lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_alnabru
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2016/09/06 07:56) ble godkjent av km.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan for togekspeditører ved stillverk Alnabru

1. Innledning

Opplæringen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på Alnabru har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene som togekspeditør. Læreplanen omfatter også øvrige funksjoner for skift og togframføring knyttet til stillverket som er sammensatt av flere typer sikringsanlegg. Stillverk Nord og Syd inngår i anlegget.

Jernbaneverkets hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må være utdannet togekspeditør, ha bestått kontrollprøve og oppfylle krav i helsekravforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

 • Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:
 • Utdannet togekspeditør
 • Minimum 2 år erfaring som togekspeditør ved Alnabru
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Utdannet togekspeditør
 • Minimum 2 års erfaring som togekspeditør ved Alnabru
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Det kreves signalfaglig kompetanse ved gjennomgang av Ebiloc og befaringer.

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis. Teorien gjennomgås i klasseromsundervisning. Maksimum 15 personer kan delta på teoriundervisning samtidig.

Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med en erfaren togekspeditør. Maksimum 2 personer kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæring i stillverk på Alnabru gjennomføres i løpet av ca 5 mnd. Opplæringen består av ca 1 uke teoriundervisning i klasserom, den øvrige delen består av befaringer, praktiske øvelser, teoretisk forklaring og trening.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Områdesjef har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen, herunder sørge for;

 • At opplæringsplanen er ajour
 • Å peke ut veiledere
 • Kandidat på opplæring skal ha tjeneste med minimum to ulike veiledere
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Å etablere rapporteringsrutiner for veilederne som skal rapportere månedlig på følgende punkter;
  • Oppmøte
  • Interesse og initiativ
  • Møte forberedt
  • Teoretisk framdrift ift. læremål
  • Praktisk forståelse og utførelse ift læremål
  • Egnethet
  • At opplæringen evalueres og evt. korrigerende tiltak iverksettes

6. Vurderinger underveis i opplæringsløpet og på eksamen

Områdesjefen skal gjennomføre individuell samtalene med kandidatene underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov.

Eksamener vurderes etter karakterskalaen 0 – 5.

KarakterPraktisk/muntlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken svært effektivt. Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken effektivt. Eleven evner å løse opp i trafikale avvikssituasjoner. Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
3Bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken på en god måte, men foretar enkelte uheldige prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen, men som likevel løses tilfredsstillende. Eleven viser nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. Eleven viser tilfredsstillende kommunikasjons- og samarbeidsevner.
2Ikke bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken, men foretar flere uheldige og/eller manglende prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen. Eleven evner ikke å løse trafikale utfordringer tilfredsstillende. Eleven demonstrerer ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser manglende evne til å styre trafikken effektivt samt løse trafikale utfordringer. Eleven demonstrerer vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført
KarakterStandard ved skriftlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
3Bestått
Eleven viser tilstrekkelig helhetsoversikt og nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
2Ikke bestått
Eleven viser manglende helhetsoversikt og ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført

7. Eksamen

Læreplan togekspeditører ved stillverk Alnabru har følgende eksamener:

 • Skriftlig eksamen
 • Praktisk/muntlig eksamen

Det kreves av begge eksamener bestås.

Områdesjefen har ansvaret for å organisere eksamen og bestille sensorer.

7.1 Skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamen har en varighet på inntil 1 time. Eksamen skal avdekke om eleven innehar tilstrekkelig kompetanse i kunnskapsmålene

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på skriftlig eksamen.

Dersom man ikke består skriftlig eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny skriftlig eksamen en gang til. Ny eksamen avlegges tidligst 1 uke etter første forsøk og eleven vil få veiledning i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs skriftlig eksamen, har man strøket og opplæringen ved stillverk Alnabru avsluttes.

7.2 Praktisk/muntlig eksamen

Praktisk/muntlig eksamen gjennomføres ved stillverket Alnabru, og har varighet på inntil 3 timer. Første del av eksamen gjennomføres ved at eleven betjener anlegget og har ansvaret for trafikkstyringen i rushtrafikken. Eksamen skal avdekke om eleven styrer trafikken effektivt, kommuniserer korrekt, og innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget. Andre del av eksamen gjennomføres på reserveplass. Eksamen skal avdekke om eleven behersker de spesielle forholdene på Alnabru, innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget, håndterer operasjonelle scenarier proaktivt og utfører oppgavene i henhold til Trafikkregler for Jernbaneverkets nett.

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang. Ny eksamen avlegges tidligst 2 uker etter første forsøk, og eleven vil få veiledning og kjøretrening i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og opplæringen ved stillverk Alnabru avsluttes.

8. Oppnevning av sensor

8.1 Retningslinjer for sensorer

Sensorene godkjenner eksamensoppgaver og fasit. Sensorene skal ikke ha vært veileder for elevene i opplæringstiden.

På skriftlig eksamen retter og vurderer sensorene eksamensbesvarelser hver for seg. Deretter foretar de en felles vurdering og setter endelig karakter.

Sensorene skal utarbeide skriftlig vurdering av hver enkelt kandidat.

8.2 Skriftlig eksamen

To sensorer oppnevnes av områdesjefen. Områdesjefen har ansvar for at det utarbeides skriftlig eksamen med sensorveiledning som godkjennes av sensorene. Det skal utarbeides to oppgavesett til skriftlig eksamen.

8.3 Praktisk/muntlig eksamen

Det utpekes to sensorer, en oppnevnes av sakkyndig leder signal, en av områdesjefen. Områdesjefen har ansvar for at det utarbeides praktisk/muntlig eksamen med sensorveiledning som godkjennes av sensor.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Trafikk og markedsdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

9. Krav til praksis etter bestått prøve

Kandidatene skal tjenestegjøre på minimum 5 vakter sammen med en godkjent togekspeditør før de kan tjenestegjøre på selvstendige vakter.

10. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00018.04.12Dokumentet opprettet
00115.11.12Dokumentet revidert. Tittelen endret til Læreplan, tidsplan, arbeidsmåte og vekting fjernet fra leksjonene.
00217.09.14Eksamen, kunnskaps – og ferdighetsmål
003 Pkt 7.2 varighet eksamen
Publisert i wiki

Tema og leksjoner

Tema 1: Historikk

Leksjon 1: Historikk

KunnskapsmålFerdighetsmål
Eleven skal kjenne til:
- Alnabrus historiske betydning.
- Utvikling
- Endring av driftsformer
- Økning i trafikkmengde og jernbaneforetak
Pensum

Tema 2: Banestrekninger, stasjonsgrenser og driftsformer

Leksjon 1: Bli kjent med området, manøversystem, selskaper, spor m.m

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan det geografiske området er inndelt, hvilke sikringsanlegg som finnes, hvilke spor som benyttes til ulike formål og jernbaneforetakene som trafikkerer på stasjonen
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen, stillverksinstrukser og lokale instrukser.

Leksjon 2: Banestrekninger

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan trafikkstrømmen på de enkelte banestrekninger innenlands og ut/inn over grensen er
Pensum:
Kartoversikt TIOS

Leksjon 3: Stasjonsgrenser og driftsformer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for de forskjellige stasjonsgrensene og driftsformene

Kunne forklare innholdet i skjematiske signaltegninger og sporoversikt
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen
Signaltegninger

Leksjon 4: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til hovedtrekkene i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, leders og medarbeiders ansvar for HMS, og bruk av verneutstyr.

Personlig sikkerhet

Rutiner for evakuering
Kunne finne fram verneutstyr på arbeidsplassen
Pensum:
HMS håndbok
Instruks for bruk av verneutstyr
Beredskapsplan

Tema 3: Trafikkgjennomstrømning

Leksjon 1: Generelt om trafikkgjennomstrømning

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare:
- Trafikkbildet
- Logisk oppbygging av trafikkstrøm
- Inn – og utkjøringssteder for tog
- Behandling av tog ved ankomst/avgang
Mestre effektiv trafikkstyring
på Alnabru
Pensum:
Tjenesterutebok
Signaltegninger

Leksjon 2: Tognummer og togmeldingsbok

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjengi:
- Tognummers oppbygging
- Hvilke banestrekninger de ulike tognummerseriene trafikkerer

Kunne forklare bruk av særskilt togmeldingsbok for Alnabru
Mestre effektiv trafikkstyring
på Alnabru
Pensum:
Tjenesterutebok
Togoppgave

Tema 4: Sikringsanlegg

Leksjon 1: Innføring i betjening av sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og utføre:
- Sette signaler i stopp/oppheve signaler i stopp
- Signal / togvei / skiftevei
- Sperring av togspor/sporfelt
- Sporveksel / sporsperre
- Lokal skifting
- Grensestasjon

Forklare forskjellen mellom togvei og skiftevei, og når tog er tog og skift er skift
Mestre effektiv trafikkstyring på Alnabru

Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Instruks for bruk av hovedstillverk

Leksjon 2: Betjening av sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Betjening av sikringsanlegg
- Signalbilder
- Identifikasjon av signaler
Mestre effektiv trafikkstyring på Alnabru

Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Instruks for bruk av hovedstillverk

Leksjon 3: Betjening av andre anlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og gjengi bestemmelsene for:
- Veisikringsanlegg
- Planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G
- Sporvekselvarme
- Nødfrakobling av kontaktledningsspenning
- Innhold i betjeningsskap
- Sporveksel nr. 30
- Skiftesignal Z7
Mestre effektiv trafikkstyring på Alnabru

Mestre betjening av sikringsanlegget

Utføre nøyaktig kommunikasjon
Pensum:
Strekningsbeskrivelse
Instruks for bruk av hovedstillverk
Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G

Leksjon 4: Feil på sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjengi bestemmelsene og mulighetene når det oppstår feil på stillverket

Kjenne til de ulike skjemaene som Signalavdelingen skal levere mot kvittering når det er stående feil på sikringsanlegget
Mestre ulikhetene – både framføringsmessig og sikkerhetsmessig/barrierer
Pensum:

Tema 5: Kommunikasjon og togradio

Leksjon 1: Bruk av Togradio

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre betjening av togradio:
- Frequentis txp terminal
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop
- Frequentis txp terminal biapparat
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop
Pensum:
Instruks for Frequentis terminal

Leksjon 2: Bruk av TIOS

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare og bruke følgende funksjoner i TIOS
- Kart
- Tabeller
- Årsakregistrering
- TPR-klient
Mestre bruk av TIOS til de formål som er satt for Alnabru
Pensum:
TIOS
Sentralt utarbeidet opplegg fra Punktlighet

Tema 6: Ordrefordeling, Togmeldingsbok

Leksjon 1: Ordrefordeling

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere fordeling av ordre til tog og til personalet på Alnabru
Pensum

Leksjon 2: Togmeldingsbok

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare og utføre føring av særskilt togmeldingsbok for Alnabru
Mestre føring av togmeldingsbok
Pensum:
Instruks for føring av togmeldingsbok i TJN

Tema 7: Arbeid i spor

Leksjon 1: Disponering for arbeid i spor på Alnabru

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare de forhåndsdefinerte anleggsområdene på Alnabru
Mestre flere arbeider i spor, samtidig som man sikrer flyt i togtrafikken.
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen pkt. 3.4.14

Tema 8: Risikoforståelse

Leksjon 1: Barrierer og risiko

KunnskapsmålFerdighetsmål
Bevisstgjøre:
- Hvilke situasjoner er txp en barriere
- Hva er viktig i disse situasjonene
- Hva kan gå galt?
- Hvilke feil kan skje?
- Hva kan forstyrre fokus?
- Stress, feil fokus
- Motivasjon
- Holdninger
- Misforståelser / kommunikasjon
Bevisstgjøre hvor og i hvilke situasjoner det kan oppstå farer,
og hvilken adferd som er viktig for å håndtere situasjonene på best mulig måte
Pensum:
Utarbeides av seksjon Sikkerhet i Trafikk Øst

Tema 9: Mengdetrening og detaljer

Leksjon 1: Grensesnitt sikringsanlegg og fjernstyring

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal kunne forklare grensesnittet mellom sikringsanleggene NSI63 og Ebiloc

Skal kunne forklare grensesnitt mot den delen av skiftestillverket som fortsatt er i bruk

Skal kunne forklare grensesnitt mot fjernstyring
Mestre effektiv trafikkstyring på Alnabru

Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Signaltegning
Instruks for NSI63
Instruks for Ebiloc
Instruks for bruk av skiftestillverk i utkoblet tilstand

Leksjon 2: Betjening av hovedspor

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal kunne kjenne til og utføre hvordan man betjener togspor i samarbeid med togleder
Mestre effektiv trafikkstyring på Alnabru
Pensum:
Signaltegning

Leksjon 3: Samspill med signalgiver Alnabru Syd

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal kunne forklare hvordan togveier inn – og ut fra R-spor sikres i samspill med signalgiver Alnabru syd
Mestre god samhandling og kommunikasjon med signalgiver
Pensum:
Instruks for bestilling av tog – og skifteveier Alnabru Syd

Leksjon 4: Håndstilte veksler og rigel

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvor håndstilte veksler og rigel befinner seg og hvordan disse betjenes.
Pensum:
Trafikkregler for Jernbaneverkets nett kap. 12.2.6
Signaltegninger

Leksjon 5: Frigivingsapparat i syd (pilkasse)

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvor frigivingsapparat i syd (pilkasse) befinner seg og bruken av dette.
Pensum

Leksjon 6: R-spor i nord

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare og utføre kjøring til R-spor i Nord

Kunne gjengi hvilke spor som har kontaktledning

Kunne gjengi hvordan man sikrer personell i R-spor

Kunne kjenne til togvei-slutt-merke i sporgruppe R1 og R4
Mestre effektiv trafikkstyring på Alnabru

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Instruks for bruk av hovedstillverk

Leksjon 7: Luftveksler

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan sporvekslene fungerer
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen
Instruks for bruk av skiftestillverk i utkoblet tilstand

Leksjon 8: Betjeningsknapper

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare betjening av knappene på Skiftestillverket og deres funksjonerMestre sikker og korrekt betjening
Pensum:
Instruks for bruk av skiftestillverk i utkoblet tilstand

Leksjon 9: A-spor

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare bruken av A-spor
Kjenne til at bremsene i A-spor er ute av bruk

Kjenne til at A-spor ikke kan benyttes til hensetting/gjensetting uten trekkraftkjøretøy
Mestre effektiv trafikkstyring
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 10: Ulike jernbaneforetak

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjengi hvilke jernbaneforetak som trafikkerer på Alnabru
Pensum:
Network statement,
D-sirkulære

Leksjon 11: Transportledelse

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvilken funksjon transportleder i jernbaneforetak har og samspillet med txp på AlnabruUtføre korrekt kommunikasjon, være proaktiv
Pensum:
D-sirkulære

Tema 10: Avvikshåndtering

Leksjon 1: Hendelseslogg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre melding av ulike hendelser til togledere, og føre loggbok
Pensum:
Loggbok for txp Alnabru

Leksjon 2: Uønskede hendelser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare:
Hvilke saker som skal meldes i Synergi;
- Uhell og nestenuhell
- Fysisk og psykisk arbeidsmiljø
- Brudd på bestemmelser
Kunne utføre melding i Synergi
Pensum:
Avvikshåndteringsprosessen
Prosedyre for å melde og registrere uønskede hendelser og kontrollaktiviteter
Synergi

Leksjon 3: Signaler i ustand

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare hvordan tog fremføres forbi hovedsignaler som ikke viser ”Kjør” mellom Aker og Alnabru S

Forklare hvordan tog fremføres forbi hovedsignaler som ikke viser ”Kjør” mellom Brobekk og Alnabru S

Forklare hvordan tog fremføres forbi hovedsignaler som ikke viser ”Kjør” mellom Bryn og Alnabru S

Forklare hvordan tog framføres forbi dvergsignaler i kjøring forbudt.
Mestre effektiv trafikkstyring

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 4: Aksjonskort (under innføring)

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare innholdet i, og hvilke situasjoner aksjonskort skal benyttes.

Kunne bruke aksjonskort for Alnabru
Mestre trafikkstyring ved bruk av aksjonskort
Pensum:
Aksjonskort

Leksjon 5: Luftlekkasje mot sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvilke sporveksler som blir drevet av luft, og hvordan man får stilt en sporveksel i en situasjon hvor det oppstår lekkasje.

Kunne forklare hvordan man håndterer en situasjon hvor lufttrykket på hele anlegget faller under 6 bar og hvilke varslingsrutiner som gjelder
Pensum:
Instruks for bruk av skiftestillverk i utkoblet tilstand

Tema 11: Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 1: Strekningsbeskrivelse, særbestemmelser for Ruteområde Øst Alnabru

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare innholdet i strekningsbeskrivelsen

Særbestemmelser for Ruteområde Øst Alnabru og raskt kunne slå opp og finne informasjon

Kunne kjenne til unntak fra togframføringsforskriften om txps nærvær ved togvei
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Tema 12: Beredskap

Leksjon 1: Uforutsette hendelser/varslingsrutiner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for håndtering av alle topphendelser og utforutsatte hendelser på Alnabru:
- Uhell og driftsulykke
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og txp
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive rapport
Iverksette tiltak avhengig av situasjon

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Beredskapsplan

Leksjon 2: Togs sammensetning og farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til hvor man finner opplysninger om togs sammensetning og opplysning om vognopptak

Forklare hvordan man skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid

Kjenne til landingsplasser for farlig gods
Kunne finne fram verneutstyr, førstehjelpsutstyr og brannslukker
Pensum:
Instruks for landingsplass for farlig gods i Region Øst
Beredskapsplan
Strekningsbeskrivelsen
lp_tr/laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_alnabru.1470650792.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)