Forskjell mellom versjoner av «560 2018 Endringsartikkel 2162»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(1)
(2)
Linje 40: Linje 40:
 
|}
 
|}
  
='''Eksisterende kravtekst''' :=
+
='''Ny kravtekst''' :=
 
+
= Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster =
 
+
{{lærebokstoff|
 +
Primært dekker dette avsnittet føringer for antennemaster og fundamenter til GSM-R BTS og/eller radiolinje lokasjoner.
  
= Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster =
+
Andre antennetyper med tilhørende montasjeløsninger og konfigurasjoner som f.eks pickup antenner for mating av strålekabel i tunnel tilpasses spesifikke funksjon og lokasjons krav.}}
 
== Levetid  ==
 
== Levetid  ==
 
a) Antennemast inkludert tilhørende utstyr skal ha en levetid på minimum 50 år.  
 
a) Antennemast inkludert tilhørende utstyr skal ha en levetid på minimum 50 år.  
Linje 57: Linje 58:
 
a) Antennemastens materialer skal være i henhold til NS ISO 1461:2009 og NS-EN 10025 (krav til varmegalvanisering og stålkvalitet)
 
a) Antennemastens materialer skal være i henhold til NS ISO 1461:2009 og NS-EN 10025 (krav til varmegalvanisering og stålkvalitet)
  
b) Boltekvaliteten skal være iht. NS-EN 4014:2011 og NS-EN 898-1:2003, klasse 8.8.
+
b) Boltekvaliteten skal være iht. NS-EN 4014:2011 og NS-EN 898-1:2013, klasse 8.8.
  
 
c) Antennemaster skal designes for kun å stå på eget fundament. Dersom forholdene tilsier det må bruk av bardunering vurderes for det enkelte sted.  
 
c) Antennemaster skal designes for kun å stå på eget fundament. Dersom forholdene tilsier det må bruk av bardunering vurderes for det enkelte sted.  
Linje 93: Linje 94:
  
 
== Dimensjonering ==
 
== Dimensjonering ==
a) Antennemaster skal dimensjoneres for å tåle minimum følgende antennebelastning:
+
a) Antennemaster skal dimensjoneres for å tåle antennebelastning med utgangspunkt i følgende minimumskrav:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Linje 108: Linje 109:
 
|}
 
|}
  
* A1-antenner monteres ca. 3 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
 
* A2-antenner monteres ca. 5 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
 
* B1-mikrobølger monteres ca. 6 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.
 
* B2-mikrobølger monteres ca. 7 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.
 
  
b) Antennemaster skal dimensjoneres for plass for andre utstyrsleverandører å plassere forskjellig type antenner i masten. Behovet avklares for den enkelte antennemast
+
# Utførelse : A1-antenner monteres ca. 3 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.  
 +
# Utførelse : A2-antenner monteres ca. 5 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen. 
 +
# Utførelse : B1-mikrobølger monteres ca. 6 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen. 
 +
# Utførelse : B2-mikrobølger monteres ca. 7 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.  
  
c) All konstruksjon og design, samt beregninger av styrke skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser angitt i E1 Tekniske spesifikasjoner (NS 3472)
 
  
d) Antennemaster skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1993-3-1:2006+NA:2009.  
+
b)  Det skal ved prosjektering vurderes om innplassering for tilbydere av andre typer radionett som nødnett og øvrige kommersielle tilbydere vil påvirke
 +
mastekonstruksjon og dimensjonering av fundament.
 +
 
 +
Videre skal det ved planlegging og detaljprosjektering av mastekonstruksjoner vurderes om eventuelle fremtidige utvidelsesbehov ivaretas ved muligheter
 +
for seksjonsvise elementutvidelser.
 +
 
 +
c) All konstruksjon og design, samt styrkeberegninger for betongfundamenter skal være i samsvar med NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008
 +
«Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger»
 +
 
 +
d) Antennemaster skal prosjekteres i henhold til:
 +
* NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015 «Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger»,
 +
* NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser og
 +
* NS‐EN 1993‐3‐1:2006+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 3-1: Tårn og master.
  
 
== Lynavleder ==
 
== Lynavleder ==
Linje 134: Linje 145:
  
 
== Varsellampe for flytrafikk  ==
 
== Varsellampe for flytrafikk  ==
a) Antennemasten skal ha advarselslampe for flytrafikk, ref. forskriftene BSL E 2-2 og ICAO/FAA.
+
a) Antennemasten skal ha hinderlys til advarsel for flytrafikk i tråd med «Forskrift om merking av luftfartshinder» BSL E 2-2  
  
b) Feil på advarselslampe skal overføres til et døgnbemannet sted
+
b) Feil på hinderlys skal varsles ved alarm som indikeres hos infrastrukturforvalters døgnbemannede driftssentral
  
 
== Jording  ==
 
== Jording  ==
Linje 149: Linje 160:
 
Er antennemast lokalisert spornært må jordingsprinsipper fra Felles Elektro spesielt observeres.}}
 
Er antennemast lokalisert spornært må jordingsprinsipper fra Felles Elektro spesielt observeres.}}
  
c) Rundt antennemasten skal det benyttes ringjord.
+
c) Rundt antennemasten skal det i tillegg benyttes ringjord.
  
 
== Montering ==
 
== Montering ==
a) Antennemaster skal settes direkte ned på egnet fundament.
+
a) Ved montering av antennemaster skal masteprodusentens montasjebeskrivelse anvendes.
 
 
b) Alle bolter skal festes i henhold til norsk standard
 
  
 
== Kabelføring mellom teleteknisk rom og antennemast ==
 
== Kabelføring mellom teleteknisk rom og antennemast ==
  
a) Kabler mellom teleteknisk rom og antennemast skal sikres og beskyttes ved enten:
+
a) Kabler mellom teleteknisk rom og antennemast skal forlegges fagmessig og beskyttes.
#Kabelbro mellom teleteknisk rom og antennemast. Denne beskyttes med toppdeksel
+
#Utførelse : Kabelbro mellom teleteknisk rom og antennemast bør beskyttes med toppdeksel
#Rør i bakken som føres opp og over mastefotsokkel, minimum 20 cm over mastefot
+
#Utførelse : Rør i bakken som føres opp og over mastefotsokkel, minimum 20 cm over mastefot
#Rør i bakken som føres opp på innsiden av klatrehinderet i master hvor det ikke er mastefotsokkel, avsluttes minimum 40 cm over bakkenivå
+
#Utførelse: Hvis innstøpte rørføringer benyttes i fundament skal dette valideres i styrkeberegning.
 +
#Utførelse : Rør i bakken som føres opp på innsiden av klatrehinderet i master hvor det ikke er mastefotsokkel, avsluttes minimum 40 cm over bakkenivå
  
b) Alle gjennomføringer, herunder rør i hver ende skal tettes med brannhemmende skum for å hindre vanninntrenging
+
b) Alle kabelgjennomføringer skal tettes forskriftsmessig for å overholde gjeldende brannforskrifter. Vare og trekkerør skal tettes i hver ende for å hindre vanninntrenging.
  
 
== Feste av kabler i mast ==
 
== Feste av kabler i mast ==
  
a) Kabler skal føres ensartet opp i mast. Dette innebærer at:
+
a) Kabler skal føres ensartet opp i mast.
#Kabelstige skal etableres og plasseres hensiktsmessig i mast
+
#Utførelse : Kabelstiger eller tilsvarende stabile strukturer bør benyttes og plasseres hensiktsmessig i forhold til klatreveier.
#Kabelklemmer skal benyttes til å feste kabler til kabelstigen
+
#Utførelse : Kabelklemmer skal benyttes ved innfesting til mast eller kabelstige
#Jumperkabler fra overgang eller splitter sikres til mast ved bruk av plastikkstrips
+
#Utførelse : Jumperkabel fra overgang eller splitter bør sikres til mast.
 
 
 
 
 
 
 
 
= '''Oppdateres med følgende tekst :''' =
 
 
 
  
  

Revisjonen fra 11. jan. 2019 kl. 09:47

Endringsinformasjon

EndringsID 2162
Forslagsdato 18.10.2018
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 8.Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster + 9
Forslagstekst


1 )Flere referanser til byggetekniske standarder er utdatert

2) Flere avsnitt bør oppdateres mhp "Utførelse" (ref. TRV std.)

3) Presisering av skal krav mhp vurdering av innplassering av andre operatører

4) Presisering av vurderingskrav mhp seksjonsvise utvidelser av master

5) Føringer for Masteleverandørers monteringskrav oppdateres

6) Tekst for hinderlys for flytrafikk endres

7) Utførelseskrav for kabling mellom telehytter og mastekonstruksjoner oppdateres

8) Presisering av krav til fundamenter (betongkunstruksjoner)


Referansedokumenter

Ny kravtekst :

Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster

Primært dekker dette avsnittet føringer for antennemaster og fundamenter til GSM-R BTS og/eller radiolinje lokasjoner.

Andre antennetyper med tilhørende montasjeløsninger og konfigurasjoner som f.eks pickup antenner for mating av strålekabel i tunnel tilpasses spesifikke funksjon og lokasjons krav.

Levetid

a) Antennemast inkludert tilhørende utstyr skal ha en levetid på minimum 50 år.

Rapportering og registrering

a) Antennemaster skal være rapportert og registrert hos Statens kartverk, ref. FOR 2003-04-14 nr. 514 (Forskrift om luftfartshindre).

Elektrisk utstyr

a) Elektriske lavspenningsanlegg skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.

Byggetekniske krav

a) Antennemastens materialer skal være i henhold til NS ISO 1461:2009 og NS-EN 10025 (krav til varmegalvanisering og stålkvalitet)

b) Boltekvaliteten skal være iht. NS-EN 4014:2011 og NS-EN 898-1:2013, klasse 8.8.

c) Antennemaster skal designes for kun å stå på eget fundament. Dersom forholdene tilsier det må bruk av bardunering vurderes for det enkelte sted.

Rotasjonsavvik og antennebelastning

a) Detaljinformasjon om master, braketter, fester og støtter skal designes, produseres og installeres for å sikre at det totale avviket for radiolinjeantenne er mindre enn +/- 1,0 grader i loddrett og vannrett retning. Merk at avvik betyr rotasjonsavvik i angitt høyde. Avvik som forutsetter ”rett bøy” uttrykt ved avvik = arctangens avvik/høyde godtas ikke.

b) Generelle avvikskrav er følgende (rotasjonsavvik):

Maksimalt +/- 1,0 grader ved angitt nivå for mikrobølgeantenne
Maksimalt +/- 1,5 grader ved toppen av tårnet

Vindlast

a) Antennemaster skal dimensjoneres i henhold til NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009

Islast

a) Antennemaster skal dimensjoneres i henhold til ISO 12494

b) På steder hvor det er fare for at is kan skade antennen skal det vurderes bruk av isvern over antennen.

Vibrasjon

a) Se Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Miljøkrav

Miljøkrav

a) Se Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Miljøkrav

Klatrevern

a) Antennemaster skal ha innvendig klatrestige

b) Antennemaster skal ha fallsikring

c) Antennemaster skal ha system som forhindrer klatring og at uautoriserte personer får tilgang til masten.

d) Døren til klatrevernet skal være låst.

Dimensjonering

a) Antennemaster skal dimensjoneres for å tåle antennebelastning med utgangspunkt i følgende minimumskrav:

Indeks Antennetype Antall Størresle [meter]
A1 GSM-R (rektangulær) 3 B/H = 0,3/2,5/ - w = 19 kilo
A2 GSM-R eller tilsvarende (rektangulær) 3 B/H = 0,3/1,8/ - w = 15 kilo
B1 Mikrobølge (plater) 2 D = 1,2 - w = 15 kilo
B2 Mikrobølge (plater) 2 D = 0,6 - w = 8 kilo


 1. Utførelse : A1-antenner monteres ca. 3 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
 2. Utførelse : A2-antenner monteres ca. 5 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
 3. Utførelse : B1-mikrobølger monteres ca. 6 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.
 4. Utførelse : B2-mikrobølger monteres ca. 7 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.


b) Det skal ved prosjektering vurderes om innplassering for tilbydere av andre typer radionett som nødnett og øvrige kommersielle tilbydere vil påvirke mastekonstruksjon og dimensjonering av fundament.

Videre skal det ved planlegging og detaljprosjektering av mastekonstruksjoner vurderes om eventuelle fremtidige utvidelsesbehov ivaretas ved muligheter for seksjonsvise elementutvidelser.

c) All konstruksjon og design, samt styrkeberegninger for betongfundamenter skal være i samsvar med NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 «Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger»

d) Antennemaster skal prosjekteres i henhold til:

 • NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015 «Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger»,
 • NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser og
 • NS‐EN 1993‐3‐1:2006+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 3-1: Tårn og master.

Lynavleder

a) Antennemaster skal være selvledende.

Lynvern med separat leder som vist i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning/Beskyttelse_mot_lynspenningerer er ikke påkrevd i selvledende mastekonstruksjoner.

b) Antennemaster skal utstyres med lynavleder, ref. NEK EN 62305-1,2,3&4.

Mastetype

a) Antennemaster skal være selvbærende og bestå av et modulsystem med sveisede/boltede stålstrukturer.

b) Antennemastens maksimale høyde skal være 70 meter.

c) Antennemaster skal bygges opp med seksjonselementer med en lengde på 3 - 6 meter.

Varsellampe for flytrafikk

a) Antennemasten skal ha hinderlys til advarsel for flytrafikk i tråd med «Forskrift om merking av luftfartshinder» BSL E 2-2

b) Feil på hinderlys skal varsles ved alarm som indikeres hos infrastrukturforvalters døgnbemannede driftssentral

Jording

a) Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording

b) Jordings-/lynavledersystemet skal ha en overgangsmotstand på mindre enn 40 ohm for anlegg som kan jordes i løsmasse. For anlegg som må jordes i fjell skal ha en overgangsmotstand på mindre enn 100 ohm.

Jordingskrav skal prosjekteres mhp lokasjon, geotekniske egenskaper i området og BTS eller Radio Link kritikalitet som en del av nasjonal GSM-R infrastruktur

Kombinasjonen av type kråkeføtter velges ut fra stedlige grunnforhold. Ref. Vedlegg b. "Prinsippskisse GSM-R jording av radiomast".

Måltall for teoretisk overgangsmotstand lagt til grunn for prosjektering skal dokumenteres med bilder under bygging og understøttes av måleprotokoll ved overlevering .

Er antennemast lokalisert spornært må jordingsprinsipper fra Felles Elektro spesielt observeres.

c) Rundt antennemasten skal det i tillegg benyttes ringjord.

Montering

a) Ved montering av antennemaster skal masteprodusentens montasjebeskrivelse anvendes.

Kabelføring mellom teleteknisk rom og antennemast

a) Kabler mellom teleteknisk rom og antennemast skal forlegges fagmessig og beskyttes.

 1. Utførelse : Kabelbro mellom teleteknisk rom og antennemast bør beskyttes med toppdeksel
 2. Utførelse : Rør i bakken som føres opp og over mastefotsokkel, minimum 20 cm over mastefot
 3. Utførelse: Hvis innstøpte rørføringer benyttes i fundament skal dette valideres i styrkeberegning.
 4. Utførelse : Rør i bakken som føres opp på innsiden av klatrehinderet i master hvor det ikke er mastefotsokkel, avsluttes minimum 40 cm over bakkenivå

b) Alle kabelgjennomføringer skal tettes forskriftsmessig for å overholde gjeldende brannforskrifter. Vare og trekkerør skal tettes i hver ende for å hindre vanninntrenging.

Feste av kabler i mast

a) Kabler skal føres ensartet opp i mast.

 1. Utførelse : Kabelstiger eller tilsvarende stabile strukturer bør benyttes og plasseres hensiktsmessig i forhold til klatreveier.
 2. Utførelse : Kabelklemmer skal benyttes ved innfesting til mast eller kabelstige
 3. Utførelse : Jumperkabel fra overgang eller splitter bør sikres til mast.

Vurdering av endringen

Mindre endringer og presiseringer

R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet negativt

A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerheten

L - levetid

Endringen påvirker ikke levetidsperspektivet

Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomi negativt

K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasiteten

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/5/59/H%C3%B8ringskommentarer_TRV_560_endring_faggruppem%C3%B8te_Radio.pdf

Innstilling fra fagansvarlig

Gyldige standarder oppdatert til å samsvare med felles regelverk for utbygger og masteprodusent.

Endringene pålegger prosjekterende å sikre at dokumentasjon fra mastekonstruktør og masteleverandør er i tråd med lokasjonsspesifikke utførelseskrav.

Endringene fokuserer på at masteleverandørenes spesifikasjon til mastekonstruksjon og selve betonfundamentenes utforming,armering og betongkvalitet dokumenteres

Endringene fokuserer på at masteleverandørenes spesifikasjon for montasje skal benyttes og etterleves.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Prosjekter

Infrastruktureier

Teknologi

Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --