playground:sluttkontroll

Læreplan: Sluttkontrollørkurs

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen, som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Eksamenskode

Agresso-kode xxxxxxx

Sertifikatkode

 • Sluttkontrollør F:
 • Sluttkontrollør S:

Kurslengde

Kurset består av 5 moduler:

 • Modul 1: Introduksjonskurs for signalmontører: 3 dager
 • Modul 1: Introduksjonskurs for prosjekterende: 5 dager
 • (enkelte med lite praksis trenger 2 ekstra dager)
 • Modul 2: Praksisperiode: Lengde iht. logg
 • Modul 3: Sluttkontrollørkurs, teori: Lengde 4 dager
 • Modul 4: Praksisperiode: Lengde iht. logg
 • Modul 5: Sluttkontrollørkurs, praksis: Lengde 3 dager

Målgruppe

 • Signalmontør
 • Prosjekterende

Betingelse

 • Bestått eksamen i anleggstypen det skal søkes sertifisering for.
 • Bestått tidligere modul(er)

Sertifisering

Sluttkontrollører ansatt i Bane NOR kan søke om sertifisering som sluttkontrollør signal F og sluttkontrollør signal S.

Sluttkontrollører ansatt i andre virksomheter kan søke om sertifisering som sluttkontrollør signal F.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev for signalmontør
 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført opplæring

Kunnskap til å utføre sluttkontroll i Bane NORs signalanlegg.

Godkjenningsperiode

Eksamen har uendelig varighet forutsatt at kandidaten ikke har praksisavbrudd. Det er krav om repetisjonskurs hhv. etter 2 eller 5 års arbeidsavbrudd.

Gjennomføring

Modul 1

Teori

Modul 2

Praksisperiode iht. krav for logg

Modul 3

Teorikurs med avsluttende teorieksamen

Modul 4

Praksisperiode iht. krav til logg

Modul 5

Praksiskurs med avsluttende praktisk eksamen

Maks. antall deltakere

Modul 1: Introduksjonskurs 12 deltakere
Modul 2: Praksisperiode -
Modul 3: Teorikurs 12 deltakere
Modul 4: Praksisperiode -
Modul 5: Praktisk kurs 2 deltakere pr. instruktør

Eksamen

Modul 2: Praksisperiode Egnethetsvurdering inntil 2 timer
Modul 3: Teorikurs Teorieksamen 4 timer
Modul 4: Praksisperiode Godkjenning av loggbok
Modul 5: Praktisk kurs Individuell praktisk eksamen inntil 8 timer

Bestått skriftlig eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang.

Repetisjonskurs ved praksisavbrudd

Mellom 2 og 5 år Nytt grunnkurs i regler for kontroll
Over 5 år Nytt sluttkontollørkurs modul 2, 3 og 5

Kontinuasjon

Modul 3: TeorikursSkriftlig eksamen4 timer
Modul 5: Praktisk kursPraktisk eksameninntil 8 timer

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta modulen på nytt.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Godkjent som sluttkontrollør signal F eller sluttkontrollør signal S
 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR i opplæringen (gjelder ikke modul 2). Godkjente lærere gis egne sertifiseringer for dette. Oversikt over alle sertifiserte lærere vil være tilgjengelig i Agresso Bane NOR innen 30. juni 2014.

Mål

Modul 1

 • Kjenne til sluttkontrollørens rolle
 • Kjenne til reglene for kontroll av signalanlegg som beskrevet i Teknisk regelverk og andre relevante dokumenter
 • Kjenne til nødvendig dokumentasjon som kreves før sluttkontrollen starter
 • Kjenne til arbeidsprosessene for sluttkontroll og vite hva som er ment å oppnå med hver enkelt kontrolloppgave
 • Kunne føre logg
 • Kjenne til forutsetningene for å gjennomføre modul 2

Modul 2

 • Bli kjent med sluttkontrollørens arbeidsoppgaver
 • Delta på sluttkontroller og føre loggbok for disse
 • Benytte nødvendige teknisk utstyr for gjennomføring av sluttkontroll
 • Delta på minimum 1 sluttkontroll
 • Delta på minst 5 dager med sluttkontroll i løpet av siste 12 mnd.

Loggbok

Loggboken skal inneholde:

 • Tid og sted for deltakelse på sluttkontrollen
 • Anleggstype
 • Beskrivelse av kandidatens deltakelse ved sluttkontrollen
 • Signatur fra ansvarlig sluttkontrollør

Modul 3

 • Skal kunne kontrollere at all nødvendig dokumentasjon er tilstede før sluttkontrollen starter og at dokumentasjonen har nødvendige godkjenninger og er signert
 • Skal kunne redegjøre for hver enkelt kontroll i protokollen for sluttkontroll og vite hva som er ment å oppnå med hver enkelt kontrolloppgave
 • Skal kunne anvende reglene for kontroll av signalanlegg som beskrevet i Teknisk regelverk og andre relevante dokumenter

Modul 4

 • Utføre sluttkontroll i øvingsanlegg (varighet 3 dager)
 • Delta i sluttkontrollørens arbeidsoppgaver og føre loggbok for disse
 • Delta på minimum 3 sluttkontroller
 • Delta på minst 12 dager med sluttkontroll i løpet av siste 3 år

Loggbok

Loggboken skal inneholde:

 • Tid og sted for deltakelse på sluttkontrollen
 • Anleggstype
 • Beskrivelse av kandidatens deltakelse ved sluttkontrollen
 • Signatur fra ansvarlig sluttkontrollør

Modul 5

 • Skal kunne gjennomføre sluttkontroll i henhold til relevant anleggs- og systemdokumentasjon for det aktuelle anlegget og protokollene for sluttkontroll
 • Skal kunne finne feil og mangler som blir avdekket i forbindelse med sluttkontrollen
 • Skal kunne gjennomføre kontrollaktiviteter som sluttkontrollør signal er ansvarlig for
 • Skal kunne forstå sammenhengen mellom anleggets dokumentasjon og anlegget
 • Skal kunne kontrollere at all nødvendig dokumentasjon er til stede før sluttkontrollen starter og at dokumentasjonen har nødvendige godkjenninger og signaturer
 • Skal kunne redegjøre for hver enkelt kontroll i protokollen for sluttkontroll og forstå hensikten med kontrollen
 • Skal kunne dokumentere gjennomført sluttkontroll, herunder håndtering av anleggsdokumentasjon, utfylling av protokollene for sluttkontroll og utfylling av sjekklister
 • Skal kunne føre avvikslogg for funn ved egne kontroller og tidligere kontrollfaser
 • Skal kunne benytte nødvendig verktøy, måle- og testutstyr
playground/sluttkontroll.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:57 (ekstern redigering)