532 2021 Endringsartikkel 2769

Revisjon per 18. jan. 2021 kl. 14:59 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 2769 |- | Forslagsdato || 07.10.2020 |- | Forslagsstiller || Alf Helge Løhren |- | Klassifisering || Kravendring |- | Bok…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2769
Forslagsdato 07.10.2020
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 11 Sporveksler
Avsnitt 2.4.3 Ledevidde kryssparti
Forslagstekst Toleransegrenser for ledevidden i kvalitetsklasse K0 er like, dvs. at vedlikeholdsgrense og umiddlebargrense er -3 mm for begge (1 393 mm). I BaneData genereres kun UKV og ikke AKV som en tangering av umiddelbargrensen vil kreve. Det foreslås derfor at vedlikeholdsgrensen for ledeviddemålet i K0 settes til -2 mm (ledevidde 1 394 mm). Hvis ikke toleransen for vedlikeholdsgrensen endres, vil umiddelbargrensen registreres som vedlikeholdsgrense, og det blir bare generert en UKV istedenfor en AKV.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

5.2 Prosjekter

5.3 Infrastruktureier

5.4 Teknologi

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!