Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording

< Banestrømforsyning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 2. jan. 2017 kl. 15:41 av Sd (diskusjon | bidrag) (Endret til Bane NOR)

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av jording i Bane NORs banestrømforsyning. Kapitlet har vedlegg med forslag til prosedyre for kontroll og utførelse av vedlikeholdet.

Jording finnes i anlegg i banestrømforsyningen som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Jordingi banestrømforsyningen

2 Generelt

Sikkerhetskrav a) For å kontrollere jordingsanleggets tilstand skal jordingselektrode og tilhørende forbindelser kontrolleres i nødvendig utstrekning ([FEF] §4-11, eventuelt også §6-7).

 1. Kontrollen bør utføres minst hver 10. år.
 2. Under kontroll av jordingsanlegget skal overgangsmotstanden mot jord måles.
 3. Jordingsanlegget bør i tillegg kontrolleres ved vesentlige endringer i kortslutningsytelse, endringer i jordsmonn (masseutskiftninger) og når anlegget har ført høye kortslutningsstrømmer.

Sikkerhetskrav b) Potensialer og berøringsspenninger som forårsakes av banestrømmens hovedkrets skal tilfredsstille [FEF] §8-6 og kravene gitt i [NEK EN 50122-1]. Berøringsspenninger i øvrige høyspenningsanlegg skal tilfredsstille [FEF] §2-4. For lavspenningsanlegg skal berøringsspenningene ikke overstige kravene gitt i [FEL].

 1. Ved inspeksjon av elektriske anlegg bør det gjøres en vurdering av om anlegget kan ha uakseptabelt høye berøringsspenninger.

3 Jordingsplan/-tegning

Jordingsplanen gir en oversikt over hvordan det elektriske anlegget er jordet.

a) Jordingsplanen/-tegningen bør til enhver tid samsvare med jordingen av det elektriske anlegget.

4 Jordledere

Jordlederen skal lede største forekommende jordstrøm fra den jordede anleggsdel til systemjord og mellom systemjord og hovedjord uten at det oppstår berøringsfare.

Sikkerhetskrav a) Alle jordledere skal være hele og feilfrie uten brudd.

Sikkerhetskrav b) Alle utsatte ledende anleggsdeler skal være tilkoblet en jordleder gjennom en hel og feilfri kobling.

c) Det bør ikke gå strømmer i jordlederne når anlegget er i vanlig drift.

d) Jordledere bør være lett synlig for inspeksjon.

5 Utjevningsforbindelser

Utjevningsforbindelsene skal hindre potensialforskjeller mellom anleggsdeler som kan berøres samtidig ved å kortslutte mellom utsatte anleggsdeler.

Sikkerhetskrav a) Utsatte anleggsdeler som kan berøres samtidig av en person (mindre enn 2,5 meter avstand) skal ha utjevningsforbindelse innbyrdes eller til samme jordpotensial.

Sikkerhetskrav b) Komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal alltid ha en utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

 1. Utjevningsforbindelsen kan enten gå direkte til sporet eller via langsgående jordleder.
 2. Se for øvrig Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om jording

Sikkerhetskrav c) Alle utjevningsforbindelser med kobling til utsatte anleggsdeler skal være hele og feilfrie.

 1. Kontroll av utjevningsforbindelser bør utføres ved hjelp av visuell inspeksjon eller kontinuitetstest.

d) Det bør ikke gå strømmer i utjevningsforbindelsene når anlegget er i vanlig drift.

6 Jordingselektroder

Jordingselektrode skal sikre at eventuelle feilstrømmer i det elektriske anlegget blir ledet til jord med minst mulig overgangsmotstand for å hindre berøringsfare, lede overspenninger og feilstrømmer til jord.

Sikkerhetskrav a) Alle elektriske anlegg skal ha en egen jordingselektrode

 1. Manglende jordingselektrode bør utbedres snarest.

Sikkerhetskrav b) Jordingselektrode skal være forbundet med anleggets hovedjordskinne med en hel og feilfri kobling.

 1. Det bør finnes en oppdatert målsatt skisse av hvordan elektroden med tilførselsledninger er plassert i terrenget.

c) Overgangsmotstand mot jord for jordingselektrode som brukes til beskyttelse skal ikke være større enn at kravene til berøringsspenninger tilfredsstilles.

 1. Måling av overgangsmotstand mot jord bør utføres som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord.
 2. Overgangsmotstanden bør måles ved forskjellige værforhold.
 3. Måling av overgangsmotstanden bør loggføres for statistikk.
 4. Måling av overgangsmotstanden skal dokumenteres. Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf .xlt

d) Impulsmotstand mot jord for jordingselektrode i tilknytning til overspenningsavleder eller lynavlederanlegg skal sammen med bølgemotstanden i jordlederne ikke føre til overspenninger eller lynstrømmer som kan skade utstyr og bygninger.

 1. Måling av overgangsmotstand mot jord bør utføres som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord
 2. Overgangsmotstanden bør måles ved forskjellige værforhold.
 3. Måling av overgangsmotstanden bør loggføres for statistikk.
 4. Måling av overgangsmotstanden skal dokumenteres. Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf .xlt

7 Vedlegg

Vedlegg a: Fjernet

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord

Vedlegg c: Rapport fra måling av overgangsmotstand mot jord flyttet til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording:

Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf

Vedlegg h i 510 kapittel 6 .xlt