presentasjoner:nasjonale_lover_og_forskrifter

View page as slide show

Nasjonale lover og forskrifter

Laget av: JCS 25.1.2016

Viktigste myndigheter for jernbane

 • Statens jernbanetilsyn (SJT)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Arbeidstilsynet
 • Miljødirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for jernbane, trikk og T-bane og for taubaner, park og tivoli i Norge.

Statens jernbanetilsyn fører kontroll og tilsyn med 33 jernbanevirksomheter, cirka 850 fornøyelsesinnretninger i park og tivoli og drøyt 800 taubaneanlegg.

Tilsynet overvåker markedet på jernbaneområdet for å sikre et effektivt marked med sunn konkurranse og ikke-diskriminerende vilkår.

Statens jernbanetilsyn er en selvstendig etat underlagt Samferdselsdepartementet. Park- og tivolitilsyn er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SJTs lovgrunnlag

 • Jernbaneloven
 • Jernbaneundersøkelsesloven

Viktigste SJT-forskrifter for tekniske krav

Viktigste SJT-forskrifter for kompetansekrav

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Formålet med forskriften er å fastsette minimumskrav til sikker og hensiktsmessig prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.

Samtrafikkforskriften

Formålet med forskriften er å fastsette de vilkårene som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne på det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften skal bidra til teknisk harmonisering og gjøre det mulig:

 • å lette, forbedre og utvikle internasjonale jernbanetransporttjenester
 • å bidra til den gradvise gjennomføringen av det indre marked for utstyr og tjenester til bygging, fornyelse, oppgradering og drift av jernbanesystemet
 • å bidra til samtrafikkevnen til jernbanesystemet i EØS-området

Togframføringsforskriften

 • Forskriften stiller direkte krav til fører, togleder, togekspeditør, hovedsikkerhetsvakt, ombordpersonell, signalgiver, personell som deltar i skifting, personell som deltar i arbeid i spor og personell som foretar klargjøring av tog.
 • Forskriften fastsetter bestemmelser om signaler, trafikkstyring , klargjøring av tog, kjøring av tog, skifting og om arbeid i spor.
 • Forskriften inneholder også helsekrav til en del funksjoner. Dette stod tidligere i Helsekravforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Lover som DSB forvalter

 • Brann- og eksplosjonsvernsloven
 • El-tilsynsloven
 • Produktkontrolloven
 • Sivilvernloven

Viktige DSB-forskrifter for jernbanen

 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef)
 • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel)
 • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)
 • Forskrift om brannforebygging

View page as slide show

presentasjoner/nasjonale_lover_og_forskrifter.txt · Sist endret: 2017/09/12 16:14 av Christopher Schive