lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_txp
Denne versjonen (2019/04/05 08:14) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2019/01/04 13:03) er tilgjengelig.Diff

Lokal opplæringsplan for TXP

Opplæringsplanen består av to deler. Del 1 er felles for alle, del 2 er særegenheter for stasjon, driftsbanegård eller skifteområde

Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under

  • Hvilke situasjoner er txp en barriere
  • Hva er viktig i disse situasjonene
  • Hva kan gå galt?
  • Hvilke feil kan skje?
  • Hva kan forstyrre fokus?
  • Stress, feil fokus
  • Motivasjon
  • Holdninger
  • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel OS TXP å finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensum er beskrevet i opplæringsplanen

Del 1: Opplæringsplan

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Stasjon og strekning Togekspeditør skal gjøre rede for stasjonsområde, samt spesielle forhold knyttet til stasjonen/skiftetomt/
driftsbanegård
Kjenne til tilhørende stasjoner og strekninger.
Historikk
Kjenne til:
- Stasjonens historiske betydning.
- Utvikling
- Økning i trafikkmengde og jernbaneforetak

Grenser og driftsformer
Gjøre rede for:
- Stasjonsgrenser
- Hvordan det geografiske området på stasjonen er inndelt
- Sporområder og grensesnitt på stasjon
- Driftsformer på nærliggende stasjoner
- Tilgrensende baner/stasjoner/driftsbanegårder/
hensettingsområder osv. til/fra stasjonen

Generelt for stasjon og banestrekning
Gjøre rede for:
- Hvilke spor som er togspor
- Hvilke spor som normalt benyttes til ulike formål
- Signalplasseringer på stasjonen/driftsbanegården/
skiftetomten
- Ev. overganger til midtplattform
- Hvilke jernbaneforetak som trafikkerer på stasjon/skifteområde
- Hvilke spor som har kontaktledning
- Hvilke spor som har muligheten for inn/utkobling av kontaktledning
- Forhåndsdefinerte anleggsområdene på stasjonen
- Hvordan et eller flere arbeider i spor kan foregå samtidig som det blir flyt i togtrafikken
- Bestemmelsene for sikring av anleggsområde ved stasjon/driftsbanegård/skiftetomt
- Faremomenter i forhold til kjøretøy på nabospor
- Særskilte forhold ved planovergang
- Ev. baneavdelingens plassering

Trafikkstyring
Gjøre rede for:
- Spesielle arbeidsoppgaver som er tillagt TXP for stasjon/skiftetomt
- Grensesnitt mellom operative funksjoner (togleder, TXP og driftsoperatør og hvilke spor som styres av togleder TXP og driftsoperatør)
- Trafikkbildet på/ved stasjonen
- Hensiktsmessig trafikkstyring med tanke på sporbruk og togveier
- Tog rekkefølge på stasjon, driftsbanegård og lokstall (togoppgave)
- Inn – og utkjørtogveier på stasjonen
- Ekspedisjon av tog/skift ved ankomst/avgang
- TXPs unntak fra nærværet ved togvei/plattform
- For godsterminaler: Hvilken funksjon transportleder i jernbaneforetak har og samspillet med TXP.
- Ev. spesielle forhold ved framføring av tog forbi hovedsignal/signal som ikke kan vise kjørsignal/signal

Spesielle forhold knyttet til skifting/lokal skifting
Gjøre rede for:
Spesielle forhold knyttet til skifting/lokal skifting
På stasjonen/driftsbanegård/skiftetomt, her under;
- Når det kan skiftes uten tillatelse fra TXP
- TXP rolle som skiftekoordinator
- Hastighet
- Bremser
- Hvilke spor som er beregnet for
hensetting/igjenssetting
- Hvor lengere tog kan hensettes
- Ledelse av skifting
- Signaler ved skifting
- Hvilke sporveksler/sporsperre som er håndstilte
- Varmeposter
- Ev. vannpåfylling
- Lokstall


Befaring på stasjon
SJN: Generell del
ORV: Stillverksinstrukser
ORV: Lokale instrukser
Signaltegninger


SJN: Generell del
SJN: Særbestemmelser
ORV: Stillverksinstrukser
ORV: Lokale instrukser
Signaltegninger
Kartoversikt TIOS
ORV: D-sirkulærer
ORV: Anbefalt praksis
TOK
SJN: Generell del
SJN: Strekningsbeskrivelse
SJN: Særbestemmelser
ORV. Anbefalt praksis
TOK

SJN: Særbestemmelser
ORV: Anbefalt praksis
TOK
Beredskap Togekspeditør skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer. Uforutsette hendelser/varslingsrutiner
Gjøre rede for håndtering av alle topphendelser og utforutsatte hendelser på stasjonen/driftsbanegård/skiftetomt:
- Uhell og driftsulykke
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og txp
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive rapport
Iverksette tiltak avhengig av situasjon

Utføre korrekt kommunikasjon

Togs sammensetning og farlig gods
Kjenne til hvor man finner opplysninger om togs sammensetning og opplysning om vognopptak

Forklare hvordan man skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid

Kjenne til landingsplasser for farlig gods
Kjenne til hvor verneutstyr, førstehjelpsutstyr og brannslukker er plassert

Beredskapsportalen
Førers regelbok Bane NOR kap. B14
Beredskapsportalen
Tekniske systemer Togekspeditør skal gjøre rede for bruk av tekniske systemer Bruk av Togradio
Forklare og demonstrere betjening av togradio:
- Frequentis txp terminal
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop
- Frequentis txp terminal biapparat
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop

Bruk av TIOS
Forklare og demonstrere:
- Funksjoner i TIOS herunder
• Kart
• Tabeller
• Årsakregistrering
• TPR-klient
Kunne forklare punktlighetsregistrering og Bane NORs prioriteringsregler

ORV: Instruks for TXPs betjening av togradio
ORV: Brukermanual TXP
ORV: Veileder nødanropPunktlighet (eget utarbeidet opplæringsmateriell)
Praksis på stasjon Togekspeditør skal kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Kunne forklare:
- Hvor førstehjelpsutstyr er plasser på stasjonen
- Bruk av verneutstyr på stasjonen

Praksis på stasjon
Kunne:
- Bruke kunnskapen om lokale forholdene på stasjonen.
- Utføre TXPs gjøremål ihht. Lokalkunnskap
- Være proaktiv og sørge for effektiv trafikkavvikling

Tognummer og togmeldingsbok
Kunne gjengi:
- Tognummers oppbygging
- Hvilke tognummerseriene som trafikkerer på tilhørende banestrekninger og stasjon
- Tognummers kjøreretning til/fra stasjon/driftsbanegård

Kunne forklare bruk av særskilt togmeldingsbok for stasjonen (dobbeltsporet stasjon)

Kunne forklare bruk av elektronisk togbok

Loggbok
Kunne bruke stasjonens loggbok
Befaring
HMS- håndbok
Instruks for bruk av verneutstyrORV: Anbefalt praksis
ORV: TXPs oppgaver
SJN: Særbestemmelser

ORV:TJN kap. 5 (bilag 5) TXPs oppgaver (togmeldingsbok)
ORV: Instruks for føring av togmeldingsbok
FIDO

ORV

ORV
Lokale
Sikringsanlegg/
stillverk
Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Skjematisk plan
Kunne forklare innholdet i
- Stasjonens skjematiske plan, sporoversikt og forriglingstabell

Grensesnitt sikringsanlegg og fjernstyring
Kunne forklare grensesnitt mot fjernstyring

Generell betjening av sikringsanlegg
Gjøre rede for:
- Områder som styres av stasjonens sikringsanlegg
- Innhold i stillverksinstruks
- Betjening av sikringsanlegg
- Signalbilder
- Symboler
- Identifikasjon av signaler
- Fiendtlige togveier og ev. samtidige togveier
- Operatørplasser og operatørbemyndigelse
- Ta frem bilder i sikringsanlegget
- Registrere tognummer i sikringsanlegget
- Hvor sveiver er plassert og hvilken innvirkning dette har på signalanlegget

Kommandoer for betjening av sikringsanlegg
Forklare og demonstrer kommandoer for:
- Magasinering og annullering av magasinerte togveier/skifteveier
- Stilling av signaler i stopp/oppheve signaler i stopp
- Stilling av dvergsignal
- Stilling av høyt skiftesignal
- Stilling av togvei /skiftevei og indikerings betydning av denne
- Frigiving/tilbaketaking av lokal skifting/området
- Indikeringer i lokal området og hva som gjøres når indikeringen ikke fungerer
- Sperring av togspor/sporfelt
- Oppgaver i forhold til grensestasjon
- Bilde og skjerm
- Operatørbemyndigelse
- Nødutløsning av togveier/skifteveier
- Sperring og frigiving av spor
- Sporveksler og stilling i signalbildet
- Tognummer
- Nødstopp
- Alarmer og alarmlister
- Forprøving

Sporveksler/sporsperrer i sikringsanlegget
Forklare og demonstrere
- Sporvekselstilling
- Frigiving av lås for sporsperre og sporveksel
- Betjening av sporsperre (sentralstilt)
- Lokalstillere
- Sporveksel ute av kontroll
- Oppkjørt sporveksel
- Sporvekselvarme

Feil på sikringsanlegg
Forklare og/eller demonstrere
- Håndtering av feil som kan oppstå i sikringsanlegget her under:
- Jordfeil
- Feil på sporveksel
- Feilaktig belagt spor
- Feil på hovedsignal eller dvergsignal
- Alarmer og hvilke som meldes videre
- Fargekodenes betydning ved feil
- Kvittering når det er stående feil på sikringsanlegget

Kjenne til skjema (feil ved eller reparasjonsarbeider på signalanlegg) som Signalavdelingen skal levere mot kvittering

Betjening av betjeningspanel
Forklare og/eller demonstrere betjening av:
- Nødfrakobling
- Feil på signal
- Hovedbryter
- Indikering for omlegging av drivmaskiner

Betjening av andre anlegg
Forklare og demonstrer hvordan betjene:
- Veisikringsanlegg
- Sporvekselvarme
- Nødfrakobling av kontaktledningsspenning
- Skap for sikringer til drivmaskinene

ORV: Anbefalt praksis
ORV: TJN kap. 12
ORV: Instruks for betjening av lokalt sikringsanlegg
TOK
Referansene gjelder for alle temaene under lokalt sikringsanlegg
/stillverk

Del 2: Særegenheter for stasjon, driftsbanegård eller skiftetomt

Alnabru

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Lokale forhold for stasjon og strekning Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt/
driftsbanegård
Banestrekninger
Kunne forklare hvordan trafikkstrømmen på de enkelte banestrekninger innenlands og ut/inn over grensen er

TXP og assistrende TXP
Gjøre rede for TXP og assistrende TXPs gjøremål, arbeidoppgaver og ansvar
ORV: Instruks TXP og assisterende TXP Alnabru
ORV: Tiltakskort ved bortfall av assisterende TXP Alnabru
Lokale
Sikringsanlegg/
skiftestillverk
Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Grensesnitt sikringsanlegg og fjernstyring
Forklare grensesnittet:
- Mellom sikringsanleggene NSI63 og Ebiloc
- Mot den delen av skiftestillverket som fortsatt er i bruk

Samspill med signalgiver Alnabru Syd
Forklare og demonstrere hvordan togveier inn – og ut fra R-spor sikres i samspill med signalgiver Alnabru syd

Betjening av andre anlegg
Forklare og demonstrer hvordan betjene:
- Sporveksel nr. 30
- Skiftesignal Z7


Betjening av hovedspor
Forklare og demonstrere hvordan man betjener togspor i samarbeid med togleder

Rrigel
Forklare og demonstrere hvordan rigel betjenes og hvor de finnes på stasjonen

Frigivingsapparat i syd (pilkasse)
Forklare og demonstrere bruken av frigivingsapparat i syd (pilkasse) og hvor det er plassert på stasjonen
- Riktig rekkefølge på bestilling av pil når det foregår togbevegelse fra flere grupper samtidig

R-spor i nord
Kunne forklare og demonstrere kjøring til R-spor i Nord
Kjenne til togvei-slutt-merke i sporgruppe R1 og R4

Luftveksler
Kunne forklare hvordan sporvekslene fungerer herunder:
- Forskjellen mellom luftveksler og sporveksler med ordinære drivmaskiner
- Varsel om lufttrykk og gjøremål ved for lavt lufttrykk

A-spor
Kjenne til at A-spor ikke kan benyttes til hensetting/igjensetting uten trekkraftkjøretøy

Luftlekkasje mot sikringsanlegg
Forklare:
- Hvilke sporveksler som blir drevet av luft
- Hvordan man får lagt om en sporveksel i en situasjon hvor det oppstår lekkasje.
- Hvordan man håndterer en situasjon hvor lufttrykket på hele anlegget faller under 6 bar og hvilke varslingsrutiner som gjelder
Lysbilder for sikringsanlegg


ORV: TXP Alnabru med signalgiverORV: Anbefalt praksis Alnabru


ORV: Anbefalt praksis Alnabru


Befaring
ORV: TJN kap. 12

Befaring/praktisk trening
ORV: Anbefalt praksis


Befaring/praktisk trening
ORV: Anbefalt praksisBefaring/praktisk trening
ORV: Anbefalt praksis


Befaring/praktisk trening
ORV: Anbefalt praksis

Befaring/praktisk trening
ORV: Anbefalt praksis

Befaring/praktisk trening
ORV: Anbefalt praksis

Drammen

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Lokale forhold for stasjon og strekning Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt/
driftsbanegård
Gjøre rede for hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling her under:
- Hensetting Skamarken
- Hensettingsspor Sundhaugen
- Skifteområde Sundland
- Skifteområde Åkeren og Kroken
- Skifteområde Holmen
- Tangen sidespor
- Spor 20
- Riving av signal i fm kjøring til/fra Brakerøya
ORV: Anbefalt praksis
SJN: Særbestemmelser

Loenga

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Lokale forhold for stasjon og strekning Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt/
driftsbanegård
Særskilte forhold dvergsignal 44
Gjøre rede for Sikkerhetsbarriere når dvergsignal viser «varsom kjøring tillatt» (flankesikring)

Skifting
Gjøre rede for mulighetene for å frigi for lokal skifting i område 430 Loenga nord, mot toghall syd (Dreibenk), og de spesielle forhold knyttet til sporveksel 428
SJN: Særbestemmelser
Lokale
Sikringsanlegg (GS/Ebicos 900)
Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Innføring i betjening av sikringsanlegget
Kunne forklare sammenhengen mellom sikringsanlegget i Oslo gate og manøverplass Loenga
ORV: Brukermanual Ebicos 900

Ski

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Lokale
Sikringsanlegg
Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt/driftsbane
gård
Betjening av sikringsanlegg
Forklare og demonstrere
- Sporvekselvarme for Nord og Syd
Stillverksinstruks for Ski

Trondheim

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Lokale forhold for stasjon og strekning Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt/
driftsbanegård
Trondheim M
Gjøre rede for særskilte forhold på Trondheim M:
- Konferanseplikt ved togs kjøring til/fra spor 9
- Spor 10
- Linjesignal

Trondheim S
Gjøre rede for særskilte forhold på Trondheim M:
- Dvergtogveier (prioritet)
- Sporveksler og avhengigheter
- Hvor det er mulig å koble Inn/ut kontaktledning

Skansen og Nidelven klappebruer
Gjøre rede for bestemmelsene vedrørende:
- Skansen bru
- Nidelven bru

Skifting mellom Trondheim stasjon og Brattøra godsterminal
Gjøre rede for bestemmelsene vedrørende skifting mellom Trondheim stasjon (sporene 6,15,16 og 17) og Brattøra godsterminal

Verkstedområde Marienborg
Gjøre rede for særskilte forhold på verkstedområde Marienborg:
- Dvergsignal 113 og 117 (kontaktledning)
- Lokstall- parkering og hensetting av motorvogner og kjøretøy
- Z- bryter hensettingsspor
- Diselfylling
- Vaskemaskin
- Tømming av toaletter

Forklare rollene ledsager og skiftekoordinator hos Mantena

Frakopling av kontaktledning
Gjøre rede for:
- Frakopling av jordet seksjon på spor 21 og 22
- Framføring av kjøretøy til/fra lokstall Marienborg

Anbefalt praksis
SJN: Særbestemmelser
Anbefalt praksis
SJN: SærbestemmelserSJN: Særbestemmelser
SJN: Særbestemmelser

SJN: Særbestemmelser
Lokale
Sikringsanlegg/stillverk
Betjening av sentralstillverk
Forklare og demonstrere frigiving av Skansen/Nidelv bru

Betjening av skiftestillverk og Skansen bru
Gjøre rede for avhengighetene mellom:
- Sentralstillverket og skiftestillverk
- Sentralstillverk og Skansen bru
- Sentralstillverk og lokstallområde Trondheim M
Gjøre rede for grensesnitt mot fjernstyring

Feil på anlegg
Forklar og demonstrer hvordan håndtere feil som oppstår på sentralstillverket, skiftestillverket og Nidelv/Skansen bru

Befaring/praksis


Befaring/praksis

Befaring/praksis

Lodalen

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Terkniske systemer Togekspeditør skal gjøre rede for bruk av tekniske systemer Betjening av andre anlegg
Gjøre rede for bruk av:
- Skap for portkontroll i vognhall
- Eget sikringsanlegg og betjeningspanel for vognhall
- Porter
- 1000 V
- Kontroll på 15 KV
- Nøkler for arbeidslag
- Stille signaler inn
- Nødstopp for signaler
- NSI 63 sikringsanlegg for Bakkesporene

Leder for kobling
- Gjøre rede for oppgavene til Leder for kobling.
- Utføre oppgaver i forbindelse med Leder for kobling i Vognhallen.

Sekundæroppgaver for driftsoperatør Lodalen
Forklare og demonstrere:
- Eget panel for brannalarmer
- Eget panel for 1000 V
- Dataanlegg for inn- og utkobling av 15 Kv og tining/tørking spor 13,14, 15 og 16
ORV: TJN pak. 12.3
SJN: Særbestemmelser

Sundland

Tema Delmål Kriterier (TXP skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Lokale forhold for stasjon og strekning Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt/
driftsbanegård
Samspill med TXP Drammen
Skal gjøre rede for hvordan skifteveier inn – og ut fra spor 2,3,11 og sporgruppa sikres i samspill med Txp Drammen
Lokale
Sikringsanlegg
Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget og tilhørende anlegg, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Sikringsanlegg
Demonstrere/forklare betjening av lokalområdene:
- Øst sporene 12-24
- Vest 21-24
- Vest 12-16

Betjening av andre anlegg
Forklare og demonstrere betjening av Sporveksel nr:
- 270,
- 272,
- 274,
- 276,
- 278,
- 280
- 284

Stillverksinstruks

Stillverksinstruks
SJN: Særbestemmelser
lp_tr/lokal_opplaeringsplan_for_txp.txt · Sist endret: 2019/04/05 08:14 av Ingrid Dale Bjørdal