lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/08/30 14:35) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2018/08/30 12:17) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Opplæringsplan TSS Bergen

Original file

Lokal opplæringsplan - strekningskunnskap for togleder Bergen

Det er i tillegg er det lagt ved mål og underpunkter for lokal operatørplass for Dalane.
Det er utarbeidet egne opplæringsplaner for fjernstyringsanlegg og lokalt sikringsanlegg
Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under

  • Hvilke situasjoner er togleder en barriere
  • Hva er viktig i disse situasjonene
  • Hva kan gå galt?
  • Hvilke feil kan skje?
  • Hva kan forstyrre fokus?
  • Stress, feil fokus
  • Motivasjon
  • Holdninger
  • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensum er beskrevet i opplæringsplanen

Opplæringsplan - Strekningskunnskap

Tema Delmål Kriterier (togleder skal…)Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Stasjoner og strekningerGjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde.Toglederområder:
Gjøre rede for:
- Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet
- Hvor grensene i toglederområdet er
- Grenser til andre toglederområder
- Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt

- Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet
- Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder
Stasjoner:
Gjøre rede for:
- Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet
- Betjeningsforhold til de betjente stasjonene
- Hvilke stasjoner som er grensestasjoner
- Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør
- Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler
- Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster
- Hvilke stasjoner som har Akseltellere
Sidespor:
Gjøre rede for:
- På hvilke strekninger det er sidespor
- Spesielle forhold knyttet til sidespor
Sporveksler:
Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne
Holdeplasser:
Gjøre rede for:
- Hvilke holdeplasser det stopper tog
- Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster
Planoverganger:
Gjøre rede for:
- Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster
Blokkposter:
Gjøre rede for:
- Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til blokkpostene
Hensetting av kjøretøy:
Gjøre rede for:
- Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder
- Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy
- Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy
Særbestemmelser i ruteområdet
Gjøre rede for:
- Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger
- Rasvarslingsanlegg
- Ev. Bru og frostport signal
- Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter
- Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes
- Stasjoner med togvei slutt
- Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård
- Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet
Elkraft:
Gjøre rede for:
- Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet
- Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet
SJN: Generell del
SJN: Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksisTjenesteliste for TSS
Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS
SJN: Generell del
Anbefalt praksis for TSS
SJN: Strekningsbeskrivelse
Skjematiske planer og forriglingstabell
SJN: Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksis TSS
TOK
SJN: Særbestemmelser
SJN (Særbestemmelser)
ORV: Anbefalt praksis TSS
FIDO
SJN: Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksis TSS
SJN: Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksis
SJN: Strekningsbeskrivelse
SJN: Særbestemmelser
ORV: Anbefalt praksis
SJN: Strekningsbeskrivelse
SJN: Særbestemmelser
Skjematiske planer og forriglingstabeller

ORV: Kryssingsinstrukser
SJN: Generell del
BeredskapDelmål: Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer.Beredskap
Gjøre rede for:
- Beredskapsrutiner i toglederområdet
- Lokale instrukser for beredskap
- Varslingsrutiner,
- beredskapsvakt
- bruk av varslingsliste
Aksjonskort:
Gjøre rede for:
-Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer
- Rutinene ved oppstart aksjonskort
- Evaluering av aksjonskort
Særskilte objekter:
Gjøre rede for:
- Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet
- Hvor de særskilte brannobjektene er plassert
- Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter
Nødfrakobling:
Gjøre rede for:
- Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår
- Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm
Farlig gods:
Gjøre rede for:
- Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet
- Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods
- Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid
Evakuering av TSS:
Gjøre rede for:
- Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen
- Rutinene for evakuering av TSS
- Rømningsveier og rømningsleder
- Oppmøteplass etter evakuering
- Reservesentralens plassering
Beredskapsportalen
ORV: Aksjonskort
Beredskapsportalen
ORV: Bilag 5.6 pkt.2
Beredskapsportalen (soner for TSS Bergen)
Førers regelbok Bane NOR Kap. B14
Beredskapsportalen
Beredskapsportalen
Befaring på banestrekning og praksis på sentralKunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksisOrganisering av arbeidet:
Gjøre rede for:
- Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag
- Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer
- Rutiner for føring av togbok
- Rutiner for arkivering av graf/togbok
- Ordensrutinene
- Arbeidsplassene i sentralen
- Plassering av reserveplasser
Praksis i sentralen:
Kunne:
- Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.
- Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap
ORV: Anbefalt praksis for TSS
Teknisk system - Lokale operatørplass
Togleder skal kunne betjene lokal operatørplass i togledersentralenLokal operatørplass i trafikkstyringssentralen
Gjøre rede for:
- Betjening av Dalane stasjon fra operatørplass
- Grensesnitt
Kunne betjene operatørplass for Dalane
lp_tr/lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen.1535632559.txt.gz · Sist endret: 2018/08/30 14:35 av ingrid_dale_bjordal