540 2013 Endringsartikkel 662

1 Endringsinformasjon

EndringsID 662
Forslagsdato 2013-10-02 15:01:17
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 10.3 Seksjoneringsstasjoner
Forslagstekst Dagens tekst er som følger:

10.3 Seksjoneringsstasjoner

Det er anbefalt at det bygges en seksjoneringsstasjon med lastskillebryter og underspenningsvern mellom hver matestasjon for å gi en akseptabel utetid i anlegget ved feil. Seksjoneringsstasjonen vil bidra til en automatisk seksjonering av nettet ved kortslutninger og redusere nedetiden for den feilfrie halvdelen av strekningen. Uten seksjoneringsstasjon vil man ved lengre avstander mellom matestasjonen og ved flere ledninger og komponenter i systemet kunne forvente en nedetid for den feilfriedelen av nettet som ville bli betydelig høyre enn dagens situasjon i kl-nett med om lag 80 km og en sonegrensebryter. a) Der avstanden mellom to matestasjoner er lengre enn 60 km skal det etableres en seksjoneringsstasjon mellom matestasjonene.


En seksjoneringsstasjon skal bestå av en tre polet lastskillebryter utrustet med underspenningsvern og fasesperrevern.

Seksjoneringsstasjonen skal normalt ligge inne (sammenkoblet nett).

Ved feil skal underspenningsvernet koble ut lastskillebryteren før andre gjeninnkoblingsforsøk i matestasjon eller koblingshus.

Lastskillebryteren skal bryte PL og NL samt koble fra dødseksjonen i kl-nettet, se Dødseksjoner.


Forslag til ny tekst:

10.3 Sonegrensebryter Sonegrensebryter for AT-system bygges i hovedsak opp på samme måte som i BT-system. Et vesentlig forskjell er at både NL, PL og kontaktledningen må brytes samtidig. Sonegrensebryteren vil bidra til en automatisk seksjonering av nettet ved kortslutninger og redusere nedetiden for den feilfrie halvdelen av strekningen. Med AT-system vil det kunne bli lengre avstander mellom matestasjonen, samt at det er flere ledninger og komponenter i systemet. Uten sonegrensebryter i AT-system vil det dermed kunne forventes en nedetid for den feilfrie delen av nettet som ville bli betydelig høyre enn med BT-system. Dette om en forutsetter at BT-systemet har 80 km mellom matestasjoner og én sonegrensebryter mellom disse.

a) Sonegrensebryter: Der avstanden mellom to matestasjoner er 60 km eller lengre, skal det etableres en sonegrensebryter mellom matestasjonene.

1.Utførelse: Sonegrensebryteren skal være utrustet som beskrevet i Sonegrensebryter. 2.Utførelse: Sonegrensebryteren skal bryte PL og NL samt koble fra dødseksjonen for kontaktledningen, se Dødseksjoner.

Referansedokumenter Møtereferat med dokumentnummer 201302483-2.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Forventes å bli noe forbedret ved at sonegrensebryter er utstyrt med effektbryter og dermed kan gi hurtig utkobling ved feil som gir kortslutning.

2.2 A - tilgjengelighet

Forventes å bli forbedret både ved at mindre del av kl-anlegget kobles ut ved feil og ved at utkobling skjer raskere.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forventes å bli forbedret fordi effektbryter i sonegrensebryteren gir bedre muligheter til å seksjonere nettet ved arbeide med mindre forstyrrelser for togene.

2.4 S - sikkerhet

Uforandret.

2.5 L - levetid

Uforandret.

2.6 K - kapasitet

Uforandret.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Møtereferat 201302483-2.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK, men all lærebokstekst i forslaget må enten legges i grå boks eller tas ut

Den innledende teksten i kravet er iht. til håndbok for Teknisk regelverk. Teksten representerer bl.a. bakgrunn for og sporing av kravet.--Frank Martinsen (diskusjon) 10. jan 2014 kl. 13:15 (CET)

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres