presentasjoner:nasjonale_lover_og_forskrifter

View page as slide show

Nasjonale lover og forskrifter

Laget av: JCS 25.1.2016

Oppdatert av: JCS 6.4.2021

Viktigste myndigheter for jernbane

 • Statens jernbanetilsyn (SJT)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Arbeidstilsynet
 • Miljødirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for jernbane, trikk og T-bane og for taubaner, park og tivoli i Norge.

Statens jernbanetilsyn fører kontroll og tilsyn med 33 jernbanevirksomheter, cirka 850 fornøyelsesinnretninger i park og tivoli og drøyt 800 taubaneanlegg.

Tilsynet overvåker markedet på jernbaneområdet for å sikre et effektivt marked med sunn konkurranse og ikke-diskriminerende vilkår.

Statens jernbanetilsyn er en selvstendig etat underlagt Samferdselsdepartementet. Park- og tivolitilsyn er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SJTs lovgrunnlag

 • Jernbaneloven
 • Jernbaneundersøkelsesloven

Viktigste SJT-forskrifter for tekniske krav

Viktigste SJT-forskrifter for kompetansekrav

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Formålet med forskriften er å fastsette minimumskrav til sikker og hensiktsmessig prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.

Samtrafikkforskriften

Formålet med forskriften er å fastsette de vilkårene som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne på det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften skal bidra til teknisk harmonisering og gjøre det mulig:

 • å lette, forbedre og utvikle internasjonale jernbanetransporttjenester
 • å bidra til den gradvise gjennomføringen av det indre marked for utstyr og tjenester til bygging, fornyelse, oppgradering og drift av jernbanesystemet
 • å bidra til samtrafikkevnen til jernbanesystemet i EØS-området

Sikkerhetsstyringsforskriften

Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt slik at det etablerte sikkerhetsnivået på jernbanen opprettholdes og i den grad det er nødvendig forbedres, samt at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Lover som DSB forvalter

 • Brann- og eksplosjonsvernsloven
 • El-tilsynsloven
 • Produktkontrolloven
 • Sivilvernloven

Viktige DSB-forskrifter for jernbanen

 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef)
 • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel)
 • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)
 • Forskrift om brannforebygging

View page as slide show

presentasjoner/nasjonale_lover_og_forskrifter.txt · Sist endret: 2021/04/06 13:00 av Christopher Schive