lp_tr:opplaeringsplan_operativ_ruteplanlegger
Denne versjonen (2019/03/15 12:46) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.

Opplæringsplan operativ ruteplanlegger

Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:

Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Tema Delmål Kriterier (medarbeider skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Operativ kapasitets-
fordeling
Gjøre rede for operativ ruteplanleggers oppgaver i forbindelse med fordeling av infrastrukturkapasitet Innføring
Finne fagstoff for å kunne utføre funksjonen og oppgaven som taktisk ruteplanlegger
Gjøre rede for:
Krav som ligger til grunn for prosessen- fordele infrastrukturkapasitet
• Hvem som er hovedaktørene i prosessen
• Hovedfasene i prosessen
• Forklare arbeidsprosessen og kriteriene for banetekniske planforutsetninger som skal fastlegges i ruteplanen
• Banetekniske planforutsetninger som er fastlagt i ruteplanen (BTP)
• Hva som leveres fra årlig kapasitetsfordeling til operativ kapasitetsfordeling og drift og trafikkstyring
• Hva som leveres fra operativ kapasitetsfordeling til drift og trafikkstyring
• Fordeling av restkapasitet
• Grensesnitt til trafikkstyring og kunde- og trafikkinformasjon sine systemer
• Hensikt med og innhold i kunngjøringer og sirkulærer

Fordele infrastrukturkapasitet
Gjøre rede for rammene for operativ kapasitetsfordeling
- Network statement
-Jernbaneforskriften
- Bane NORs prosess «Fordele infrastrukturkapasitet»:
- Årlig ruteplan
- Tildelte ruteleier
- Banetekniske planforutsetninger som er fastlagt i ruteplanen (BTP)
- Restkapasitet
- Grensesnitt mot drift og trafikkstyring
- Kunngjøringer og sirkulærer
- Datasystemer/verktøy

Baneteknisk planforutsetning som er fastlagt i ruteplan (BTP)
Gjøre rede for og demonstrere ruteplanleggers oppgaver ved planlagte avvik, herunder:
- Varighet
- Kompleksitet
- Kontakt med jernbaneforetak
- Utarbeide forslag til ruteplan
- Detaljplanlegge midlertidig togproduksjon
- Gjøre avrop og utarbeide lokale korttidsavtaler om sportilgang
- Avtale intern arbeidsfordeling
- Vurdere omfang og konsekvens av planlagt sportilgang
- Ved behov innkalle til koordineringsmøte for å avklare detaljer
- Motta og samordne bestillinger
- Utarbeide og distribuere kunngjøringer

Fordele kapasitet til infrastrukturforvalter

Fordele restkapasitet til jernbaneforetakene
Gjøre rede for og demonstrer sammenstilling av alle søknader
- Konstruksjon av ruter, herunder:
- Instrukser for kryssing
- Materiellturnering planer
- Kapasitet på terminaler
- Kapasitet på hensettingsspor

Grensesnitt
Gjøre rede for hva som leveres av ruteplandata til:
• Jernbaneforetak
• DetaljeresInternt i Bane NOR

Grensesnitt mot drift og trafikkstyring
Gjøre rede for innhold i kunngjøringene som leveres fra TPS til FIDO (for funksjonene):
- Til togleder
- Til togekspeditør
- Til fører
- Hovedsikkerhetsvakt
- Leder for el-sikkerhet
- Toginformatør
- Jernbaneforetak

Kunngjøringer og sirkulærer
Gjøre rede for utarbeidelse av kunngjøringer herunder:
- Anbefalt tekst for ulike situasjoner
- Forskjellen på ulike typer kunngjøringer
- Krav til innhold i ruter for tog
- Søknad om ekstra tog
- Avbestilling/innstilling av tog
- Endring av planforutsetninger relatert til ruteinformasjon

Operativ ruteplanleggers oppgaver
Gjøre rede for og demonstrere:
- Detaljplanlegging og iverksetting av banetekniske planforutsetninger fastlagt i ruteplan
- Fordeling av restkapasitet til infrastrukturforvalter og jernbaneforetak
- Utarbeidelse av:
• Sporbruks planer
• Togbøker
• Grafiske ruter
• Kunngjøringer om midlertidige endringer i infrastrukturen
- Mottak av søknad av ruteleie og arbeid i spor
- Hensikten med og bruk av elsikkerhetsplaner

Lokale forhold i toglederområdet
Gjøre rede for lokale forhold som har betydning/ikke har betydning for kapasitetsfordeling:
• Planlagt ny infrastruktur
• Planlagt begrensninger i infrastruktur
• Signalsystemer
• Driftsformer
• Lokalkunnskap
• Sporlengder
• Planoverganger
• Blokkposter
• Hensettingsområder
• Kontaktledningsanlegg
• Særbestemmelser
• Akseltellere
• ERTMS

Spesialtransporter og farlig gods
Utarbeide ruter for spesialtransport, herunder:
- De spesielle bestillingsrutinene for spesialtransport
- Kundens informasjonsplikt
- Særskilte hensyn ved utarbeidelse av ruter som profil og hastighet
- Spesielle forhold om farlig gods som er beskrevet i SJN
Tekniske systemer ved operativ kapasitets-
fordeling
Gjøre rede for bruk av tekniske systemer Datasystemer og verktøy
Gjøre rede for:
- Hvilke datasystemer og verktøy som brukes
- Hvor brukermanualer og support finnes

Rutesøknadssystem BEST
Gjøre rede for:
- Hva BEST er og brukes til
- Funksjoner i BEST
- Hvordan finne frem status for bestillinger i BEST

Planleggingssystemet TPS
Gjøre rede for og/eller demonstrere:
- Hvordan TPS-systemet fungerer
- Grensesnitt mot andre systemer
- Hvilken informasjon kommer inn til TPS
- Hvilken informasjon leveres fra TPS
- Sammenhengen mellom BEST, TPS, FIDO, KARI, fjernstyringssystemene og TIOS

Registrering og distribusjonssystemet FIDO
Gjøre rede for og demonstrere:
- Betjening av FIDO, herunder:
- Registeringsportal
- Distribusjonsportal
- Bruk av reserveløsning
lp_tr/opplaeringsplan_operativ_ruteplanlegger.txt · Sist endret: 2019/03/15 12:46 av Ingrid Dale Bjørdal