retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/01/08 20:56) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Retningslinjer for godkjenning av instruktører

Retningslinjene er under utarbeidelse

0.1 Definisjon

Med instruktør menes en person som er godkjent for opplæring i hele eller deler av en læreplan eller et helt kurs.

Med faglig ansvarlig opplæringsleder menes en person som …

Med kompetanseleverandør menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring

0.2 Ansvar og myndighet

Faglig ansvarlig opplæringsleder

 • skal godkjenne instruktører
 • skal påse at krav som gjelder for instruktører som skal undervise, etterleves

Kompetanseleverandør

 • skal holde oversikt over hvilke personer som til enhver tid er godkjente som instruktører innen de ulike jernbanefaglige områdene
 • skal ha et kvalitetssikringssystem på kompetanseleveranse, kurs- og utdanninger, som følger godkjente kvalitetssikringsprogram for opplæring (NOKUT, ISO-sertifisering for kompetanseleveranse e.l.).

En forutsetning for godkjenning som instruktør, er at vedkommende er underlagt kompetanseleverandørens godkjente kvalitetssikringsprogram.

0.3 Krav til godkjenning av instruktør

Generelle krav:

 • Instruktør skal ha kunnskap om og praktisering av relevante regler og forskrifter, med vekt på sikkerhet
 • Instruktør skal etterleve kompetanseleverandørens retningslinjer for undervisning
 • Instruktør skal ha detaljerte kunnskaper om innhold i aktuell lære- og opplæringsplan, og kunnskap om de ulike rollene kravstiller og leverandør
 • Instruktør skal ha oppdatert kunnskap om styringssystem, herunder krav til dokumentasjon

* Instruktør skal ha nødvendige sertifiseringer og godkjenninger ved undervisning i fagområder der dette kreves

Faglige krav:

 • Instruktør skal ha formell fagkompetanse og ytterligere kunnskap og ferdigheter i det fagområdet det undervises i
 • Instruktøren skal være i aktiv tjeneste og ha minst to års erfaring fra fagområdet

Pedagogiske krav:

 • Istruktør skal ha formell pedagogisk kompetanse fra høgskole eller lignende.
 • Instruktørs pedagogiske kompetanse skal oppdateres gjennom kurs og samlinger..
 • Instruktør skal hospitere på aktuelt kurs før godkjenning. Hospiteringen består av observasjons- og praksisperiode. I observasjonsperioden deltar instruktøren som observatør på aktuelt kurs. I praksisperioden underviser instruktør med fagsjef eller godkjent instruktør som observatør. I praksisperioden vurderes både fag- og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter. Dersom praksisperioden vurderes til bestått, er instruktør godkjent til å undervise på tilsvarende kurs.
retningslinjer/prosess_for_godkjenning_av_instruktorer.1389211017.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)