lp_tr:laereplaner_for_operative_i_trafikk:lokal_opplaeringsplan_for_driftsoperator

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:laereplaner_for_operative_i_trafikk:lokal_opplaeringsplan_for_driftsoperator [2021/09/30 10:14]
Anette Christiansen fjernet
— (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
-klad 
-====== Lokal opplæringsplan ====== 
-<sub>{{menyer:laereplaner_for_operative_i_trafikk:lokal_opplaeringsplan.odt|Original file}}</sub> 
- 
-{{menyer:laereplaner_for_operative_i_trafikk:lokal_opplaeringsplan_for_driftsoperator_image_0.jpg}} 
- 
-= -  = 
- 
-{{}}**L****okal opplæring****splan** 
- 
-** av signalgivere på Alnabru** 
- 
-Innholdsfortegnelse 
- 
-Opplæringsplan – lokal opplæring Signalgiver Alnabru 
- 
-  - Innledning 
-Opplæringsplanen tar utgangspunkt i læreplan for lokal opplæring, og **s**kal bidra til å sikre at medarbeidere får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. Opplæringsplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på stasjoner har tilstrekkelig kompetanse og er egnet til å utføre selvstendig tjeneste som Signalgiver.  
- 
-**Eier av læreplanen: **Trafikkdirektør i Drift og teknologi 
- 
-**Utarbeidet av: **Fagansvarlig kompetanse i Framføringssikkerhet, Trafikk 
- 
-Vedlegg 1 er utarbeidet av Fagansvarlig kompetanse og beskriver opplæring som skal gis for signalgiver på Alnabru.  
- 
-Vedlegg del 2 er utarbeidet av Linjeleder og beskriver særskilte forhold på stasjon som det skal gis opplæring i, i tillegg til det som ligger i vedlegg 1.   
- 
-====== - Betegnelse på opplæringen ====== 
- 
-Lokal opplæringsplan av Signalgiver beskriver aktiviteter og tema for gjennomgang i forbindelse med opplæring til selvstendig jobb som signalgiver på Alnabru. 
- 
-Opplæringsplanene er delt inn i to deler. Del 1 er felles for alle. Del 2 gjelder for særskilte forhold. 
- 
-Aktiviteter og tema som er beskrevet i del 1 er generelle og gjeldende for alle stasjoner. I del 2 skal det kun beskrives de forhold som er særskilte for det angitte skifteområde. 
- 
-====== - Delmål til tema ====== 
- 
-Delmål for opplæringen er beskrevet for hvert tema i vedleggene.  
- 
-====== - Kriterier  ====== 
- 
-Kriterier beskriver hva Signalgiver skal kunne.  
- 
-====== -  ====== 
- 
-====== - Pensum ====== 
- 
-Aktuelt pensum er beskrevet for hver leksjon i vedleggene til opplæringsplanen.  
- 
-====== - Oppfølging under opplæring  ====== 
- 
-Leder skal gjennomføre individuelle samtaler med Signalgiver underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov. Progresjon skal være tema i oppfølgings samtaler med leder. Dersom Signalgiver ikke oppnår forventet kompetanse etter forbedringstiltak, må leder vurdere videre arbeidsforhold.  
- 
-====== - Vurdering av opplæringen ====== 
- 
-Medarbeider skal vurderes i forhold til innlæringsmål og delmål beskrevet i læreplan og opplæringsplan. Medarbeiders evne til å håndtere trafikksituasjoner skal også vurderes. 
- 
-For Alnabru skal det avlegges en operativ prøve som viser at kandidaten forstår og kan bruke frigivings apparat og kompetansekrav for gjeldende stasjon.  
- 
-====== - Tilbakemelding underveis  ====== 
- 
-Under opplæringen blir Signalgiver vurdert i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap, samt evne til å håndtere varierende trafikksituasjoner. Det skal gjennomføres regelmessige progresjonstester underveis i opplæringen. Progresjonsprøven skal da gjenspeile det som står i opplæringsplanen.  
- 
-====== - Sensor  ====== 
- 
-Områdesjef txp oppnevner en sensor for utsjekk.  
- 
-====== - Dokumentasjon ====== 
- 
-Dokumentasjon på godkjenning gjøres i Driv 
- 
-====== - 10. Krav til praksis etter bestått prøve ====== 
- 
-Det stilles ikke krav til praksis etter bestått prøve. Det er opp til linjeleder å vurdere om det er nødvendig å legge en plan for å tjenestegjøre selvstendig på alle vakter for nyutdannede Signalgivere. Det vises ellers til instruks STY-604551 – Krav til tjenestegjøring for medarbeider som styrer trafikken  
- 
-====== - Varighet på opplæring (teori og praksis), se egen kolonne for hver stasjon i del 2. ====== 
- 
-Lokal opplæring gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis. Ved praktisk trening på en stasjon skal Signalgiver gå sammen med en veileder.  
- 
-Den teoretiske og praktiske opplæringen er fordelt slik: 
- 
-|Stasjon  |Varighet teori|Varighet praksis|Merknad | 
-|Alnabru| | | | 
- 
-====== - Revisjonshistorikk ====== 
- 
-|Versjon|Dato|Beskrivelse av endring| 
-|000| |Dokumentet opprettet| 
- 
-====== - Vedlegg; Del 1: Leksjoner for generell kompetanse (felles for alle) ====== 
- 
-**Nødvendig befaring (bruk av Trasé, film, m.m.) og praksis skal legges inn i opplæringen. Sjekklister som er utarbeidet skal brukes. ** 
- 
-|**Tema**|**Delmål**|**Kriterier**|**Ansvar**|**Pensum - referanse**| 
-|====== - Leksjon Stasjon og strekning ====== 
- 
-|Gjøre rede for: \\ |Stasjonsområde, spesielle forhold knyttet til stasjonen/skiftetomt/Driftsbanegård| |//Lokale bestemmelser i ORV//\\ //Lokale bestemmelser i TOK//\\ //Lokale bestemmelser i Trasé//\\ //Lokale bestemmelser i SJN//| 
-| |Kjenne til: |__Relevante__ saker i Synergi for den angitte for Stasjon/driftsbanegård/skiftetomt| | | 
-| | Gjøre rede for:|Stasjonens grenser og driftsform.\\ - Sporområder og grensesnitt på stasjon| | | 
-| |Gjøre rede for:|Stasjonens utforming| | | 
-|====== - Leksjon Trafikkstyring ====== 
- 
-|Gjøre rede for: |Lokal ansvars/arbeidsfordeling mellom ulike funksjoner, f.eks:   - Txp og signalgiver| | | 
-| |Kjenne til: |Lokal skjematisk plan| | | 
-| |Kjenne til: |Lokale sporplaner | | | 
-| |Gjøre rede for:|Lokale grenser- ansvarsområder | | | 
-| |Gjøre rede for:|Lokale særbestemmelser og instrukser| | | 
-| |Gjøre rede for:|Sjekklister| | | 
-| **Leksjon Beredskap**|Gjøre rede for: |Lokal håndtering av en topphendelse eller utforutsatte hendelser på stasjonen/driftsbanegård/skiftetomt:\\ - Varslingsrutinene ved uønskede hendelser\\ - Kommunikasjon mellom skadested og txp| | | 
-| |Kjenne til: |Hvor verneutstyr, førstehjelpsutstyr og brannslukker er plassert| | | 
-|====== - Skifting ====== 
- 
-|Gjøre rede for og demonstrere:|Utføres av txp| | | 
-| |Gjøre rede for:|Utføres av txp| | | 
-|====== - Tekniske systemer ====== 
- 
-|Gjøre rede for:|Signalgiver skal gjøre rede for bruk av lokale tekniske systemer| | | 
-| |Gjøre rede for:|Lokale rutiner for bruk av   - Togradio| | | 
-|====== - Lokale sikringsanlegg/stillverk ====== 
- 
-| | | | | 
-| |Gjøre rede for:| Benevning av spor og sporgrupper| | | 
-| |Gjøre rede for:| Sikring av tog- og skifteveier| | | 
-| |Gjøre rede for:|Bruk av Betjeningspanel for alarmanlegg og kjenne rutiner for håndtering av feil| | | 
-| |Gjøre rede for …|Bruk av lokale rutiner for sveiving av sporveksler og innvirkning i sikringsanlegget| | | 
-|====== - Annet ====== 
- 
-| | | | | 
-|Anbefalt praksis|Kjenne til/gjøre rede for:|Anbefalt praksis for Alnabru| | | 
-|Lokale forhold/rutiner |Kjenner til/gjøre rede for:|Lokale forhold/rutiner for Alnabru| | | 
- 
-====== - Vedlegg; Del 2: særskilte forhold ====== 
- 
-====== - Her legges det som er særegent for Alnabru ====== 
- 
-|**Alnabru**||||| 
-| Tema|Delmål (beskriv…)| Kriterier (Beskriv…)|Ansvar|Pensum - referanse| 
-|**Stasjon**|Beskrivelse:|//Alnabru syd har innkjør fra Grefsen, Brobekk på Hovedbane, Fra Bryn på Godstogsporet. Vxl 30 er avsporigsveksel mot Brobekk/Godstogsporet.//\\ |Os-txp|//Lokale bestemmelser i ORV//\\ //Lokale bestemmelser i TOK//\\ //Lokale bestemmelser i Trasé//\\ //Lokale bestemmelser i SJN//| 
-| **Signalgiver**|Spesielle forhold:  - Det er ikke Frigiverapparat på fra gruppe 5|Os-txp| | 
-|**Beredskap**| |   - Se etter uregelmessigheter og lytte etter hjulslag.|Os-txp| | 
-|**Skifteveier**| |   - Sikreskiftevei|Os-txp| | 
-| **Tekniske systemer**|Gjøre rede for:|   - Hvordan sikre togvei  - Hvordan betjene Frigiverapparatet|Os-txp| | 
-|**Opplæringstid**|Anbefaling|1 dag for erfarne signalgivere. \\ Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede.\\ Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren signalgiver.|Os-txp| | 
- 
- 
- 
-