Generiske arbeidsrutiner, en kort innføring i skjemaene

Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk oppbygging, virkemåte og sviktårsaker.

Nr.: Henvisning til kapittel i Teknisk regelverk som aktuell generisk arbeidsrutine ”svarer på”

Objekttype: Unikt navn på komponent eller system i henhold til definisjon/nedbryting i BaneData

Arbeidsbeskrivelse: Beskrivelse av hva som skal gjøres ved utførelse av forebyggende vedlikehold (FV)

Type FV: I henhold til prosedyre for generisk RCM-analyse benyttes følgende:

 • TK-V: Periodisk visuell tilstandskontroll
 • TK-M: Periodisk tilstandsmåling
 • TK-F: Periodisk funksjonsprøve
 • TK-K: Kontinuerlig tilstandskontroll/måling
 • PO: Periodisk overhaling eller utskifting

Intervall: Intervall (måneder) mellom forebyggende vedlikehold.

For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet. Overskridelser skal rapporteres iht. krav i gjeldende «Håndbok for vedlikehold» for Bane NOR.

Intervall ES angir at vedlikehold skal vurderes gjennomført etter sporarbeid fordi sporarbeidet kan gi skade på aktuelle objekter. «Sporarbeid» omfatter alle arbeider som utføres ved jernbanen som kan tenkes å skade teknisk utstyr, eksempler er:

 • Ballastrensing/-fornyelse
 • Sporjustering
 • Større løft eller senkning av sporet
 • Svillebytte
 • Svilleregulering
 • Arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre
 • Utbedring av solslyng
 • Teleforebyggende tiltak
 • Gravearbeider under sporet (rør-/kabelkryssing)
 • Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.

Intervall «ES» i forbindelse med sporjustering av sporveksel betyr at sporvekselen skal kontrolleres av signalmontør etter sporjustering -før trafikk settes på sporet.

For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet.

Overskridelser på mer enn 3 mnd. skal rapporteres iht. krav i gjeldende vedlikeholdshåndbok for Bane NOR.

Myndighetsnivå:

 • H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av vedlikeholdsdirektør.
 • L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastruktureier.

Se for øvrig avsnitt om omsorgsplikt under Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser og «Håndbok for vedlikehold».

Utløsende krav: Grenseverdier for tiltak. Dokumentreferanse: Referanse til aktuelle dokumenter