530 2017 Endringsartikkel 1576

Revisjon per 10. jan. 2017 kl. 10:55 av Ft (diskusjon | bidrag) (Innstilling fra fagansvarlig)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1576
Forslagsdato 31.10.2016
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6 Ballastfritt spor
Avsnitt 6.1 Anvendelse av ballastfrittt spor
Forslagstekst Siste kulepunkt angir hvordan situasjonen ved 'utsprengning av tunnel med tradisjonelle metoder' kan behandles og at man kan ha 'ikke bundne masser' under det ballastfrie sporet. Jeg tolker imidlertid 'Teknisk spesifikasjon for ballastfri sporkonstruksjon' kap. 4.4. 'Pavements' til å utelukke anvendelse av 'ubundne materialer' idet det står i punkt 4.4.1 'General design rules' at 'Only concrete pavements can be used in the ballastless track system'.

Jeg foreslår derfor primært at siste kulepunkt strykes i sin helhet. Subsidiært kan jeg foreslå modifikasjoner som begrenser bruken av 'ubundne materialer'

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet om at det fortrinnsvis skal anvendes bundet material for opparbeidelse av jevn såle i bunn i tunneler, er en vag formulering som kan gi opphav til ulike tolkninger.

Stabilitet er spesielt viktig ved anvendelse av ballastfri sporkonstruksjon. For å sikre dette bør kravet i siste kulepunkt endres slik at det blir et entydig krav om at ubundet materiale ikke skal anvendes for å opparbeide jevn såle under ballastfrie sporkonstruksjoner.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --