Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Tagg: Erstattet)
 
Linje 1: Linje 1:
__NUMBEREDHEADINGS__
+
<big><big><big><span style="color:#ff0000"> OBS: Dette kapittelet er utgått.</SPAN></big></big></big> <br>
= Hensikt og omfang =
+
''Erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter]]''
For automatisk seksjonering ved feil, samt for effektivisering av strømbrudd i kontaktledningsnettet, har det tidligere vært vanlig å montere en effektbryter inn i nettet på egnede steder. Effektbryteren med omliggende utrustning kalles sonegrensebryter. En sonegrensebryter forbedrer også verndekningen for kontaktledningsanlegget ved tilbakemating fra tog.
+
<BR>Se "Vis historikk"-fanen oppe til høyre for tidligere krav.
 
 
Sonegrensebryterutrustning omfatter effektbryter, måletransformatorer, verne- og styreutrustning, 220 V fordeling i sonegrensebryterkiosk og understasjon for fjernkontroll.
 
 
 
NB: Kapittelet revideres i 2019, spesielt avsnittene [[#Utforming]] og [[#Tekniske krav]].
 
 
 
= Plassering =
 
Sonegrensebryter med [[Definisjon:Dødseksjon|dødseksjon]] kan plasseres i kontaktledningsnettet på strekninger hvor det er:
 
* mer enn 40 km mellom utgående linjebrytere i matestasjoner og koblingshus hvis dette er nødvendig for å oppnå nødvendig selektivitet ved feil.
 
* mulighet for store vinkelforskjeller i matende 3-fasenett på grunn av utfall av linjer i hovednettet til Statnett. Dette er per 1.1.2006 vurdert til å gjelde strekningene Fåberg – Fron, Fron – Otta og Otta - Dombås (se EK.800204)
 
 
 
Følgende forhold skal vurderes før valg om å bygge sonegrensebrytere gjøres:
 
* verndekning,
 
* avstander mellom innmatingssteder,
 
* stasjonsplassering,
 
* togtetthet,
 
* koblingshyppighet og
 
* feilfrekvens i kontaktledningsnettet (hyppighet av overspenninger).
 
 
 
Sonegrensebrytere bør vurderes opprettet i en ”øy” rundt Oslo-området. Dette vil ved overbelastning eller feil i Oslo-området redusere konsekvensen av et utfall, samt gi større mulighet for hurtig oppkobling etter et større sammenbrudd i nettet (mulighet for å koble inn ulike deler av nettet med faseforskyvning). Behov for disse sonegrensebryterne bør vurderes opp mot risikoen for aktuelle feilsituasjoner i området.
 
 
 
= Utforming =
 
En sonegrensebryter kan bygges av en effektbryter som er koblet til [[Definisjon:Kontaktledningsanlegg|kontaktledningsanlegget]] som vist på <xr id="fig:enlinjeskjema" />
 
 
 
<figure id="fig:enlinjeskjema">
 
[[Bilde:JD546 07 fig001.png|thumb|center|500px|<caption>Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg'</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
[[Definisjon:Kontaktledningsbryter|Kontaktledningsbryterne]] som er vist på <xr id="fig:enlinjeskjema" /> skal kun være manuelt styrt og montert på kontaktledningsmast. Krav til kontaktledningsbrytere er beskrevet i [[Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningsbrytere]]
 
 
 
Sonegrensebryteren skal være slik utformet at bryteren bare kan betjenes så lenge operatøren er beskyttet av en lysbuesikker kapsling. Bryterstillingen skal være tydelig indikert, enten ved synlig brudd eller med en pålitelig mekanisk stillingsindikering.
 
 
 
I forbindelse med en sonegrensebryter skal det bygges død-seksjon. Se [[Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering]] for krav til død-seksjoner. Behov for kontaktledningsbrytere over seksjonsdelene i hver ende av død-seksjonen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra stedlige forhold.
 
 
 
Krav til kabler mellom sonegrensebryter og kontaktledningsbryter er beskrevet i [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Mate- og returkabel]]
 
 
 
= Tekniske krav =
 
Sonegrensebryterutrustning skal bestå av:
 
* En uttrekkbar effektbryter:
 
: Type: Vakuum
 
: Størrelse, minimum: 800 A
 
: Beregnet for driftsfrekvens: 16 2/3 Hz
 
: Beregnet for driftsspenning: 17,25 kV fase-jord
 
: Normer: [EN 50152-1]
 
 
 
* En strømtransformator:
 
: Omsetningsforhold: 800/5 A eventuelt 400/0,5 A
 
: Beregnet for driftsfrekvens: 16 2/3 Hz
 
: Beregnet for driftsspenning: 17,25 kV fase-jord
 
: Klasse: 1,0
 
: Normer: [IEC 185] og [IEC 60186]
 
 
 
* To spenningstransformatorer:
 
: Omsetningsforhold: 16000 / 110
 
: Driftsfrekvens: 16 2/3 Hz
 
: Beregnet for driftsspenning: 17,25 kV fase-jord
 
: Klasse: 1,0
 
: Normer: [IEC 185] og [IEC 60186]
 
 
 
* Verne- og styringsutrustning montert i skap. Utrustningen omfatter nødvendig spennings-, strøm-, tids- og hjelpereleer og vendere, sikringer, signallamper etc.
 
: Normer: [EN 62271], [IEC 60420] og [IEC 60694]
 
 
 
* Fordelingsanlegg i platekapslete skap skal tilfredsstille kravene i [EN 62271-200] og [IEC 60694], og at protokoller for typeprøver og PEHLA lysbueprøving kan fremlegges på forespørsel.
 
* Effektbrytere skal tilfredsstille kravene i [EN 50152-1].
 
** [[Definisjon:Lastskillebryter|Lastskillebrytere]] skal tilfredsstille kravene i [EN 50152-2].
 
** Skillebryter og [[Definisjon:Jordslutter|jordsluttere]] skal tilfredsstille kravene i [IEC 60129], [EN 50152-2].
 
** Fabrikkferdige skap og moduler skal kontrolleres med hensyn til riktig kobling og funksjon så langt det er mulig.
 
** Releer for vern funksjonsprøves.
 
** Uttesting og prøving med all nødvendig feilretting for utstyr og elektriske forbindelser som inngår i anlegget skal utføres før idriftsettelse.
 
 
 
Krav til isolasjonsnivå gitt i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Krav til isolasjon|Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse]] skal følges.
 
 
 
Sonegrensebrytere og tilhørende 15 kV anlegg på fjernstrekninger skal dimensjoneres etter en kortslutningsstrøm på minimum 10 kA i 1 s. Dersom man skal bygge sonegrensebrytere i Oslo-området kan det være nødvendig med et høyere kortslutningsnivå.
 
 
 
= Funksjonskrav =
 
Generelle funksjonskrav:
 
# Effektbryteren skal kobles ut etter 20 s ved en minimumsspenning. Minimumsspenningen skal være innstillbar mellom 6 - 12 kV.
 
# Effektbryteren skal kobles ut etter 0,4 s ved en minimumsspenning som skal være innstillbar mellom 6 - 12 kV, samt en maksimalstrøm som er innstillbar mellom 250 - 850 A.
 
# Effektbryteren skal kobles automatisk inn etter 10 s når spenningen på begge sider av bryteren er over 6 - 12 kV og spenningsforskjellen ikke er over en innstillbar verdi på 6 - 12 kV. Dette forutsetter at bryteren er utkoblet av et vern beskrevet i pkt 1 og 2.
 
# Effektbryteren skal ikke kunne kobles inn manuelt eller fjernstyrt når spenningene ikke er i fase, se [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Sammenkobling og innfasing]].
 
# Verneutrustningen skal inneholde nødvendige feilsignaler som:
 
## “nullspenning manøverspenning”
 
## “Sikringsbrudd spenningstransformator”
 
## evt. “Effektbryter midtstilling”
 
 
 
Alle apparater som installeres skal være konstruert for å kunne arbeide tilfredsstillende under de klimatiske forhold som til enhver tid råder i stasjonen. Om ikke apparatene tåler det aktuelle klimaet, må tiltak gjøres for å redusere klimaets innvirkning til et nivå som gir sikker funksjon.
 
 
 
= Jording =
 
Jording av sonegrensebryter-anlegg skal utføres i henhold til krav gitt i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning]].
 
 
 
= Merking =
 
Anlegget skal merkes iht norsk norm [NEN 321], [NEN 322] (IEC Publ. 60750) samt [NEK 144](IEC Publ. 60627).
 
 
 
= Bygning og installasjoner =
 
== Bygning ==
 
Bygning / kiosk til sonegrensebryteren skal oppføres i et materiale som Produkt- og Elektrisitetstilsynet har godkjent for formålet. Når det gjelder bygning / kiosk er det stilt forskjellige krav i [FEF] i forhold til avstand til andre bygninger og om bygningen tjener andre formål. Normalt skal bygning for sonegrensebryter være frittstående.
 
 
 
Av hensyn til vedlikehold av sonegrensebryter skal det være tilgang til stasjonens dør med egnet transportmiddel.
 
 
 
Bygning / kiosk skal være slik konstruert at innsetting eller utskifting av sonegrensebryter kan skje via dør.
 
 
 
Taket skal være sikret mot vanninntregning og dessuten være konstruert slik at regnvann ledes bort fra veggene. Taket skal være isolert for å unngå kondensdrypp.
 
 
 
Tak, vegger og gulv utført i betong skal behandles med støvbindene middel (maling eller lakk).
 
 
 
Dørene skal være utstyrt med sylinderlåssystem med nøkler som er tilpasset Jernbaneverkets nøkkelsystem. Låsene skal kunne betjenes under alle vær- og temperaturforhold.
 
 
 
Dører, hengsler og låser må være laget av et korrosjonsbestandig materiale med god mekanisk styrke. Dørene skal være slik konstruert at de vanskelig lar seg bryte opp.
 
 
 
Underkant av dører skal minst ha en høyde på 15 cm over bakke for å unngå problemer vinterstid (isdekke).
 
 
 
Stasjonen skal være slik ventilert at maksimal romtemperatur ikke overskrider 40 °C.
 
 
 
Ventilasjonsåpninger skal være konstruert slik at det ikke er mulig å stikke gjenstander gjennom åpningene inn mot spenningsførende deler (IP2X).
 
 
 
Ved utforming og plassering av ventilasjonsåpninger skal det tas hensyn til at inntrengende snø, salt osv blir minst mulig. Ventilasjonsåpningene skal være slik utformet at de kan lukkes.
 
 
 
== 230 V anlegg ==
 
230 V-anlegget skal utføres i henhold til [[Lavspenning/Prosjektering]].
 
 
 
=== Generelt ===
 
230 V-anlegget omfatter alt utstyr og alle installasjoner for:
 
* Innendørs- og utendørs belysning
 
* Stikkontakter og uttak for enfase og trefase
 
 
 
Planer og tegningsunderlag for 230 V-anlegget skal godkjennes av Jernbaneverkets driftsleder for anlegget.
 
 
 
Utstyr skal leveres og installasjoner utføres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende [FEB] og de til enhver tid gjeldende bestemmelser for de aktuelle anleggene.
 
 
 
=== Kursfordeling, kabler og forlegging ===
 
Det skal benyttes et platekapslet og berøringssikkert skap med samleskinner etc. montert på vegg i kontrollrommet. Det skal benyttes automatsikringer.
 
 
 
Leveransen skal omfatte all kabling, koblings- og montasjemateriell for en komplett leveranse.
 
 
 
Som føringsveier kan det benyttes trekkerør i gulv og under elementgulv. For øvrig legges kabler åpent på vegg/tak.
 
 
 
Enfase, doble 230 V/16 A stikkontakter med jord for generelt bruk installeres i alle rom der det er naturlig og formålstjenelig (Alle steder innendørs må nås med ca. 3-5 meters ledning).
 
 
 
Trefase 230 V/25 A stikkontakt med jord installeres i kontrollrom ved fordelingsskap til bruk for tyngre elektrisk verktøy, varmevifter etc.
 
 
 
= Grensesnitt =
 
== Kontaktledningsanlegg  ==
 
Sonegrensbryteranlegget tilknyttes kontaktledningsanlegget via en kontaktledningsbryter. Utførelsen er beskrevet i [[Kontaktledning/Prosjektering]]
 
 
 
== Elkraftsentral ==
 
Sonegrensebryteren skal kunne fjernstyres fra elkraftsentral. Utførelsen er beskrevet i [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring]].
 

Nåværende revisjon fra 9. sep. 2019 kl. 09:38

OBS: Dette kapittelet er utgått.
Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter
Se "Vis historikk"-fanen oppe til høyre for tidligere krav.