Emner
Velg emne ved å klikke på emne-knappene under


Velkomment til denne signalfag-siden!

Dette er en FAQ (ofte stilte spørsmål) for kontrollvirksomhet signal i Bane NOR. Her kan du finne svarene på de mest stilte spørsmålene eller stille nye. Ingen ser spørsmål eller svar før de er behandlet av saksbehandler. Det er også mulig å være anonym.Velg emne i knapperaden over eller bruk fritekstsøket. Er det noe du lurer på hvordan løses andre steder i Signal-Norge eller ønsker svar fra noen i Bane NOR - bruk denne siden da vel )

Mvh
Kontrollvirksomhet signal
Bane NOR
29.09.2021 Verdt å vite om!

Krav om FSE og førstehjelpskurs for sporvekselkontrollører signal.

Det er i dag avklart av driftssjefen i Bane NOR, Johan I Stenvig at sporvekselkontrollører signal bør ha samme FSE-kurs som andre med oppgaver i lavspenningsanlegget.

 • De fleste av disse har også tilgang til relerommene, veisikringsanlegg, kiosker og skap og driver med renhold i disse. Her arbeides det i spenningssatt anlegg (instruert) og hvor det finnes batterier og UPS

FSE og førstehjelp vil da følgelig ogsåu00a0være et krav for å få adgang til disse rommene.

Innlogging til kursportalen skjer her: https://www.banenor.no/kursportal


Drivmaskin ITS710 og TPAM

- Sertifikatregisteret (Modula) er nå oppdatert med komponenter for ERTMS (ITS710 og Tpam) på side 2.
De som har gjennomført disse kursene kan nå søke sertifisering.


NB ! 16.11.2020 Overspenning på LED-matriser

Det har vært tilfeller der LED-matrise pga overspenning har blitt mørke, uten at dette er blitt indikert i sikringsanlegget, da skadet matrise har trukket en strøm stor nok til at kontrollreleet har holdt seg tiltrekt. Dette kan gi en farlig feil hvis det skjer for gul lampe i forsignal, ved at forsignalet viser signal 25 "forvent kjør", når det skal gi signal 24 "Forvent kjør med redusert hastighet" (gul og grønn).
Tiltak og kobling av overspenningsvern er beskrevet her:
https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Prosjektering/Lyssignal/Overspenningsvern_for_LED_i_forsignaler

Viktig informasjon !

  30.09.2021

   Følgende gjelder alle med kontrollfunksjoner signal:

  Som dere kjenner til har det vært visse utfordringer i forbindelse med kompetanseutvikling og kompetanseoppdatering (repetisjon) i signalfaget en stund nå. Det medfører noen utfordringer for å komme a jour.

  Det er nå søkt og innvilget dispensasjoner hvor gyldighetsdato for sertifiseringen fremkommer i sertifikatregisteret signal (Modula). Alle skal også ha fått epost om disse endringene.
  De som allerede er påmeldt på kurs inneværende år deltar på dette som planlagt selv om utløpsdato endres i sertifikatregisteret på grunn av dispensasjoner. Den som alleredeu00a0har kursplass og melder seg av vil ikke være garantert kursplass innen fristen og vil ikke lenger ha grunnlag for videre dispensasjon.

  Det påligger kontrollører å vurdere egen kompetanse og ferdigheter kontinuerlig i forhold til gjeldende faglige krav, teoretisk og praktisk ferdighet. Det forutsettes derfor at denne vurderingen gjøres av hver enkelt kontrollør i samarbeid med den enkeltes personalansvarlige leder og at det straks blir gitt beskjed til instruktør for kontrollvirksomhet signal dersom sertifisering ikke kan eller bør forlenges.
  Dersom sertifisering skal endres eller fjernes, må endringsskjema benyttes.

  Det er utløpsdatoene i kompetanseregisteret (Modula) som gjelder dersom det er avvik mellom det som står der og i Driv.
  Denne utløpsdatoen gjelder inntil første kurs/eksamen er avholdt, deretter blir forfallsdato i henhold til gyldighetsperiode i læreplanen for vedkommende anleggstype/system/komponent.

  Utløpsdato for sluttkontrollørfunksjoner vil fornyes etter innsending av tilstrekkelig utførte kontroller foregående 3 år slik det er beskrevet i læreplanen. Dersom dette kravet ikke er oppfylt vil det være behov for eksamen eller workshop i anleggstypen før resertifisering kan finne sted.
  Workshoper vil bli arrangert i 2022.

  Dersom det oppdages noe feil, må det gis tilbakemelding til instruktør for kontrollvirksomhet signal. Kontrollvirksomhet.signal@banenor.no

  PS!
  Kurs i regler for kontroll signal vil neste gang bli avholdt i 2022. Nærmere informasjon vedrørende dette vil komme oktober 2021.
06.06.2021 Midlertidig hastighetsnedsettelser

Ny rutine for håndtering og kontroll av midlertidige hastighetsnedsettelser er dessverre fortsatt ikke på plass Bane NOR jobber med å få et nytt system opp å gå så fort det lar seg gjøre. Alle aktuelle kontrollører vil få tilbud om opplæring før dette trer i kraft.

Tidligere kunngjøringer (old news)

  07.06.2021

   Følgende gjelder alle med kontrollfunksjoner signal unntatt sluttkontrollører:

  Som dere kjenner til har det vært visse utfordringer i forbindelse med kompetanseutvikling og kompetanseoppdatering (repetisjon) i signalfaget en stund nå. Det betyr at det nå er et etterslep og svært stort behov for kurs/eksamen i mange anleggstyper og komponenter. Norsk jernbaneskole ,Thales og Siemens greier å avholde noen kurs, slik at det for enkelte anleggstyper og komponenter ikke er så stort etterslep at det medfører problemer å komme a jour.

  På grunn av disse utfordringene er det besluttet å dele inn kontrollørene i puljer slik at opplæring/repetisjon og fornyelse av sertifisering kan skje fordelt over tid. Dette betyr at det vil bli mange fornyelser av sertifiseringer som må gå ut over gyldighetsperioden som er angitt i læreplanene. Formalitetene rundt dispensasjoner i slike tilfeller vil bli ivaretatt ved at dispensasjonssøknad og behandling av denne gjøres sentralt, uten at kontrolløren behøver å gjøre noe. Den enkelte vil få beskjed om ny gyldighetsdato for sertifiseringen.
  De som allerede er påmeldt på kurs inneværende år deltar på dette som planlagt selv om utløpsdato endres i sertifikatregisteret på grunn av inndelingen. Den som har kursplass og melder seg av vil ikke være garantert kursplass innen fristen og vil ikke lenger ha grunnlag for dispensasjon.

  Det påligger kontrollører å vurdere egen kompetanse og ferdigheter kontinuerlig i forhold til gjeldende faglige krav, teoretisk og praktisk ferdighet. Det forutsettes derfor at denne vurderingen gjøres av hver enkelt kontrollør i samarbeid med den enkeltes personalansvarlige leder og at det straks blir gitt beskjed til instruktør for kontrollvirksomhet signal dersom sertifisering ikke kan eller bør forlenges.
  Dersom sertifisering skal endres eller fjernes, må endringsskjema benyttes.

  Kursene som det er det gitt dispensasjon for vil få ny utløpsdato for hver anleggstype/komponent. Gyldig utløpsdato for hver anleggstype vil fremkomme i kompetanseregisteret (Modula). Det er utløpsdatoene i kompetanseregisteret (Modula) som gjelder dersom det er avvik mellom det som står der og i Driv.
  Denne utløpsdatoen gjelder inntil første kurs/eksamen er avholdt, deretter blir forfallsdato i henhold til gyldighetsperiode i læreplanen for vedkommende anleggstype/komponent.

  Kompetanseregisteret (Modula) vil etter planen være oppdatert før 30.06.2021. Kl.12:00
  Dersom det oppdages noe feil, må det gis tilbakemelding til instruktør for kontrollvirksomhet signal. Kontrollvirksomhet.signal@banenor.no

  PS!
  Kurs i regler for kontroll signal vil neste gang bli avholdt i 2022. Nærmere informasjon vedrørende dette vil komme høsten 2021.

Desember 2020

Følgende gjelder alle med kontrollfunksjoner signal:

Sertifiseringer for kontrollvirksomhet i signalfaget som har utløpsdato

mellom 27.12.2020 og 29.06.2021 - forlenges frem til 30.06.2021.

Signalkontrollører som omfattes av dette har nå fått utløpsdatoen forlenget i kompetanseregistreringssystemet Modula dB. De det gjelder trenger derfor ikke å foreta seg noe i den forbindelse. Dersom noe likevel skulle være feil, vennligst ta kontakt med instruktør for kontrollvirksomhet signal snarest mulig.

Det antas at Covid-19 situasjonen vil endre seg fram til sommeren, og med det som forutsetning vil det ikke bli gitt ytterligere generell forlengelse av sertifiseringenes gyldighet.

Norsk jernbaneskole vil tilby kurs i de fleste anleggstyper våren 2021 og de som har utløpsdato frem til 30.6.2021 må melde seg på tilgjengelige kurs.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra kompetansekrav i læreplanene dersom tilgjengelige kursplasser for anleggstypen i perioden fram til 30.6.2021 ikke har vært benyttet.

Selv om sertifiseringsperioden er forlenget frem til 30.6.2021, minner kravstiller signal om det individuelle ansvaret alle kontrollører har med hensyn til vurdering av egen kompetanse.

På grunn av den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset vil DSB vil akseptere at planlagte førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert. Førstehjelpskurs vil bli gitt samme utløpsdato som FSE selv om praktisk førstehjelpskurs ikke gjennomføres

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

Norsk jernbaneskole har utviklet et nettbasert FSE-kurs som tilbys nå

august 2020
Spørsmålet om FSE er påkrevet for sporvekselkontrollører signal er nå diskutert på driftsledermøtet i Bane NOR .
Konklusjonen ble som følger:
Hver enkelt avdeling/bedrift måhttps:="" trv.banenor.no="" signalkontroll="" faq="" scp="" lists.php?id="2>" >=""

https:="" trv.banenor.no="" signalkontroll="" faq="" scp="" lists.php?id="2>" >="" - Foreta en risikovurdering om sporvekselkontrollører skal ha FSE-opplæring eller ikke. (Krav om risikovurdering av aktiviteter omfattes også av internkontrollforskriftens bestemmelser)