- Sikring av skadested
- Evakuering
- Varslingsrutiner og varslingslister ved uønskede hendelser
- Utkalling av beredskapsvakter
- Kommunikasjon mot skadested
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive rapport

Mestre å utøve nøyaktig kommunikasjon, vise god
rolleforståelse og foreta hurtige beslutninger og
iverksette korrekte tiltak/prosedyrer avhengig av oppståtte situasjoner

Mestre rapportskriving

Leksjon 13: Farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- Landingsplasser for farlig gods
- Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods

Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid
Mestre korrekt varsling, kommunikasjon og håndtering av situasjonen

Tema 2: Lokalt fjernstyringsanlegg (Railmanager)

Mål:

Eleven skal ha fullstendig og sikker forståelse av fjernstyringsanlegget.
Eleven skal demonstrere korrekt betjening av fjernstyringsanlegg.
Sortert listepunktEleven skal demonstrere gode ikke-tekniske ferdigheter.

Leksjon 1: Brukergrensesnitt

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Innlogging, bemyndigelse, restart
- Hovedmeny
- Betjeningsmenyer og alle tilknyttede funksjoner og bruk av disse
- Betjening ved ordrenummer/muspeker
- Alarmlister
- Akustisk alarm

Demonstrere indikeringer av:
- Sporfelter
- Signaler
- Stasjonsnavn
- Stasjonsmeny
- Tognummer
- Frakoblet område

Mestre korrekt føring av driftsdagbok

Leksjon 2: Kommandoer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Objekt uavhengige kommandoer
- Objekt avhengige kommandoer
- Betjening ved ordrenummer/muspeker/pc tastatur

Kunne demonstrere forskjellen på ordinær og kritisk kommando,
og mestre betjening av disse.

Leksjon 3: Skiftevei, lokalområder og S - lås

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Stilling av skiftevei og indikeringenes betydning i denne
- Stille lange skifteveier og via punkter for disse
- Nødutløsing av en eller flere skifteveier
- Frigiving og tilbaketaking av område for lokal skifting (S-lås og Z-lås)
- Indikeringer i lokalområdet
- Sporsperres avhengighet i lokalområder

Leksjon 4: Togvei

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Stilling av togvei og indikeringenes betydning i denne
- Stilling av lange togveier og bruk av via punkter
- Hvordan en togvei utløses etter som toget kjører
- Nødutløsing av en eller flere togveier
- Signalstopp

Leksjon 5: Automatisk gjennomgangsdrift og Automatisk togledelse

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Inn – og utkobling av automatisk gjennomgangsdrift
- Inn – og utkobling av automatisk togledelse

Demonstrere indikeringer for:
- Automatisk gjennomgangsdrift
- Automatisk togledelse

Leksjon 6: Magasinering

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare forskjellen på sikringsanlegg med samtidig
innkjøring type 1 og type 2.
Demonstrere og mestre betjening av:
- Magasinering av tog-/skiftevei
- Samtidig togbevegelse
- Annullering av magasinering
- Utløsing av togvei

Leksjon 7: Sporveksler

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare bruk av sporvekselsveiver

Kjenne til lokale forhold
Demonstrere og mestre betjening av:
- Sporveksler
- Feil på sporveksel
- Oppkjørt sporveksel
- Lokalstillere

Demonstrere:
- Indikering av sveivskap
- Avhengighet til signaler og sporveksler

Leksjon 8: Linjeblokk

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av linjeblokkens funksjoner:
- Linjeblokkens avhengighet til stilling av utkjørtogvei
- Nøytralstilling av linjeblokk
- Indikering av gjentakelsessperre
- Sperring av linjeblokk
- Prosedyre for å gjøre gjentakelsessperre nøytral

Leksjon 9: Lampekontroll

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hovedsignal
- Forsignal
- Rødlyskontroll
- Manglende rødlyskontroll
- Rødlyskontroll på linjeblokk
- Manglende rødlyskontroll på linjeblokk

Leksjon 10: Sidespor på linjen

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til bruk av frikoblingsnøkkel
Demonstrere og mestre betjening av:
- Frigiving av sidespor
- Indikeringer for sidespor
- Innstilling av linjeblokk

Leksjon 11: Grensestasjon

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre:
- Sende ordre til grensestasjon
- Kommunikasjon med TXP

Leksjon 12: Betjening av andre anlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Veisikringsanlegg på fjernstyrt stasjon
- Muntlig tillatelse
- Tidsutløsning
- Sporvekselvarme
- Nødfrakobling av KL
- Betjening av lys

Leksjon 13: Akustisk alarm

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Akustisk alarm
- Kvittering av alarm
- Resetting av alarm
- Innlegging av kommentar
- Utkobling av akustisk alarm
- Testing av akustisk alarm

Leksjon 14: Alarmer og feilhendelser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Alarmer
- Feilhendelser

Demonstrere og mestre føring av driftsdagbok

Leksjon 15: Betjening av toglederstrekning i annen TSS

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre betjening av:
- Overtagelse av toglederstrekning
- Tvangsovertagelse av toglederstrekning

Leksjon 16: Rutedatabase

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre:
- Kopiere ruteplan
- Utarbeide ruteplan
- Endre ruteplan
- Slette ruteplan
- Innstille tog
- Automatisk togledelse (ATL)

Leksjon 17: Kjøring forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere og mestre:
- Kontroll av indikeringer
- Kontroll av kommunikasjon
- Veisikringsanlegg på linjen med innkoblingsfelt på stasjon
- Sperring av linjeblokk

12. Pensum

Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet

Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget ABB Railmanager

Brukermanual for togledere

Symbolbibliotek

lp_tr/laereplan_for_lokalopplaering_av_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_narvik.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)