lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2021/04/22 12:25) ble godkjent av Anette Christiansen.Den tidligere godkjente versjonen (2021/04/22 08:55) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Del 2: Lokal opplæringsplan av togekspeditør på nye stasjoner - særskilte forhold

Her beskrives det som ikke er beskrevet i Del 1:generell del og som er særegent for hver stasjon og driftsbanegård (hvert delmål skal ha en egen rad i tabellen)

Alnabru

Alnabru
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Gjøre rede for Banestrekninger
Lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt
Os-txp ORV: Instruks TXP og assisterende TXP Alnabru
ORV: Tiltakskort ved bortfall av assisterende TXP Alnabru
Kunne forklare Hvordan trafikkstrømmen på de enkelte banestrekninger innenlands og ut/inn over grensen er
Gjøre rede for TXP og assisterende TXPs gjøremål, arbeidsoppgaver og ansvar
Trafikkstyring - Spesielle arbeidsoppgaver som er tillagt TXP for skiftetomt
- Grensesnitt mellom operative funksjoner (togleder og TXP og hvilke spor som styres av togleder/TXP)
- Trafikkbildet på/ved stasjonen
- Hensiktsmessig trafikkstyring med tanke på sporbruk og skifteveier
- Togs rekkefølge på stasjon (togoppgave)
Os-txp SJN: Særbestemmelser
ORV: Anbefalt praksis
TOK
Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G
Gjøre rede for: Spesielle forhold knyttet til skifting/lokal skifting

På stasjon, her under;
- Når det kan skiftes uten tillatelse fra TXP
- TXP rolle som skiftekoordinator
- Hastighet
- Bremser
- Hvilke spor som er beregnet for hensetting/igjenssetting
- Hvor lenge tog kan hensettes
- Ledelse av skifting
- Signaler ved skifting
- Hvilke sporveksler/sporsperre som er håndstilte
- Ev. vannpåfylling
Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G
Beredskap Togekspeditør skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer. Uforutsette hendelser/varslingsrutiner Os-txp BeredskapsportalenFørers regelbok Bane NOR kap. B14
Beredskapsportalen – beredskapskort for Alnabru skiftestasjon og godsterminal
Gjøre rede for Håndtering av alle topphendelser og utforutsatte hendelser på stasjon:
- Uhell og driftsulykke
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og txp
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive rapport
Iverksette Tiltak avhengig av situasjon
Utføre korrekt kommunikasjon
Kjenne til - Togs sammensetning og farlig gods
- Hvor man finner opplysninger om togs sammensetning og opplysning om vognopptak
Forklare Hvordan man skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid
Kjenne til Landingsplasser for farlig gods
Kjenne til Hvor verneutstyr, førstehjelpsutstyr og brannslukker er plassert
Skifteveier Har ikke noe på dette punktet Os-txp
Tekniske systemer Forklare og betjene Bruk og betjening av togradio:
- Frequentis txp terminal
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop
- Frequentis txp terminal biapparat
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop
Os-txp ORV: Instruks for TXPs betjening av togradio
ORV: Brukermanual TXP
ORV: Veileder nødanrop
Forklare og demonstrere Bruk av TIOS
Forklare og demonstrere:
- Funksjoner i TIOS herunder
• Kart
• Tabeller
Kunne forklare Punktlighetsregistrering og Bane NORs prioriteringsregler.
Kunne legge inn Årsaksregistrering/TPR
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Grensesnitt sikringsanlegg og fjernstyring Os-txp ORV: Instruks for TXPs betjening av togradio
ORV: Brukermanual TXP
ORV: Veileder nødanropBetjeningsinstruks Alnabru

Operatørmanual Alnabru
Forklare Grensesnittet:
- Mellom sikringsanleggene NSI63 og Ebiloc
- Mot den delen av skiftestillverket som fortsatt er i bruk
Forklare og demonstrere - Samspill med signalgiver Alnabru Syd
- Hvordan togveier inn – og ut fra R-spor sikres i samspill med signalgiver Alnabru syd
Forklare og demonstrere Betjening av andre anlegg
- Hvordan betjene:
- Sporveksel nr. 30
- Skiftesignal Z7
Forklare og demonstrere Betjening av hovedspor
Hvordan man betjener togspor i samarbeid med togleder
Forklare og demonstrere Rigel
- Hvordan rigel betjenes og hvor de finnes på stasjonen
Forklare og demonstrere Frigivingsapparat i syd (pilkasse)
Bruken av frigivingsapparat i syd (pilkasse) og hvor det er plassert på stasjonen
- Riktig rekkefølge på bestilling av pil når det foregår togbevegelse fra flere grupper samtidig
R-spor i nord
- kjøring til R-spor i Nord
Kjenne til Togvei-slutt-merke i sporgruppe R1 og R4
Kunne forklare Luftveksler
Hhvordan sporvekslene fungerer herunder:
- Forskjellen mellom luftveksler og sporveksler med ordinære drivmaskiner
- Varsel om lufttrykk og gjøremål ved for lavt lufttrykk
Kjenne til A-spor
- at A-spor ikke kan benyttes til hensetting/igjensetting uten trekkraftkjøre
Forklare Luftlekkasje mot sikringsanlegg
- Hvilke sporveksler som blir drevet av luft
- Hvordan man får lagt om en sporveksel i en situasjon hvor det oppstår lekkasje.
- Hvordan man håndterer en situasjon hvor lufttrykket på hele anlegget faller under 6 bar og hvilke varslingsrutiner som gjelder
Gjøre rede for … Instruks for betjening av sikringsanleggene på Alnabru Os-txp Instruks for betjening av sikringsanleggene på Alnabru
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Prinsipper for god kommunikasjon
Prinsipper for skifting
Spesielle forhold knyttet til kapasitet
Prinsipper for oppgavehåndtering

Spesialiteter og tips
Os-txp Anbefalt praksis, punkt 1
Anbefalt praksis, punkt 2
Anbefalt praksis, punkt 3
ORV: Anbefalt praksis, punkt 4
Anbefalt praksis, punkt 5
Opplæring

Berekvam

Berekvam
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Berekvam er en tospors stasjon mellom Flåm og Myrdal som er betjent med Txp i høysesongen. Strekningene mot Flåm og Myrdal er strekninger med togmeldinger. Berekvam ligger 10,51 kilometer fra Myrdal og 346,31 kilometer fra Oslo S. Høyden over havet er 343,8 meter. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere • Planovergang (Ba) i B-enden av stasjonen. Det er akselteller ved inn- og utkoblingsfelt for planovergangen.
• Av instruks «Føring av togmeldingsbok» i operativt regelverk (orv) framgår at togmeldinger straks skal føres inn i togmeldingsboken. Togekspeditør Berekvam stasjon har fått unntak fra denne regelen, og togmeldingsbok føres etter at togekspeditør har kommet tilbake til stasjonsbygningen.
• Sjekkliste ved bruk av utvendig signalstiller 1 og 2 Berekvam.
• Signal 1A/1B signal «stopp” skal plasseres i egen holder på stasjonsveggen.
• Signal 3A/3B signal «Passer» skal plasseres i egen holder på mast 438 høyre side av spor 2 ved stasjonsbygningen for tog som passerer gjennom spor 2.
• Det tillates ikke på- og avstigning til tog i spor 2 på Berekvam på grunn av manglende plattform. I sommersesongen er det bare mulig å ta første eller siste tog i retning Myrdal, de øvrige bruker spor 2. Alle tog retning Flåm bruker spor 1.
• Bruk av C-lås
• Stasjon gjøres ubetjent/betjent
• Oppbevaring av signalflagg
• Spor 2: 210m
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser Os-txp
Skifteveier Kjenne til Tildelte funksjonelle nummer for skifting Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • Lesetilgang TIOS
• Registrering FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for Enkelt innkjørsignal / C-lås.
Togmeldinger utveksles med Flåm og Myrdal
Os-txp
Anbefalt praksis Gjøre rede for Anbefalt praksis for kryssing på Berekvam Os-txp https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:berekvam:anbefalt_praksis_kryssing_berekvam
Opplæring

Bergen

Bergen
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Bergen stasjon ligger på kilometer 471,25 fra Oslo S over Roa. Stasjonen ligger 3,9 meter over havet. Bergen stasjon er endestasjonene på Bergensbanen med 6 togspor. Stasjonen har lokstall, godsterminal verksted, varmeposter og vaskemaskin. Det er også en omformerstasjon i fjellet ved Bergen stasjon. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere Spor 9 har ikke kontaktledning, bortsett fra en liten del i østre ende (akkurat plass til et trekkraftkjøretøy).
Plattformlengder:
 Spor 1: 125m
 Spor 2: 225m
 Spor 3: 290m
 Spor 4: 290m
Txp Bergen er samlokalisert med TSSSV i Krinkelkroken 1.
TXP er fritatt for uniformsplikt og fra nærvær ved togveien for tog som skal til/fra fjernstyrt strekning
Os-txp
Beredskap Gjøre rede for Stasjoneringssted for Di8 og brannvogn.
For tilkomst til brannvognen må sporvekselen låses opp med CTC-nøkkel. Skifting skjer ved å frigi L1.
Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser
Ved behov for evakuering av Bergen godsterminal skal txp Bergen iverksette denne igjennom BaneCIM.
I spor 39 er det plassert ei brannvogn.
For tilkomst må sporvekselen låses opp med CTC-nøkkel. Skifting skjer ved å frigi L1.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til • Tillatt å skifte til og fra togspor uten å innhente tillatelse.
• Tildelte funksjonelle nummer for skifting
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for Ved brann på Bergen stasjon vil en Alarm begynne å blinke sammen med lyd i Krinkelkroken (hos Txp). Det er egen instruks for å nullstille denne alarmen
• Lesetilgang TIOS
• Registrering FIDO
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for TXP betjener stillverket med VICOS, kan også fjernstyres av Togleder fra VICOS CTC.
• Kommando «F. SF» (Forbikobling av sporfelt) må brukes for å stille hovedsignal ut fra spor 8.
• Togvei kan stilles via spor 8 (viapunkt R17 eller R34) dersom hovedsporet ikke er tilgjengelig.
• For å få stilt togvei til/fra spor 9 må det være kontroll på S-lås 3.
• Lokalområde 1 brukes for å frigi terminalen og nedre tomt for skifting, og det er ikke lokalstillere for sporvekslene.
Os-txp
Anbefalt praksis Gjøre rede for Planovergang til lokstall krysser spor 25-27 og 33-36. Egne særbestemmelser for betjening av denne. Os-txp
Opplæring Anbefaling

Bjerka

Bjerka
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Bjerka st. ligger ved km 468,68 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Komplett sikringsanlegg.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Beskriv Bruken av stillverk.
Stillverksinstruks. Forriglingstabell.
Os-txp
Kjenne til Oppbevaring av kontrollåsnøkler.
Hovedtogsspor er spor 2.
Bruk av kontaktmagneter ved snørydding.
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av Togleder via FIDO
Tilkalling av nødvendig personale via Fron.
Alle avvik går via Togleder.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Sporararrangementet.
Forhold ifbm. lokal skifting.
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Bruken av FIDO og TIOS.
Monitor ute ved plattform.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til Personovergang til spor 2. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Persontog kjøres i spor 2, pga plattformlengde.
Høyttalertjeneste.
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Bjorli

Bjorli
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kort midlertidig plattform til sp 2 Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier TXP betjener hendel i stillerapp 3 ved skifting mot sør, for å «låse» plo utenfor stasjonsgr.
To usikra plo inne på st.
Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis 1 Os-txp
Opplæring Anbefaling

Bodø

Bodø
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Bolna

Bolna
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Bolna st. ligger ved km 571,09 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Enkelt innkjørsignal.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Bruk av C-lås.
Oppbevaring av sikkerhetsnøkkel nr.1, og reserve kontrollåsnøkler.
Bruken av signaltelegraf,
og kontrollsignal ved togs ankomst.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av Togleder via FIDO
Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP:
Alle avvik går via Togleder.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Spor arrangementet. Korte togspor Os-txp
Tekniske systemer Kunne Bruken av FIDO, TIOS og GSM-R.
Registrering av funksjonelt nummer til Funkwerk/ OPH.
Os-txp
Kjenne til Plassering av sikringsskap
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Ingen passasjerutveksling.
Stasjonen egner seg ikke for av/på-stigning, da høydeforskjell mellom plattform og stigtrinn er for høyt.
Vekslene kan ise fort ved visse værforhold.
Os-txp
Opplæringstid

Braskereidsfoss

Braskereidsfoss
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Braskereidfoss er en stasjon på Solørbanen med enkelt innkjørsignal og planovergang på stasjonen.
Det er ikke kontaktledningsanlegg på stasjonen og tilstøtende strekninger.

Forestia flis og tømmerterminal er underlagt stasjonen. Dette er private spor som vedlikeholdes av Spordrift.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og demonstrere • Bruk av C-lås
• Bruk av signalflagg/signallampe
• Oppbevaring av signalflagg og stativ
• Kontrollsignal før ankomstmelding mot Elverum
• Sporvekselvarme (styres av spordrift)
• Rutiner ved planovergangen
• Stasjon gjøres ubetjent/betjent
• Oppbevaring av nøkkel til sikkerhetslås nr. 1
• Betjeningsforhold Solørbanen
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser. Os-txp
Skifteveier Kjenne til • Rutiner og rekkefølge ved skifting inn og ut fra Forestia flis og tømmer terminal
• Sporplan for terminalen.
• Rutiner planovergang
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til • Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til • Planovergang med betjeningsskap
• Forestia flis og tømmerterminal med tilhørende spor, sporsperre og sporveksel.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Angitte kryssinger foregår ofte ved at første tog låser seg inn på terminalen og neste tog passerer i spor 1.

Ellers er normal kryssing at første tog kjører inn i spor 2.
Os-txp
Opplæring Anbefaling Opplæringstid: 1 dag.
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Dombås

Dombås
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Samspill med togleder Trondheim, sør og nord, og TXP Raumabanen. Tuneller i alle tre retninger Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kun påstigning fra mellomplattform for sp 1 og 2 Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Txp betjener lyssignal i tunellene. Hensettingspor under KL,unntak kort spor 10.
Sidespor og usikret plo inne på st.
Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Txp utløser togvei manuelt på tog fra Raumabanen. Varmeposter 1000/400 V Os-txp
Anbefalt praksis gjøre rede for Os-txp
Opplæring Anbefaling 3

Drammen

Drammen
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Drevvatn

Drevvatn
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Drevvatn st ligger ved km 440.77 på Nordlandsbanen
Sporlengde spor 1(kryssingsspor): 812m
Driftsform: strekning med togmeldinger
Komplett sikringsanlegg
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Kjenne til bruken av stillverk, inn- og
utkopling.
Sette seg inn i stillverksinstruks og forriglingstabell.
Bruk av kontaktmagneter ved snørydding.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av togleder via FIDO
Tilkalling av nødvendig personale via FRON eller vakttelefon TXP
Alle avvik går via togleder.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Lokal skifting og hvordan det utføres Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Bruken av FIDO og TIOS
Registrere funksjonelt nummer på Funkwerk
Sveiving av sporveksler
Plassering av sikringsskap
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til Hvitt lys (som ikke inngår i stillverket) for fotgjengerovergang nord for stasjonsbygningen Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Dunderland

Dunderland
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Dunderland st. ligger ved km 543,05 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Enkelt innkjørsignal.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Bruk av C-lås.
Oppbevaring av sikkerhetsnøkkel nr.1, og reserve kontrollåsnøkler.
Bruken av signaltelegraf,
og kontrollsignal ved togs ankomst.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av Togleder via FIDO
Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP:
Alle avvik går via Togleder
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Sporarrangementet.
Lokstall, svingskive og planoverganger på tomta.
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Bruken av FIDO og TIOS.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Praksis ved kryssing. Os-txp
Opplæring Anbefaling

Eina

Eina
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Eina er en stasjon med stillverk på strekning med togmelding.
Det er planovergang inne på stasjonen.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Spesielle forhold • Planovergang og betjeningsskap
• Feil ved veisikringsanlegg (batteridrift)
• Utfall av bygdestrøm medfører at stillverk og signaler blir mørke
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser Os-txp
Skifteveier Forklare Betjening av svingskive Os-txp
Tekniske systemer • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner herunder sikringsskap i kjeller
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Fungerende svingskive

Planovergang med betjeningsskap
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
Txp skal bevokte personovergangen ved kryssing. Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 dag for erfarne togekspeditører
Ved behov 1-2 dager ekstra selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør for nyutdannede.
Os-txp

Eiterstraum

Eiterstraum
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Kjenne til Eiterstraum st. ligger ved km. 388.70 på Nordlandsbanen
Sporlengde spor 2 (kryssingsspor): 700m
Driftsform: strekning med togmeldinger mot Mosjøen, grensestasjon mot fjernstyrt strekning.
Komplett sikringsanlegg.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Bruken av stillverk, inn-/ og utkopling.
Kjenne til stillverksinstruksen og forrigningstabell.
Txp som hovedsikkerhetsvakt ved snørydding – bruk av kontaktmagneter
Os-txp
Beredskap Kjenne til Varsle og utføre instrukser fra togleder. Os-txp
Skifteveier Kjenne til Lokal skifting og hvordan det utføres Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Bruk av FIDO og TIOS.
Registrere funksjonelt nummer på Funkwerk
Kjenne til bruk av Alstomsporveksler - sveiving og kontroll ved oppkjøring.
Plassering av sikringsskap
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Elverum

Elverum
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Elverum er grensestasjon på Rørosbanen som grenser til Solørbanen som er strekning med togmelding som tilhører TSS Oslo. Rørosbanen er strekning med fjernstyring utrustet med halemagnet som tilhører TSS Nord.
Det er ikke kontaktledningsanlegg på stasjonen og tilstøtende strekninger.

Elverum har Vestmo Tømmerterminal underlagt sin stasjon.

Spor 8-20, betegnelse på spor som ikke er togspor. Disse navnene er påført spordiagram som henger på veggen hos txp.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Gjøre rede for Personovergang:
Spor 4 brukes normalt til alle persontog. Det er togekspeditør sitt ansvar at overgangen er trygg. Vær spesielt oppmerksom ved kryssing.

Særskilte rutiner og spesialiteter:
• Rutiner og oppbevaring av halemagneter og sveiver til sporveksler.
• Hovedsignalstillere må dras to ganger dersom sporveksler ikke ligger riktig ved første forsøk. Det beste er å alltid legge sporveksler i riktig stilling før togvei sikres.
• Planoverganger, Texas og Vindheia (Ulik betjening av togveier og skifteveier).
• For spor 2 er innkjør videre fra Vestmo ikke mulig når tog i spor 3 eller 4 har sikret innkjørtogvei fra Rudstad.
• Innkjørtogvei til spor 2 fra Solørbanen kan ikke være sikret når utkjørtogvei fra spor 3 eller 4 skal sikres mot Løten.
• Passerende tog i spor 3 fra Løten mot Rudstad i linjehastighet:
- Sikre både innkjør- og utkjørtogveien
- senk Texas plo manuelt
Toget får da «forvent kjør» og «kjør» og slipper å bremse ned til 40 igjennom stasjonen.
NB! Txp må ha full kontroll på personovergangen.
• Togleders oppheving av sperring mot Løten og Rudstad:
- Sjekk at blokksperre-lampa faktisk er slukket
Dersom togvei blir forsøkt sikret når lampa er tent, må togleder utføre en prosedyre som tar et par minutter før togvei kan sikres.
• Ved bruk av forbikoplingsknapp må eventuelle dvergsignaler rives først. Dersom toget står lengst nord (nord for R15 /R17) trykkes rosa forbikoplingsknapp inn og holdes inne lenge (5-6 sekunder) mens utkjørtogvei sikres. Det samme gjelder mot Løten
Feil på stillverk:
• Informer togleder Nord(Trondheim) på forhånd i de tilfeller det er tog til Vestmo forbi innkjørhovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, ellers vil akustisk alarm utløses i togledersentralen.
Prosedyre hvis linjeblokk mot Elverum fra Rudstad eller Løten ikke løser ut:
• Kontroller at halemagnet er på, og meld fra til togleder dersom denne mangler
• På togleders ordre utføres KTP-prosedyre slik:
- avslutt eventuell pågående skifting
- riv eventuell sikret togvei (pass på at signal ikke faller rett foran tog)
- alle signaler i stopp med knappen «signal stopp»
- trykk inn hvit knapp «KTP» mot aktuell strekning
- trekk «signal stopp» ut
- trykk jordfeilbryter inn.
Togleder utfører så sin prosedyre og ringer tilbake når alt er klart
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser. Os-txp
Skifteveier Tillatt å skifte uten å innhente tillatelse når dvergsignal viser signal ”varsom kjøring tillatt” eller ”kjøring tillatt”: ref. SJN
• Dette gjelder ikke på Vestmo (her er det ikke dvergsignaler).
Os-txp
Tekniske systemer • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner i txp lokalet
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Vestmo tømmerterminal:
• Innkjørtogvei kan sikres til Vestmo selv om man har materiell både i spor 1 og 2
• Bruk dvergtogveier for skift inn og ut fra Vestmo:
- For skift mot Vestmo må PLO legges manuelt.
- For skift inn fra Vestmo går PLO automatisk ned når skift er på innkoblingsfeltet
• Unntak for txps tilstedeværelse ved togveien ved togs ankomst og avgang
• Ved arbeid i spor på Vestmo frigis S-Lås før hovedsikkerhetsvakt setter på kontaktmagneter, dette for å unngå at akustisk alarm utløses i TSS Nord.
• Gjennomgang av særbestemmelse SJN 6.1.3.1

Planoverganger med betjeningsskap:
• Texas
• Vindheia
Kjenne til rutiner for opplåsing av skap.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Ved kryssing av to persontog må første ankommende tog kjøres inn i spor 3 og passere personovergangen mens txp bevokter den. Os-txp
Opplæring Anbefaling 3 dager for erfarne togekspeditører
Ved behov 1 dag ekstra selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør for nyutdannede.

Fauske

Fauske
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Fauske stasjon ligger ved km 674,23 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Enkelt innkjørsignal
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til og gjøre rede for Bruk av C-lås. Oppbevaring av sikkerhets-nøkkel nr 1, og reserve kontrollåsnøkler.
Kjenne bil bruken av signaltelegraf og kontrollsignal ved togs ankomst.
Bruk og oppbevaring av signalflagg og signallykt.
Aksjonskort 4010: Forsinkede tog 471 i Salten.
Betjeningsforhold Nordlandsbanen nord.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av togleder via FIDO. Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP.
Alle avvik via togleder.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Kjenne til sporarrangement.
Lokstall, planovergang på terminal.
Kjenne til skifteveier til sør- og nordgående godstog, og hensettingsspor.
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Alstom sporveksel i spv. 1,2,5 og 11.
Kjenne til bruken av Alstom sporveksler, sveiving og kontroll etter oppkjøring.
Kjenne til bruken av FIDO og TIOS.
Registrering av funksjonelt nummer Funkwerk/OPH.
Registrering av funksjonelt nummer TiGR 350R/OPH.
Plo GSM-R.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til Kjenne til bruken av spv. 1,2, 5 og 11, utstyrt med drivmaskin og lokalomstiller Os-txp
Anbefalt praksis Instruks for togekspeditørtjenesten ved Fauske stasjon.
Instruks Alstom MET drivmaskiner Fauske stasjon.
Dialog med CargoNet ved avvik.
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Filipstad

Filipstad
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skifte-tomt/drifts-banegård Trafikkstyring:
Gjøre rede for hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling.
Egen prosedyre for kjøring til/fra spor 1 og 2

Befaring:
• Stasjonsområdet
• Signaler
• Personovergang
• S-låser og lokalomstillere
• Sveiver til sporveksler (sveivskap)
• Hensettingsspor og eventuelt stengte spor
• Verkstedet

Servicespor:
• Toalettømming
• Utvendig vask
• Avising
• Hovedvask
• Grafittifjerning

Skifting:
• Gjennomgang av praksis og rutiner
• Funksjonelle nummer for skifting
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Gjennomgå/ forklare og eventuelt demonstrere Sporbruksplaner
Skal kunne lese og forstå sporbruksplanen, herunder
• Oppbygging
o Klokkeslett
o Spor
o Materiell, tognummer
o Antall tog per spor
o Sporlengde
• Endringer
• Tilbakemelding til SBPL
Os-txp
Beredskap Gjøre rede for lokale beredskapsplaner Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Betjening av stillerapparat
Forklare og demonstrere betjening av stillerapparatet herunder:
• Gjennomgang av alle trykknapper
• Sporplan og spordiagram
• Signalstilling, signalbilder
• S-låser og lokalomstillere
• Sporvekselvarme
• Anmodning til/fra togleder
• Avhengigheter mellom sikringsanlegg Filipstad og GS Skøyen
• Nødutløsning togvei/skiftevei
• Sveiver, forrigling
• LokalområderEbicos
• Kommandoer som brukes:
Innmelding/endring/sletting av tognummer
• Sporplan/signalbilder på Skøyen
Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Flisa

Flisa
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Flisa er en stasjon på Solørbanen med enkelt innkjørsignal. Det er planovergang på stasjonen og spor inn til svingskive. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring • Bruk av C-lås
• Bruk av signalflagg/signallampe
• Oppbevaring av signalflagg og stativ
• Kontrollsignal før ankomstmelding mot Kirkenær
• Sporvekselvarme (styres av spordrift)
• Rutiner ved planovergangen
• Stasjon gjøres ubetjent/betjent
• Oppbevaring av nøkkel til sikkerhetslås nr. 1
• Nøkkel til betjeningsskap 1 krever firkantnøkkel.
• Nøkkel til betjeningsskap 2 krever A14 nøkkel.
• Betjeningsforhold Solørbanen.
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser. Os-txp
Skifteveier • Rutiner planovergang Os-txp
Tekniske systemer • Registrering i TIOS/TPR og FIDO.
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) • Planovergang med betjeningsskap. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Ved kryssing kjøres normalt første tog inn i spor 2. Os-txp
Opplæring Anbefaling Opplæringstid: 1 dag.
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Flåm

Flåm
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Flåm er endestasjon på Flåmsbana som er en strekning med togmelding stasjon ligger 356,00 kilometer fra Oslo S. Den ligger 2,0 meter over havet. Det er lokstall i Flåm. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og demonstrere • Enkelt innkjørsignal / C-lås.
• Veisikringsanlegget betjenes manuelt fra plattform ved butt i spor 5, og skal betjenes når toget kjører fra plattform. Det fins også et lite skap som er lokalisert på en lyktestolpe midt på plattformen for å betjene veisikringsanlegget manuelt når toget kjører fra plattform.
• Spor 4: 195m
• Spor 5: 180m
Os-txp
Beredskap Gjøre rede for • Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser Os-txp
Skifteveier Gjøre rede for • Tildelte funksjonelle nummer for skifting Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • Hensetting av kjøretøy i Flåm
• Det er felles brytere for spor 7 og 8 som har normalstilling ute, slik at sporene inn i lokstall normalt vil være spenningsløse (varmepost «halvstilling»).
• Før skifting til/ fra sporene 7 og 8 iverksettes, må bryter 23-935-J betjenes inn fra togvarmepost 7. Etter endt skifting skal bryter 23-935-J betjenes ut fra togvarmepost 7.
• Betjening av høyttaleranlegg
• Lesetilgang TIOS
• Registrering FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for • Enkelt innkjørsignal / C-lås hvor lampene i stillverket lyser i sporet vekslene ligger til.
• Veisikringsanlegget betjenes manuelt fra plattform ved butt i spor 5, og skal betjenes når toget kjører fra plattform. Det fins også et lite skap som er lokalisert på en lyktestolpe midt på plattformen for å betjene veisikringsanlegget manuelt når toget kjører fra plattform.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Txp Flåm sine rutiner i ORV Os-txp https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:instrukser_flam
Opplæring Anbefaling

Gjøvik

Gjøvik
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Gjøvik er en stasjon med enkelt sikringsanlegg på strekning med togmelding.
Det er hensettingsområde på stasjonen.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring • Bestemmelser rundt «togvei slutt»
• Gjennomgang av rutiner i «bua» ved sporveksel 1.
• Parkering av ikke klatrevennlig togsett vil til enhver tid oppdateres med sirkulære og i SJN.
• Indikering på veisikringsanlegg ved Viken PLO
• Rutiner ved bruk av planovergangstelefon km 104,088
• Bruk av vendingslister
• Rutiner ved vannfylling og tømming av septik på togsett.
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser Os-txp
Skifteveier Det er egne skiftenummer xx – xx for Gjøvik Os-txp
Tekniske systemer • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Forklare og eventuelt demonstrere betjening av stillerapparatet herunder:
• Signalstilling
• Sporvekselvarme
• Nødfrakobling
• Ringerutiner med planovergang ved feil
Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 dag for erfarne togekspeditører
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør

Glåmos

Glåmos
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Gran

Gran
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Gran er en stasjon på strekning med togmelding med enkelt innkjørsignal og kun ett spor.
Det er ingen sporveksler på stasjonen
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere • Bruk av C-lås
• Bruk av signalflagg/signallampe
• Kontrollsignal før ankomstmelding
• Nødfrakobling
• Stasjon gjøres ubetjent/betjent
• Oppbevaring av nøkkel til sikkerhetslås nr. 1
• Haslerud planovergang
• Oppbevaring av signalflagg og stativ
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • Betjening av høyttaleranlegg
• Lesetilgang TIOS
• Registrering FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kun ett spor, ingen sporveksler. Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 vakt

Grefsen

Grefsen
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Grefsen er en stasjon med stillverk som grenser til 3 fjernstyrte strekninger med dobbeltspor i retning Oslo. Dette gir 4 stasjonsgrenser.
Mulighet for overkjøring til T-banen.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Spesielle forhold • Ved forlengelse av innkjørtogvei fra Kjelsås til spor 3 (forlengelse med R16 + R18) går veksel 1/32 i +. Når sporfelt 26 og 31 er belagt kan togveien utløses manuelt. Veksel 1/32 kan legges i – når sporfelt 031 og 26 er belagt, men R18 må løses ut.
• Ved å benytte trykknapp for forbikopling (rød knapp over signalstiller mot Oslo/Alnabru) kan man få utkjør selv om sporfelt 7, 9 eller 031/26 er belagt. Trykknapp holdes inne samtidig som signalstillere trekkes mot Alnabru/Oslo.
• Veksel 7/26 «surrer» når den legges i – eller frigis for lokal skifting. «Surring» opphører når det stilles togvei/skiftevei over, kommer tilbake når togveien er utløst. Ved å ta ut sikring 55 blir det slutt på «surring», men da vil man ikke høre noen veksler.
• Påse at kasse over sporsperre l legges på etter bruk, spesielt vinterstid. Sperre er uten varme, sentralstilt sammen med veksel 2/21.

Nøkler: Inngangsdør og A14 (sammen med firkantnøkkel) ligger i skuff i skrivebordet.
Klaver/Sveiver: Klaver og sveiver ligger i skuff i skrivebordet. Låser (A14) henger på klavene. Ikke sveiv veksel før sikring er tatt ut. Sikringsskap over stillverket.
Seksjonsdeler: Seksjonsdelene er ved innkjør B mot Kjelsås, innkjør C mot Alnabru og ved utkjør M/UM mot Oslo
Nødfrakobling: Grefsen har ikke trykknapp for nødfrakobling av KL. Ring togleder eller elkraft.
Signalstopp: Når trykknapp for signalstopp er benyttet, blir knappen sittende inne. Trykk en gang til for normalstilling (som en av/på knapp).
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser. Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
• Legg merke til sporfeltlampens plassering i sporfelt 23 (veksel 2 og 16)
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for Overkjøring til T-banen som står beskrevet i stillverksinstruksen. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
• Godstog retning Roa bør kjøres i spor 2 på grunn av stigning mot Kjelsås.
• Ved kryssing av godstog fra Alnabru kan det være lurt å holde de på innkjør. Dette også på grunn av stigning mot Kjelsås.
Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 dag for erfarne togekspeditører.
Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede.
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Gudå

Gudå
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Halden

Halden
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Befaring:
• Stasjonsområdet
• Signaler
• Personovergang
• S-låser og lokalomstillere
• Sveiver til sporveksler (sveivskap)
• Hensettingsspor og eventuelt stengte spor
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Gjøre rede for lokale forhold knyttet til stasjon/skiftetomt/
driftsbanegård
Gjøre rede for hvilke spor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling herunder:
• Skifting til / fra driftsbanegården
• Fremføring til Kasa sidespor
• Hensetting av materiell
Os-txp
Beredskap Gjøre rede for lokale evakueringsplaner Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)(Skjermbasert stillerapparat) Ha fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Ha fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, og kunne betjene dette korrekt. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Haltdalen

Haltdalen
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Hamar

Hamar
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Hamar er en stasjon på Dovrebanen med skjermbasert stillerapparat. Stasjonen har hensettingsområde, lokstall og verksted.
Det er assisterende txp tilstede 09.00 – 16.00
Grensesnitt:
• TSS Nord: har ansvar for Rørosbanen fra innkjør C Hamar. Fjernstyringen er sikret med halemagnet som sistevognskontroll.
• Togleder Oslo: har ansvar for Dovrebanen.
Underlagte sidespor:
• Ideal flatbrødfabrikk sidespor, km 123.85 på Dovrebanen
• Martodden sidespor, km 129.41 på Dovrebanen
• N.K.L.s sidespor, km 131.62 på Rørosbanen (ikke i bruk)
• Ilseng sidespor, km 135.33 på Rørosbanen
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Særskilte rutiner og spesialiteter:
• Rutiner og oppbevaring av halemagneter og sveiver til sporveksler
• Hastighet over enkelte avvikende sporveksler er 20 km/t i B-enden.
• Prosedyre for sveiving av sporveksler og fjerning av sikring:
Spenning for sporvekslene er inndelt i to soner. Disse sonene gjenspeiles i hver av de 2 dataskjermene som viser stillverket på Hamar.
o Om en sporveksel i sydenden av stasjonen (innenfor området som vises i dataskjerm nr.1) må sveives, tas sikring nr.1 ut.
o For sveiving i nordenden må sikring nr.2 tas ut.
• Ved oppkjørt sporveksel: Sporveksel 2, 3, 4, 6, 27, 31, 33, 35, 39 og 41 kan ikke passeres før den er kontrollert av ansvarlig vedlikeholdsenhet. Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige kryss-spiss kan kun utføres av personale med opplæring og godkjenning til dette ref. SJN 1.5.5.5
• Parkering av ikke klatrevennlig togsett under spenningsførende KL: Kun tillatt i spor 42 og 44 som er normalt spenningssatt.
• Ingen forsignal for utkjørhovedsignalene, ref. SJN.
• To repetersignal for utkjørhovedsignal X/Y, hhv i enden av plattform for spor 1 og spor 2
• Utkjørhovedsignal M, O og S henger i åk
Os-txp
Beredskap • Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser
• Kjenne til branninstruks
Os-txp
Skifteveier Generelt:
• Tillatt å skifte uten å innhente tillatelse, ref. SJN
• For kjøring til verksted i spor 21 må det gis tillatelse til kjøring forbi dvergsignal R38 i «Kjøring Forbudt»
• Plassering av varmeposter 1000V
Skiftestillverk:
• Plassert i nordenden av skiftetomten. Fra sporveksel 102
• For å få frigjort skiftestillverk må sporveksel 20/35 ligge i normalstilling
Dette stillverket må kunne betjenes i henhold til brukerveiledning.
Os-txp
Tekniske systemer • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner herunder sikringsskap i kjeller
• Håndtering av alarmer
• Observere kameraovervåkning, melde fra til vekter eventuelt politi ved uønskede hendelser
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Betjening av skjermbasert stillerapparat:
Forklare og eventuelt demonstrere betjening av skjermbasert stillerapparatet herunder:
• Signalstilling:
o Dvergsignaler
o Hovedsignaler
• Betjening av sporveksler og sporsperrer
• Sperring av sporveksler, sporfelt og togspor
• S-låser/Z-låser og lokalomstillere herunder frigiving for lokal skifting
• Betjening ved hjelp av tastatur
• Sporvekselvarme
• Betjening av knapper for:
o KTP
o Varselfelt
o Togveisforlengelse
o Signalstopp
• Nødfrakobling/Strømutkobling
• Betjening av bomanlegg
o Hamjern
o Hamar stasjon
• For å få frigjort skiftestillverk må sporveksel 20/35 ligge i normalstilling
• Mulighet for samtidig innkjør
• B-låser Rørosbanen
• Hovedbryter
• Strømbrytere for sporveksler
• Utførelse av ulike kryssinger

Egen betjeningsinstruks og brukerveiledning for sikringsanlegget skal benyttes under opplæringen.

Avhengigheter i henhold til forriglingstabell
• Huske hvilke togveier og skifteveier som kan stilles samtidig. Ellers andre kombinasjoner som er avhengig av hverandre. Under er det satt opp punkter som skal huskes:
o Innkjørtogveier
o Utkjørtogveier
o Innkjør/utkjørtogveier
o Skifteveier
o Skifteveier/togveier
o Sporveksler og sporsperrer/skifte og hovedtogvei
o Belegg/hovedtogvei
o Sporveksler og sporsperrer ute av kontroll/togveier
Feil på skjermbasert stillerapparat:
• Signal som ikke kan vise kjørsignal
• Signaler som ikke har tidsutløst
• Håndtering av jordfeil
• Feil ved veisikringsanlegg herunder:
o Veibommer som ikke går opp
o Veibommer som ikke går ned

Planoverganger med betjeningsskap:
• Hamjern
• Hamar stasjon
Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling Opplæringstid: ca. 4 uker.

Egen betjeningsinstruks og brukerveiledning i ORV for sikringsanlegget som skal benyttes under opplæringen.

Avsluttende stillverksprøve, varighet 1 time. Denne må være bestått, for selvstendig tjeneste.

Hell

Hell
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Passasjerutveksling kun i spor 1 Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Tog bør ikke bli stående på innkjør A i tunnelen. Finnes kombinasjoner for samtidig innkjør Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Dvergsignaler stilles via lokalomstillere Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Txp Hell frigir bruk av Gudå stasjon (A-lås) Os-txp
Anbefalt praksis Gjøre rede for Os-txp
Opplæring Anbefaling

Hønefoss

Hønefoss
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Hønefoss stasjon er en stasjon på Randsfjordbanen, som knytter sammen Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa – Hønefoss banen. Stasjonen er underlagt togledelsen i Drammen, men grenser mot togledelse i både Oslo og Bergen. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med hovedsignaler og dvergsignaler.
Med unntak av Driftsbanegården og siste del av skifteområde 7 (fra Lager Nord til endepunktet), er det kontaktledningsanlegg på alle spor.
• Spor 1: ca. 141 m – 664 m
(m/plattform)
• Spor 2: ca. 185 m – 664 m
• Spor 5: ca. 420 m – 646 m
(m/plattform)
• Spor 6: ca. 305 m – 925 m
(m/plattform)
• Spor 7: ca. 272 m
• Spor 8: ca. 260 m

Kontaktledningsanlegget over sporene 8, 9 og 10 er normalt utkoblet, men kan gjøres strømførende ved bruk av Z bryter.

Stasjonen er underlagt Drammen toglederområde, men grenser også mot togledelsen i Bergen og togledelsen i Oslo
Stasjonen har vegbom innenfor stasjonsområdet (Retning Veme) for kjøring til/fra lokstallområdet
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere Txp Hønefoss har ansvar for togframføringen på Hønefoss stasjon og underliggende skifteområder.

Togframføring av godstog, passasjertog og arbeidstog utgjør trafikkbildet. Det er tidvis også en del skifting på stasjonen, spesielt til/fra skifteområde 7. Det er stasjonert en robel og en LM på Hønefoss.

Togframføring:
• Spor 5 – 6 brukes som regel til normal togframføring for tog retning Tyristrand / Veme. Spor 1 og 2 brukes som regel til normal togframføring retning Hval / Veme.
• Beskriv og demonstrer S-låsene, sporsperrene og lokale omstillere på Hønefoss, samt begrensinger ved bruk av disse.
• Ved kryssing av tog på Hønefoss så er det viktig å sette seg inn i prosedyrene rundt dette, siden stasjonen har et komplekst stillverk og mange mulige togveier som kan medføre at kryssing blir vanskelig å gjennomføre.

Annet
• Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.
• Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp».
• Stasjonen har mulighet for å dele opp togsporene for inn og utkjøring av tog, da det er flere hovedsignaler for den enkelte togvei.
Os-txp
Beredskap • To arbeidsmaskiner stasjonert på Hønefoss (LM og robel)
• Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner.
• Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert i TXP lokalet.
Os-txp
Skifteveier • Stasjonen har dvergsignaler, mulighet for frigiving for lokale områder, samt S-låser som brukes ved skifting.
• Hensetting kan gjøres primært i sporene som normalt er strømløse
• Lokal skifting:
o Stasjonen har 9 lokalomstillere, bruken av disse er forklart over stillerapparatet.
• Stasjonen har dedikerte skiftenummer for skifting av materiell uten dedikert tognummer.
• For skift / arbeid til Skifteområde 7 så bruker foretakene egne skiftenumre.
o Her må S – lås «Hen» frigjøres og nøkkelen sendes med skiftet / arbeidslaget.
o Ved skift / arbeid på skifteområde 7 så settes det på ett kontrollmiddel på signalstiller til dvergsignal R43.
o Ved skift/arbeid til skifteområde 7 så blir sporveksel 30 lagt i avvik.
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • FIDO PC, VICOS slaveskjerm, TIOS og togradio. Gjøre rede for bruken av disse og hvordan dette brukes i arbeidshverdagen på Hønefoss. Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter • Kommandoer for betjening av lokalt sikringsanlegg og stillverk.
• TXP Hønefoss er ansvarlig for å legge til/fjerne tognummer for tog som har Hønefoss som utgangs- og endestasjon.
• Ved frakobling, er det mulig å seksjonere opp stasjonen. Viktig å referere til koblingsbilde ved frakobling.
• Planovergang for reisende mellom hovedplattform til spor 5 og til plattform spor 6, så må reisende krysse togspor.
• Prosedyrene ved skift opp til Skifteområde 7.
• Ved vending av tog på Hønefoss, så er det viktig å legge en plan tidlig, grunnet at man fort kan låse seg fast. Dersom toget er mer enn 440 meter langt så må det bakkes (behov for signalgiver).
• Kun tillatt med ett skift i bevegelse/ett arbeid på skifteområde 7.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
• Bruk av forlenget togvei.
• Kryssing av godstog / passasjertog
• Skifting av arbeidsmaskiner stasjoner på Hønefoss.
• For godstog og Vy tog retning Tyristrand/Veme så brukes i hovedsak spor 5 ved normal togframføring.
• For tog retning Hval/Veme så brukes i hovedsak spor 1 ved normal togframføring.
• Gjør seg kjent med de lokale navnene på stasjonen, da disse er ofte brukt under skifting.
Os-txp
Opplæring Anbefaling Fem vakter for erfarne togekspeditører.
Minimum en vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede, totalt ca. 14 dagers opplæring.
Ved behov – i tillegg en dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Jaren

Jaren
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Jaren er en stasjon med stillverk på strekning med togmelding.
Stasjonen er for tiden under ombygging og man må til enhver tid holde seg oppdatert på gjeldende sirkulærer.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Spesielle forhold • Rød stiller på stillverk sikrer sporvekslene 2 og 9a/c i normalstilling. Dvergsignal R2 viser da signal 46A «frigitt for lokal skifting»
• Forklare funksjonen til forbikoblingsknappen
• Parkering av ikke klatrevennlig togsett: Kun tillatt i spor 2 og 4 hvis det ikke er vakthold. Gjeldende bestemmelser om parkering/hensetting vil bli oppdatert med sirkulærer og i SJN.
• Vendingslister
• Rutiner ved bruk av planovergangstelefon
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser Os-txp
Skifteveier Det er egne skiftenummer xx – xx for Jaren Os-txp
Tekniske systemer • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Indikering på veisikringsanlegg ved Gran. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Ved kryssing: Det første toget som kommer tas inn i spor 1. Sperring av personovergang. Låsing og åpning av port til mellomplattform. Fører holder dørene lukket for tog i spor 2, inntil tog i spor 1 har kjørt. Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 dag for erfarne togekspeditører
Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør
Os-txp

Kirkenær

Kirkenær
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Kirkenær er en stasjon på Solørbanen med enkelt innkjørsignal. Det er planovergang på stasjonen. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring • Bruk av C-lås
• Bruk av signalflagg/signallampe
• Oppbevaring av signalflagg og stativ
• Kontrollsignal før ankomstmelding mot Flisa.
• Rutiner ved planovergangen
• Stasjon gjøres ubetjent/betjent
• Oppbevaring av nøkkel til sikkerhetslås nr. 1
• Betjeningsforhold Solørbanen
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser. Os-txp
Skifteveier Kjenne til • Rutiner planovergang. Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til • Ved betjening av stasjonen må det medbringes Ipad, relevante formularer(ingen skriver der) og nøkkel til sikkerhetslås 1 fra Kongsvinger.
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO.
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til • Planovergang med betjeningsskap Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Ved kryssing kjøres normalt første tog inn i spor 2. Os-txp
Opplæring Anbefaling Opplæringstid: 1 dag.
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Kongsvinger

Kongsvinger
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Kongsvinger er en stasjon med skjermbasert stillerapparat. Stasjonen har hensettingsområde, lokstall og underlagt Norsenga tømmerterminal.
Egen særbestemmelse for personovergangen på stasjonen.
Grensesnitt:
Kongsvinger grenser til Solørbanen som er strekning med togmelding og Kongsvingerbanen som er strekning med fjernstyring.
Underlagte sidespor:
• Roverud sidespor km 109.30. på Solørbanen. Sikret med A-lås.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Det kan være midlertidige restriksjoner for trafikkstyring for hver rutetermin:
• Gjennomgang av aktuelle restriksjoner.
• Maks toglengde for ekstratog er 600 meter.
• Det er mulig å kjøre ekstratog i annet innstilt togs rute dersom toglengde avklares med togekspeditør.
Særskilte rutiner og spesialiteter:
• Ingen forsignal for utkjørhovedsignalene, ref. SJN
• Ved deling og skjøting av togsett brukes normalt spor 1.
• Ved oppkjørt sporveksel 49, kan sporvekselen ikke passeres før den er kontrollert av ansvarlig vedlikeholdsenhet. Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige kryss-spiss kan kun utføres av personale med opplæring og godkjenning til dette ref. SJN 1.5.5.5
• Sveiver til sporveksler (sveivskap ved sporveksel 49)
• Togsett (ikke klatrevennlig) kan hensettes/parkeres under spenningsførende KL uten vakthold i følgende spor ref. SJN:
o Hensette: «nysporet», spor 11-13 og spor 16
o Parkere: Spor 1-6
I spor 16 er det plass til to type 74/75 togsett
• Solørbanen:
o Det er 545 meter med kontaktledning i sporfelt D
o Det kan stå materiell i sporfelt D ved inn/utkjøring fra Åbogen (retning Sverige)
• Bruk av vendingslister.
• Seksjonering av KL-anlegget.
Os-txp
Beredskap • Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser Os-txp
Skifteveier Generelt:
• Ved frigivning av lokal skifting II og III:
o Sporveksel 22/29 må ligge i pluss
• Frigi lokal skifting toppen:
o IV: Sporveksel 2/49 og sporveksel 51 må ligge i pluss
o V: Sporveksel 51 må ligge i pluss.
o VI: Sporveksel 51 må ligge i pluss, trykk på lokal VI vent til du får gul ramme rundt lokal IV, V og VI. Etter dette trykk på lokal V
• Frigi lokal I eller VII:
o Sporveksel 9/42 må ligge i pluss
• Frigi SPV 37/48 og 50:
o Skal normalt være frigitt
• Det kan ikke kjøres tog til/fra Solørbanen eller retning Grensebanen i spor 3,4 og 5 når det skiftes inn og ut fra tømmerterminalen spor 21 eller spor 22. Husk å ha sporveksel 2/49 a/c i pluss fra grensebanen.
• Ved skifting av arbeidsmaskin til/fra Dunderdalen S-lås 1. Husk å legge bommen.
• Hensetting generelt (ikke under spenningsførende KL)
• Hensetting av Vy sett, kjøres til/fra spor 1, 2 eller 4 og til spor 11, 12, 13 og 16 på skiftevei. Fører skifter seg inn til det sporet txp har informert om. Txp sjekker vendingsliste
• Plassering av varmeposter 1000V

Norsenga tømmerterminal:
• Spor 18 /20 kjøres inn over sporveksel 18/35
• Sporveksel 18/35 går automatisk tilbake i pluss når feltet er fritt
• Spor 21/22.
• Husk å ha sporveksel 2/49 a/c i pluss fra grensebanen.
Os-txp
Tekniske systemer • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner herunder sikringsskap i kjeller.
• Håndtering av alarmer
• Rutiner ved kameraovervåkning.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Betjening av skjermbasert stillerapparat:
Forklare og eventuelt demonstrere betjening av skjermbasert stillerapparatet herunder:
• Signalstilling:
o Dvergsignaler
o Hovedsignaler
• Betjening av sporveksler og sporsperrer
• Sperring av sporveksler, sporfelt og togspor
• S-låser og lokalomstillere herunder frigiving for lokal skifting
• Sporvekselvarme
• Betjening av knapper for:
o KTP
o Varselfelt
o Signalstopp
o Togvei D, husk å løse ut togvei D for tog som kommer inn fra Solørbanen
• Nødfrakobling/Strømutkobling
• Betjening av bomanlegget ved Kongsvinger omformerstasjon planovergang
• A-lås Solørbanen, frigis bare fra Kongsvinger. Husk å foreta A-signal etter frigivningen er tatt tilbake
• Hovedbryter mellom pc 1 og pc 2
• Utførelse av ulike kryssinger

Det er en egen brukerveiledning for Kongsvinger stasjon i ORV for sikringsanlegget som skal benyttes under opplæringen.

Avhengigheter i henhold til forriglingstabell
• Huske hvilke togveier og skifteveier som kan stilles samtidig. Ellers andre kombinasjoner som er avhengig av hverandre. Under er det satt opp punkter som skal huskes:
o Innkjørtogveier
o Utkjørtogveier
o Innkjør/utkjørtogveier
o Skifteveier
o Skifteveier/togveier
o Sporveksler og sporsperrer/skifte og hovedtogvei
o Belegg/hovedtogvei
o Sporveksler og sporsperrer ute av kontroll/togveier

Feil på skjermbasert stillerapparat:
• Signal som ikke kan vise kjørsignal
• Signaler som ikke har tidsutløst
• Håndtering av jordfeil
• Feil ved veisikringsanlegg herunder:
o Veibommer som ikke går opp
o Veibommer som ikke går ned

Planovergang med betjeningsskap:
• Kongsvinger omformerstasjon
Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling Opplæringstid: minimum 3 vakter pr skift dag/kveld/natt.

Egen brukerveiledning for Kongsvinger stasjon skal benyttes under opplæringen.

Avsluttende stillverksprøve, varighet 1 time. Denne må være bestått, for selvstendig tjeneste.

Kopperå

Kopperå
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Kristiansand

Kristiansand
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Gkøre rede for Nordre Tilsving
Suldal/Krossen og Dalane
Konferanseplikt Togledersentralen Bergen. (Togleder, elkraft og toginfo) Suldalen/Nordre Tilsving/Dalane (Veksel 200).
Txp styrer indre hovedsignal 3405 (i utkjørtogvei) mot Nodeland.

Kristiansand stasjon har 7 togspor, det er ikke plattform spor 6 og 7.
Lok + vogner, sporsløyfen
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Kan stille utkjørhovedsignal/ indre hovedsignal fra spor 3 og 4 i «Kjør» selv om RI 2/19 (mellom spor 3 og 4) er frigitt fra stillerapparatet.
RI 2/19 (mellom spor 3 og 4) Kjøretøy inntil 20 meter kan skiftes igjennom «sløyfa».
Innkjørsignal kan stilles til sporene 1,2,3,4 og 5
Utkjørsignal kan stilles fra sporene 1, 2,3,4,5 og 6.
Veksel 200 Suldalen: Når vekselen legges lokalt er det ingen indikering på stillverket. Når lokalstiller tas tilbake går det noen sekunder før vekselen igjen kan stilles signal over.
Personalbytte for persontog (GoAhead).
Os-txp
Beredskap Kjenne til Branninstruks/brannmelding.
Kjenne til hvor betjeningspanel for brann er i bygget.
Base for gult materiell
Os-txp
Skifteveier Gjøre rede for Kolsdalssporet, Havnesporet, Nordre Tilsvng og Krossen læres under befaring Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for Stillverk og vegsikringsanlegg
Sporvekselvarme: Eget apparat. Dalane og Hampa: Av. Krossen og Suldal: Automatikk når aktivert. Kristiansand: Av og på.
Veisikringsanlegg: Betjene anlegget fysisk under befaring.
KL: Håndbetjente jordingsbrytere for spor 1-7. Normalstilling «INN» spor 1,2,3,4, og 5. Normalstilling «UT» spor 6 og 7.
KTI: Txp. kan gi informasjon over høyttaleranlegget, har mikrofon.
1000V spor 1-7. fordelt på 2 kurser: Spor: 1,2 og 7. Spor: 2 3,4,5 og 6 1000V får strøm fra kjørestrømmen
VICOS
Nødstrøm stillverk: «oppetid» /varighet 1 time.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
• Kjenne til skiftenummer Kristiansand stasjon, CargoNet (skiftemaskin) bruker alltid 39510.
• KTI: TPR (TIOS) brukes slik at informasjonen ut til kundene/infoskjermer blir korrekt. (Evt. kan Toginfo kontaktes.)
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Larvik

Larvik
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Larvik stasjon er en stasjon på Vestfoldbanen og er underlagt Drammen toglederområde. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med dvergsignaler og hovedsignaler. Stasjonen har område for hensetting i tilknytting til stasjonen.
Det er kontaktledningsanlegg på de fleste spor.
• Spor 1: ca. 293 meter (m/ plattform)
• Spor 2: ca. 293 meter (m/ plattform)
• Spor 3: ca. 252 meter (m/ plattform)
Sporene 5 – 19 (Hensettingsspor) er strømløse spor, men kan gjøres strømførende ved behov.
Det er planovergang i B-enden.
Stasjonen kobles over til fjernstyrt når den ikke er bemannet av TXP.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere Togframføring med kryssinger hver time fra kl. 7.30 til kl. 23.30 utgjør det daglige trafikkbilde på Larvik.

Togframføring:
• Spor 1 og 3 brukes som regel til normal togframføring og spor 2 brukes som regel for andre tog enn passasjertog, som f.eks. arbeidstog.
• Beskriv og demonstrer, s-lås, sporsperre og lokale omstillere på Larvik, samt begrensinger ved bruk av disse.
• Beskriv og demonstrer bruk av planovergang på Larvik stasjon.

Annet
• Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.
• Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp»
• Beskriv og forklar prosedyrene ved koble stasjonen over til fjernstyrt/stasjonsstyrt (Hvilke avhengigheter finnes det for som muliggjør denne prosedyren).
Os-txp
Beredskap • Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner.
• Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert i TXP lokalet.
Os-txp
Skifteveier • Lokal skifting:
o Lokal I: Frigjør området LVK retning Lauve
o Lokal II: Frigjør området LVK retning Martineåsen / Porsgrunn.
o Lokal III: Kun for skifting mellom spor 4/5 og spor 7, da er sporveksel 11 sperret for omlegging, fordi da kan man ha togframføring på de andre sporene.
• Ved bruk av Lokal I, så må Sp.1/SPV være i avlagt stilling.
• Ved bruk av Lokal I for området retning Lauve, så må SP 2 være i avlagt stilling.
• Lokal 2 for område retning Martineåsen (SP 2 være i avlagt stilling).
• Ved skifting over passasjerovergangen mellom spor 1 og 2, så er fører selv ansvarlig på å passe på overgangen.
• Skifting av doble togsett må gjøres i retning Lauve.
• Skifting av enkle togsett kan gjøres i retning Martineåsen:
o Legg ned vegbommen ned først, så still dvergsignal. Dersom skiftet skal ha en lengre pause før den skal skiftes inn igjen, sett vegbomhendelen i midtstilling umiddelbart. Dersom skiftet skal tilbake til spor umiddelbart, sett i midtstilling når du har stilt ny skiftevei.
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • FIDO PC, VICOS slaveskjerm, TIOS, kameraovervåkning og togradio. Gjøre rede for bruken av disse og hvordan dette brukes i arbeidshverdagen på Larvik. Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter • Kommandoer for betjening av lokalt sikringsanlegg og stillverk.
• TXP Larvik er ansvarlig for å legge til/fjerne tognummer for tog som har sin ende stasjon/utgangsstasjon på Larvik.
• Stasjonen har Z-nøkkel til å koble inn strømmen på driftsbanegården. Før denne kan brukes så må S-lås 1 frigjøres. Da blir kun spor 4 og 5 strømførende i tillegg til spor 1, 2 og 3. For å gjøre flere spor strømførende på LVK innenfor driftsbanegården så må en annen Z-nøkkel brukes (nordenden på mellomplattformen, denne settes i en samleboks ved spor 5/16 ved nordenden av stasjonen, her kan den hentes flere nøkler for å gjøre hvert enkelt spor strømførende.
• For spor 4 og 5 så er det kun mulig å stille utkjørhovedsignal.
• For å koble stasjonen over til fjernstyrt så må Sp IV/II stå i avvik. Når man har koblet stasjonen over til stasjonsstyrt så må Sp IV/II settes i normalstilling.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
• Være kjent med rutinene og prosedyrene ved togframføring Larvik.
• Være kjent med prosedyrene ved koble over til stasjonsstyrt/fjernstyrt.
• Være kjent med at spor 1 og 3 brukes primært til togframføring.
• Tog retning Oslo kjøres som regel i spor 1. Tog retning Skien kjøres som regel i spor 3.
Os-txp
Opplæring Anbefaling En dag for erfarne trafikkstyrere.
Minimum ei vakt av hver type dag/kveld for nyutdannede (Anbefalt 4 - 5 dager opplæring).
Ved behov, en dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Lesja

Lesja
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Betjenes sjelden Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring PLO inne på stasjon Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling 1

Lodalen

Lodalen
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Togekspeditør skal gjøre rede for stasjonsområde, samt spesielle forhold knyttet til stasjonen/skiftetomt/driftsbanegård

Kjenne til tilhørende stasjoner og strekninger.
Grenser og driftsformer
Gjøre rede for:
- Stasjonsgrenser
- Hvordan det geografiske området på stasjonen er inndelt
- Sporområder og grensesnitt på stasjon
- Driftsformer på nærliggende stasjoner
- Tilgrensende baner/stasjoner/driftsbanegårder/
hensettingsområder osv. til/fra stasjonen


Generelt for driftsbanegården
Gjøre rede for:
- Hvilke spor som normalt benyttes til ulike formål
- Signalplasseringer på stasjonen/driftsbanegården/
skiftetomten
- Hvilke jernbaneforetak som trafikkerer på stasjon/skifteområde
- Hvilke spor som har kontaktledning
- Hvilke spor som har muligheten for inn/utkobling av kontaktledning
- Forhåndsdefinerte anleggsområdene på stasjonen
- Hvordan et eller flere arbeider i spor kan foregå samtidig som det blir flyt i togtrafikken
- Bestemmelsene for sikring av anleggsområde ved driftsbanegården
- Faremomenter i forhold til kjøretøy på nabospor
Os-txp SJN: Generell del
SJN: Særbestemmelser
ORV: Stillverksinstrukser
ORV: Lokale instrukser
Signaltegninger
Kartoversikt TIOS
ORV: D-sirkulærer
ORV: Anbefalt praksis
TOK


SJN: Generell del
SJN: Strekningsbeskrivelse
SJN: Særbestemmelser
ORV. Anbefalt praksis
TOK
Trafikkstyring - Spesielle arbeidsoppgaver som er tillagt TXP for driftsbanegården
- Grensesnitt mellom operative funksjoner (togleder, TXP og driftsoperatør og hvilke spor som styres av togleder TXP og driftsoperatør)
- Trafikkbildet på/ved stasjonen
- Hensiktsmessig trafikkstyring med tanke på sporbruk og skifteveier
- Togs rekkefølge på driftsbanegård og lokstall (togoppgave)

Spesielle forhold knyttet til skifting/lokal skifting
Gjøre rede for:
Spesielle forhold knyttet til skifting/lokal skifting
På driftsbanegård, her under;
- Når det kan skiftes uten tillatelse fra TXP
- TXP rolle som skiftekoordinator
- Hastighet
- Bremser
- Hvilke spor som er beregnet for
hensetting/igjenssetting
- Hvor lenge tog kan hensettes
- Ledelse av skifting
- Signaler ved skifting
- Hvilke sporveksler/sporsperre som er håndstilte
- Varmeposter
- Ev. vannpåfylling
- Lokstall
Os-txp SJN: Særbestemmelser
ORV: Anbefalt praksis
TOK
Beredskap Togekspeditør skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer. Uforutsette hendelser/varslingsrutiner
Gjøre rede for håndtering av alle topphendelser og utforutsatte hendelser på driftsbanegård:
- Uhell og driftsulykke
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og txp
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive rapport
Iverksette tiltak avhengig av situasjon

Utføre korrekt kommunikasjon

Togs sammensetning og farlig gods
Kjenne til hvor man finner opplysninger om togs sammensetning og opplysning om vognopptak

Forklare hvordan man skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid

Kjenne til landingsplasser for farlig gods
Kjenne til hvor verneutstyr, førstehjelpsutstyr og brannslukker er plassert
Os-txp BeredskapsportalenFørers regelbok Bane NOR kap. B14
Beredskapsportalen
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for… Bruk av Togradio
Forklare og demonstrere betjening av togradio:
- Frequentis txp terminal
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop
- Frequentis txp terminal biapparat
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Nødanrop

Bruk av TIOS
Forklare og demonstrere:
- Funksjoner i TIOS herunder
• Kart
• Tabeller
Kunne forklare punktlighetsregistrering og Bane NORs prioriteringsregler

Betjening av andre anlegg
Gjøre rede for bruk av:
- Skap for portkontroll i vognhall
- Eget sikringsanlegg og betjeningspanel for vognhall
- Porter
- 1000 V
- Kontroll på 15 KV
- Nøkler for arbeidslag
- Stille signaler inn
- Nødstopp for signaler
- NSI 63 sikringsanlegg for Bakkesporene og Fjellstall

Sekundæroppgaver for driftsoperatør Lodalen
Forklare og demonstrere:
- Eget panel for brannalarmer
- Eget panel for 1000 V

eSam og togbok
Forklare og demonstrere:
- Ned/opplasting av Togbok
- Nedlasting av støttedokument for arbeider i spor.
- Nedlasting av Dagsplan (Sporbruksplaner)
- Årsaksregistrering i togbok
Os-txp ORV: Anbefalt praksis
ORV: TJN kap. 12
ORV: Instruks for betjening av lokalt sikringsanlegg
TOK
Referansene gjelder for alle temaene under lokalt sikringsanlegg
/stillverk
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Skjematisk plan
Kunne forklare innholdet i
- Stasjonens skjematiske plan, sporoversikt og forriglingstabell

Grensesnitt sikringsanlegg og fjernstyring
Kunne forklare grensesnitt mot fjernstyring

Generell betjening av sikringsanlegg
Gjøre rede for:
- Områder som styres av stasjonens sikringsanlegg
- Innhold i instruks for driftsoperatør
- Betjening av sikringsanlegg
- Signalbilder
- Symboler
- Identifikasjon av signaler
- Fiendtlige skifteveier
- Operatørplasser og operatørbemyndigelse
- Ta frem bilder i sikringsanlegget
- Registrere tognummer i sikringsanlegget
- Hvor sveiver er plassert og hvilken innvirkning dette har på signalanlegget

Kommandoer for betjening av sikringsanlegg
Forklare og demonstrer kommandoer for:
- Magasinering og annullering av magasinerte togveier/skifteveier
- Stilling av signaler i stopp/oppheve signaler i stopp
- Stilling av dvergsignal
- Stilling av høyt skiftesignal
- Stilling av togvei /skiftevei og indikerings betydning av denne
- Frigiving/tilbaketaking av lokal skifting/området
- Indikeringer i lokal området og hva som gjøres når indikeringen ikke fungerer
- Sperring av togspor/sporfelt
- Bilde og skjerm
- Operatørbemyndigelse
- Nødutløsning av skifteveier
- Sperring og frigiving av spor
- Sporveksler og stilling i signalbildet
- Tognummer
- Nødstopp
- Alarmer og alarmlister
- Forprøving

Sporveksler/sporsperrer i sikringsanlegget
Forklare og demonstrere
- Sporvekselstilling
- Frigiving av lås for sporsperre og sporveksel
- Betjening av sporsperre (sentralstilt)
- Lokalstillere
- Sporveksel ute av kontroll
- Oppkjørt sporveksel
- Sporvekselvarme

Feil på sikringsanlegg
Forklare og/eller demonstrere
- Håndtering av feil som kan oppstå i sikringsanlegget her under:
- Jordfeil
- Feil på sporveksel
- Feilaktig belagt spor
- Feil på dvergsignal
- Alarmer og hvilke som meldes videre
- Fargekodenes betydning ved feil
- Kvittering når det er stående feil på sikringsanlegget

Kjenne til skjema (feil ved eller reparasjonsarbeider på signalanlegg) som Signalavdelingen skal levere mot kvittering

Betjening av betjeningspanel
Forklare og/eller demonstrere betjening av:
- Nødfrakobling
- Feil på signal
- Hovedbryter
- Indikering for omlegging av drivmaskiner

Betjening av andre anlegg
Forklare og demonstrer hvordan betjene:
- Sporvekselvarme
- Nødfrakobling av kontaktledningsspenning
- Skap for sikringer til drivmaskinene
Os-txp
Anbefalt praksis Gjøre rede for Ord og uttrykk
Signalanlegg
Trafikkstyring
Os-txp Anbefalt praksis
Opplæring Anbefaling

Lønsdalen

Lønsdalen
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Lønsdal stasjon ligger ved km 602,15 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Enkelt innkjørsignal.
Kun èn plattform.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til og gjøre rede for Bruk av C-lås. Oppbevaring av sikkerhets-nøkkel nr 1, og reserve kontrollåsnøkler.
Kjenne til bruken av signaltelegraf og kontrollsignal ved togs ankomst.
Bruk og oppbevaring av signalflagg og signallykt.
Betjeningsforhold Nordlandsbanen nord.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av togleder via FIDO. Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP.
Alle avvik via togleder.
Farlig gods.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Kjenne til sporarrangement.
Kjenne til skifteveier.
Lokstall, og planovergang B-ende.
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Kjenne til bruken av FIDO og TIOS.
Registrering av funksjonelt nummer Funkwerk/OPH.
Registrering av funksjonelt nummer TiGR 350R/OPH.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Instruks kryssing 470/473 og 474/479. Os-txp
Opplæring Anbefaling

Marstein

Marstein
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Sporsperre i spor 2 Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Frigis fra Åndalsnes Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling 1

Myrdal

Myrdal
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Myrdal stasjon ligger på Bergensbanens kilometer 335,80 regnet fra Oslo S over Roa. Den ligger 866,8 meter over have tog grenser til Flåmsbana som er en strekning med togmelding. Strekningene mot Hallingskeid og Mjølfjell er fjernstyrt.
Stasjonen har lokstall og er et knutepunkt for vinterberedskapen på Bergensbanen og Flåmsbana.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og ev demonstrere • Ikke kontaktledning i lokstallen
• Dersom en velger å trekke et tog forbi R7 til R11, så vil toget sperrer personovergangen som er i vest. Dette er uheldig da dette er eneste inn/utgang til stasjonsområdet. Spesielt uheldig i sommerhalvåret.
 Det legges ut personoverganger mellom spor 1 og 2 i sommer sesongen.
 Spor 1: 634m
 Spor 2: 645m
 Spor 11: 280m
Os-txp
Beredskap Gjøre rede for • Utstyrt med satellittelefon – plassering og bruk.
• Plassering av hjertestarter
• Sentralen for brannvarsling som er plassert inne på Txp kontoret.
• Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser
Os-txp
Kjenne til På sommersesongen er det etablert en vekterordning som skal bistå Txp med å ha kontroll på det høye antallet reisende.
Skifteveier Kjenne til • Skiftenummerserie som administreres av de respektive skiftestasjonene Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til • Nøkkelskap som henger utenfor Txp kontoret med nøkler til tekniske anlegg og hus/rom
• KTI: Txp. kan gi informasjon over høyttaleranlegget, har mikrofon.
• Lesetilgang TIOS
• Registrering FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for Selv om Rigel og Sperre 1/5 er frigitt kan følgende gjøres:

• Får innkjørtogvei/utkjørtogvei på Flåmsbana.
• Får innkjørtogvei/utkjørtogvei vestover (mot Mjølfjell) til/fra spor 1.
• Får innkjørtogvei/utkjørtogvei vestover til/fra spor 11.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Os-txp
Opplæring Anbefaling

Mo i Rana

Mo i Rana
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Mo i Rana st. ligger ved km 597,83 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Komplett sikringsanlegg.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Bruk av stillverk. Stillverksinstruks. Forriglingstabell. Indre innkjør- og utkjørhovedsignal.
Txp’s nærvær på plattform – SJN 6.6.6. Kjøring av malmtog, og bruk av halemagnet SJN 6.6.6. – 6.6.7.
Oppbevaring av kontrollåsnøkler.
Bruk av kontaktmagneter ved snørydding.
Gjøre seg kjent med gjøremålspermen for lokale forhold.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av Togleder via FIDO. Tilkalling av nødvendig personale via FRON eller vakttelefon TXP.
Alle avvik går via Togleder.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Utvendig sporarrangement.
Beliggenheten til lokstall, svingskive, drivstoffylling, godsterminalen og Rana Gruber ss (Gullsmedvik).
Bruken av høyt skiftesignal, dvergsignal og S-lås.
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Bruken av FIDO og TIOS.
Monitor ute ved plattform.
Bruken av Alstomsporveksler – sveiving og kontroll etter oppkjøring.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til Sporlengder. Plattformlenge spor 2.
Bruken av dverg/lok spv 2/17 og 202.
Treghet i R201 og R646.
Os-txp
Anbefalt praksis Undergang til spor 2.
Høyttalertjeneste.
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Mosjøen

Mosjøen
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Mosjøen ligger ved km. 406.012 på Nordlandsbanen.
Sporlengde spor 2: 745 m
Driftsform: strekning med togmelding.
Komplett sikringsanlegg
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Bruk av stillverk
Stillverksinstruks og forrigningstabell
Øvrige oppgaver for txp
Os-txp
Gjøre rede for VED OPPKJØRING AV VEKSLENE 1, 2 OG 3:
Disse vekslene kan ikke passeres før de er blitt kontrollerte av ansvarlig vedlikeholdsavdeling.
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av togleder via FIDO
Tilkalling av nødvendig personale via FRON eller vakttelefon TXP.
Alle avvik går via togleder
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Lokal skifting og hvordan det utføres
Aktiviteter i forbindelse ved lokal skifting
Planer for hensetting av materiell
Skifting til og fra lokstall
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Bruk av FIDO og TIOS
Registrering av funksjonelt nummer på
Funkwerk
Monitor ute ved plattform
Plassering av sikringsskap
ALSTOM- sporveksler
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Lasting av vogner i spor 4
Alarm Nordvika rasvarslingsanlegg
Txp som sikkerhetsvakt ved snørydding/strøing plattform- bruk av kontaktmagneter.
Os-txp
Anbefalt praksis Høyttalertjeneste Os-txp
Opplæring Anbefaling

Narvik

Narvik
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Nelaug

Nelaug
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Lokstall
Svingskive
Omformer
Diesel påfylling
Forsterkerbolig
ABV sitt togsett / Museumstog
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Kryssingsinstruksen Os-txp
Beredskap Kjenne til gult materiell stasjonert Os-txp
Skifteveier Gjøre rede for Skifting mot Simonstad Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for Akseltellerstrekning / Stoppkjøring
Sikringsskap etc.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for Togvei slutt spor 2
Gammelt anlegg/alt må legges før signal stilles også fiendtlige togveier. Begrensninger i anlegg pga slitasje
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Sporbruk,
Kryssing med godstog og utnytte sporlengder som også omfatter vekselfelt
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Nordagutu

Nordagutu
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Nordagutu stasjon er en stasjon på Sørlandsbanen som er underlagt togledelsen i Drammen. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med hovedsignaler og dvergsignaler.
Det er kontaktledningsanlegg på alle spor, unntatt spor 5, 6 og ledningsavdelingen (Ledn.mester).
• Spor 1: ca. 715 meter (m/ plattform)
• Spor 2: ca. 397 meter (715 meter) (m/ plattform)
• Spor 3: ca. 312 meter (m/ plattform)
• Spor 4: ca. 299 meter (u/plattform)

Nordagutu er knutepunkt for tog til/fra:
• Bratsbergbanen
• Sørlandsbanen
Nordagutu stasjon har fire togspor (spor 1, 2, 3, og 4), der spor 1 til 3 har plattform. Spor 5 og 6, samt ledningsavdelingen (Ledn.mester) er strømløse spor med tilknyttet sporsperre, der spor 5 kan brukes ved hensetting.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere Txp Nordagutu har ansvar for togframføringen på egen stasjon.

Nordagutu stasjon har ansvar for trykking og distribuering av togmeldingsbøker for Bane NOR.

Togframføring av godstog, passasjertog og arbeidstog utgjør trafikkbildet på Nordagutu. I tillegg så er det stasjonert en robel, en LM og beredskapsvogn (vannvogn) på Nordagutu.

Togframføring:
• Spor 1 – 2 brukes som regel til normal togframføring og spor 3 ved avvik. Spor 3 – 4 brukes som regel for arbeidsmaskiner og kortere tog ved behov.
• Beskriv og demonstrer S-låsene, sporsperrene og lokale omstillere på Nordagutu, samt begrensinger ved bruk av disse.
• For godstog som kommer fra Gvarv, så er det hensiktsmessig at de slipper å stoppe foran innkjørhovedsignal B322. grunnet stigning fra Gvarv til Nordagutu

Kryssing:
• Nordagutu har mulighet til å krysse godstog med lengde opp til 700 meter ved bruk av forlenget togvei.
• Kryssing med godstog gjøres hensiktsmessig i spor 1 og 2.
• Sørtoget (Go-Ahead) bruker fortrinnsvis spor 1 ved kryssing med andre jernbaneforetak.
• Vy toget bruker fortrinnsvis spor 1, men kan bruke spor 2 eller 3 dersom spor 1 er opptatt.

Annet
• Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.
• Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp»
• Forklar bruken og fremgangsmåten ved bruk av forlenget togvei i spor 2:
o Hvordan forlenger man togveien;
o Prosedyren når tog har ankommet spor 2 ved forlenget togvei;
o Hvordan får man tog videre fra spor 2 ved forlenget togvei.
• Nordagutu stasjon er ikke betjent av txp natten mellom lørdag og søndag og ved enkelte bevegelige helligdager. Ved behov, tilkalles beredskapsvakt txp (nummer fås ved henvendelse til togleder)
Os-txp
Beredskap • To arbeidsmaskiner er stasjonert på Nordagutu (LM og robel)
• Beredskapsvogn står som regel hensatt i spor 5 (viktig at denne er tilgjengelig til enhver tid, at den ikke står innesperret)
• Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner.
• Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert ved TXP inngang.
Os-txp
Skifteveier • Stasjonen har dvergsignaler. Områder av stasjonen kan frigis for lokal skifting og S-låser kan frigis for å bruke ved skifting.
• Hensetting kan gjøres primært i spor 5, som også er strømløst.
• Lokal skifting:
o Lokal I: Frigjør hele nordenden av stasjonen (Retning Hjuksebø)
o Lokal II: Frigjør sør-enden av stasjonen retning Valebø (så fremt Spv.13 er i avlagt stilling), togfremføring i spor 1 er da mulig når denne er frigitt.
o Lokal III: Frigjør hele sør-enden av stasjonen (Valebø/Gvarv).
• For skifting ut fra spor 5 og 6, så brukes som regel Lokal II med tilhørende sporsperrer.
• For skifting ut fra ledningsavdelingen (Ledn.mester), brukes som regel Lokal III med tilhørende sporsperre.
• Stasjonen har dedikerte skiftenummer for skifting av materiell uten dedikert tognummer: 54830 – 54848
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • FIDO PC, VICOS slaveskjerm, TIOS og togradio. Gjøre rede for bruken av disse og hvordan dette brukes i arbeidshverdagen på Nordagutu. Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter • Kommandoer for betjening av lokalt sikringsanlegg og stillverk.
• TXP Nordagutu er ansvarlig for å legge til/fjerne tognummer for tog som har sin ende-/utgangsstasjon på Nordagutu.
• Ved frakobling både på strekningen mellom Nordagutu og Gvarv, samt strekningen Nordagutu – Valebø, så medfører dette at Nordagutu blir strømløst innenfor stasjonsområdet.
• Planovergang for reisende mellom hovedplattform og til plattform 2 eller 3, så må reisende krysse togspor.
• Seksjonsdelene er ved innkjør D (fra Valebø), innkjør B (fra Gvarv) og innkjør A (fra Hjuksebø) .
• Prosedyrene ved bruk av beredskapsvakt.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
• Bruk av forlenget togvei.
• Kryssing av godstog/passasjertog
• Skifting av arbeidsmaskiner stasjoner på Nordagutu.
• Være kjent med at det er stigning fra Gvarv til Nordagutu, og fra Nordagutu til Valebø, med tanke på godstog.
Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 – 2 dager for erfarne togekspeditører.
Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede (Anbefalt + fem dager opplæring).
Ved behov, en dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Otteråga

Otteråga
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Roa

Roa
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Roa stasjon grenser til 2 fjernstyrte strekninger og 1 strekning med togmelding. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Spesielle forhold • Ved oppkjørt sporveksel: Sporveksel 8 og 13 kan ikke passeres før den har blitt kontrollert av ansvarlig vedlikeholdsenhet. Togekspeditør har ikke sveiv til disse sporvekslene. Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige kryss-spiss kan kun utføres av personale med opplæring og godkjenning til dette ref. SJN 1.5.5.5
• Parkering av ikke klatrevennlig togsett: Kun tillatt i spor 4 hvis det ikke er vakthold
• Bevoktning av personovergang til spor 2 og 3
• Rutiner ved bruk av planovergangstelefon
• Det er 3 forskjellige nødfrakoblingssløyfer på Roa
Os-txp
Beredskap Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser. Os-txp
Skifteveier Det er mulighet for å dele stasjonen slik at man kan ha både frigitt for lokal skifting og kjøre tog på andre deler av stasjonen.

Det er egne skiftenummer xx – xx for Roa.
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • Betjening av høyttaleranlegg
• Registrering i TIOS/TPR og FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 dag for erfarne togekspeditører.
Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede.
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Rognan

Rognan
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Rognan stasjon ligger ved km 647,76 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Enkelt innkjørsignal.
Ikke godkjent mellomplattform.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til og
gjøre rede for
Bruk av C-lås. Oppbevaring av sikkerhets-nøkkel nr 1, og reserve kontrollåsnøkler.
Kjenne til bruken av signaltelegraf og kontrollsignal ved togs ankomst.
Rutiner ved Nygård planovergang.
Bruk og oppbevaring av signalflagg og signallykt.
Aksjonskort 4010 Forsinkede tog 471 i Salten.
Betjeningsforhold Nordlandsbanen nord.
Os-txp
Beredskap Kjennes til Endret beredskap gis av togleder via FIDO.
Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP.
Alle avvik via togleder.
Farlig gods.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Kjenne til sporarrangement.
Kjenne til skifteveier
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Kjenne til bruken av FIDO og TIOS.
Registrering av funksjonelt nummer Funkwerk/OPH.
Registrering av funksjonelt nummer TiGR 350R/OPH.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for
Kjenne til
Nygård vei/bom anlegg.
Varmepost 400v.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til

Gjøre rede for
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Røros

Røros
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Sandefjord

Sandefjord
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Sandefjord stasjon er en stasjon på Vestfoldbanen som er underlagt togledelsen i Drammen. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med dvergsignaler og hovedsignaler. Stasjonen har hensettingsområde i tilknytting til stasjonen.
Det er kontaktanledningsanlegg på de fleste spor.
• Spor 1: ca. 307 meter (m/plattform)
• Spor 2: ca. 307 meter (m/plattform)
• Spor 3: ca. 252 meter (m/plattform)
• Spor 4: ca. 251 meter (u/plattform)

Spor 5, 11 og 13 (Driftsbanegård) er strømløse spor.
Stasjonen kan ikke fjernstyres fra togledelsen i Drammen, men txp legger sikringsanlegget på «automatisk gjennomgangsdrift» når den ikke skal være bemannet med TXP.
Det er planovergang på stasjonen.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere Togframføring utgjør det daglige trafikkbilde på Sandefjord


Togframføring:
• Spor 1 og 3 brukes som regel til normal togframføring og spor 2 og 4 brukes som regel for andre tog enn passasjertog, som f.eks. arbeidstog.
• Beskriv og demonstrer, S-lås, sporsperre og lokale omstillere på Sandefjord, samt begrensinger ved bruk av disse.
• Beskriv og demonstrer bruk av planovergang på Sandefjord stasjon.

Annet
• Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.
• Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp»
• Beskriv og forklar prosedyrene ved koble stasjonen over / fra gjennomgangsdrift (Hvilke avhengigheter finnes det for som muliggjør denne prosedyren).
Os-txp
Beredskap • Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner.
• Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert i TXP lokalet.
Os-txp
Skifteveier • Lokal skifting:
o Lokal I: Frigjør A – enden av stasjonen
o Lokal II: Frigjør B – enden av stasjonen.
• Ved skifting av togmateriell retning Lauve så må vegbommen betjenes fra stillerapparatet:
o Legg ned vegbommen ned først, så still dvergsignal. Dersom skiftet skal ha en lengre pause før den skal skiftes inn igjen, midtstiller du vegbomhendelen med engang, dersom skiftet skal tilbake til spor med engang, midstiller du vegbomhendelen først når du har stilt ny dvergvei.
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • FIDO PC, VICOS slaveskjerm, TIOS, kameraovervåkning og togradio. Gjøre rede for bruken av disse og hvordan dette brukes i arbeidshverdagen på Sandefjord. Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter • Kommandoer for betjening av lokalt sikringsanlegg og stillverk.
• TXP Sandefjord er ansvarlig for å legge til/fjerne tognummer for tog som har sin ende– og utgangsstasjon i Sandefjord.
• For å koble stasjonen fra gjennomgangsdrift så bør nærmest blokkstrekning ikke være belagt.
• Ved sending av tog retning Stokke på «Stopp», så må Hosle vegbom senkes manuelt fra Sandefjord stasjon.
• Stasjonen har mulighet for forlenget togvei. Da det er en trykknapp for forbikobling av avhengighet til sporfelt 12 – 4 – 032. Spor 1, 2, 3 og 4 kan forlenges til dvergsignal R13 for spor 3 og 4, samt til dvergsignal R15 for spor 1 og 2.s
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
• Være kjent med rutinene og prosedyrene ved togframføring Sandefjord.
• Være kjent med prosedyrene ved koble over/fra gjennomgangsdrift.
• Være kjent med at spor 1 og 3 brukes primært til togframføring.
• Spor 1 brukes primært for togtrafikk, ved kryssing brukes spor 1 for tog retning Stokke, og spor 3 for tog retning Lauve.
Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 - 2 dager for erfarne togekspeditører.
Minimum en vakt av hver type dag/kveld for nyutdannede (Anbefalt 4 - 5 dager opplæring).
Ved behov, en dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Sarpsborg

Sarpsborg
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Togekspeditør skal gjøre rede for stasjonsområde, samt spesielle forhold knyttet til stasjonen og tilstøtende strekninger Gjøre rede for Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Gjøre rede for • Betjening av Hafslundsløyfa
• Sveive sporveksel 1
Kjenne til Plassering av varmeposter
Befaring • Stasjonsområdet
• Signaler
• Personovergang
• S-låser og lokalomstillere
• Sveiver til sporveksler (sveivskap)
• Hensettingsspor og eventuelt stengte spor
Trafikkstyring Togekspeditør skal gjøre rede for stasjonsområde, samt spesielle forhold knyttet til stasjonen og tilstøtende strekninger Gjøre rede for:
• Tørning av materiell på Hafslundsløyfa
• Fremføring av arbeidsmaskiner på Borregaard sidespor
• Fremføring av tog til / fra Østre linje (ERTMS)
Os-txp
Beredskap Gjøre rede for: • Lokale evakueringsplaner Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Gjøre rede for: • Ord og uttrykk
• Signalanlegg
• Trafikkstyring
Os-txp
Opplæring Anbefaling

Singsås

Singsås
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Skien

Skien
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Skien stasjon er en stasjon på Bratsbergbanen som er underlagt togledelsen i Drammen. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med hovedsignaler. Det er en driftsbanegård i tilknytting til stasjonen som brukes primært for hensetting og vedlikehold av togmateriell.
Det er kontaktanledningsanlegg på alle spor.
• Spor 1: ca. 246 meter
• Spor 2: ca. 246 meter (m/ plattform)
• Spor 3: ca. 332 meter (m/ plattform)
Driftsbanegården har følgende toglengder:
• Spor 4: ca. 332 meter
• Spor 5: ca. 344 meter
• Spor 6: ca. 357 meter
• Spor 9: ca. 105 meter
• Spor 10: ca. 249 meter
• Spor 11: ca. 218 meter
• Spor 12: ca. 218 meter

Spor 6 brukes ved tømming og fylling.
Spor 7 og 8 eies av Bane NOR eiendom og leies ut til aktuelle leietagere for drift og vedlikehold av tog.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere Togframføring og hensetting av togmateriell utgjør trafikkbildet på Skien.

Togframføring:
• Spor 2 – 3 brukes som regel til normal togframføring og spor 1 brukes som regel for andre tog enn passasjertog da sporet ikke har plattform.
• Beskriv og demonstrer høyt skiftesignal, sporsperre og lokale omstillere på Skien, samt begrensinger ved bruk av disse.
• Borgestad stasjon brukes som avlastning for Skien (hensetting av materiell).

Annet
• Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.
• Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp»
Os-txp
Beredskap • Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner.
• Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert ved TXP inngang.
Os-txp
Skifteveier • Det er mye skifting på stasjonen, grunnet at stasjonen er ende- og utgangsstasjon for togene på Bratsberg- og Vestfoldbanen.
• Stasjonen har høyt skiftesignal og lokal skifting.
• Hensetting kan gjøres i alle togspor (ref. til SJN)
• Lokal skifting:
o Lokal I: Frigjør hele nordenden av stasjonen (Valebø)
o Lokal II: Frigjør sørenden av stasjonen retning Bratsberg.
• TXP baserer skiftingen på en sporplan og turneringsliste.
• Det er stasjonert en skifteleder hele døgnet på Skien stasjon.
• Skifteleder (skiftenummer 54849) er spesielt ansvarlig ved skifting ut/inn fra Mantena og etter tømming/fylling ved spor 6.
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • FIDO PC, VICOS slaveskjerm, TIOS, småtroll og togradio. Gjøre rede for bruken av disse og hvordan dette brukes i arbeidshverdagen på Skien. Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter • Kommandoer for betjening av lokalt sikringsanlegg og stillverk.
• TXP Skien er ansvarlig for å legge til/fjerne tognummer for tog som har sin ende stasjon / utgangsstasjon på Skien.
o Siden Skien er en utgangsstasjon så er det viktig å oppdatere VICOS og TPR i TIOS dersom et tog går fra et annet spor enn planlagt.
• «Småtroll» brukes aktivt for å holde seg oppdatert på materiellturnering.
• Sporveksel 6 er i avhengighet med tilhørende sporsperre.
• Sporveksel 9 og 22 står i avhengighet til hverandre, denne skal stå i normalstilling når den ikke er i bruk.
• Tog med endestasjon Skien, eller tog med utgangsstasjon Skien skiftes av føreren selv.
• Skifting av dobbeltsett må enten gjøres via sporveksel 9/22 eller ut mot syd.
• Dersom man skal skifte med lokal skifting retning Borgestad, så må sporsperren legges i avlagt stilling først, dersom skiftet skal inn/ut fra driftsbanegården.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
• Være kjent med rutine ved hensetting på Skien, og utarbeidelse av sporplan basert på turneringslisten. Os-txp
Opplæring Anbefaling 4 - 6 dager for erfarne togekspeditører.
Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede (Anbefalt +10 dager opplæring).
Ved behov, en dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.

Skognseng

Skognseng
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Skonseng st. ligger ved km 512,65 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmeldinger. Komplett sikringsanlegg.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Bruken av stillverket, spesielt ved inn og utkopling.
Sette seg inn i stillverksinstruks og forriglingstabell.
Bruk av kontaktmagneter ved snørydding.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av Togleder via FIDO
Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP.
Alle avvik går via Togleder.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Bruken av høyt skiftesignal og lokalomstiller Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Bruken av FIDO og TIOS.
Bruken av Alstomsporveksler – sveiving og kontroll etter oppkjøring.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til Planovergangen på stasjonen, og hvordan den betjenes. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Nødutløsning av bommen på stillverk, og i skap ved bommen. Os-txp
Opplæring Anbefaling

Støren

Støren
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Sundland

Sundland
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Gjøre rede for… Samspil med txp Drammen Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Gjøre rede for… hvordan skifteveier inn – og ut fra spor 2,3,11
og sporgruppa sikres i samspill med Txp Drammen
Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Trondheim

Trondheim
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Spor/strekninger med/uten KL
Samspill med ulike toglederposisjoner Dovrebanen/Nordlandsbanen
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Ulike typer sporsperrer Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Tønsberg

Tønsberg
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskrivelse Tønsberg stasjon er en stasjon på Vestfoldbanen som er underlagt togledelsen i Drammen. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med dvergsignaler og hovedsignaler.
Det er kontaktanledningsanlegg på de fleste spor.
• Spor 1: ca. 452 meter (m/plattform)
• Spor 2: ca. 452 meter (m/plattform)
• Spor 3: ca. 262 meter (m/plattform)
• Spor 4: ca. 210 meter (u/plattform)

Spor ned mot Godsterminalen/Pakkhuset er strømløst, og det kan kun stilles utkjørhovedsignal fra dette sporet.
Stasjonen kobles over til fjernstyrt når den ikke er bemannet av TXP.
Det er planovergang på stasjonen.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuelt demonstrere Togframføring utgjør det daglige trafikkbilde på Tønsberg.

Togframføring:
• Spor 1 og 2 brukes som regel til normal togframføring og Godsterminalen/Pakkhussporet brukes primært av arbeidstog som skal hensettes der.
• Beskriv og demonstrer, S-lås, sporsperre og lokale omstillere på Tønsberg, samt begrensinger ved bruk av disse.
• Beskriv og demonstrer bruk av planovergang på Tønsberg stasjon.

Annet
• Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.
• Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp»
• Beskriv og forklar prosedyrene ved koble stasjonen til fjernstyrt / stasjonsstyrt (Hvilke avhengigheter finnes det for som muliggjør denne prosedyren).
Os-txp
Beredskap • Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner.
• Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert i TXP lokalet.
Os-txp
Skifteveier • Lokal skifting:
o Lokal I: Frigjør A – enden av stasjonen
o Lokal II: Frigjør B – enden av stasjonen.
• Ved skifting av togmateriell retning Sem så må vegbommen betjenes fra stillerapparatet:
o Legg ned vegbommen ned først, så still dvergsignal. Dersom skiftet skal ha en lengre pause før den skal skiftes inn igjen, midtstiller du vegbomhendelen med engang, dersom skiftet skal tilbake til spor med engang, midstiller du vegbomhendelen først når du har stilt ny dvergvei.
• For lokal omlegging, så må Sp II og Sp III leges av først.
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • FIDO PC, VICOS slaveskjerm, TIOS, kameraovervåkning og togradio. Gjøre rede for bruken av disse og hvordan dette brukes i arbeidshverdagen på Tønsberg. Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Togekspeditør har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter • Kommandoer for betjening av lokalt sikringsanlegg og stillverk.
• TXP Tønsberg er ansvarlig for å legge til/fjerne tognummer for tog som har sin ende- og utgangsstasjon i Tønsberg.
• Ved kryssing av tog i Tønsberg så lønner det seg å ta inn toget retning Sem først, deretter ta inn toget retning Barkåker. Når tog retning Barkåker har belagt sporfelt «B» legg ned vegbomhendelen, og still ut for toget retning Sem når toget fra Sem har kommet inn på stasjonen.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til
Gjøre rede for
• Være kjent med rutinene og prosedyrene ved togframføring Tønsberg.
• Være kjent med prosedyrene ved koble over til stasjonsstyrt / fjernstyrt.
• Være kjent med at spor 1 og 2 brukes primært til togframføring.
• Spor 1 brukes primært for togtrafikk, ved kryssing brukes spor 1 for tog retning Oslo, og spor 2 for tog retning Skien.
• Dersom bommene på planovergangen ikke går opp, så kan denne fås opp ved å løse ut togveien, for så å gjøre dette på nytt etter 90 sekunder. Da vil bommene gå opp.
Os-txp
Opplæringstid Anbefaling En dag for erfarne togekspeditører.
Minimum en vakt av hver type dag/kveld for nyutdannede (Anbefalt 2 – 4 dager opplæring).
Ved behov, en dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren togekspeditør.
Opplæring Anbefaling

Verma

Verma
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Riegel mot Ånd. Sperre til hensettingsspor frigis fra Ånd. Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Hendler i stillerapp 3 legges motsatt av ordinært. Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling 1

Voss

Voss
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Voss stasjon ligger på Bergensbanens kilometer 385,32 fra Oslo S over Roa. Stasjonen ligger 56,5 meter over havet. Voss stasjon grenser til Bulken og Urdland stasjoner som er fjernstyrte strekninger i tillegg til Palmafoss sidespor. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og demonstrere • Når S-lås er frigitt til spor 23, får vi fortsatt innkjør/utkjør i begge retninger for spor 2 og 3
• Tildelte funksjonelle nummer for skifting.
• Spor 1: 654m
• Spor 2: 246 / 646m
• Spor 3: 172m
Os-txp
Beredskap • Stasjoneringssted for lastetraktor, revisjonsvogn LM2, vogn med plass til brannbil, vannvogn og beredskapsvogn (eget tiltaktskort).
• Palmafoss er beredskapsterminal for godstrafikken.
• Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser
Os-txp
Skifteveier Gjøre rede for • Ved kjøring til Palmafossen sidespor, så sperrer vi sporet etter gjeldene regelverk.
• Ved bruk av spor 22 sperrer dette for utkjøring fra spor 21.
• Tillatt å skifte uten å innhente tillatelse
• Tildelte funksjonelle nummer for skifting
Os-txp
Tekniske systemer • Ved feil på heis/oppbevaringsbokser eller toalett på venterom ta kontakt med Voss Vekter (97475700).
• Ved brannalarm skal Txp evakuere Txp kontoret og hvis mulig hjelpe vekter.
• Betjening av høyttaleranlegg
• Lesetilgang TIOS
• Registrering FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for Innkjørhovedsignal samsvarer med ikke med seksjonsdele Voss: Ikke skift mot innkjørhovedsignal B med elektrisk trekkraftkjøretøy når det er frakopling mellom Voss og Bulken. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Når Voss Gondol har behov for å ta ned is/snø over plattform, så tar de kontakt med Txp Voss for å avtale tidspunkt for dette arbeidet. Det er laga en prosedyre for korleis dette skal håndteres (se vedlegg). Hovedpunktet der er at det ikke trengs HVS eller leder for EL-sikkerhet for å utføra arbeidet, men at det vert sperra av på plattform under gondolledning med sperrebånd. Dvs at Txp trenger ikke å sperra sporet når dette arbeidet skal gjøres, men avtaler tidspunkt som passer i forhold til liten trafikk på plattform. Os-txp
Opplæring Anbefaling

Ørtfjell

Ørtfjell
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Ørtfjell st. ligger ved km 534,63 på Nordlandsbanen.
Driftsform: Strekning med togmelding.
Enkelt innkjørsignal.
Ingen utveksling av passasjerer.
Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Bruk av C-lås. Oppbevaring av sikkerhetslåsnøkkel nr. 1,
og reserve kontrollåsnøkler.
Bruken av signaltelegraf og kontrollsignal ved togs ankomst.
Os-txp
Beredskap Kjenne til Endret beredskap gis av Togleder via FIDO
Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP.
Alle avvik går via Togleder.
Os-txp
Skifteveier Kjenne til Sporarragementet. Kun en avgreningssporveksel ut fra hovedspor.
Skifteveier til malmtoget.
Ang skifting av malmtoget – se SJN 6.6.8.
Os-txp
Tekniske systemer Kjenne til Alstom sporveksel i spv. 1.
Bruken av Alstomsporveksler – sveiving og kontroll etter oppkjøring.
Bruken av FIDO og TIOS.
Plassering av sikringsskap.
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til Bruken av spv.1 utstyrt med drivmaskin og lokalomstiller. Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Dialog med laster i Rana Grubers silo, også ved avvik. Os-txp
Opplæring Anbefaling

Åndalsnes

Åndalsnes
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling

Ål

Ål
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Ål er en grensestasjon med fjernstyrte strekninger på begge sider mot Torpo og Hol. Det er lokstall på stasjonen og er et knutepunkt for vinterberedskapen på Bergensbanen til Trolldalen i øst. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Forklare og eventuell demonstrere • Det er kontaktledning med strøm på alle spor.
• Ved kryssing med to regiontog er det mest hensiktsmessig å bruke spor 1 for vestgående og spor 9 for østgående på grunn av veisikringsanlegget i vest.
• Bruk forbikoblingsknapp for utkjør fra spor 9 mot øst.
• Kryssing med to godstog over 600m: Bruk spor 9 for østgående og spor 2 for vestgående.
• Bruk «langt innkjør» for godstog til spor 2 fra vest. (husk å løse ut R16 for å få innkjør fra øst ved kryssing).
• Operativ svingskive
• S-låser og sporsperrer
• Det er et veisikringsanlegg inne på stasjonen i vestre ende. Ål planovergang (1/2 Ba): - krysser spor 9 og 10 på baksiden av stasjonen
• Spor 1: 601m
• Spor 2: 601m
• Spor 3: 303m
• Spor 9: 472m
Os-txp
Beredskap Kjenne til • Stasjoneringssted for lastetraktor og revisjonsvogn (LM2).
• Beredskapstog tilhørende Vy i vintersesongen (lok + 4 vogner).
• Di8 har 24t beredskap, bestilles fra Vy DROPS.
• Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser
Os-txp
Skifteveier Kjenne til • Hensetting av dobbelt 75 sett brukes spor 6. Kan stå opprigget.
• Hensetting av enkelt 75 sett og lok.og matriell brukes spor 10. Kan stå opprigget.
• 114 meter kontaktledning mellom PLO signalet og signal «stopp for El-lok».i spor 10.
• Skiftenummerserie som administreres av de respektive skiftestasjonene
• Operativ svingskive
Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • Betjening av vesisikringsanlegget som er inne på stasjonen i vestre ende.
• Betjening av høyttaleranlegg
• Lesetilgang TIOS
• Registrering FIDO
• Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner
• Håndtering av alarmer
Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Kjenne til • Selv om S – Lås l er frigitt får du innkjør i spor 1, 2 og 9.
• Togleder kan delvis fjernstyre Ål slik at det er ikke behov for 24/7 betjening eller beredskap.
Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Os-txp
Opplæring Anbefaling

Mal tabell

x-stasjon
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Os-txp
Beredskap Os-txp
Skifteveier Os-txp
Tekniske systemer Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring Anbefaling
/var/www/jk/data/pages/lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2021/05/12 11:47 av Anette Christiansen