lp_tr:vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_togekspeditorutdanningen
Denne versjonen (2017/06/28 10:38) ble godkjent av Anette Christiansen.

Vedlegg: Delmål og leksjoner for togekspeditør

1. Temabeskrivelse: Innføring og oversikt over trafikkbildet

Leksjon: Bane NORs forventninger og rutiner, samt Bane NORs oppgaver
Delmål (aspiranten skal…):
Ha god kunnskap om Bane NORs forventninger og rutiner
Kjenne til Bane NORs oppgaver
Ha kunnskap om kundebehov og ha forståelse for hvordan TXP påvirker leveransen til kundene
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten kjenne til Bane NORs sikkerhetspolitikk og har god innsikt i kundebehovet * TJN Bilag 5.12
* Personalhåndbok
* Ruspolitikk
* Banenettet
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap om generelle forhold til HMS, ruspolitikk, sosiale medier, intranett, uniformsreglement og andre praktiske forhold
Aspiranter kjenne til Bane NORs oppgaver, fokusområder og samarbeid på tvers
Aspiranten har kunnskap om hvordan TXP kan påvirke leveransen til kundene
Ferdigheter: Aspiranten kan finne nødvendig informasjon og fagstoff
Aspiranten kan forklare hvem som er ansvarlig for at kunden skal få god og relevant informasjon
Undervisning: Skolen:
Stasjon/
sentral
Teoriundervisning
Omvisning/befaring på stasjon, trafikkstyringssentral
Besøk fra jernbaneforetak
Leksjon: Informasjon om togekspeditør utdanningen
Delmål (aspiranten skal…):
Ha kunnskap om læreplan og utdanningsforløp
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har forståelse for Bane NORs sikkerhetspolitikk
Aspiranten kjenne til togekspeditørens ansvar og oppgaver
* Læreplan
* Opplæringsplan
Kunnskap: Aspiranten få innblikk i utdanningsforløpet her under utdanning, arbeidsform, krav og forventninger
Ferdigheter: Aspiranten kan bruke læreplan og opplæringsplan for å finne informasjon om de forskjellige leksjonene og læringsmålene
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon: Personlig sikkerhet for befaring ved spor
Delmål (aspiranten skal…):
Ha kunnskap om farer forbundet med befaring langs og ved spor, og å kunne ivareta egen sikkerhet under befaring når de bli ledsaget av instruktør eller veileder
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten kjenner til hvilke menneskelige barrierer som hindrer/minsker risikoen for uønskede hendelser/ulykker * STY-602545
«Instruks for personlig sikkerhet for befaring ved spor»
* STY-600575
«Instruks for bruk av verneutstyr»
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap om bestemmelsene om personlig sikkerhet ved og langs spor.
Ferdigheter: Aspiranten kan ivareta egen sikkerhet ved ferdsel ved og langs spor
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Befaring på skolen
Leksjon: Ikke- tekniske ferdigheter
Delmål (aspiranten skal…):
Ha kunnskap om de ikke- tekniske ferdigheter
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har forståelse Bane NORs ikke-tekniske ferdigheter som omhandler kommunikasjon og teamarbeid, situasjonsbevissthet og fremsynthet, oppgavehåndtering og selvinnsikt, lederskap - Vedlegg ITEF
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap ikke-tekniske ferdigheter som omhandler kommunikasjon og teamarbeid, situasjonsbevissthet og fremsynthet, oppgavehåndtering og selvinnsikt, lederskap
Ferdigheter: Aspiranten kan bruke ikke-tekniske ferdigheter som omhandler kommunikasjon og teamarbeid, situasjonsbevissthet og fremsynthet, oppgavehåndtering og selvinnsikt, lederskap i utøvelse av trafikkstyring
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Temadag
Leksjon: Innføring i kapasitetsfordeling og ruteplanlegging
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til kapasitetsfordeling og ruteplanlegging, Bane NORs rolle samt samspill med jernbaneforetakene
Referanser
Formål:
Generell kompetanse: Aspiranten får innblikk i hvordan restkapasitet fordeles, ved samspill med jernbaneforetak
- Fordelingsforskriften
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene om kapasitetsfordeling og ruteplanlegging
Ferdigheter: Aspiranten kan finne informasjon og fagstoff om hvordan ruteplanlegging gjennomføres
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Gruppearbeid
Leksjon: Definisjoner, ytre og indre anlegg
Delmål (aspiranten skal…):
Få en innføring i funksjoner og virkemåte for ytre og indre anlegg på stasjonen,
samt kjenne til definisjoner for ytre og indre anlegg
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har forståelse for de indre og ytre anleggene på stasjonen - TJN kap. 1
- TJN kap. 9
- TJN kap. 12
Kunnskap: Aspiranten kjenner til definisjoner i forbindelse med ytre og indre anlegg
Ferdigheter: Aspiranten får innblikk i hvilke ytre og indre anlegg som finnes på stasjon
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Befaring på skolen
Leksjon: Strekningskunnskap
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til hvor jernbanenettet, banestrekninger og stasjoner er beskrevet
Referanse
Formål:
Generell kompetanse: Aspiranten får kompetanse i å tilegne seg kunnskap om bruk av strekningskunnskap - SJN del 1
- SJN del 2
- Network Statement
- Banenettet
Kunnskap: Aspiranten kjenner til hva som er beskrevet for strekningskunnskap
Ferdigheter: Aspiranten kan bruke strekningsbeskrivelsen som et oppslagsverk
Aspiranten kan finne informasjon og fagstoff som omhandler strekninger
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Praksis på stasjon- personlig sikkerhet
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for farer forbundet med ferdsel ved og langs spor, samt ivareta personlig sikkerhet.
Ha kunnskap om ytre og indre anlegg, samt definisjoner
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barriere som hindrer/reduserer risikoen for uønskede hendelser/ulykker
Aspiranten har god forståelse for de indre og ytre anleggene på stasjonen
- TJN kap. 1
- TJN kap. 9
- TJN kap. 12
STY-602545
«Instruks for personlig sikkerhet for befaring ved spor»
STY-600575
«Instruks for bruk av verneutstyr»
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om personlig sikkerhet ved og langs spor.
Aspiranten har kunnskap om definisjoner i forbindelse med indre og ytre anlegg
Ferdigheter: Aspiranten kan ivareta egen sikkerhet ved ferdsel ved og langs spor
Aspiranten kan bruke definisjonene i forbindelse med indre og ytre anlegg
Undervisning: På stasjon: Observere TXPs oppgaver
Se på ulike tekniske innretninger på stasjon

2. Temabeskrivelse Kommunikasjon, kunngjøringer og sirkulærer

Leksjon: Kommunikasjon ved utarbeidelse og distribusjon av kunngjøringer og sirkulærer
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til hvordan kommunisere ved utarbeidelse og distribusjon av kunngjøringer
Ha kunnskap om innholdet i kunngjøringer og sirkulærer samt bestemmelser om dette
Kunne bruke FIDO for erkjennelse av kunngjøringer
Ha kunnskap om når togekspeditøren er en barrierer (ved ikke kvittert kunngjøring i FIDO).
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har kunnskap om hvordan kunngjøringer, distribueres og kommuniseres ved trafikkstyring
Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barriere i forbindelse med når det ikke er kvittert i FIDO
-ORV/FIDO
-Togradio
(brukermanualer)
-TJN kap. 2
-Bane NORs
styringssystem
- ORV/kryssingsinstrukser
- SJN
- Daggrafer
- Vedlegg ITEF
- Kapasitets-fordelingsprosessen
- fordelingsforskriften
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap om hva kunngjøringer og sirkulærer skal inneholde, og krav i forbindelse med utgivelse av kunngjøringer og sirkulærer
Ferdigheter: Aspiranten kan bruke FIDO for å erkjenne
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
                                                  |
Leksjon Distribusjonssystemer i Bane NOR
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til distribusjonssystemene, og forstå sammenhengen og grensesnitt mellom systemene
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har forståelse for funksjon og leveranse av systemet - TJN kap. 2
- Brukermanual BEST
- Brukermanual TPS
- Brukermanual FIDO
- TIOS
- TRASE (kommer etter hvert)
Kunnskap: Aspiranten kjenner til:
- distribusjonssystemer
- sammenheng og grensesnitt mellom systemene
Ferdigheter: Aspiranten kan bruke informasjonen systemene gir i sine arbeidsoppgaver
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon: TIOS
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til TIOS, og kunne bruke funksjonene i TIOS
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for hvorfor det er viktig å foreta nøyaktig årsaksregistrering Forretningsplanen til Bane NOR
-Banenettet -Arbeidsstøtte
-Brukermanual Tios
Kunnskap: Aspiranten kjenner til funksjonene i TIOS
Ferdigheter: Aspiranten kan:
-bruke funksjonene
-foreta nøyaktig årsaksregistrering i TIOS
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Simulering av TIOS
Leksjon: FIDO
Delmål (aspiranten skal…):
Ha kunnskap om bestemmelsene for bruk av FIDO, samt betjening av systemet
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse i når FIDO som et system er en barrierer, og kan betjene FIDO på en slik måte at vedkommende bidrar til punktlighet - ORV/FIDO
- Brukermanual
- TJN kap. 2
Kunnskap: Aspiranten kar kunnskap om bestemmelser for togekspeditør vedrørende FIDO
Ferdigheter: Aspiranten kan betjene FIDO, og reserveløsning
Undervisning: Skolen:
Teoriundervisning
Simulering av FIDO
Leksjon: Kari
Delmål (aspiranten skal…):
Ha kunnskap om TPS og hvordan systemene til trafikkstyring og ruteplan henger sammen med hva vi leverer av informasjon til kundene
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for hvordan systemene vi benytter bidrar til leveransen ut til kundene - Brukermanual KARI
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap om hva Bane NOR er forpliktet til å gi av informasjon til kundene for at de skal kunne orientere seg i togtrafikken
Aspiranten har kunnskap om hva slags input KARI er avhengig av (CTC, TPS, TPR)
Ferdigheter: Aspiranten kan beskrive hvilke konsekvenser informasjon/manglende informasjon i TPR har for KARI
Undervisning: Skolen:
Teoriundervisning
Brio-bane

3. Framføre tog i normalsituasjon

Leksjon: Indre anlegg
Delmål (aspiranten skal…):
Ha kunnskap om bestemmelser og beskrive virkemåte til indre anlegg
Kjenne til forriglingstabell, skjematisk plan og stillverksinstruks
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer og viktigheten ved korrekt betjening av indre anlegg -TJN kap.1
-TJN kap. 5
-TJN kap. 9
-TJN kap. 12
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap om bestemmelser ved bruk av:
- indre anlegg
- skjematisk plan
Aspiranten kjenner til stillverksinstruks og forriglingstabell
Ferdigheter: Aspiranten kan beskrive virkemåte, og demonstrere hvordan bruke funksjoner i stillverker/stillerapparat
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening på modelljernbanen
BRIO- bane
Stillverksrom
Befaring på skolen med enkelt innkjørsignal
Leksjon: Togekspeditørens arbeidsplass
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til bestemmelser om dokumentasjon av toggang
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har forståelse for bestemmelsene om dokumentasjon av toggangen -TJN kap. 2,
-TJN kap. 5
-TJN bilag til kap. 5
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene om:
-ruteplan
-grafisk rute
-togoppgave
-togmeldingsbok
Ferdigheter: Aspiranten kan beskrive hva, en grafisk rute, togoppgave og togmeldingsbok er og hva den skal inneholde
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon: Togekspeditørens oppgaver
Delmål (aspirant skal..):
Kunne gjennomføre togekspedisjon herunder effektiv og punktlig trafikkavvikling
Ha kunnskap om når togekspeditøren er en barrierer (ved avgangsprosedyre).
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god kunnskap om nøyaktighet i kommunikasjon, og utførelse av arbeidsoppgaver
Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved avgangsprosedyre
-TJN kap. 2
-TJN kap. 5
-TJN kap. 7
- TJN kap. 8
- Brukermanual/
Instruks
-Bane NORs styringssystem
-Førerens regelbok
-Beredskaps-portalen
-Instruks for togekspeditør
TJN bilag 5.12
TJN bilag
5.16- 5.22
-Sjekkliste
vaktavløsning
-Kortvarig fravær i trafikkstyrings-
sentralen
-Vedlegg ITEF
-Motta og erkjenne og fordele
kunngjøringer
-betjeningsforhold på stasjonen
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap om:
- føring av togmeldingsbok
- når togleder/andre togekspeditører skal varsles
- hvordan en vaktavløsning gjennomføres
Aspiranten har kunnskap om bestemmelsene om de ulike driftsformene,
Ferdigheter: Aspiranten kan:
- bruke varslingslister
- gjennomføre en vaktavløsning
- utføre togekspeditørens oppgaver på ulike driftsformer
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon stasjon med sikringsanlegg
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for hvilke tekniske innretninger som finnes på stasjonen og på linjen, samt bestemmelsene om disse
Gjøre rede for bestemmelsene om togradio, samt kunne betjene togradioen
Kjenne til bestemmelsene om ATC
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for TXPs ansvar for å sikre og overvåke togframføring og annen virksomhet -Se Temaoversikt:
Vedlegg
-TJN kap. 1
-TJN kap. 2
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om:
- de tekniske innretningene
- togradio
Aspiranten kjenner til bestemmelsene om ATC
Ferdigheter: Aspiranten kan betjene de tekniske innretningene
Aspiranten kan bruke togradio
Undervisning: Skolen:
Leksjon Skifting
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til bestemmelsene om skifting, TXPs rolle og hvordan skifting foretas på stasjon og sidespor
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved skifting -Se Temaoversikt:
vedlegg
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene om skifting
Ferdigheter: Aspiranten kan utføre TXPs oppgaver i forbindelse med skifting
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Brio-bane
Praksis på stasjon- framføre tog i normalsituasjon
Delmål (aspiranten skal…):
Observere TXPs oppgaver ved framføring av tog i normalsituasjon
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for TXPs rolle
Kunnskap: Aspiranten får innsikt i utførelse av TXPs oppgaver samt betjening av tekniske anlegg
Ferdigheter: Aspiranten kan forklare TXPs oppgaver
Undervisning: Stasjon: Observere i TXPs oppgaver

4. Temabeskrivelse Trafikkstyring

Leksjon: Trafikkstyring
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene som omhandler trafikkstyring
Kjenne til bestemmelsene om arbeid i og ved spor, og endring av kryssing og forbikjøring
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg god forståelse for når TXP er en barrierer ved trafikkstyring - TJN kap.1
- TJN kap. 5
- TJN kap. 8
- TJN bilag til kap. 5
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om trafikkstyringen for TXP
Aspiranten skal kjenne til bestemmelsene om:
-arbeid i og ved spor
-endring av kryssing og forbikjøring
Ferdigheter: Aspiranten kan utføre trafikkstyring som TXP
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon Ruter og kommunikasjon
Delmål (aspiranten skal…):
Kunne gjøre rede for innholdet i kunngjøringer og sirkulærer samt bestemmelser om dette
Kunne gjøre rede for bestemmelsene om innhold i rute for tog
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg god forståelse for når TXP er en barrierer ved kunngjøringer og sirkulærer
Aspiranten har opparbeidet seg god forståelse i ruter og kommunikasjon og TXPs særlige ansvar ved å vurdere, korrigere og ta de riktige valgene.
-TJN kap.1
-TJN kap. 2
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for innehold og bestemmelsene i kunngjøringer og sirkulærer
Aspiranten kan gjøre rede for hva en rute for et tog skal inneholde
Ferdigheter: Aspiranten kan beskrive hva innholdet i kunngjøringer og sirkulærer omhandler
Aspiranten kan beskrive hva en rute for tog skal inneholde
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Praksis på stasjon- delta i TXPs arbeidssituasjon
Delmål (aspiranten skal…):
Delta i TXPs oppgaver
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for TXPs rolle
Kunnskap: Aspiranten får kunnskap om utførelse av TXPs oppgaver samt betjening av tekniske anlegg
Ferdigheter: Aspiranten kan forklare TXPs oppgaver
Undervisning: Stasjon: Delta i TXPs oppgaver

5.Temabeskrivelse: Betjening av sikringsanlegg

Leksjon Betjene sikringsanlegg- Forriglingstabell og skjematisk plan
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for avhengighet i sikringsanlegg på to-spor stasjon ved hjelp av forriglingstabell
Gjøre rede for innhold i skjematisk plan
Kunne demonstrere sikringsanleggets funksjoner og avhengighet ved inn og utkjøring av tog, samt skifting
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg forståelse i bruk av sikringsanlegg - Stillverksinstruks
- TJN kap. 12
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for innehold i skjematisk plan og forriglingstabell
Ferdigheter: Aspiranten kan demonstrere sikringsanleggets funksjoner og avhengighet ved inn og utkjøring av tog, samt skifting
Aspiranten kan lese og forklare innholdet i en forriglingstabell
Undervisning: Skolen:
Teoriundervisning
Modellbane med stillverk
Leksjon: Betjene Enkelt innkjørsignal- Forriglingstabell og skjematisk plan
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene ved betjening av det enkle innkjørsignalet, samt hvordan betjene anlegget
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg forståelse i bruk av enkelt innkjørsignal -TJN kap. 1
-TJN kap. 3
-TJN kap. 5
-TJN bilag til kap. 5
-TJN kap. 12
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for innehold i skjematisk plan og forriglingstabell
Ferdigheter: Aspiranten kan demonstrere sikringsanleggets funksjoner og avhengighet ved inn og utkjøring av tog, samt skifting
Aspiranten kan lese og forklare innholdet i en forriglingstabell
Undervisning: Skolen: Anlegg på skolen
Film
Leksjon: Praksis på stasjon- betjening av sikringsanlegg
Delmål (aspiranten skal…):
Delta i TXPs oppgaver og betjening av stillverk, bruk av forriglingstabell og skjematisk plan
Formål:
Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for TXPs rolle ved betjening av stillverk
Kunnskap: Aspiranten får kunnskap om utførelse av TXPs oppgaver samt betjening av tekniske anlegg
Ferdigheter: Aspiranten kan betjene sikringsanlegg, og bruke forriglingstabell og skjematisk plan
Undervisning: Stasjon: Delta i TXPs oppgaver

6. Temabeskrivelse arbeid i og ved spor

Leksjon: Arbeid i og ved spor
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene for arbeid i og ved spor med fokus på kommunikasjon ved oppstart og avslutning av arbeid
Kunne forklare frakobling av KL- anlegget, samt funksjoner som er involvert
Kjenne til el- sikkerhetsplan og kunne lese utskrift av simulert frakobling
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved arbeid i og ved spor
Aspiranten har god forståelse for nøyaktighet i kommunikasjon, og utøve godt lederskap
- Se Temaoversikt: vedlegg
- TJN kap.2
- TJN kap. 8 og
- TJN bilag til kap. 8
- Dokument-samlingen:
«Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur»
- Sjekklister txp
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre god rede for bestemmelsene om arbeid i og ved spor
Kjenne til bestemmelsene for el-sikkerhetsplan
Ferdigheter: Aspiranten kan utføre TXPs oppgaver i forbindelse med arbeid i og ved spor
Aspiranten kan lese utskrift av simulert frakobling
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Brio-bane
Leksjon: Praksis på stasjon- arbeid i spor
Delmål (aspiranten skal…):
Observere TXPs oppgaver med fokus på arbeid i og ved spor
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for TXPs rolle i trafikkstyring ved arbeid i og ved spor
Kunnskap: Aspiranten får innsikt i utførelse av TXPs oppgaver ved trafikkstyring ved arbeid i og ved spor
Ferdigheter: Aspiranten kan forklare TXPs oppgaver ved trafikkstyring ved arbeid i og ved spor
Undervisning: Stasjon: Praksis

7. Temabeskrivelse framføre tog i avvikssituasjon

Leksjon: Håndtering av avvikssituasjoner
Delmål (aspiranten skal…):
Håndtere avvik, uregelmessigheter og feil som kan oppstå ved jernbaneinfrastrukturen, og varsle togleder om disse
Gjøre rede for hvordan TXP skal håndtere sikkerhetskritiske feil i signalanlegget
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten kan utøve lederskap, og samhandle samt kommuniserer korrekt med andre yrkesgrupper
Aspiranten har god forståelse for trafikksituasjonen. Kan vurdere, beslutte og ta de riktige valgene for å kunne løse de trafikale utfordringene, slik at trafikken kan avvikles på best mulig måte
Aspiranten har god kunnskap om når vedkommende er en menneskelige barrierer som hindrer/minsker risikoen for uønskede hendelser/ulykker
-TJN kap. 2,
- TJN kap. 7,
- TJN kap. 11
- TJN kap. 12
- ATC- håndbok
- Avvikshåndteringsprosessen
i Bane NORs styringssystem
- Synergi
- Varslingslister
- Rapportskriving,
- Styringsportalen
- Hendelseslogg
- Vedlegg ITEF
Kunnskap: Aspiranten har god kunnskap om bestemmelsene om
hvordan håndtere forskjellige avvikssituasjoner, og når TXP skal varsle togleder
Ferdigheter: Aspiranten kan håndtere avvikssituasjoner, herunder å skaffe seg oversikt over situasjonen og iverksette tiltak, registrere i togmeldingsbok og varsle togleder
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon: Kryssingsforandring og endring i togs rekkefølge på strekning uten fjernstyring
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om kryssingsforandring og endring i togs rekkefølge
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten kan utføre nøyaktig kommunikasjon
Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved Kryssingsforandring og endring i togs rekkefølge
-TJN kap.1,
-TJN kap. 5 og
-TJN bilag til kap. 5
Sjekklister TXP
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om kryssingsforandring og endring i togs rekkefølge
Ferdigheter: Aspiranten kan utøve TXPs oppgaver i forbindelse med kryssingsforandring og endring i togs rekkefølge
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Modelljernbane
Leksjon: Signaler som ikke kan vise kjørsignal på stasjon med sikringsanlegg på strekning uten fjernstyring eller grensestasjon
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om tillatelse til å passere signal som ikke kan vise kjørsignal
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten kan utføre nøyaktig kommunikasjon
Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved signaler som ikke kan vise kjørsignal
- TJN kap.2
- TJN kap. 7
- TJN kap. 9
- Hovedsignal
- dvergsignal
- midlertidig inn/utkjør signal
- Sjekklister TXP
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om signaler som ikke kan vise kjørsignal
Ferdigheter: Aspiranten kan utøve TXPs oppgaver i forbindelse med signaler som ikke kan vise kjørsignal
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Modelljernbane
Leksjon: Signaler som ikke kan vise kjørsignal på stasjon med enkelt innkjørsignal
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om tillatelse til å passere enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten kan utføre nøyaktig kommunikasjon
Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved signaler som ikke kan vise kjørsignal
- TJN kap. 2,
- TJN kap. 7
- TJN kap. 9
- Sjekklister TXP
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om signaler som ikke kan vise kjørsignal
Ferdigheter: Aspiranten kan utøve TXPs oppgaver i forbindelse med signaler som ikke kan vise kjørsignal
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Modelljernbane
Leksjon: kjøring av hjelpetog
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til bestemmelsene om kjøring av hjelpetog
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved om kjøring av hjelpetog - TJN kap. 1
- TJN kap. 2,
- TJN kap. 5, og
- TJN bilag til kap. 5
- TJN kap. 7
- Sjekklister TXP
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene om kjøring av hjelpetog
Ferdigheter: Aspiranten kan utføre TXPs oppgaver i forbindelse ved kjøring av hjelpetog
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Brio-bane
Leksjon Sikkerhetskritiske feil i signalanlegg
Delmål (aspiranten skal…):
Kjenne til bestemmelsene sikkerhetskritiske feil i signalanlegget
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved sikkerhetskritiske feil i signalanlegget - TJN kap.12
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene om sikkerhetskritiske feil i anlegget
Ferdigheter: Aspiranten kan avdekke og håndtere sikkerhetskritiske feil i signalanlegget
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Brio-bane
Leksjon Midlertidig endring av driftsform
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om midlertidig endring av driftsform, samt midlertidig signaler
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved endring av driftsform - TJN kap: 5
- Bilag til kap.5
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene ved endring av driftsform
Ferdigheter: Aspiranten kan utføre TXPs oppgaver i forbindelse ved endring av driftsform
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Brio-bane
Leksjon Passasjerens avstigning utenfor plattform
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om passasjerens avstigning utenfor plattform
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved passasjerens avstigning utenfor plattform
- TJN kap.7
- Sjekklister TXP
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene ved passasjerens avstigning utenfor plattform
Ferdigheter: Aspiranten kan utføre TXPs oppgaver i forbindelse ved passasjerens avstigning utenfor plattform
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon Andre avvik
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om endret togstopp, og kjøring på venstre hovedspor på dobbeltsporet strekning, og ved feil på planovergang med vakthold
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for når TXP er en barrierer ved endret togstopp, kjøring på venstre hovedspor, og ved feil på planovergang med vakthold - TJN kap. 7
- Sjekklister TXP
Kunnskap: Aspiranten kjenner til bestemmelsene ved endret togstopp, kjøring på venstre hovedspor og ved feil på planovergang med vakthold
Ferdigheter: Aspiranten kan utføre TXPs oppgaver i forbindelse ved endret togstopp, kjøring på venstre hovedspor og ved feil på planovergang med vakthold
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Praksis på stasjon- framføre tog i avvikssituasjon
Delmål (aspiranten skal…):
Observere TXPs oppgaver med fokus på framføre tog i avvikssituasjon
Formål:
Generell kompetanse:Aspiranten har god forståelse for TXPs rolle ved framføre tog i avvikssituasjon
Kunnskap:Aspiranten får innsikt i utførelse av TXPs oppgaver ved framføre tog i avvikssituasjon
Ferdigheter:Aspiranten kan forklare TXPs oppgaver ved framføre tog i avvikssituasjon
Undervisning:Stasjon:Praksis

8. Temabeskrivelse tekniske anlegg

Leksjon: Innføring og gjennomgang av tekniske anlegg
Delmål (aspiranten skal…):
Få en kort innføring og gjennomgang av samtlige tekniske anlegg
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten forstår funksjonaliteten i systemet - TJN kap. 12
- ORV manualer fjernstyring- og
sikringsanlegg
- Togradio for togleder og fører
- ATC
- VICOS
- Akseltellere
- ERTMS
- KARI
- TJN bilag 5.12
- TRASE (kommer etter hvert)
- Hendelseslogg
Kunnskap: Aspiranten får innsikt i hvilke tekniske anlegg som benyttes til trafikkstyring
Ferdigheter: Aspiranten kan forklare hva de tekniske anleggene benyttes til i trafikkstyring
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning

9. Temabeskrivelse ulykker- beredskap

Leksjon: Håndtering av topphendelser og andre forutsatte hendelser
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for alle topphendelser, og hvilke tiltak som skal iverksettes
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver
Aspiranten kan utøve godt lederskap
- Beredskapsportalen
- ORV
- TJN Kap. 11
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for alle topphendelser og hvordan de håndteres
Ferdigheter: Aspiranten kan håndtere en uønsket hendelse, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Aspiranten kan skrive rapporter, bruke korrekte skjemaer og Synergi
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
table-top øvelser
Leksjon: Øvrige uregelmessigheter
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om uregelmessigheter og feil, og kan registrere korrekt i TIOS,
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver

Aspiranten kan utøve godt lederskap
- ORV
- Beredskapsportalen
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om uregelmessigheter og feil, og hva som skal registreres i Hendelseslogg og TIOS
Ferdigheter: Aspiranten kan håndtere en uønsket hendelse, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Aspiranten kan gjøre rede for hvordan registrerer i Hendelseslogg og TIOS, og hvordan søke frem informasjon i TIOS
Aspiranten kan skrive rapporter, bruke korrekte skjemaer og Synergi
Undervisning: Skolen:
Teoriundervisning
table-top øvelser
Leksjon: Farlig gods
Delmål: (aspiranten skal…):
Kunne bestemmelse om farlig gods, og foreta varsling.
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver
Aspiranten kan utøve godt lederskap
- TJN kap. 4
- TJN kap.7
- Førerens regelbok
- spesialtransport
- vognopptak
- Beredskapsportalen
- SJN
- TJN kap. 11
Kunnskap: Aspiranten har kunnskap om bestemmelsene om farlig gods, og rutinene vedrørende varsling og evakuering
Ferdigheter: Aspiranten kan håndtere en uønsket hendelse vedrørende farlig gods, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Aspiranten kan finne informasjon om vognopptak og stoppested for farlig gods
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
table-top øvelser
Leksjon: Sikringshendelser
Delmål (aspiranten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om bombetrussel og funn av mistenkelige gjenstander, og foreta varsling
Kunne Bane NORs fire nivåer for sikringshendelser
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Aspiranten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver
Aspiranten kan utøve godt lederskap
- Beredskapsportalen
- Styringsportalen
- TJN kap. 11
Kunnskap: Aspiranten kan gjøre rede for bestemmelsene om sikringshendelser
Aspiranten har kunnskap om Bane NORs definisjon på ulike sikringsnivå.
Ferdigheter: Aspiranten kan håndtere en uønsket hendelse vedrørende bombetrussel og funn av mistenkelig gjenstand, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
table-top øvelser
Praksis på stasjon- sikringshendelser, ulykker og beredskap
Delmål (aspiranten skal…):
Observere TXPs oppgaver med fokus på sikringshendelser, ulykker og beredskap
Formål:
Generell kompetanse: Aspiranten har god forståelse for TXPs rolle ved sikringshendelser, ulykker og beredskap
Kunnskap:Aspiranten får innsikt i utførelse av TXPs oppgaver ved sikringshendelser, ulykker og beredskap
Ferdigheter:Aspiranten kan forklare TXPs oppgaver ved sikringshendelser, ulykker og beredskap
Undervisning:Stasjon:Praksis

Vedlegg 1: Bane NORs ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togekspeditør

Dette er en oversikt over de ikke-tekniske ferdighetene som Kunde og trafikkdivisjonen forventer av en togekspeditør.
Atferdsindikatorene (kulepunktene) er eksempler på hvordan togekspeditør kan fremvise disse ferdighetene.

Kommunikasjon og teamarbeid
* Uttrykker seg kortfattet og tydelig
* Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås
* Forsikrer seg om at andre har forstått ved å utføre tilbakelesning med kontroll
* Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner
* Videreformidler relevant informasjon til TXP på nabostasjon / togleder
* Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning
* Holder øye med og kryssjekker andres handlinger
* Har en god og naturlig tone med sine kolleger
* Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking, sladder)
* Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre
* Hjelper til ved behov
* Søker aktivt informasjon fra andre
Situasjonsbevissthet og fremsynthet
* Gjør gode prioriteringer
* Opprettholder oversikt over alle aktiviteter i og ved sporet som har betydning for trafikksikkerheten
* (tog, arbeider skift, befaringer)
* Utnytter fleksibiliteten i kapasiteten til å få smidigst mulig trafikkavvikling
* Proaktiv. Ser hvordan egne valg og eksterne forhold kommer til å påvirke totalsituasjonen flere skritt fremover
Oppgavehåndtering og selvinnsikt
* Er bevisst på og håndterer målkonflikter
* Stiller på jobb uthvilt og i form * Håndterer distraksjoner godt
* Sier nei/stopp for å begrense egen arbeidsbelastning
* Tar en timeout for å få oversikt når dette er påkrevet * Rådfører seg med andre, bl.a. ved usikkerhet
* Ber om hjelp når det er behov
* Fornuftig bruk av pauser
Togekspeditørrollen, lederskap
* Anvender togekspeditørens myndighet for å sikre at driften går som den skal.
* Opprettholder et optimalt autoritetsforhold
* Gir klart og tydelig uttrykk for bekymringer vedrørende sikkerhet
* Griper inn når det er “påkrevd”
* Stoler på seg selv og egne beslutninger
* Etterlever relevant regelverk og prosedyrer
* Gir klare og utvetydige instruksjoner
lp_tr/vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_togekspeditorutdanningen.txt · Sist endret: 2017/06/28 10:28 av Ingrid Dale Bjørdal