lp_tr:laereplan_txp_trondheim
Denne versjonen (2017/04/04 10:45) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2016/08/15 12:56) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for togekspeditører ved Trondheim

1. Innledning

Læreplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på Trondheim S og Trondheim M har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene som togekspeditør. Læreplanen omfatter også øvrige funksjoner for skifting og togframføring knyttet til sentralstillverket, skiftestillverket og betjening av Skansen bru.

Hovedmålene med planen er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må ha bestått trafikkstyrerutdanningen og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Utdannet togekspeditør
 • Minimum 2 års erfaring som togekspeditør ved Trondheim stasjon
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Utdannet togekspeditør
 • Minimum 2 års erfaring som togekspeditør ved Trondheim stasjon
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Det kreves signalfaglig kompetanse ved gjennomgang av sikringsanleggene

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis.

Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med en erfaren togekspeditør. Maksimum 1 person kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæring i sentralstillverk/skiftestillverk på Trondheim st. gjennomføres i løpet av ca. 5 mnd. Opplæringen består av teoretisk forklaring og trening med veileder, samt befaringer.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Områdesjef har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen, herunder sørge for;

 • At opplæringsplanen er ajour
 • Å peke ut veiledere
 • Kandidat på opplæring skal ha tjeneste med minimum to ulike veiledere
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Sørge for at opplæringen blir mest mulig sammenhengende
 • At opplæringen evalueres, og evt. korrigerende tiltak iverksettes
 • Å etablere rapporteringsrutiner for veilederne

Veileder har ansvar for å rapportere:

 • Oppmøte
 • Interesse og initiativ
 • Kandidaten møter forberedt
 • Teoretisk framdrift i forhold til læremål
 • Praktisk forståelse og utførelse ift læremål
 • Egnethet

6. Vurderinger underveis i opplæringsløpet og på eksamen

Områdesjefen skal gjennomføre individuell samtalene med kandidatene underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov.

Eksamener vurderes etter karakterskalaen 0 – 5.

KarakterPraktisk/muntlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken svært effektivt. Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken effektivt. Eleven evner å løse opp i trafikale avvikssituasjoner. Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
3Bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken på en god måte, men foretar enkelte uheldige prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen, men som likevel løses tilfredsstillende. Eleven viser nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. Eleven viser tilfredsstillende kommunikasjons- og samarbeidsevner.
2Ikke bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken, men foretar flere uheldige og/eller manglende prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen. Eleven evner ikke å løse trafikale utfordringer tilfredsstillende. Eleven demonstrerer ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser manglende evne til å styre trafikken effektivt samt løse trafikale utfordringer. Eleven demonstrerer vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført
KarakterSkriftlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
3Bestått
Eleven viser tilstrekkelig helhetsoversikt og nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
2Ikke bestått
Eleven viser manglende helhetsoversikt og ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført

7. Eksamen

Læreplan for txp Trondheim har følgende eksamener:

 • Skriftlig eksamen
 • Praktisk/muntlig eksamen på Sentralstillverket
 • Praktisk muntlig/ eksamen på Skiftestillverket

Det kreves av alle eksamener bestås.

Områdesjefen har ansvaret for å organisere eksamen og bestille sensorer.

7.1 Skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamen har en varighet på inntil 1,5 time. Eksamen skal avdekke om eleven innehar tilstrekkelig kompetanse i kunnskapsmålene

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på skriftlig eksamen.

Dersom man ikke består skriftlig eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny skriftlig eksamen en gang til. Ny eksamen avlegges tidligst 1 uke etter første forsøk og eleven vil få veiledning i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs skriftlig eksamen, har man strøket og opplæringen ved Trondheim avsluttes.

7.2 Praktisk/muntlig eksamen Sentralstillverket

Praktisk/muntlig eksamen ved Sentralstillverket har en varighet på inntil 3 t timer. Eksamen gjennomføres ved at eleven betjener sentralstillverket og har ansvaret for trafikkstyringen i rushtrafikken i ca. 2 timer. Eksamen skal avdekke om eleven styrer trafikken effektivt, kommuniserer korrekt, og innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget. Underveis og etterpå vil eleven få spørsmål for å avdekke om han/hun behersker de spesielle forholdene i Trondheim, innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget, og håndterer operasjonelle scenarier proaktivt.

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang. Ny eksamen avlegges tidligst 2 uker etter første forsøk, og eleven vil få veiledning og kjøretrening i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og opplæringen ved txp Trondheim avsluttes.

7.3 Praktisk/muntlig eksamen Skiftestillverket

Praktisk/muntlig eksamen ved Skiftestillverket har en varighet på inntil 2 t timer. Eksamen gjennomføres ved at eleven betjener skiftestillverket og har ansvaret for trafikkstyringen. Eksamen skal avdekke om eleven innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget. Underveis og etterpå vil eleven få spørsmål for å avdekke om han/hun behersker de spesielle forholdene i Trondheim, innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget, og håndterer operasjonelle scenarier proaktivt.

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang. Ny eksamen avlegges tidligst 2 uker etter første forsøk, og eleven vil få veiledning og kjøretrening i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og opplæringen ved txp Trondheim avsluttes.

8. Oppnevning av sensor

8.1 Retningslinjer for sensorer

Sensorene godkjenner eksamensoppgaver og fasit. Sensorene skal ikke ha vært veileder for elevene i opplæringstiden.

På skriftlig eksamen retter og vurderer sensorene eksamensbesvarelser hver for seg. Deretter foretar de en felles vurdering og setter endelig karakter.

Sensorene skal utarbeide skriftlig vurdering av hver enkelt kandidat.

8.2 Skriftlig eksamen

To sensorer oppnevnes av områdesjefen. Områdesjefen har ansvar for at det utarbeides skriftlig eksamen med sensorveiledning som godkjennes av sensorene. Det skal utarbeides to oppgavesett til skriftlig eksamen.

8.3 Praktisk/muntlig eksamen Sentralstillverket

Det utpekes en sensor av områdesjefen. Områdesjefen har ansvar for at det utarbeides praktisk/muntlig eksamen med sensorveiledning som godkjennes av sensor.

8.4 Praktisk/muntlig eksamen Skiftestillverket

Det utpekes en sensor av sakkyndig leder signal. Områdesjefen har ansvar for at det utarbeides praktisk/muntlig eksamen med sensorveiledning som godkjennes av sensor.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikkdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

9. Krav til praksis etter bestått prøve

Kandidatene skal tjenestegjøre på minimum 5 vakter sammen med en godkjent erfaren togekspeditør før de kan tjenestegjøre på selvstendige vakter.

10. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00030.03.16Dokumentet opprettet
001 Versjon 000 publisert i wiki

Tema og leksjoner

Tema 1: Lokale forhold

Leksjon 1: Historikk

KunnskapsmålFerdighetsmål
Eleven skal kjenne til:
- Trondheims S og Trondheim Ms historiske betydning
- Utvikling
- Økning i trafikkmengde og jernbaneforetak
Skal ha god kjennskap til området
Pensum:

Tema 2: Banestrekninger, stasjonsgrenser og driftsformer

Leksjon 2: Bli kjent med området, ulike sikringsanlegg, selskaper, spor m.m

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan det geografiske området er inndelt, hvilke sikringsanlegg som finnes, hvilke spor som benyttes til ulike formål og jernbaneforetakene som trafikkerer på stasjonen
Skal ha god kjennskap til området
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen, stillverksinstrukser og lokale instrukser.

Leksjon 3: Banestrekninger

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan trafikkstrømmen på de enkelte banestrekninger er
Kunne forklare hvilke jernbaneforetak som trafikkerer på Trondheim S og Trondheim M
Skal ha god kjennskap til området
Pensum:
Kartoversikt TIOS
D-sirkelære

Leksjon 4: Stasjonsgrenser og skifteområder

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for de forskjellige stasjonsområder og stasjonsgrenser

Kunne redegjøre for inndelingen i ulike skifteområder:
- Marienborg lokstall og skifteområde
- Trondheim skifteterminal

Kunne forklare innholdet i skjematiske signaltegninger og sporoversikt
Skal ha god kjennskap til området
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen
Signaltegninger

Leksjon 5: Driftsbanegården

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for de særskilte forholdene på driftsbanegården:
- Sporsperrer
- Håndstilte veksler
- Hensettingsspor for persontog, spor 11, 12, 13 og 26
- Varmeposter i spor 11, 12, 13, 14 og 26
- Vannfylling spor 11-14
- Skilting for parkering av dobbeltsett i spor 26
Mestre særskilte forhold på driftsbanegården
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 6: Trondheim M

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for de særskilte forholdene på
Trondheim M:
- Konferanseplikt ved togs kjøring til/fra spor 9
- Spor 10
- Linjesignal
Mestre de særskilte forholdene på Trondheim M
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 7: Trondheim S

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for de særskilte forholdene på
Trondheim S:
- Dvergtogveier (prioriterte)
- Sporveksler og avhengigheter
- Inn- og utkobling av kontaktledning
- Hvilke spor som har kontaktledning
Mestre de særskilte forholdene på Trondheim S
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 8: Verkstedområde Marienborg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for de særskilte forholdene på verkstedområde Marienborg:
- Dvergsignal 113 og 117 (kontaktledning)
- Lokstall - Parkering og hensetting av motorvogner og kjøretøy
- Z-bryter hensettingsspor
- Dieselfylling, vaskemaskin, tømming av toaletter

Kunne forklare rollen ledsager og skiftekoordinator hos Mantena
Mestre de særskilte forholdene på verkstedområde Marienborg
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 9: Håndstilte veksler og S-lås

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvor det er håndstilte veksler

Kunne forklare hvor det er S-lås
Mestre betjening av håndstilte veksler og frigiving av S-lås
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Tema 3: Trafikkgjennomstrømning

Leksjon 1: Generelt om trafikkgjennomstrømning

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare;
- Trafikkbildet
- Logisk oppbygging av trafikkstrøm
- Inn – og utkjøringssteder for tog
- Prioriterte togveier
- Sporbruk
- Behandling av tog ved ankomst/avgang
- Txps rolle som skiftekoordinator
Mestre effektiv trafikkstyring på Trondheim
Pensum:
Tjenesterutebok
Signaltegninger
Turneringsplaner

Leksjon 2: Tognummer og togmeldingsbok '

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjengi;
- Tognummers oppbygging
- Hvilke banestrekninger de ulike tognummerseriene trafikkerer
- Kunne forklare bruk av særskilt togmeldingsbok for Trondheim
Mestre effektiv trafikkstyring
på Trondheim
Pensum:
Tjenesterutebok
Togoppgave/togbok

Tema 4: Sikringsanlegg

Leksjon 1: Innføring i betjening av sentralstillverk

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og utføre betjening av:
- Sette signaler i stopp/oppheve signaler i stopp
- Signal / togvei / skiftevei
- Sperring av togspor/sporfelt
- Sporveksel / sporsperre
- Lokal skifting
- Høyt skiftesignal
- Frigiving Skansen/Nidelv bru
- Frigiving S-lås
- Planoverganger

Forklare forskjellen mellom togvei og skiftevei, og når tog er tog og skift er skift

Kjenne til tidsutløsning i hovedtogvei
Mestre effektiv trafikkstyring på Trondheim

Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Instruks for betjening av sentralstillverk

Leksjon 2: Kommandoer ved betjening av sentralstillverk

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og betjene kommandoer for:
- Bilde og skjerm
- Operatørbemyndigelse
- Togvei
- Skiftevei
- Nødutløsing
- Sperring
- Sporveksler
- Tognummer
- Alarmer og alarmlister
Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Instruks for betjening av sentralstillverk

Leksjon 3: Betjening av skiftestillverk og Skansen bru

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og utføre betjening av:
- Sette signaler i stopp/oppheve signaler i stopp
- Signal / togvei / skiftevei
- Sperring av togspor/sporfelt
- Sporveksel / sporsperre
- Lokal skifting
- Høyt skiftesignal
- Sperring av sporveksler og oppheving av vekselsperring

Gjøre rede for avhengighetene mellom sentralstillverk og skiftestillverk

Gjøre rede for avhengighetene mellom sentralstillverk og Skansen bru
Mestre effektiv trafikkstyring på Trondheim

Mestre betjening av skiftestillverket og Skansen bru

Mestre overvåking og signalgiving i fm betjening av Skansen bru
Pensum:
Instruks for betjening av skiftestillverk
Instruks for betjening av Skansen bru

Leksjon 4: Grensesnitt

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare grensesnitt mellom:
- Sentralstillverk og skiftestillverk
- Sentralstillverk og lokstallområde Trondheim M
- Grensesnitt for fjernstyring
Mestre effektiv trafikkstyring på Trondheim

Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Strekningsbeskrivelse

Leksjon 5: Feil på sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjengi bestemmelsene og mulighetene når det oppstår feil på sentralstillverket, skiftestillverket og Nidelv/Skansen bru

Kunne forklare hvor og i hvilke situasjoner det kan oppstå farer, og hvilken adferd som er viktig for å håndtere situasjonen på best mulig måte.

Kjenne til de ulike skjemaene som Signalavdelingen skal levere mot kvittering når det er stående feil på sikringsanlegget
Mestre ulikhetene – både framføringsmessig og sikkerhetsmessig/barrierer
Pensum:
Instruks for betjening av sentralstillverk
Instruks for betjening av skiftestillverk
Instruks for betjening av Skansen bru
Instruks for betjening av Nidelv bru

Tema 5: Ulike systemer

Leksjon 1: Bruk av ulike systemer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Ha kjennskap til bruksområdet for PIMS og PIA

Erkjenne og fordele sirkulære i henhold til fordelingslister
Kunne bruke høyttaleranlegget PIMS

Kunne oppdatere PIA ved sporendringer, driftsforstyrrelser m.v.

Ved behov utføre ordrefordeling til tog
Pensum:
Brukermanualer PIMS
Brukermanual PIA

Leksjon 2: Bruk av TIOS

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare og bruke følgende funksjoner i TIOS:
- Kart
- Tabeller
- Årsakregistrering
- TPR-klient
Mestre bruk av TIOS til de formål som er
satt for Trondheim
Pensum:
TIOS
Sentralt utarbeidet opplegg fra Punktlighet

Tema 6: Arbeid i spor

Leksjon 1: Disponering for arbeid i spor på Trondheim

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for de begrensningene som er i sikringsanlegget i ft å sikre arbeider i spor ved Trondheim, og hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette
Mestre flere arbeider i spor, samtidig som man sikrer flyt i togtrafikken.
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 2: Frakobling av kontaktledningsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare rutiner for varsling til jernbaneforetak om frakobling av kjørestrøm

Kunne forklare bruk av jordet seksjon på spor 21 og 22

Kunne forklare bruk av elektrisk lokomotiv til/fra lokstall Marienborg
Mestre effektiv trafikkstyring
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Tema 7: Avvikshåndtering

Leksjon 1: Hendelseslogg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre melding av ulike hendelser til togleder, og føre loggbok
Pensum:
Loggbok for txp Trondheim

Leksjon 2: Signaler i ustand

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare hvordan tog fremføres forbi hovedsignaler som ikke viser ”Kjør” og hvordan tog framføres forbi dvergsignaler i kjøring forbudt:
- Planovergangssignal i ustand Trondheim S
- Bru – og frostportsignal
Mestre effektiv trafikkstyring

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 3: Aksjonskort

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare innholdet i, og hvilke situasjoner aksjonskort skal benyttes.

Kunne bruke aksjonskort for Trondheim
Mestre trafikkstyring ved bruk av aksjonskort
Pensum:
Aksjonskort

Leksjon 4: Transportledelse

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvilken funksjon transportleder og DROPS i jernbaneforetak har og samspillet med txp TrondheimUtføre korrekt kommunikasjon, være proaktiv
Pensum:
D-sirkulære

Tema 8: Risikoforståelse og HMS

Leksjon 1: Barrierer og risiko

KunnskapsmålFerdighetsmål
Bevisstgjøre:
- Hvilke situasjoner er txp en barriere
- Hva er viktig i disse situasjonene
- Hva kan gå galt?
- Hvilke feil kan skje?
- Hva kan forstyrre fokus?
- Stress, feil fokus
- Motivasjon
- Holdninger
- Misforståelser / kommunikasjon
Bevisstgjøre hvor og i hvilke situasjoner det kan
oppstå farer, og hvilken adferd som er viktig for å håndtere situasjonene på best mulig måte
Pensum:
Utarbeides av seksjon Sikkerhet i Trafikk Nord

Leksjon 2: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til hovedtrekkene i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, leders og medarbeiders ansvar for HMS, og bruk av verneutstyr.

Personlig sikkerhet

Rutiner for evakuering
Kunne finne fram verneutstyr på arbeidsplassen
Pensum:
HMS håndbok
Instruks for bruk av verneutstyr
Beredskapsplan

Tema 9: Strekningsbeskrivelsen

Leksjon 1: Strekningsbeskrivelse, særbestemmelser for Ruteområde Nord Trondheim

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare innholdet i strekningsbeskrivelsen,

Særbestemmelser for Ruteområde Nord Trondheim og raskt kunne slå opp og finne informasjon

Kunne kjenne til unntak fra togframføringsforskriften om txps nærvær ved togvei

Kjenne til regler for skifting uten tillatelse fra txp
Pensum:
Strekningsbeskrivelsen

Tema 10: Beredskap

Leksjon 1: Uforutsette hendelser/varslingsrutiner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for håndtering av alle topphendelser og utforutsatte
hendelser på Trondheim:
- Uhell og driftsulykke
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og txp
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive rapport
Iverksette tiltak avhengig av situasjon

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Beredskapsplan

Leksjon 2: Togs sammensetning og farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til hvor man finner opplysninger om togs sammensetning og opplysning om vognopptak

Forklare hvordan man skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid

Kjenne til landingsplasser for farlig gods på godsterminalen Brattøra
Kunne finne fram verneutstyr, førstehjelpsutstyr og brannslukker
Pensum:
Instruks for landingsplass for farlig gods i Region Nord
Beredskapsplan
Strekningsbeskrivelsen
lp_tr/laereplan_txp_trondheim.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)