retningslinjer:retningslinjer_for_godkjenning_av_kompetanse_og_kompetanseoppdatering_for_signalfag
Denne versjonen (2020/10/29 12:42) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/10/03 11:57) er tilgjengelig.Diff

Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering for signalfag

1. Hensikt og omfang

Retningslinjene beskriver

 • rutiner for godkjenning av ny kompetanse for kontrollfunksjoner innen signalfaget
 • rutiner for vedlikehold av kompetanse­ for kontrollfunksjoner innen signalfaget
 • rutiner for kontroll av etterlevelse av regler for utførelse og kontroll av signalanlegg

2. Målgruppe

Målgruppen er følgende kontrollører av Bane NORs signalanlegg:

 • sluttkontrollør signal F
 • sluttkontrollør signal S
 • sikkerhetskontrollør signal
 • kontrollør signal
 • sporvekselkontrollør signal

Dokumentet omhandler også følgende roller innen kontrollvirksomheten for signal:

 • sakkyndig leder signal
 • instruktør for kontrollvirksomhet signal

3. Beskrivelse

3.1 Rutiner og ansvar vedrørende kontrollfunksjoner i signalfaget

Godkjenningen er et forhold mellom Bane NOR ved instruktør for kontrollvirksomhet signal, vedkommende kontrollør og kontrollørens personalansvarlige leder. Det skal søkes om ny godkjenning dersom kontrolløren skifter arbeidsgiver.

Instruktør for kontrollvirksomhet signal godkjenner kontrollørens kompetanse første gang, ved kompetanseoppdatering og ved videre kompetanseutvikling. Personalansvarlig leder er ansvarlig for at kravene til kompetanse er oppfylt.

3.1.1 Godkjenning av kompetanse og kompetanseutvikling

Tabellen beskriver de rutinene som skal følges i forbindelse med godkjenning av kompetanse første gang og ved senere kompetanseutvikling.

Aksjon Ansvar
Søknad om godkjenning
Når kompetansen er vurdert og godkjent, skal elektronisk søknadsskjema benyttes. Innholdet i søknadsskjemaet skal bekreftes av personalansvarlig leder.

Personal­­ansvarlig leder
Behandling av søknaden
Søknaden behandles med bakgrunn i opplysningene i søknads­skjemaet.
Ved behov kan tilleggs­informasjon innhentes om den tilsatte og de opplysninger som søknaden inneholder.
Oppfyllelse av kompetansekravene skal registreres.

Instruktør for kontrollvirksomhet signal
Godkjenning
Godkjenning bekjentgjøres for personalansvarlig leder og den tilsatte.
Instruktør for kontroll­virksomhet signal
Avslag
Avslag bekjentgjøres skriftlig for personalansvarlig leder med kopi til den tilsatte. Avslaget skal begrunnes.
Instruktør for kontroll­virksomhet signal
Vedlikehold av kompetanseregister
Innmelding av ny og endret kompetanse skal gjøres fortløpende.
Personalansvarlig leder

3.1.2 Godkjenning av kompetanseoppdatering

Tabellen beskriver de rutinene som skal følges i forbindelse med godkjenning av kompetanseoppdatering.

Aksjon Ansvar
Kontroll
Kontroll av kompetanseoppdateringen skal bekrefte at læreplanen(e)s kompetansekrav er oppfylt.
Dersom kravene til faglig oppdatering som beskrevet i kompetansekravene for den enkelte funksjon ikke er oppfylt, skal dette opplyses skriftlig til den tilsatte.

Instruktør for kontroll­virksomhet signal
Godkjenning
Dersom kontrollen viser at kravene til kompetanseoppdatering er oppfylt, bekjentgjøres godkjenningen for personalansvarlig leder og den tilsatte.

Instruktør for kontroll­virksomhet signal
Avslag
Dersom kontrollen viser at kravene til kompetanseoppdatering ikke er oppfylt, skal søknaden avslås og godkjenningen oppheves. Dette skal bekjentgjøres skriftlig for personalansvarlig leder med kopi til den tilsatte. Avslaget skal begrunnes.

Instruktør for kontroll­virksomhet signal

3.1.3 Kontroll av etterlevelse

Tabellen beskriver de rutinene som skal følges i forbindelse med kontroll av etterlevelse.

Aksjon Ansvar
Kontroll
Kontroll av etterlevelsen skal bekrefte at utførelse og kontroll er utført iht. gjeldende regelverk
Dersom kontrollen avdekker manglende og/eller utilstrekkelig etterlevelse skal det iverksettes nødvendige tiltak.

Instruktør for kontroll­virksomhet signal
Aktuelle tiltak
Aktuelle tiltak kan være:
* læringssamtale
* midlertidig inndragning av godkjenning

Instruktør for kontroll­virksomhet signal

3.2 Gjennomføring av kompetanseoppdatering for kontrollfunksjoner signal

3.2.1 Hensikt og omfang

Kapitlet beskriver:

 • Planleggingsmøte for kontrollvirksomhet signal
 • Planleggingsmøte for kurs i regler for kontroll og temadager
 • Kurs i regler for kontroll
 • Temadager

3.2.2 Planleggingsmøte for kontrollvirksomhet signal

Deltagere på planleggingsmøtet for kontrollvirksomhet signal er:

 • representant for sakkyndige ledere signal
 • representant fra Digitalisering og teknologi
 • instruktør for kontrollvirksomhet signal
 • representant for den som forvalter Teknisk regelverk

Hensikten med møtet er å:

 • Planlegge hvordan kontrollørenes kunnskaper om kontroller i signalanlegg skal oppdateres, kontrolleres og dokumenteres
 • Avklare eventuelle spørsmål knyttet til tolkning av Teknisk regelverk i forbindelse med utførelse av kontrollvirksomheten
 • Gjennomgå kontrollrutinene i regler for kontroll med eventuelle endringer, og eventuelt andre relevante dokument med betydning for kontrollvirksomhet
 • Gjennomgå uønskede hendelser, uhell eller tilløp til uhell som kan relateres til signalanlegg

Planleggingsmøtet for kontrollvirksomhet signal skal gjennomføres ved behov og minimum en gang i året. Instruktør for kontrollvirksomhet signal er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av møtet.

3.2.3 Planleggingsmøte for kurs i regler for kontroll og temadager

Deltagere på planleggingsmøtet for kurs i regler for kontroll og temadager er:

 • representant for sakkyndige ledere signal
 • representant fra Signal i Bane NOR, Infrastruktur
 • instruktør for kontrollvirksomhet signal
 • representant for Norsk jernbaneskole
 • representant for den som forvalter Teknisk regelverk

Hensikten med møtet er å:

 • Bestemme innholdet på kurs i regler for kontroll
 • Bestemme innholdet for temadager

Planleggingsmøtet for kurs i regler for kontroll og temadager avholdes i sammenheng med planleggingsmøte for kontrollvirksomhet signal.

3.2.4 Kurs i regler for kontroll

Deltagere på kurs i regler for kontroll er sluttkontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal, kontrollør signal og sporvekselkontrollør signal.

Hensikten med kurset er å:

 • Oppdatere og kontrollere kunnskapen om kontrollvirksomhet i signalanlegg
 • Utveksle erfaringer om kontrollvirksomhet og andre aktuelle tema knyttet til signalanlegg

3.2.5 Innhold

Kurset skal inneholde en gjennomgang av prinsippene ved kontrollvirksomhet i signalanlegg og eventuelt nye bestemmelser i forbindelse med disse. Kurset skal avsluttes med en kunnskapsprøve som skal sikre at målet med kurset er nådd, og at kompetansen er tilstrekkelig høy til at kontrollvirksomhet i signalanlegg kan utføres av den enkelte.

Andre aktuelle tema kan være:

 • Gjennomgå kontrollrutinene i teknisk regelverk med eventuelle endringer, og eventuelt andre dokumenter som har betydning for den som utfører kontroller i signalanlegg
 • Avklare eventuelle spørsmål knyttet til tolkning av teknisk regelverk i forbindelse med utførelse av kontrollvirksomheten
 • Informere om uønskede hendelser, uhell eller tilløp til uhell som kan relateres til signalanlegg
 • Informere om aktuelle tekniske løsninger som for eksempel midlertidige koblinger og midlertidige hastighetsnedsettelser

Se for øvrig kursets læreplan.

3.3 Temadager

I tillegg til kurset kan det ved behov gjennomføres en obligatorisk temasamling/e-læringsopplegg med relevant innhold. Normalt gjennomføres disse lokalt. Instruktør for kontrollvirksomhet er ansvarlig for gjennomføringen.

3.4 Gyldighet og praksisavbrudd

Dersom en kandidat ikke opprettholder eksamenskoden innen utløpstiden for den aktuelle læreplan kan ikke kandidaten utføre arbeid i anlegget læreplanen omfatter.

Dersom en kandidat ikke vedlikeholder en utløpt kompetanse innen 13 mnd. fra utløpsdato for det aktuelle kompetanseprogram, gis ikke kandidaten rett til deltakelse på repetisjonskurs. Kandidaten må i disse tilfellene delta på nytt grunnkurs og følge progresjonen gitt i læreplanen for dette.

Sluttkontrollører opprettholder sin sertifisering ved å gjennomføre sluttkontroller, ref. læreplan for sluttkontrollører - godkjenningsperiode og krav til egendokumentasjon og retningslinjer ved praksisavbrudd.

Personer som er godkjent som instruktør og/eller sensor innen en læreplan anses å ha tilstrekkelig kompetanse til å opprettholde eksamenskoden for gjeldende læreplan.

3.5 Dispensasjon

Det kan søkes om dispensasjon fra kompetansekrav. Hensikten med kurs og eksamen er gjenoppfrisking av kompetanse, og dokumentasjon av kompetanse der dette er krevet (gjennom forskrift). I dispensasjonssøknaden må det derfor beskrives og dokumenteres hva som legges til grunn som erstatning for kurs og eksamen, hvordan det sikres at kompetansen er opprettholdt og opprettholdes i perioden fram til ny prøve avlegges. Dispensasjonen skal søkes av personalansvarlig leder med unntak for funksjonen sluttkontrollør S der kandidaten er ansatt i Spordrift AS.

3.5.1 Spesielle krav for dispensasjoner for funksjonen sluttkontrollører

Det kan søkes dispensasjon for en enkelt sluttkontroll. Følgende forutsetninger må i tillegg være oppfylt for at dispensasjonen kan innvilges:

 • Det beskrives hvilke oppgaver som kandidaten skal utføre på sluttkontrollen
 • Det argumenteres for hvorfor kandidaten er skikket til å utføre oppgavene på sluttkontrollen
 • Det bekreftes at kandidaten selv er bekvem med å utføre oppgavene på sluttkontrollen

For ansatte i Spordrift AS som før virksomhetsoverdragelsen hadde sertifisering som sluttkontrollør S, kan det inntil videre søkes dispensasjon for å utøve denne funksjonen for en enkelt sluttkontroll. Følgende tilleggskrav gjelder:

 • Dispensasjonen skal søkes av kandidatens personalansvarlige leder
 • Dispensasjonen skal være avklart med Bane NORs sakkyndige leder signal i det baneområdet kontrollen utføres
 • Sluttkontrollør skal være innleid av Bane NOR for hele oppdraget som utføres i forbindelse med sluttkontrollen
 • Sluttkontrollør skal ikke ha deltatt i utførelsen av noen av oppgavene i prosjektet
 • Det skal argumenteres for hvordan det sikres tilstrekkelig uavhengighet av andre kontrollaktiviteter og -oppgaver i prosjektet
 • Det må være avklart hvordan rapport fra sluttkontroll skal registreres i Bane NORs arkiv.
retningslinjer/retningslinjer_for_godkjenning_av_kompetanse_og_kompetanseoppdatering_for_signalfag.txt · Sist endret: 2020/10/29 12:34 av jcs