presentasjoner:oppbygging_og_bruk

View page as slide show

Oppbygging og bruk av Teknisk regelverk

Laget: JCS 21.10.2015

Oppdatert: JCS 6.4.2021

Innhold

 • Formål
 • Oppbygning
 • Grensesnitt
 • Kravhierarki
 • Myndighetskrav
 • Følgedokumenter
 • Påvirkningsmuligheter
 • Endringsprosess
 • Dispensasjonsprosess
 • Forvaltning

Formål

 1. Samle tilstrekkelige og nødvendige tekniske regler for prosjektering bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur slik at våre mål om tilgjengelighet, sikkerhet, kostnadseffektivitet og kapasitet nås.
 2. Sikre harmoniserte tekniske løsninger ved prosjektering og bygging og et forsvarlig vedlikehold
 3. Forenkle prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen ved å tilby ensartede løsninger på problemstillinger som gjentatt oppstår, blant annet for å redusere diversifisering og suboptimalisering av anleggene og i stedet fremheve optimalisering på et overordnet nivå.

Oppbygning

 • Hovedinnhold
  • Tekniske krav ved utforming/prosjektering, bygging og dimensjonering av jernbaneinfrastruktur
  • Utløsende krav for vedlikehold
 • Informativ og normativ tekst
 • Krav (skal) - anbefalinger (bør) - muligheter (kan)
 • Felles og fagspesifikt

Fagområder

 • Bane: Overbygning, Underbygning, Tunneler og Bruer
 • Elkraft: Kontaktledning, Lavspenning og 22 kV og Banestrømforsyning
 • Signal
 • Tele
 • Rullende materiell
 • Felles elektro
 • Skilt

Grensesnitt

Dokumenthierarki

Kravhierarki

Type kravFastsettes avEksempel
Internasjonale kravInternasjonale myndigheter, f.eks. ERAInteroperabilitetsdirektivet og Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet
Nasjonale kravNasjonale myndigheter, f.eks. SJT og DSBJernbaneinfrastrukturforskriften og Forskrift for elektriske forsyningsanlegg
FirmakravHvert enkelt firma, f.eks. Bane NORTeknisk regelverk og tekniske spesifikasjoner


Myndighetskrav

Prosjektleveranse

Egne vurderinger og prosjektering av anleggene er også nødvendig.

Følgedokumenter

 • Lærebøker
 • Prosesskoder
 • Tekniske spesifikasjoner og kravspesifikasjoner
 • Generiske arbeidsrutiner
 • Prosjekteringsveileder

Lærebøker

 • Lærebøker i jernbaneteknikk er et nyttig hjelpemiddel ved kompetanseoppbygging og -vedlikehold for alle som arbeider med jernbanetekniske problemstillinger.
 • Lærebøkene dekker de ulike jernbanetekniske fagområderne og er blant annet utarbeidet for å utfylle regelverket, slik at forståelse av de jernbanetekniske problemstillinger og forutsetninger blir ivaretatt.
 • Lærebøker på jernbanekompetanse.no

Prosesskoder

 • Prosesskodene gir ensartede regler for utførelse, kontroll og oppmåling av samme arbeidsart. De letter arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette vil også gjøre det langt enklere for entreprenører å prissette arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeider vil være likt fra tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst.
 • Bane NORs prosesskoder

Tekniske spesifikasjoner

 • Både Teknologi og andre enheter i Bane NOR utarbeider spesifikasjoner av komponenter og systemer for spesifikke anskaffelser. Disse spesifikasjonene bygger på Teknisk regelverk.

Generiske arbeidsrutiner

 • Forebyggende vedlikehold beskrevet i generiske arbeidsrutiner er basert på en RCM-analyse og utføres for å imøtekomme krav og anbefalinger i Teknisk regelverk.

Prosjekteringsveileder

 • En veileder for hva som typisk forventes og bør tas hensyn til ved prosjektering av jernbaneanlegg.

Påvirkningsmuligheter

 • Endringsforslag
 • Dispensasjonssøknader
 • Utredninger og analyser
 • Innspill fra sentrale RAMS-grupper
 • Standarder
 • Høringer
 • Deltakelse i arbeidsgrupper
 • Forbedringsorienterte kvalitetskontroller (FOKK-er)

Endringsprosess

Se egen presentasjon

Dispensasjonssprosess

Se egen presentasjon

Forvaltning

 • I snitt 2 årlige versjoner
 • Presisjoner og feilrettinger kan skje kontinuerlig (versjonsuavhengig)
 • Full åpenhet iht. offentlighetsloven
  • All historikk er tilgjengelig
  • Alle kravendringer og nye krav er dokumentert i egne endringsartikler
 • Publiseres på nett iht. IT-standarder gitt i DIFIs referansekatalog

Tilgjengelighet

View page as slide show

presentasjoner/oppbygging_og_bruk.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)