Forskjell mellom versjoner av «550 2018 Endringsartikkel 1881»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(3.5.2 Veisikringsanlegg uten avhengighet til forsignal eller hovedsignal)
(3.5.3 Veisikringsanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal)
Linje 104: Linje 104:
 
===3.5.3 Veisikringsanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal===
 
===3.5.3 Veisikringsanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal===
  
a) Når et forsignal eller et hovedsignal er satt i avhengighet til et veisikringsanlegg skal innkoblingspunktet plasseres slik at planovergangen er sperret i tilstrekkelig tid til at siktkravene oppfylles for signalet ”Vent kjør” eller ”Vent kjør” (med avvik) i forsignalet for et tog med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet, se <xr id = "Plassering av et innkoblingspunkt ved veibomanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal"/>.
+
a) Når et forsignal eller et hovedsignal er satt i avhengighet til et veisikringsanlegg skal innkoblingspunktet plasseres slik at planovergangen er sperret i tilstrekkelig tid til at <s>siktkravene oppfylles for signalet</s> '''forsiganlet viser''' ”Vent kjør” eller ”Vent kjør” (med avvik) <s>i forsignalet</s> for et tog med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet '''i hele siktavstanden gitt i [[Signal/Prosjektering/Lyssignal#forsignal|siktkrav til forsignal]]''' , se <xr id = "Plassering av et innkoblingspunkt ved veibomanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal"/>.
  
 
{{lærebokstoff|For et veibomanlegg skal det ved beregning av avstand fra innkoblingspunktet til forsignalet tas hensyn til forringingstid (FrT), ref.<xr id = "tab:instilling av forringingstid"/>, senketid (SeT) og hastighet for hurtigste tog, samt krav til siktavstand (se [[Signal/Prosjektering/Lyssignal]]). Formel for beregning av avstand <math>A</math> er som følger:
 
{{lærebokstoff|For et veibomanlegg skal det ved beregning av avstand fra innkoblingspunktet til forsignalet tas hensyn til forringingstid (FrT), ref.<xr id = "tab:instilling av forringingstid"/>, senketid (SeT) og hastighet for hurtigste tog, samt krav til siktavstand (se [[Signal/Prosjektering/Lyssignal]]). Formel for beregning av avstand <math>A</math> er som følger:

Revisjonen fra 16. jan. 2018 kl. 16:26

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1881
Forslagsdato 26.10.2017
Forslagsstiller Terje Johansen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 9
Avsnitt 3.5
Forslagstekst Ved innføring av BUES -2000 og beregning av varslingstid har det kommet opp behov for å medregne reaksjonstiden på anlegget når det man beregner varslingstiden. Det kan også gjelder eventuelt andre typer anlegg i fremtiden. Vi har da et forslag på at Veisikringsanleggets spesifikke reaksjonstid(ReT) medregnes.

Det kommer fram i vedlegget hvordan vi foreslår at det kommer fram i formlene og i tekst. Dette er markert med grønt.

Referansedokumenter

Forslag til endring Ka9. avsnitt 3.5.3 tejo.pdf

2 Vurdering av endringen

Det er nødvendig å ta hensyn til reaksjonstider i tekniske anlegg for at for at tog ikke skal få signal 55 "stopp foran planovergangen" i forsignal for planovergangsignal. Endringen anbefales. I tillegg må det etterstrebes at tekniske anlegg har korte reaksjonstider slik at det ikke går ut over kapasitet eller sperretider.

Dagens krav:

2.1 3.5 Innkoblingspunkt (NSS)

2.1.1 3.5.1 Generelt

Ved beregning av avstanden mellom et innkoblingspunkt og en planovergang skal det tas hensyn til skiltede hastighetsendringer på strekningen mellom innkoblingspunktet og det punkt hvor forsignal for planovergangsignalet skal ses.

a) Et innkoblingspunkt for veisikringsanlegg skal plasseres slik at varslingstiden er minst 30 sekund for et tog som kjører med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet.

Unntak:
  1. Kravet gjelder ikke når toget som planovergangen kobles inn for befinner seg umiddelbart foran planovergangen og har lav hastighet eller står stille.
Med varslingstid menes tiden fra et tog som kjører mot planovergangen har koblet inn veisikringsanlegget til toget er på planovergangen.

...

2.1.2 3.5.2 Veisikringsanlegg uten avhengighet til forsignal eller hovedsignal

a) Et innkoblingspunkt for veisikringsanlegg skal plasseres slik at planovergangen er sperret når et tog med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet har minimum 3 sekunder igjen til passering av planovergangsskilt, se Figur 3.

For et veibomanlegg skal det ved beregning av avstand fra innkoblingspunkt til planovergangsskilt tas hensyn til forringingstid (FrT), ref. ???, senketid for veibommene (SeT) og hastighet for et tog med høyeste tillatte kjørehastighet, samt krav til bremseavstand. Formel for beregning av bremseavstand er angitt i avsnitt planovergangsskilt. Formel for beregning av avstand er som følger:


,

Figur 1: Plassering av et innkoblingspunkt ved veibomanlegg uten avhengighet til forsignal eller hovedsignal

2.1.3 3.5.3 Veisikringsanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal

a) Når et forsignal eller et hovedsignal er satt i avhengighet til et veisikringsanlegg skal innkoblingspunktet plasseres slik at planovergangen er sperret i tilstrekkelig tid til at siktkravene oppfylles for signalet ”Vent kjør” eller ”Vent kjør” (med avvik) i forsignalet for et tog med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet, se Figur 4.

For et veibomanlegg skal det ved beregning av avstand fra innkoblingspunktet til forsignalet tas hensyn til forringingstid (FrT), ref.???, senketid (SeT) og hastighet for hurtigste tog, samt krav til siktavstand (se Signal/Prosjektering/Lyssignal). Formel for beregning av avstand er som følger:

,

Figur 2: Plassering av et innkoblingspunkt ved veibomanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal.

2.1.4 3.5.4 Veisikringsanlegg på strekning utrustet med FATC

a) På strekninger utrustet med FATC skal det plasseres en balisegruppe ved planovergangsskiltet (se avsnitt 3.3.3 b)). Balisegruppen skal kodes i henhold til avsnitt 3.12 i Signal/Prosjektering/ATC.

Ved ombygging til FATC er det ikke nødvendig å flytte innkoblingsfelt som er i henhold til dagens krav. Dersom innkoblingsfelt skal prosjekteres eller flyttes anbefales det at det legges til minimum ett sekunds kjøretid på bremseavstanden ved plassering av planovergangsskiltet / balisegruppen.

Nytt forslag:

2.2 3.5 Innkoblingspunkt (NSS)

2.2.1 3.5.1 Generelt

Ved beregning av avstanden mellom et innkoblingspunkt og en planovergang skal det tas hensyn til skiltede hastighetsendringer på strekningen mellom innkoblingspunktet og det punkt hvor forsignal for planovergangsignalet skal ses.

a) Et innkoblingspunkt for veisikringsanlegg skal plasseres slik at varslingstiden er minst 30 sekund for et tog som kjører med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet.

Unntak:
  1. Kravet gjelder ikke når toget som planovergangen kobles inn for befinner seg umiddelbart foran planovergangen og har lav hastighet eller står stille.
Med varslingstid menes tiden fra et tog som kjører mot planovergangen har koblet inn veisikringsanleggetlys- og lydsignal mot vei viser at veien er sperret til toget er på planovergangen.

...

2.2.2 3.5.2 Veisikringsanlegg uten avhengighet til forsignal eller hovedsignal

a) Et innkoblingspunkt for veisikringsanlegg skal plasseres slik at planovergangsignal og forsignal for planovergangsignal viser at planovergangen er sperret når et tog med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet har minimum 3 sekunder igjen til passering av planovergangsskilt, se Figur 3.

For et veibomanlegg skal det ved beregning av avstand fra innkoblingspunkt til planovergangsskilt tas hensyn til forringingstid (FrT), ref. ???, senketid for veibommene (SeT), responstider i tekniske anlegg (ReT) og hastighet for et tog med høyeste tillatte kjørehastighet, samt krav til bremseavstand. Formel for beregning av bremseavstand er angitt i avsnitt planovergangsskilt. Formel for beregning av avstand er som følger:


,

ReT inkluderer alle responstider i tekniske anlegg fra toget passerer innkoblingspunktet til signal mot tog viser at planovergangen er sperret.

Figur 3: Plassering av et innkoblingspunkt ved veibomanlegg uten avhengighet til forsignal eller hovedsignal

2.2.3 3.5.3 Veisikringsanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal

a) Når et forsignal eller et hovedsignal er satt i avhengighet til et veisikringsanlegg skal innkoblingspunktet plasseres slik at planovergangen er sperret i tilstrekkelig tid til at siktkravene oppfylles for signalet forsiganlet viser ”Vent kjør” eller ”Vent kjør” (med avvik) i forsignalet for et tog med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet i hele siktavstanden gitt i siktkrav til forsignal , se Figur 4.

For et veibomanlegg skal det ved beregning av avstand fra innkoblingspunktet til forsignalet tas hensyn til forringingstid (FrT), ref.???, senketid (SeT) og hastighet for hurtigste tog, samt krav til siktavstand (se Signal/Prosjektering/Lyssignal). Formel for beregning av avstand er som følger:

,

Figur 4: Plassering av et innkoblingspunkt ved veibomanlegg med avhengighet til forsignal eller hovedsignal.

2.2.4 3.5.4 Veisikringsanlegg på strekning utrustet med FATC

a) På strekninger utrustet med FATC skal det plasseres en balisegruppe ved planovergangsskiltet (se avsnitt 3.3.3 b)). Balisegruppen skal kodes i henhold til avsnitt 3.12 i Signal/Prosjektering/ATC.

Ved ombygging til FATC er det ikke nødvendig å flytte innkoblingsfelt som er i henhold til dagens krav. Dersom innkoblingsfelt skal prosjekteres eller flyttes anbefales det at det legges til minimum ett sekunds kjøretid på bremseavstanden ved plassering av planovergangsskiltet / balisegruppen.


2.3 R - pålitelighet

2.4 A - tilgjengelighet

2.5 M - vedlikeholdbarhet

2.6 S - sikkerhet

2.7 L - levetid

2.8 Ø - økonomi

2.9 K - kapasitet

2.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.11 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --