550 2019 Endringsartikkel 2337

Revisjon per 13. sep. 2020 kl. 16:55 av Rho (diskusjon | bidrag) (Konklusjon: Endret kategori.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2337
Forslagsdato 21.05.2019
Forslagsstiller Svenn Erik Engen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 5
Avsnitt 4.2.4
Forslagstekst Fjerne teksten "3.Område frigitt for lokal skifting / skifteområde" i underpunkt 3 i avsnitt 4.2.4.a.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravet om at en skiftevei skal kunne forlenges med et område frigitt for lokal skifting (lok.område) (TRV/signal/prosjektering/forriglingsutrustning 4.2.4 a3)) ble tatt inn i 2007 uten at det er funnet noen argumentasjon for dette.

I ettertid har det vist seg at dette er i konflikt med kravet om at et lok.område skal være dekket med dekningsgivende objekt (TRV/signal/prosjektering/forriglingsutrustning 4.4.2 c), i dette tilfellet et dvergsignal som er sluttpunkt for en skiftevei.

Hensikten med endringen er å sikre at de som er i et område frigitt for lokal skifting skal være dekket mot at det kommer uautoriserte bevegelser inn i lok.området. Det er dette som ønskes tydeliggjort med den foreslåtte endringen i tillegg til å løse problemet med å få konsistent funksjonalitet og signalering slik at det ikke oppstår misforståelser.

Ut over at de nevnte krav er motstridende er det ikke klart hvordan kravene kan realiseres på en måte som sikrer at skiftet på vei inn i et etablert lok.område møter riktig signal, og som sikrer at skifteleder for lok.området har full kontroll på området.

Som dagens krav er utformet skal det kunne være mulig å forlenge en skiftevei med et lok.område (5.4.2.4 a.3).

Det er inkonsistent fordi:

Krav 5.4.4.1.b): Et område som skal benyttes for lokal skifting skal sikres av dekningsgivende objekter. Et område som er frigitt for lokal skifting skal ha dekningsgivende dvergsignal som viser signal 43 (5.2.8.1.c) (evt. andre objekter være dekningsgivende (5.2.8.1)). Kravet medfører at det ikke kan stilles skiftevei inn i et allerede frigitt område for lokal skifting. Det dekningsgivende signalet kan heller ikke vise signal 46 (5.2.8.1.c)).

Hvis det er sporveksler inne i området frigitt for lokal skifting kan man ikke stille skiftevei over disse. Dette følger av krav 5.4.2.1.1.b) og 5.4.2.1.1.i). Kravet begrenser mulighet for å stille skiftevei inn i et område allerede frigitt for lokal skifting.

For å frigi område for lokal skifting skal dekningsgivende dvergsignal vise signal 43 (evt. andre objekter være dekningsgivende). Dette følger av 5.4.4.2 c) Kravet medfører at der det er dvergsignal som er dekningsgivende kan dette bare vise signal 43. Man kan stille skiftevei med dette signalet som sluttpunkt. Det skal være en engangskontroll ved frigiving for å kontrollere at signalet er dekningsgivende.

Hvis skiftevei stilles mot dekningsgivende signal for deretter å frigi området skiftet står i for lokal skifting vil det dekningsgivende signalet måtte vise signal 46. Før området kan frigis må dekningen for området flyttes til det siste dvergsignal i skifteveien, som skal vise signal 43 (eller dekningen flyttes til andre objekter) for å oppfylle krav i 5.4.4.1 b). Dette følger av krav 5.4.2.4 a) punkt 3 (som ønskes fjernet). Kravet medfører at område for lokal skifting ikke kan frigis før skift har passert nest siste dvergsignal i skifteveien og dette signalet viser signal 43. Dette kan i prinsippet betegnes som en utvidelse av lok.området, men det er ikke implementert slik i anleggene.

Det kan stilles skiftevei med sluttpunkt som er inne i et ikke ennå frigitt område for skifting for så frigi området. Men området kan som regel ikke frigis før skifteveien er løst ut. Dette følger av 5.4.2.1.1 h), 5.4.2.1.1 i), 5.4.2.2 a), 5.4.4.2 c) og 5.4.4.2 e) Dette medfører at man kan betrakte denne muligheten som en forlengelse av skifteveien med et område frigitt for lokal skifting, men det anses unødvendig å ha dette som et krav om forlengelse da dette ivaretas av andre krav.

Ved behov for å å få kjøretøy ved lok.områdets grenser inn i lok.området må det uansett løses med operasjonelle bestemmelser som innebærer kommunikasjon mellom togleder og skifteleder i lok.området. Lok.området kan utvides til å inkludere området der skiftet befinner seg, eller lok.området kan oppheves og skift flyttes på skiftevei inn i området, som deretter frigis igjen.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Kan forbedres noe ettersom det antas at funksjonalitet og signalering blir mer konsistent.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen, under forutsetning av at det tas hensyn til funksjonalitet ved prosjektering av områder som kan frigis for lokal skifting.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

I tillegg til den inkonsistensen som diskuteres i avsnitt 2 medfører muligheten for å forlenge en skiftevei med område frigitt for lokal skifting flere farer.

  • Forflytning av kjøretøy inn i område frigitt for lokal skifting kan skje uten nødvendig kommunikasjon mellom skiftepersonale og togledelse fordi dekningsgivende signal på utsiden av grensen av området viser signal 46.
  • Fører av kjøretøy som har beveget seg med skiftevei mot et sluttpunkt som viser signal 46 kan oppfatte at kjøretøyet er inne i et område frigitt for lokal skifting, og begynne å bakke uten at skifteveien er løst ut.

Etter som det i alle tilfeller må løses med operasjonelle bestemmelser hvordan materiell (skift) flyttes inn i et lok.område er det ikke noe ulemper med å fjerne dette kravet.

Kravendringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:06 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:43 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:11 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:25 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:58 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres