lp_tr:lokal_opplaeringsplan_tss_trondheim
Denne versjonen (2018/08/30 14:31) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2018/08/30 12:34) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan TSS Trondheim

Original file

Lokal opplæringsplan - strekningskunnskap for togleder Trondheim

Det er i tillegg lagt ved betjening av Rørosbanene
Det er utarbeidet egne opplæringsplaner for fjernstyringsanlegg og lokalt sikringsanlegg
Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under

  • Hvilke situasjoner er togleder en barriere
  • Hva er viktig i disse situasjonene
  • Hva kan gå galt?
  • Hvilke feil kan skje?
  • Hva kan forstyrre fokus?
  • Stress, feil fokus
  • Motivasjon
  • Holdninger
  • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensum er beskrevet i opplæringsplanen

Opplæringsplan - Strekningskunnskap

Tema Delmål Kriterier (togleder skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Stasjoner og strekninger Gjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde. Toglederområder:
Gjøre rede for:
- Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet
- Hvor grensene i toglederområdet er
- Grenser til andre toglederområder
- Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt

- Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet
- Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder

Stasjoner:
Gjøre rede for:
- Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet
- Betjeningsforhold til de betjente stasjonene
- Hvilke stasjoner som er grensestasjoner
- Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør
- Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler
- Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster
- Hvilke stasjoner som har Akseltellere

Sidespor:
Gjøre rede for:
- På hvilke strekninger det er sidespor
- Spesielle forhold knyttet til sidespor

Sporveksler:
Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne

Holdeplasser:
Gjøre rede for:
- Hvilke holdeplasser det stopper tog
- Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster

Planoverganger:
Gjøre rede for:
- Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster

Blokkposter:
Gjøre rede for:
- Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til blokkpostene

Hensetting av kjøretøy:
Gjøre rede for:
- Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder
- Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy
- Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy

Særbestemmelser i ruteområdet
Gjøre rede for:
- Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger
- Rasvarslingsanlegg
- Ev. Bru og frostport signal
- Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter
- Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes
- Stasjoner med togvei slutt
- Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård
- Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet

Elkraft:
Gjøre rede for:
- Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet
- Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet
SJN: Generell del og Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksis
Tjenesteliste for TSS
Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS
SJN: Generell del


Anbefalt praksis for TSS
SJN: Strekningsbeskrivelse
Skjematiske planer og forriglingstabellSJN: Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksis TSS
TOK


SJN: SærbestemmelserSJN : Særbestemmelser
ORV: Anbefalt praksis TSS
FIDOSJN: Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksis TSS
SJN: Strekningsbeskrivelse
ORV: Anbefalt praksisSJN: Strekningsbeskrivelse
SJN: Særbestemmelser
ORV: Anbefalt praksisSJN: Strekningsbeskrivelse
SJN: Særbestemmelser
Skjematiske planer og forriglingstabellerORV: Kryssingsinstrukser


SJN: Generell del
Beredskap Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer. Beredskap
Gjøre rede for:
- Beredskapsrutiner i toglederområdet
- Lokale instrukser for beredskap
- Varslingsrutiner,
- beredskapsvakt
- bruk av varslingsliste

Aksjonskort:
Gjøre rede for:
-Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer
- Rutinene ved oppstart aksjonskort
- Evaluering av aksjonskort

Særskilte objekter:
Gjøre rede for:
- Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet
- Hvor de særskilte brannobjektene er plassert
- Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter

Nødfrakobling:
Gjøre rede for:
- Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår
- Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm

Farlig gods:
Gjøre rede for:
- Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet
- Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods
- Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid

Evakuering av TSS:
Gjøre rede for:
- Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen
- Rutinene for evakuering av TSS
- Rømningsveier og rømningsleder
- Oppmøteplass etter evakuering
- Reservesentralens plassering
Beredskapsportalen
ORV: Aksjonskort
Beredskapsportalen


ORV: Bilag 5.6 pkt.2

Førers regelbok Bane NOR Kap. B14
Beredskapsportalen


Beredskapsportalen
Befaring på banestrekning og praksis på sentral Kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis Organisering av arbeidet:
Gjøre rede for:
- Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag
- Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer
- Rutiner for føring av togbok
- Rutiner for arkivering av graf/togbok
- Ordensrutinene
- Arbeidsplassene i sentralen
- Plassering av reserveplasser
Praksis i sentralen:
Kunne:
- Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.
- Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap
ORV: Anbefalt praksis for TSS
Teknisk system – Linjeblokksystem og spesielle forhold på Rørosbanen Togleder skal ha fullstendig og sikker forståelse av det tekniske systemet Linjeblokksystemet og spesielle kommandoer
Gjøre rede for oppbygning og funksjon, herunder:
- Halemagnet
- Registrert togpassasje
- Sidespor på linjen
- Arbeider i og ved spor
Demonstrere betjening av:
- Linjeblokk
- Halemagnet
- Spesielle kommandoer for Rørosbanen
Iverksettelse og avslutte arbeider i og ved spor og på anleggsområder på Rørosbanen
Gjør rede for og demonstrere betjening ved inn – og utlåsing av kjøretøy på linjen

Spesielle forhold på Rørosbanen
Gjøre rede for:
- Betjening av nødstrømsaggregater
- Rødlyskontroll ved tidsutløsning og nødutløsning på stasjon
- Bruk av stasjonsautomater
- Betjening av tomtelys
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegg ved Hamar TSS pkt. 4 Linjeblokk
lp_tr/lokal_opplaeringsplan_tss_trondheim.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)