lp_tr:vedlegg_til_laererplan_for_togekspeditorutdanningen
Denne versjonen (2017/06/28 10:39) ble godkjent av chrane.

Vedlegg til læreplaner for togekspeditør

Temaoversikt: Vedlegg til læreplan for Togekspeditør

Merk:
I tillegg til det som står beskrevet under tema for hver leksjon, skal samtlige leksjoner ha fokus på ikke tekniske ferdigheter innen rolleforståelse, kommunikasjon og samarbeid.

1.Innføring og oversikt over trafikkbildet
Leksjon Tema
Bane NORs forventninger
og rutiner samt Bane NORs oppgaver
* Hvilke forventninger Bane NOR har til aspirantene
* HMS
* IKT og sosiale medier
* Informasjon på intranettet
* Rusmiddelpolitikk (også beskjed hvis andre er ruset)
* Uniformsreglementet
* Praktiske forhold
* Kundebehov
* Leveranse til kunden
Informasjon om togekspeditør utdanningen * Innføring om utdanningen, arbeidsform, krav og forventninger
Personlig sikkerhet for befaring ved spor * Befaring og ferdsel langs spor
* Personlig sikkerhet
Ikke- tekniske ferdigheter * Ikke-tekniske ferdighetene som forventes av en togekspeditør
Innføring i kapasitetsfordeling og ruteplanlegging * Bane NORs rolle
* Samspill med jernbaneforetak
* Kapasitetsfordeling / ruteplanlegging
Definisjoner, ytre og indre anlegg * Definisjoner
* Ytre og indre anleggs funksjoner og virkemåte
Strekningskunnskap * Jernbanenettet og stasjoner (strekningskunnskap)
Praksis på stasjon * Personlig sikkerhet
2.Kommunikasjon, kunngjøringer og sirkulærer
Leksjon Tema
Kommunikasjon ved utarbeidelse
og distribusjon av kunngjøringer
og sirkulærer
* Bane NORs oppgaver, fokusområder, samarbeid på tvers
* Bestemmelser om korrekt kommunikasjon.
* Risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre
* Hvilken funksjon operativt kontaktpunkt i jernbaneforetak har og samspillet med TXP
* Forpliktelsene i kvalitetsavtalen med trafikksjefene om å utøve kunde og trafikkinformasjon på stasjon
* Korrekt kunde – og trafikkinformasjon på stasjon
Distribusjonssystemer i Bane NOR * Bakgrunnen for kunngjøringer og sirkulærer.
* Innholdet i kunngjøringer og sirkulærer, erkjennelse og fordeling, samt bestemmelser om dette
TIOS * Funksjoner i TIOS:
* Meldinger
* Kart
* Tabeller
* Årsakregistrering
* TPR-klient
FIDO * Funksjoner i FIDO
* Hvilke arbeidsverktøy TXP skal bruke
* BEST
Kari * Innsikt i hvordan systemene fungerer
* Kjenne til hva slags input KARI er avhengig av (CTC, TPS, TPR)
* Konsekvenser ved manglende informasjon i TPR har for KARI
3. Framføring av tog i normalsituasjon
Leksjon Tema
Indre anlegg * Stillverkets / stillerapparatets funksjoner og virkemåte og bestemmelser om bruk av disse
* Innføring i forriglingstabell, skjematisk plan og stillverksinstruks
Togekspeditørens arbeidsplass * Ruteplanen/kunngjøringer
* Grafisk rute
* Togoppgave
* Føring av togmeldingsbok
Togekspeditørens oppgaver * Gjennomføre togekspedisjon effektiv og punktlig trafikkavvikling
* Barriere ved avgangsprosedyren
* Vaktavløsning
* Føring av togmeldingsbok
* Varsling
* Bestemmelser om driftsformer
* Utføre oppgaver på ulike driftsformer
* Inn og utkjøring av tog
* Sikring av togvei
* TXPs nærvær på plattform eller ved togvei
* Avgangsprosedyre
Stasjon med sikringsanlegg * Togframføring som helhet
* TXPs ansvar for å overvåke og sikre togframføringen
* Annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende strekninger på ulike driftsformer, herunder:
* Sikringsanlegg
* Betjeningsforhold på stasjon
* Sidespor
* Planovergang
* Motta, erkjenne og fordele kunngjøringer
* Kryssing, forbikjøring og passering i normalsituasjon
* ATC systemet og togradio
* Risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre
* Hva slags teknisk utstyr som finnes på en stasjon (ytre anlegg)
* Sporveksler, sporsperrer
* Låstyper
* Kontaktledningsanlegg (KL)
* Signaler og blokksignaler
* Dvergsignaler og høyt skiftesignal
Skifting * Sammenskifting/skifting
* Dvergsignaler og høyt skiftesignal under skifting
* Sikkerhet ved skifting
* Sikkerhet ved framføring av tog
* Kommunikasjon under skifting
* TXPs ansvar og rolle ved skifting, herunder hva TXP kan utføre under skifting
* Forskjellen mellom:
- Tog og skift
- Togvei og skiftevei
* Oppstart og avslutning av skifting
* Håndsignaler
Praksis på stasjon Framføre tog i normal situasjon
4. Trafikkstyring
Leksjon Tema
Trafikkstyring * Bruk av grafisk rute/kunngjøringer og togoppgave
* Sende og motta korrekt togmelding inklusiv bruk av signaltelegraf og føre togmeldingsbok
* Kryssing og forbikjøring i normalsituasjon
* Oppstart og avslutning av arbeid i spor
* Kryssingsordre
* Forbikjøringsordre
* Lese og forstå grafisk rute
Ruter og kommunikasjon * Ruter for tog
Praksis 3 på stasjon Delta i TXPs arbeidssituasjon
5. Betjening av sikringsanlegg
Leksjon Tema
Betjene sikringsanlegg –
Forriglingstabell og skjematisk plan
* Avhengigheten i sikringsanlegg på to-spors stasjon ved hjelp av forriglingstabell
* Skjematisk plan
* Ytre anlegg på stasjonen, herunder signalenes merking/ID, bilder, plassering og funksjon/betydning
Betjene Enkelt innkjør signal -
Forriglingstabell og skjematisk plan
* Betjening av enkelt innkjørsignal og prosedyrer i normal – og avvikssituasjoner
Praksis på stasjon Betjening av sikringsanlegg
6. Arbeid i og ved spor
Leksjon Tema
Arbeid i og ved spor * Tillatelse og avslutning av arbeid i spor på ulike driftsformer, og bestemmelser for dette, herunder: * Disponering av strekning for arbeid
* Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog * Anleggsområde jernbane
* TXPs funksjon og samspill med andre ved arbeid i spor, med og uten frakobling
* Elsikkerhetsplaner som viser området som frakobles
* Frakobling av kontaktledningsanlegg (KL) og hvilke funksjoner som er involvert
Praksis på stasjon Observere TXPs oppgaver med fokus på arbeid i og ved spor
7. Framføre tog i avvikssituasjon
Leksjon Tema
Håndtering av avvikssituasjoner * Utøve lederskap
* Menneskelige barriere
* Bestemmelse om håndtering av avvikssituasjoner
* Utførelsen av håndtering av avvikssituasjoner
* Synergi(avvik med rapportering)
Kryssingsforandring og endring i togs rekkefølge på strekning uten fjernstyring Bestemmelsene om:
* Kryssingsforandringer generelt
* Kryssingsordre
* Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget
* Endring av togs rekkefølge
Signaler som ikke kan vise kjørsignal på stasjon med sikringsanlegg på strekning uten fjernstyring eller grensestasjon Bestemmelsene om:
* Kjøring forbi hovedsignaler
* Kjøring forbi dvergsignaler
* Kjøring forbi midlertidige signaler som ikke viser kjør
* Korrekt kommunikasjon
Signaler som ikke kan vise kjørsignal på stasjon med enkelt innkjørsignal Bestemmelser om:
* Kjøring forbi enkelt innkjørsignal
* Korrekt kommunikasjon
Kjøring av hjelpetog * Bestemmelsene om kjøring av hjelpetog
Sikkerhetskritiske feil i signalanlegg * Kunne avdekke og håndtere sikkerhetskritiske feil i signalanlegg
Midlertidig endring av driftsform * Bestemmelsene om midlertidig endring av driftsform, og bruk av signaler ved endret driftsform.
Passasjers avstigning utenfor plattform * Bestemmelsene om passasjers avstigning utenfor plattform
Andre avvik * Endret togstopp
* Kjøring på venstre hovedspor på dobbeltsporet strekning
* Feil på planovergang med vakthold
Praksis på stasjon Observere TXPs oppgaver med fokus på å framføre tog i avvikssituasjoner
8. Tekniske anlegg
Leksjon Tema
Innføring tekniske anlegg ATC
VICOS
Akseltellere
ERTMS
KARI
TRASE (når det kommer…)
9. Ulykker og beredskap
Leksjon Tema
Håndtering av topphendelser og andre uforutsette hendelser Håndtering av alle topphendelser og uforutsette hendelser.
Øvrige uregelmessigheter Bestemmelsene om;
* Søk etter personer observert i og ved spor
* Påkjørsel av personer
* Påkjørsel av dyr
* Påkjørsel av kjøretøy
* Når tog skal varsles ved feil/uregelmessigheter i og ved jernbaneinfrastrukturen
* Hvordan TXP berøres av uregelmessigheter og feil på kjøretøy
* Melding av uhell og uregelmessigheter
Farlig gods * Hvor man finner vognopptak
* Farlig gods og merking
* Rutiner for varsling og håndtering
* Rutiner for evakuering
* Spesialtransporter
Sikringshendelser Bestemmelsene om:
* Bombetrusler og funn av mistenkelige gjenstander
* Sikringsnivåer
Praksis på stasjon Observere TXPs oppgaver med fokus på Sikringshendelser, ulykker og beredskap
lp_tr/vedlegg_til_laererplan_for_togekspeditorutdanningen.txt · Sist endret: 2017/06/28 10:29 av ingrid_dale_bjordal