lp_tr:laereplaner_for_operative_i_trafikk:signalgiver
Denne versjonen (2021/09/30 09:53) ble godkjent av Anette Christiansen.

Lokal opplæringsplan for Signalgivere

Opplæringsplan – lokal opplæring

1. Innledning

Opplæringsplanen tar utgangspunkt i læreplan for lokal opplæring, og skal bidra til å sikre at medarbeidere får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. Opplæringsplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på stasjoner har tilstrekkelig kompetanse og er egnet til å utføre selvstendig tjeneste som Signalgiver.

Eier av læreplanen: Trafikkdirektør i Drift og teknologi
Utarbeidet av: Fagansvarlig kompetanse i Framføringssikkerhet, Trafikk

Vedlegg 1 er utarbeidet av Fagansvarlig kompetanse og beskriver opplæring som skal gis for signalgiver på Alnabru.
Vedlegg 2 er utarbeidet av Linjeleder og beskriver særskilte forhold på stasjon som det skal gis opplæring i, i tillegg til det som ligger i vedlegg 1.

1. Betegnelse på opplæringen

Lokal opplæringsplan av Signalgiver beskriver aktiviteter og tema for gjennomgang i forbindelse med opplæring til selvstendig jobb som signalgiver på Alnabru.
Opplæringsplanene er delt inn i to deler. Del 1 er felles for alle. Del 2 gjelder for særskilte forhold.
Aktiviteter og tema som er beskrevet i del 1 er generelle og gjeldende for alle stasjoner. I del 2 skal det kun beskrives de forhold som er særskilte for det angitte skifteområde.

2. Delmål til tema

Delmål for opplæringen er beskrevet for hvert tema i vedleggene.

3. Kriterier

Kriterier beskriver hva Signalgiver skal kunne.

4. Pensum

Aktuelt pensum er beskrevet for hver leksjon i vedleggene til opplæringsplanen.

5. Oppfølging under opplæring

Leder skal gjennomføre individuelle samtaler med Signalgiver underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov. Progresjon skal være tema i oppfølgings samtaler med leder. Dersom Signalgiver ikke oppnår forventet kompetanse etter forbedringstiltak, må leder vurdere videre arbeidsforhold.

6. Vurdering av opplæringen

Medarbeider skal vurderes i forhold til innlæringsmål og delmål beskrevet i læreplan og opplæringsplan. Medarbeiders evne til å håndtere trafikksituasjoner skal også vurderes.
For Alnabru skal det avlegges en operativ prøve som viser at kandidaten forstår og kan bruke frigivings apparat og kompetansekrav for gjeldende stasjon.

7. Tilbakemelding underveis

Under opplæringen blir Signalgiver vurdert i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap, samt evne til å håndtere varierende trafikksituasjoner. Det skal gjennomføres regelmessige progresjonstester underveis i opplæringen. Progresjonsprøven skal da gjenspeile det som står i opplæringsplanen.

8. Sensor

Områdesjef txp oppnevner en sensor for utsjekk.

9. Dokumentasjon

Dokumentasjon på godkjenning gjøres i Driv

10. Krav til praksis etter bestått prøve

Det stilles ikke krav til praksis etter bestått prøve. Det er opp til linjeleder å vurdere om det er nødvendig å legge en plan for å tjenestegjøre selvstendig på alle vakter for nyutdannede Signalgivere. Det vises ellers til instruks STY-604551 – Krav til tjenestegjøring for medarbeider som styrer trafikken

11. Varighet på opplæring (teori og praksis), se egen kolonne for hver stasjon i del 2.

Lokal opplæring gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis. Ved praktisk trening på en stasjon skal Signalgiver gå sammen med en veileder.
Den teoretiske og praktiske opplæringen er fordelt slik:

Stasjon/
Driftsbanegårde
Varighet teori Varighet praksis Merknad
Alnabru 1 dag
lp_tr/laereplaner_for_operative_i_trafikk/signalgiver.txt · Sist endret: 2021/09/30 09:53 av Anette Christiansen