lp_tr:laereplan_signalgiver
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/10/17 16:37) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan signalgiver (uten bremseprøve)

Original file

Mal for Læreplan

Læreplan for:
Signalgiver uten bremseprøve
Kravstiller kompetanse:
Fagansvarlig framføringssikkerhet

Eier av læreplanen
Konserndirektør i Kunde og trafikk

Utarbeidet av
Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikk

Henvisning til gjeldende kompetansekrav
Det henvises det til gjeldende minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten som er definert og beskrevet i Agresso kompetanseregister.

Agressokode
Relevante koder i Agresso kompetanseregister:

 • FO 1093 – signalgiver

Dokumentasjon av opplæringen
Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen.
Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

Målgruppe
Signalgiver uten bremseprøve som skal:

 • Betjene sporveksler,
 • Utføre visitasjon,
 • Sikre togvei og skiftevei

Krav til forkunnskaper
Vedkommende skal ha gjennomført kurs i:

 • Personlig sikkerhet
 • Grunnleggende trafikksikkerhet

Innledning
Utdanningen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som signalgiver er trygg i rollen, har forståelse for at de er barrierer og har god kompetanse til å utføre oppgavene.

Læreplanen skal beskrive kvalifikasjonsnivåer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor tre læringsområder: teoretisk og faktaorientert kunnskap, tekniske og ikke- tekniske ferdigheter, og evnen til å ta ansvar og å være selvstendig.

Læreplanen konkretiserer hovedmål i delmål, gir oversikt over opplæringen og hva som skal læres

Opplæringen er fordelt på temaer med forskjellige leksjoner. I læreplanens leksjoner brukes bestemte ord og uttrykk for å beskrive hvordan læringsbegrepet skal forstås og hvor grundig læringen skal være. Dette vil igjen ha betydning for hvilken vekt emnet skal ha og hvilke undervisningsmetoder og test/prøvemetoder som velges. Læringskompleksiteten øker for hvert nivå.

Innlæringsmål for kunnskaper

 • Signalgiver skal ha kunnskap om begreper og prosedyrer som gjelder for jernbanesektoren
 • Signalgiver skal ha kunnskap om jernbaneinfrastruktur
 • Signalgiver skal ha kunnskap om trafikkregler og prosedyrer
 • Signalgiver skal ha kunnskap om betjening av sporveksel, utførelse av visitasjon og sikring av sporveksler

Innlæringsmål for ferdigheter

 • Signalgiver skal kunne gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer.
 • Signalgiver skal kunne betjene sporveksler, utføre visitasjon og sikre sporveksler

Innlæringsmål for generell kompetanse

 • Signalgiver skal ha forståelse for jernbanens høye prioritet av sikkerhet, og signalgivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten for å unngå skade på menneske, miljø og materiell verdier
 • Signalgiver innehar nødvendige språkferdigheter, og skal kunne utføre nøyaktighet i kommunikasjon og i arbeidsoppgaver

Krav til pensum

 • Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) med bilag
 • BaneNOR Strekningsbeskrivelse (SJN)
 • Instruks for bestilling av tog- og skifteveier Alnabru Syd

Varighet på teori
To dager utenom eksamen

Varighet på praksis
Avhenger av tidligere erfaring, minimum to måneder.

Antall deltakere
10 stykker

Kompetansekrav til opplæringspersonell
Kompetansekrav til opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning og være sensor ved kurs for signalgiver er beskrevet under funksjonene Opplæringspersonell (FO-1290) i Kunde og trafikk og sensor (FO-1288) i Agresso

Prinsipper for prøving /sertifisering
Deltakeren skal vise at vedkommende har nådd opplæringsmålene ved å avlegge teoretisk og praktisk eksamen.
Teoretisk eksamen avlegges lokalt. Praktisk eksamen gjennomføres lokalt i Alnabru syd. Vurdering foretas av lokalt oppnevnt sensor(er) fra Bane NOR, Kunde- og Trafikk.

Krav til praksis etter endt opplæring
På de to-tre første vaktene, skal vedkommende ha med seg en erfaring signalgiver.

Revisjonshistorikk

Versjon
Dato
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Beskrivelse av endring
0002018-15-03Dokumentet er opprettet
001XXXX-xx-xx
lp_tr/laereplan_signalgiver.1539787062.txt.gz · Sist endret: 2018/10/17 16:37 av ingrid_dale_bjordal