Banestrømforsyning/Bygging/Sonegrensebryter

< Banestrømforsyning‎ | Bygging
Revisjon per 13. jan. 2011 kl. 10:41 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Hensikt og omfang = For oppdeling av kontaktledningsnettet monteres en trefase effektbryter midt mellom to matestasjoner. Effektbryteren kalles sonegrensebryter. Hensikten med sonegrenseb...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Hensikt og omfang

For oppdeling av kontaktledningsnettet monteres en trefase effektbryter midt mellom to matestasjoner. Effektbryteren kalles sonegrensebryter. Hensikten med sonegrensebryter er å bedre beskyttelse av kontaktledningsnettet, samt muliggjøre seksjonering ved feil.


Sonegrensebryterutrustning omfatter effektbryter, måletransformatorer, verne- og styreutrustning samt 230 V fordeling i sonegrensebryterkiosk og understasjon for fjernkontroll.


Dette dokumentet “Regelverk for bygging av sonegrensebryter” er en beskrivelse av hvilke regler som gjelder og aktiviteter som skal utføres under prosjektgjennomføring av bygging av sonegrensebrytere


2 Bygging

2.1 Krav til leverandør

2.1.1 Erfaring

Det kreves at leverandøren har hatt kontinuerlig beskjeftigelse de siste 10 år med beregning, konstruksjon, levering og installasjon av høyspenningsanlegg ved minimum 24 kV nivå eller høyere, lavpenningsanlegg samt kontrollanlegg. Minst 5 av høyspenningsanleggene skal omfatte levering og installasjon av serie- eller shuntkondensatorer.

Det kreves dessuten at leverandøren er kjent med og etterkommer norske lover og forskrifter med hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet.

Leverandøren skal fremlegge dokumentasjon i form av referanselister og/eller erklæringer fra tidligere oppdragsgivere.


2.1.2 CV på nøkkelpersonell

CVer for nøkkelpersonell som skal benyttes i prosjektet skal dokumenteres.


2.2 Framdriftsplan

Leverandøren skal utarbeide en komplett framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet/leveransen.


Framdriftsplanen skal inneholde:

 • Milepeler knyttet til leveransen
 • Frontlinje som angir framdriften
 • Aktivitetsliste med angivelse av varighet
 • Ressursforbruk skal angis i form av en S - kurve

I prosjekteringsfasen skal det utarbeides månedsrapport basert på status ved månedsskifte. Alle avvik i forhold til framdriftsplanen skal meldes og korrektive tiltak for å bringe prosjektet tilbake på framdriftsplanen skal beskrives.


2.3 Tilgjengelighet

Det kreves at leverandørens servicepersonell kan komme til anleggsstedet innen 8 timer dersom det oppstår feil i anlegget i løpet av garantitiden.

Det er dessuten ønskelig at servicepersonell kan komme til anleggsstedet innen 12 timer dersom det oppstår feil i anlegget etter garantitidens utløp.


3 dokumentasjon

3.1 Generelt

Ingeniørarbeid inklusive beregning og konstruksjon, med all nødvendig teknisk bearbeiding og alle nødvendige tegninger og beskrivelser skal utføres av kvalifisert personell.


3.2 Arrangement, byggstyrende underlag

Så snart som mulig etter kontraktsinngåelse skal leverandøren levere arrangementstegninger som viser hovedkomponentenes plassering i anlegget.

Videre skal det leveres underlag som viser plassering av fundamenter for apparater med eventuelle innstøpingsdetaljer, utsparinger, kabelkanaler samt lokalisering av tamper fra fundamentjordsystemet.


3.3 Dokumentasjon under konstruksjon og fabrikasjon

Leverandøren har ansvar for å utarbeide / fremskaffe

 • tidsplaner for konstruksjon, fabrikasjon og prøving av anleggets hovedkomponenter
 • materialsertifikater
 • prøvespesifikasjoner og -protokoller

Protokoller og tidsplaner skal oversendes til byggherren for kontroll og kommentarer minst 4 uker før planlagt oppstart på anleggstesten.


3.4 Dokumentasjon under montasje og idriftsettelse

Leverandøren har ansvar for å utarbeide / fremskaffe

 • tidsplaner for montasje og idriftsettelse
 • prøvespesifikasjoner og -protokoller

Protokoller og tidsplaner skal oversendes Byggherren for kontroll og kommentarer minst 4 uker før planlagt oppstart på anleggstesten. Leverandøren skal også utarbeide idriftssettelses- og overtakelsesprotokoller for anlegget.


3.5 Sluttdokumentasjon - As built dokumentasjon

Det skal leveres 3 komplette sett korrigerte tegninger sammen med 3 sett med beskrivelser av det benyttede materiell. Hvert sett skal være innsatt i mappe og inneholde :

 • Arrangementstegninger
 • Montasjetegninger og beskrivelser for apparat- og kontrollanlegg
 • Koblingsskjemaer
 • Kabellister og termineringstabeller
 • Funksjonsplaner
 • Alarm- og signalplaner, lokalt og for fjernkontroll
 • Koblingsbetingelser og forriglinger
 • Komponent- og apparatspesifikasjoner med datablad og sertifikater
 • Drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser
 • Feilsøkingsprosedyrer
 • Reservedelslister
 • Idriftsettelsesrapport

Brukerveiledninger for drift og vedlikehold skal være på norsk. Øvrige beskrivelser etc. leveres også med norsk tekst såfremt dette er mulig. Sluttdokumentasjonen skal være overlevert JBV maksimum 1 måned etter overtakelse av anlegget.


4 Opplæring

Opplæring av driftspersonell skal omfatte minimum 2 personer og skal utføres i to faser:


Fase 1: Informasjon om levert utstyr og dokumentasjon, før prøving og idriftsettelseFase 2: Driftsopplæring på igangsatt utstyr i prøvedriftsperioden, og gjennomgang av tilhørende dokumentasjon.