lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere [2019/09/06 10:22]
ingrid_dale_bjordal [Vedlegg 1: Bane NOR ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togledere]
lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere [2021/09/29 10:41]
chrane
Linje 22: Linje 22:
 Elektroniske [[menyer:laereplaner_for_trafikk|skjemaer]] for registrering av kompetanse skal benyttes. Dokumentasjon av godkjennelsen sendes automatisk for registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar Elektroniske [[menyer:laereplaner_for_trafikk|skjemaer]] for registrering av kompetanse skal benyttes. Dokumentasjon av godkjennelsen sendes automatisk for registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar
 ===== Innledning ===== ===== Innledning =====
-Utdanningen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som togledere skal ha god trafikkforståelsekunne knytte teoretisk og faktaorientert kunnskap sammen, samt inneha tekniske og ikke- tekniske ferdigheter, og evnen til å ta ansvar og å være selvstendig. +Utdanningen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som togledere skal ha god trafikkforståelse og kunne knytte teoretisk og faktaorientert kunnskap sammen. Medarbeideren skal inneha tekniske og ikke- tekniske ferdigheter. Medarbeideren skal ha evnen til å ta ansvar og å være selvstendig i trafikkstyringen
  
  
Linje 39: Linje 39:
  
 ==== Arbeidsform studenten ==== ==== Arbeidsform studenten ====
-Det kreves stor grad av egeninnsats under utdanningen. Studenten skal føre loggbok for praktisk trening under hele utdanningen og skal legge fram loggbok på forespørsel fra leder og timelærer. Loggboken og resultatet fra progresjonsprøver skal være tema i oppfølgingssamtaler med leder. +Det kreves stor grad av egeninnsats under utdanningen. Studenten skal føre loggbok for praktisk trening under hele utdanningenog skal legge fram loggbok på forespørsel fra veileder og faglærer. Loggboken og resultatet fra progresjonsprøver skal være tema i oppfølgingssamtaler med leder. 
  
 Operativt regelverk og Beredskapsportalen skal benyttes i stor grad slik at studentene lærer å bruke den operative regelsamlingen i praksis. Operativt regelverk og Beredskapsportalen skal benyttes i stor grad slik at studentene lærer å bruke den operative regelsamlingen i praksis.
Linje 51: Linje 51:
  
 ===== Hovedmål for opplæringen ===== ===== Hovedmål for opplæringen =====
-Utdanningen skal gi studenten gode kunnskaper, tekniske og ikke-tekniske ferdigheter og holdninger i rollen som togleder. Studenten skal få kunnskap i hvordan utføre effektiv trafikkavvikling og evne til å vurdere risiko og konsekvenser samt god forståelse for jernbanevirksomhetenes rolle. I tillegg skal studenten få en forståelse for at toglederfunksjonen i mange tilfeller er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser.+Utdanningen skal gi studenten gode kunnskaper, tekniske og ikke-tekniske ferdigheter og holdninger i rollen som togleder. Studenten skal få kunnskap i hvordan utføre effektiv og sikker trafikkavvikling. Studenten skal få evnen  til å vurdere risiko og konsekvenser samt god forståelse for jernbanevirksomhetenes rolle. Studenten skal ha god kunnskap om informasjonsinnhenting og informasjonsutveksling for å få en felles god situasjonsforståelse. I tillegg skal studenten få en forståelse for at toglederfunksjonen i mange tilfeller er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser.
  
  
 ==== Innlæringsmål for kunnskaper ====  ==== Innlæringsmål for kunnskaper ==== 
-  * Studenten kan gjøre rede for begreper og prosedyrer som gjelder for jernbanesektoren+  * Studenten skal kunne gjøre rede for begreper og prosedyrer som gjelder for trafikkstyring
-  * Studenten har kunnskap om jernbaneinfrastruktur i forbindelse med trafikkstyring. +  * Studenten skal ha kunnskap om jernbaneinfrastruktur i forbindelse med trafikkstyring. 
-  * Studenten har innsikt i gjeldende lover, forskrifter, regler og oppgaver som er nødvendig for sikker og effektiv trafikkstyring. +  * Studenten skal ha innsikt i gjeldende lover, forskrifter, regler og oppgaver som er nødvendig for sikker og effektiv trafikkstyring. 
-  * Studenten har kunnskap om skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt distribusjon av disse +  * Studenten skal ha kunnskap om skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt distribusjon av disse. 
-  * Studenten har kunnskap om de ulike operative funksjonene i forskjellige yrkesgrupper, og togleders rolle i samspillet mellom funksjonene. +  * Studenten skal ha kunnskap om de ulike operative funksjonene i forskjellige yrkesgrupper, og togleders rolle i samspillet mellom funksjonene. 
-  * Studenten har kunnskap om betjening av tekniske anlegg og systemer. +  * Studenten skal ha kunnskap om betjening av tekniske anlegg og systemer som brukes i trafikkstyring
-  * Studenten kan gjøre rede for togleders rolle i beredskapssituasjon og ved sikringshendelse.+  * Studenten skal kunne gjøre rede for togleders rolle i beredskapssituasjon og ved sikringshendelse. 
 +  * Studenten skal ha kunnskap om menneskelige faktorer for å innhente/utveksle informasjon for å skape felles situasjonsforståelse.    
  
 ==== Innlæringsmål for ferdighet ==== ==== Innlæringsmål for ferdighet ====
-  * Studenten kan lese trafikkbildet og utøve effektiv trafikkstyring +  * Studenten skal kunne lese og forstå trafikkbildet og utøve effektiv trafikkstyring. 
-  * Studenten har en klar og tydelig kommunikasjon i samhandling med andre funksjoner. +  * Studenten skal ha en klar og tydelig kommunikasjon i samhandling med andre funksjoner. 
-  * Studenten kan planlegge trafikkbildet og gjøre gode prioriteringer +  * Studenten skal kunne forstå trafikkbildet, planlegge sine aktiviteter og gjøre gode prioriteringer. 
-  * Studenten kan betjene tekniske anlegg og systemer +  * Studenten skal kunne betjene tekniske anlegg og systemer som er nødvendig for utøvelse av trafikkstyring.  
-  * Studenten kan anvende faglig kunnskap basert på gjeldende regler og prosedyrer for å håndtere trafikkstyring, avvik eller uønsket hendelse, samt iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.+  * Studenten skal kunne anvende faglig kunnskap basert på gjeldende regler og prosedyrer for å håndtere trafikkstyring, avvik eller uønsket hendelse, samt iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon. 
 +  * Studenten skal kunne bruke sjekklister.  
  
  
 ==== Innlæringsmål for generell kompetanse ==== ==== Innlæringsmål for generell kompetanse ====
-  * Studenten har forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og togleders ansvar for å arbeide nøyaktig og systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier. +  * Studenten skal ha forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten. Studenten skal ha kunnskap om togleders ansvar for å arbeide nøyaktig og systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier. 
-  * Studenten kan samhandle og koordinere aktiviteter med andre togledere, andre yrkesgrupper i jernbanedriften, støttefunksjoner og med jernbaneforetakenes kunder. +  * Studenten skal kunne samhandle og koordinere aktiviteter med andre togledere, togekspeditører, andre yrkesgrupper i jernbanedriften, støttefunksjoner og med jernbaneforetakenes kunder for å skape felles situasjonsforståelse
-  * Studenten skal inneha nødvendige språkferdigheter, og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjonog utførelse av sine arbeidsoppgaver. +  * Studenten skal inneha nødvendige språkferdigheter, og skal kunne gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av sine arbeidsoppgaver. 
-  * Studenten har kunnskap om ulike forhold som kan påvirke arbeidsutførelsen, og grep som kan gjøres for å opprettholde prestasjon, årvåkenhet og situasjonsforståelse for å kunne ta riktige beslutninger.+  * Studenten har kunnskap om ulike faktorer som kan påvirke arbeidsutførelsen. Studenten skal ha kunnskap om de grep som kan gjøres for å opprettholde prestasjon, årvåkenhet og situasjonsforståelse for å kunne ta riktige beslutninger.
  
  
  
 ==== Krav til pensum ==== ==== Krav til pensum ====
-Pensum omhandler Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) Strekningsbeskrivelsen (SJN og TRASÉ) og Beredskapsportalen, samt interne krav og instrukser som ligger i regelverk for operativt personell (ORV), og i styringssystemet for Bane NOR. Noe fagstoff står også beskrevet i Førerens regelbok Bane NOR.+Pensum omhandler Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) Strekningsbeskrivelsen (SJN og TRASÉ) og Beredskapsportalen, samt interne krav og instrukser som ligger i regelverk for operativt personell (ORV), og i styringssystemet for Bane NOR. Fagstoff kan også hentes fra Førerens regelbok, og forskrifter i Bane NOR.
  
 ==== Gjennomføring av teori og praksis ==== ==== Gjennomføring av teori og praksis ====
 Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis fordelt på ca. 70 % teoriundervisning og ca. 30 % praktisk opplæring og gjennomføres i løpet av ca. 4-4,5 mnd. \\ Teoriundervisning og praktisk trening i simulator foregår ved Norsk jernbaneskole. Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis fordelt på ca. 70 % teoriundervisning og ca. 30 % praktisk opplæring og gjennomføres i løpet av ca. 4-4,5 mnd. \\ Teoriundervisning og praktisk trening i simulator foregår ved Norsk jernbaneskole.
 +
 +Ved praksis i trafikkstyringssentralen, når studenten utøver trafikkstyring sammen med ansvarlig togleder, skal det legges til rette for at veileder kan lytte med på alle samtaler som utføres i trafikkstyringen. 
  
 Arbeidsform er beskrevet under hvert tema, og utdypes i opplæringsplan utformet av Norsk jernbaneskole.\\ Arbeidsform er beskrevet under hvert tema, og utdypes i opplæringsplan utformet av Norsk jernbaneskole.\\
 I den praktiske opplæringen legges det opp til at det øves på det studenten har gjennomgått av leksjoner før trening ved en sentral I den praktiske opplæringen legges det opp til at det øves på det studenten har gjennomgått av leksjoner før trening ved en sentral
  
-Skolen bestiller praksisplass i henhold til krav i læreplanen. Linjeleder er ansvarlig for å tildele praksisplass på togdriftssentralfølge opp studenten under praksisperioden og sikre at studenten får gjennomgått krav i loggbok. +Skolen bestiller praksisplass av linjeleder i henhold til krav i læreplanen. Linjeleder er ansvarlig for å tildele praksisplass på togdriftssentral. Linjeleder har ansvar for å følge opp studenten under praksisperioden og sikre at studenten får gjennomgått krav i loggbok. 
  
  
    
- 
 ==== Antall deltakere i praksisperioden  ==== ==== Antall deltakere i praksisperioden  ====
 I simulatoren kan maks 3 delta på trening samtidig.  I simulatoren kan maks 3 delta på trening samtidig. 
-Det gjennomføres også praktisk opplæring i trafikkstyringssentral, hvor studenten går sammen med en erfaren togleder/veileder. Maksimum 1 student kan delta på praktisk opplæring sammen med en og samme togleder/veileder i trafikkstyringssentralen.+Det gjennomføres også praktisk opplæring i trafikkstyringssentral, hvor studenten går sammen med en egnet togleder/veileder. Maksimum 1 student kan delta på praktisk opplæring sammen med en og samme togleder/veileder i trafikkstyringssentralen.
  
 ==== Kompetansekrav til opplæringspersonell og sensorer ==== ==== Kompetansekrav til opplæringspersonell og sensorer ====
Linje 103: Linje 106:
  
 ==== Vurdering under utdanningen ==== ==== Vurdering under utdanningen ====
-Under opplæringen blir studenten vurdert i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap, samt evne til å håndtere varierende trafikksituasjoner. Studenten blir også vurdert ut fra ikke- tekniske ferdigheter og trafikal forståelse. \\+Under opplæringen blir studenten vurdert i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap, samt evne til å håndtere varierende trafikksituasjoner. Studenten blir også vurdert ut fra ikke- tekniske ferdigheter og trafikal forståelse. Det vil bli lagt vekt på samhandling og fellessituasjonsforståelse\\
 Ved vurdering av praktisk kunnskap benyttes simulator. \\ Ved vurdering av praktisk kunnskap benyttes simulator. \\
 Norsk jernbaneskole skal gjennomføre regelmessige prøver og progresjonstester gjennom hele utdanningen.  Norsk jernbaneskole skal gjennomføre regelmessige prøver og progresjonstester gjennom hele utdanningen. 
Linje 243: Linje 246:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="512px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="512px"}}
  
-^ **Kommunikasjon og teamarbeid**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +^ **Kommunikasjon og teamarbeid**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-| • Uttrykker seg kortfattet og tydelig \\ • Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås \\ • Forsikrer seg om at andre har forstått ved å lese tilbake og kontrollere (readback/ hearback). \\ • Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner \\ • Videreformidler  relevant informasjon for å holde teammedlemmer oppdatert \\ • Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning \\ • Holder øye med og kryssjekker andres handlinger \\ • Har en god og naturlig tone med sine kolleger \\ • Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking, sladder) \\ • Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre \\ • Hjelper til ved behov • Søker aktivt informasjon fra andre  | +| • Uttrykker seg kortfattet og tydelig \\ • Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås \\ • Forsikrer seg om at andre har forstått ved å lese tilbake og kontrollere (readback/ hearback). \\ • Gir klare og utvetydige instruksjoner \\ • Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner \\ • Videreformidler relevant informasjon til togleder/nabotogleder, TXP og toginformatøroppdatert \\ • Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning \\ • Holder øye med og kryssjekker andres handlinger \\ • Har en god og naturlig tone med sine kolleger \\ • Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking, sladder) \\ • Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre \\ • Hjelper til ved behov \\ • Søker aktivt informasjon fra andre  | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +^ Situasjonsbevissthet og framsynthet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^ 
 +| • Gjør gode prioriteringer \\ • Opprettholder oversikt over alle aktiviteter i og ved sporet som har betydning for trafikksikkerheten (tog, arbeider, skift, befaringer) \\ • Utnytter fleksibiliteten i kapasiteten til å få smidigst mulig trafikkavvikling. \\ • Proaktiv. Ser hvordan egne valg og eksterne forhold kommer til å påvirke totalsituasjonen flere skritt fremover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +^ Oppgavehåndtering og selvinnsikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ 
 +| • Er bevisst på og håndterer målkonflikter \\ • Stiller på jobb uthvilt og i form \\ • Håndterer distraksjoner godt \\ • Sier nei/stopp for å begrense egen arbeidsbelastning \\ • Tar en timeout for å få oversikt når dette er påkrevet\\ • Rådfører seg med andre, bl.a. ved usikkerhet \\ • Ber om hjelp når det er behov \\ • Fornuftig bruk av pauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +^ Lederskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ 
 +| • Anvender rollens myndighet for å sikre at driften går som den skal \\ • Opprettholder en optimal autoritetsgradient \\ • Gir klart og tydelig uttrykk for bekymringer vedrørende sikkerhet \\ • Griper inn når det er “påkrevd” \\ • Stoler på seg selv og egne beslutninger \\ • Etterlever relevant regelverk og prosedyrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
  
lp_tr/laereplan_for_utdanning_togledere.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)