Beregning av målavstand

Linjehastighet (L): [km/h]
Målhastighet (MH): [km/h]
Fall (C): [‰]
Grunnretardasjon: -0,7 m/s2
Målavstand:

Beregning av målavstand (MA) for målhastighet 0 ved formelen:

$$\text{MA} = \frac{L}{3,6}\cdot8+\frac{L^2-\text{MH}^2}{2 R\cdot 3,6^2} [m]$$

Beregning av målavstand (MA) for målhastighet større enn 0 ved formelen:

$$\text{MA} = \frac{L}{3,6}\cdot13+\frac{L^2-\text{MH}^2}{2 R\cdot 3,6^2} [m]$$

hvor:

$$ R = \text{retardasjon} = -0,2\cdot \frac{L-150}{150}-\frac{C}{100}+0,7 [m/s^2] $$

Første ledd i formelen for R brukes bare dersom L>150 km/h.