Forskjell mellom versjoner av «Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(UTFØRELSE)
(Lagt inn krav-ID for hele kapitlet)
(73 mellomliggende revisjoner av 8 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
Dette kapitlet omhandler regler for prosjektering og bygging av betongkonstruksjoner for bruer.
+
Dette kapitlet omhandler regler for prosjektering og bygging av betongkonstruksjoner.
  
Betongkonstruksjoner skal dimensjoneres i de forskjellige grensetilstandene i henhold til NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1992-2 med referanser, med tillegg, endringer og presiseringer som er gitt i denne delen. I tilfelle anvisningene nedenfor fører til mildere krav enn tilsvarende i NS-EN 1992, gjelder NS-EN 1992.  
+
Betongkonstruksjoner skal dimensjoneres i de forskjellige grensetilstandene i henhold til NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2:2005+NA:2010.
  
 
Beregning av lastvirkninger skal baseres på forutsetninger og beregningsmodeller som ivaretar konstruksjonsdelenes virkemåte i den aktuelle grensetilstand.
 
Beregning av lastvirkninger skal baseres på forutsetninger og beregningsmodeller som ivaretar konstruksjonsdelenes virkemåte i den aktuelle grensetilstand.
  
 
= Dimensjonerende materialfasthet =
 
= Dimensjonerende materialfasthet =
Dimensjonerende materialfasthet skal bestemmes i henhold til NS-EN 1992.
+
Dimensjonerende materialfasthet skal bestemmes i henhold til:
 +
 
 +
* NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger
 +
* NS-EN 1992-2:2005+NA:2010 Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 2: Bruer
 +
* NS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 Prefabrikkerte betongprodukter. Fundamentpæler
  
 
== Konstruksjonsfasthet betong ==
 
== Konstruksjonsfasthet betong ==
I betongkonstruksjoner for jernbanebruer skal ikke lavere fasthetsklasse enn B45 SV-40 etter NS-EN 1992, og prosesskode 2. Bestandighetsklasse skal være MF 40. Se NS-EN 206-1.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05875'''''
 
+
== Spennkraft for spennkabler ==
+
a) I betongkonstruksjoner for jernbanebruer skal ikke lavere fasthetsklasse enn B45 SV-standard iht. {{Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2}} benyttes.
Spennkabler for jernbanebruer skal ikke ha høyere flytekraft, F<sub>0,2</sub>, enn 3200 kN.
+
# Unntak:  Ved bruk av lavvarmebetong kan lavere fasthetsklasse benyttes.</onlyinclude>
 
+
<onlyinclude>'''''TRV:05876'''''
Bruk av eventuelle større spennkabler skal på forhånd godkjennes av Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle.
+
 +
b) Bestandighetsklasse skal være MF 40.</onlyinclude>
  
 
= Dimensjonering =
 
= Dimensjonering =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
Karakteristiske laster er gitt i kapittel 5, avsnitt 4.
+
Karakteristiske laster er gitt i [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster]]
  
Lastkoeffisienter for de forskjellige grensetilstandene er gitt i kapittel 5, avsnitt 3.2.
+
Lastkoeffisienter for de forskjellige grensetilstandene er gitt i NS-EN 1990: 2002+A1:2005+NA:2016.
  
 
Normalt forlanges lastvirkninger beregnet etter elastisitetsteori.
 
Normalt forlanges lastvirkninger beregnet etter elastisitetsteori.
  
 
=== Deformasjonslaster ===
 
=== Deformasjonslaster ===
Ved beregning av dimensjonerende lastvirkninger skal det tas hensyn til
+
<onlyinclude>'''''TRV:05877'''''
 +
 +
a) Ved beregning av dimensjonerende lastvirkninger skal det tas hensyn til
  
 
* kryp og svinn
 
* kryp og svinn
Linje 32: Linje 40:
 
* setninger  
 
* setninger  
 
* byggemåte
 
* byggemåte
* tidsforløp
+
* tidsforløp</onlyinclude>
  
Den ferdige konstruksjon skal minimum kontrolleres for to tilstander
+
<onlyinclude>'''''TRV:05878'''''
 +
 +
b) Den ferdige konstruksjon skal minimum kontrolleres for to tilstander
  
 
* en like etter at brua er åpnet for toglast
 
* en like etter at brua er åpnet for toglast
Linje 43: Linje 53:
 
Tap av spennkraft på grunn av friksjon kan beregnes etter
 
Tap av spennkraft på grunn av friksjon kan beregnes etter
  
<math>P\mathrm{=}{P}_{0}\mathrm{\cdot }\left(1\mathrm{-}{e}^{\mathrm{-}m\left(\alpha +\text{kL}\right)}\right)</math>(7.1)
+
<center>
 +
<math>
 +
P = P_0 \cdot \left(1-e^{-\mu(\alpha +kL)}\right)
 +
</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)
 +
</center>
  
 
P<sub>0</sub><nowiki>= spennkraft ved aktiv forankring</nowiki>
 
P<sub>0</sub><nowiki>= spennkraft ved aktiv forankring</nowiki>
Linje 53: Linje 67:
 
k = tilfeldig retningsendring pr. meter
 
k = tilfeldig retningsendring pr. meter
  
L = lengde av kabel</nowiki>
+
L = lengde av kabel
  
 
μ og k oppgis av spennstålleverandør; verdiene skal dokumenteres
 
μ og k oppgis av spennstålleverandør; verdiene skal dokumenteres
  
For krav til totalsetninger og differansesetninger vises det til kapittel 6, avsnitt 4.3. For bruer som er særlig ømfintlige for setninger, som kontinuerlige bruer, skal kravene vurderes i samråd med Jernbaneverket og geoteknisk rådgiver.
+
For krav til totalsetninger og differansesetninger vises det til kapittel 6, avsnitt 4.3.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05879'''''
 +
 +
c) For bruer som er særlig ømfintlige for setninger, som kontinuerlige bruer, skal kravene vurderes i samråd med Bane NOR og geoteknisk rådgiver.</onlyinclude>
  
 
== Bruddgrensetilstanden ==
 
== Bruddgrensetilstanden ==
Det henvises til NS-EN 1992.
+
Det henvises til NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2:2005+NA:2010.
 
 
Det skal ikke i noe snitt velges mindre armering enn den som er forutsatt ved beregning av forskyvninger.
 
  
 
== Bruksgrensetilstanden ==
 
== Bruksgrensetilstanden ==
 
=== Rissvidder ===
 
=== Rissvidder ===
Rissvidder skal ikke overskride verdiene gitt i NS-EN 1992 for bestandighetsklasse MF 40.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05880'''''
 +
 +
a) Rissvidder skal ikke overskride verdiene gitt i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2:2005+NA:2010.  
  
 
For spennarmerte bruer gjelder følgende krav for bruoverbygningen:
 
For spennarmerte bruer gjelder følgende krav for bruoverbygningen:
Linje 79: Linje 97:
 
* 0,00 mm karakteristisk rissvidde på oversiden
 
* 0,00 mm karakteristisk rissvidde på oversiden
  
For slakkarmering gjelder samme krav som NS-EN 1992, generelt 0,30 mm.
+
For slakkarmering gjelder samme krav som NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008, generelt 0,30 mm.
  
Rissviddebegrensningen er knyttet til rissets vidde i avstand fra armeringen tilsvarende minste tillatte overdekning, se punkt 4.2. Ved større overdekning reduseres rissviddebegrensningen som angitt i NS-EN 1992. Rissvidder skal kontrolleres for dimensjoneringssituasjon 2 for bruksgrensetilstanden i kapittel 5, tabell 5.3, med følgende modifiserte kombinasjonsfaktorer for toglaster i dimensjoneringssituasjon 2:
+
Rissviddebegrensningen er knyttet til rissets vidde i avstand fra armeringen tilsvarende minste tillatte overdekning, se [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Betongkonstruksjoner#Armeringsoverdekning]]. Ved større overdekning reduseres rissviddebegrensningen som angitt i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008.  
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05881'''''
 +
 +
b) Rissvidder skal kontrolleres etter tabell NA.A2.3 NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016.
  
 
* bruer med enkeltspor, reduksjonsfaktor 0,80
 
* bruer med enkeltspor, reduksjonsfaktor 0,80
* bruer med 2 spor, reduksjonsfaktor 0,70 og 0,60 for 3 spor eller flere.(se også kap. 5, tabell 5.2)
+
* bruer med 2 spor, reduksjonsfaktor 0,70 og 0,60 for 3 spor eller flere.</onlyinclude>
 
 
Se forøvrig fotnote 2 under tabell 5.2, kap. 5.
 
  
 
=== Deformasjoner ===
 
=== Deformasjoner ===
Krav til deformasjoner er gitt i kapittel 5 Laster.  
+
Krav til deformasjoner er gitt i [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster]].  
  
 
== Utmattingsgrensetilstanden ==
 
== Utmattingsgrensetilstanden ==
Det henvises til NS-EN 1992.
+
Det henvises til NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2-2:2005+NA:2010.
  
 
Alternative metoder for kontroll av utmattingsgrensetilstanden kan benyttes dersom disse dokumenteres.
 
Alternative metoder for kontroll av utmattingsgrensetilstanden kan benyttes dersom disse dokumenteres.
  
Betongbruer skal kontrolleres for en dimensjonerende brukstid på 100 år.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05882'''''
 
+
=== Lineær skadeteori ===
+
a) Betongbruer skal kontrolleres for en dimensjonerende brukstid på 100 år.
Det henvises til NS-EN 1992.
+
</onlyinclude>
 
 
Antall vekslinger i konstruksjonens levetid skal multipliseres med utmattingsfaktor som definert i tabell 1. Utnyttelsesfaktoren definert i NS-EN 1992 skal settes til η = 1,0 for både armering og betong.
 
 
 
<figtable id="tab:">
 
{| class="wikitable"
 
|+ <caption></caption>
 
|-
 
! Konstruksjonsdelens betydning for bruas bæreevne !! Utmattingsfaktor
 
|-
 
| Avgjørende || <center>3</center>
 
|-
 
| Ikke avgjørende || <center>1</center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
Utmattingsberegningene baseres på forventede laster og forventet lasthistorie for toglaster. For disse laster kreves opplysninger om
 
 
 
* antall tog av forskjellige typer og lengder
 
* vekt av de forskjellige togtyper
 
* akselavstander og aksellast
 
 
 
Opplysningene skal spesifiseres av Jernbaneverket i prosjekteringsgrunnlaget for den aktuelle bru.
 
 
 
Toglaster skal inkludere dynamiske faktorer Φ i henhold til kapittel 5, avsnitt 5.3.
 
 
 
I helt spesielle tilfeller der vind og eventuelt bølger kan forventes å bidra til utmattingslastene skal disse laster også inkluderes.
 
 
 
=== Forenklet metode ===
 
Det henvises til NS-EN 1992 3473,
 
 
 
Forenklet metode kan benyttes dersom det påvises at denne gir resultater på sikre side. For toglast inkluderes den dynamiske faktor i henhold til kapittel 5, avsnitt 5.3.
 
 
 
For bruer med korte spenn vil forenklet metode være for konservativ og skal ikke benyttes.
 
 
 
For bruer der spenningsvekslingene domineres av toglaster kan forenklet metode etter NS-EN 1992 benyttes under følgende forutsetninger:
 
 
 
* Lastmodell i henhold til kapittel 5, avsnitt 4 skal plasseres i ugunstigste posisjon i forhold til det snitt som betraktes. Lastmodellen kan avkortes eller oppdeles vilkårlig for å oppnå den ugunstigste virkning.
 
 
 
* Beregningene skal baseres på N = 2 • 10<sup>6</sup> sykler.
 
 
 
* Spenninger på grunn av toglaster inkludert i σ<sub>maks</sub>, σ<sub>min</sub> og Δσ
 
 
 
* Spenningene som skyldes toglast i spenningene σ<sub>maks</sub>, σ<sub>min</sub> og Δσ skal multipliseres med den dynamiske faktor, Φ<sub>2</sub>, i henhold til kapittel 5, avsnitt 5.3.
 
 
 
* Spenningene som skyldes toglast skal multipliseres med utmattingsfaktor, λ, i henhold til [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Stål-_og_samvirkekonstruksjoner#Utmattingsgrensetilstanden|Bruer/Prosjektering_og_bygging/Stål-_og_samvirkekonstruksjoner]]
 
 
 
 
= Armeringsregler =
 
= Armeringsregler =
Armeringsreglene i NS-EN 1992 gjelder generelt. Dessuten gjelder krav til armeringsplassering angitt i [http://www.vegvesen.no/_attachment/61419/binary/14126 Statens vegvesens håndbok 026, Prosesskode 2].  
+
Armeringsreglene i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 gjelder generelt. Dessuten gjelder krav til armeringsplassering angitt i {{Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2}}.  
  
 
== Armeringsoverdekning ==
 
== Armeringsoverdekning ==
Kravene til overdekning og plassering skal være etter tabell 4.4N og 4.5N i NS-EN 1992 og med dimensjonerende brukstid på 100 år..
+
<onlyinclude>'''''TRV:05883'''''
 
+
Generelt skal overdekningskrav være 65 ± 15 mm og angis på armeringstegninger.
+
a) Kravene til overdekning skal være iht. {{Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering}}, 7.4 og med dimensjonerende brukstid på 100 år.</onlyinclude>
 
 
For konstruksjoner i alunskifer eller sterkt sulfatholdig grunnvann skal minimumsarmeringen vurderes særskilt.
 
 
 
Ved undervannsstøp skal overdekningen være 100 mm.
 
 
 
For søyler i underganger som vil bli utsatt for saltsprut og saltføyke skal overdekningen være min. 60 mm.
 
 
 
I tørre og tilgjengelige hulrom, f.eks. kassetverrsnitt, hule søyler eller landkar, får minimumsoverdekningen være 40 mm.
 
 
 
For underkant fundamenter over vann skal overdekningen være:
 
 
 
* støp mot betongavretning: 40 mm
 
* støp mot fjell eller faste løsmasser: 60 mm
 
 
 
For underkant fundamenter under vann skal overdekningen være:
 
  
* tørrstøp mot betongavretting i tørrlagt byggegrop: 60 mm
+
<onlyinclude>'''''TRV:05884'''''
* tørrstøp mot fjell eller faste løsmasser i tørrlagt grop: 100 mm
+
* undervannsstøp mot betongavretting: 150 mm
+
b) For konstruksjoner i alunskifer eller sterkt sulfatholdig grunnvann skal minimumsarmeringen vurderes særskilt.</onlyinclude>
* undervannsstøp mot fjell eller faste løsmasser: 200 mm
 
  
== Bøyning ==
+
== Spennarmering ==
Bøyd armering som skal rettes eller ombøyes, skal være av sveisbar kvalitet.
+
Krav for materiell og utførelse av spennarmertekonstruksjoner er beskrevet i Publikasjon 14 «Spennarmeringsarbeider». Norsk Betongforening.
  
== Spennkabler ==
+
<onlyinclude>'''''TRV:05885'''''
Uinjiserte kabelsystemer skal generelt ikke benyttes som spennarmering i jernbanebruer. For større bruer med kassetverrsnitt kan uinjiserte, frittliggende spennkabler eventuelt benyttes etter spesiell vurdering og godkjennelse fra Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle.
+
 +
a) Uinjiserte kabelsystemer skal generelt ikke benyttes som spennarmering i jernbanebruer. For større bruer med kassetverrsnitt kan uinjiserte, frittliggende spennkabler eventuelt benyttes etter spesiell vurdering og godkjennelse fra Bane NOR i hvert enkelt tilfelle.</onlyinclude>
  
Hvis skjøting av spennkabler utføres med skjøtekoblinger, skal maksimalt 2/3 av kablene skjøtes i samme snitt (støpeskjøt). Snitt med avstand fra hverandre mindre enn 2 • tverrsnittshøyden skal regnes som samme snitt.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05886'''''
 +
 +
b) Ved skjøting av spennkabler skal NS EN 1992-2-2:2005/NA:2010 pkt. NA.8.10.4 anvendes.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05887'''''
 +
 +
c) I bjelkebruer skal det minimum benyttes 6 kabler i hver bjelke.</onlyinclude>
  
I bjelkebruer skal det minimum benyttes 6 kabler i hver bjelke. For største tillatte kabler vises til [[Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Spennkraft for spennkabler|Spennkraft for spennkabler]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:05888'''''
 +
 +
d) Slakkarmering gjennom støpeskjøter med skjøtt spennarmering skal utgjøre minst 0,75 % av arealet av tverrsnittsdelen. Som tverrsnittsdeler regnes steg, flens osv.</onlyinclude>
  
Slakkarmering gjennom støpeskjøter med skjøtt spennarmering skal utgjøre minst 0,75 % av arealet av tverrsnittsdelen. Som tverrsnittsdeler regnes steg, flens osv. Skjøtt armering i støpeskjøten skal ha omfarlengde minimum 50 • d (d er stangdiameter), men minst 1 meter.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05889'''''
 +
 +
e) Skjøtt armering i støpeskjøten skal ha omfarlengde minimum 50 • d (d er stangdiameter), men minst 1 meter.</onlyinclude>
  
 
= Konstruksjonsregler =
 
= Konstruksjonsregler =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
Konstruksjonsreglene i NS NS-EN 1992 gjelder generelt.
+
Konstruksjonsreglene i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 gjelder generelt.
  
Bru som er klargjort for trafikk skal ha riktig vertikal- og horisontalkurvatur etter at all krypning, svinn og relakasjon har funnet sted, men uten toglast.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05890'''''
 +
 +
a) Bru som er klargjort for trafikk skal ha riktig vertikal- og horisontalkurvatur etter at all krypning, svinn og relakasjon har funnet sted, men uten toglast.</onlyinclude>
  
Ved utforming av bruer skal det legges vekt på
+
<onlyinclude>'''''TRV:05891'''''
 +
 +
b) Ved utforming av bruer skal det legges vekt på
  
 
* vedlikeholdsvennlige konstruksjoner
 
* vedlikeholdsvennlige konstruksjoner
Linje 198: Linje 171:
 
* unngå vannlommer
 
* unngå vannlommer
 
* god tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold av eksponerte flater og lagre
 
* god tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold av eksponerte flater og lagre
* bruas form og landskapsmessige tilpasning
+
* bruas form og landskapsmessige tilpasning</onlyinclude>
  
Det skal anordnes dryppneser for å hindre at vann renner inn under og langs betongflater. Kravet gjelder også for byggetilstanden.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05892'''''
 +
 +
c) Det skal anordnes dryppneser for å hindre at vann renner inn under og langs betongflater.
  
Lageravsatser bør ha en helning på ca. 1:50 for vannavrenning, i forkant lageravsats bør det være dryppkant med dryppnese.
+
Lageravsatser bør ha en helning på ca. 1:50 for vannavrenning, i forkant lageravsats bør det være dryppkant med dryppnese. Det kan vare nødvendig a anordne midlertidige dryppneser for eksempel på undersiden av utkraget plate i overbygningen.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05893'''''
 +
 +
d) Det skal være adkomst til alle hulrom i konstruksjonen.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05894'''''
 +
 +
e) Vertikale støpeskjøter skal støpes mot forskaling.</onlyinclude>
  
Det skal være adkomst til alle hulrom i konstruksjonen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05895'''''
 +
 +
f) Støpeskjøten skal ha fortanning for den aktuelle kraftoverføring. Fortanningen skal ikke være synlig fra utsiden.</onlyinclude>
  
Vertikale støpeskjøter skal støpes mot forskaling. Støpeskjøten skal ha fortanning for den aktuelle kraftoverføring. Fortanningen skal ikke være synlig fra utsiden.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05896'''''
 
+
Ved støpeskjøter i brudekket skal det påføres epoksylim vått i vått ned til overkant armering.
+
g) Ved støpeskjøter i brudekket skal det påføres epoksylim vått i vått ned til overkant armering.</onlyinclude>
 
 
I områder utsatt for stor gangtrafikk under bygging skal det ikke benyttes armering med diameter under 16 mm.
 
  
 
== Søylefundamenter ==
 
== Søylefundamenter ==
Fundamenter skal utføres med konstant høyde; hvis fjellet er skrånende skal det sprenges slik at horisontale avsatser etableres. Overkanten skal avrettes med fall min. 2 % bort fra søylelivet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05897'''''
 
+
 +
a) Fundamenter skal utføres med konstant høyde; hvis fjellet er skrånende skal det sprenges slik at horisontale avsatser etableres. Overkanten skal avrettes med fall min. 2 % bort fra søylelivet.
 +
</onlyinclude>
 
Ved undervannsstøp tillates horisontale støpeskjøter i overgangene mellom fundament og søyle, og mellom eventuell sokkel og søyle.
 
Ved undervannsstøp tillates horisontale støpeskjøter i overgangene mellom fundament og søyle, og mellom eventuell sokkel og søyle.
  
Vertikale støpeskjøter skal ha liggende grov og avfaset fortanning som sikrer god utstøping og kraftoverføring.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05898'''''
 
+
Utføres fundamentet med sokkel, skal denne gå minimum 300 mm utenfor søylen og avrettes med fall 3:1 fra søylen. Sokkel som avsluttes over vann skal føres 500 mm over høyeste vannstand.
+
b) Vertikale støpeskjøter skal ha liggende grov og avfaset fortanning som sikrer god utstøping og kraftoverføring.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05899'''''
 +
 +
c) Utføres fundamentet med sokkel, skal denne gå minimum 300 mm utenfor søylen og avrettes med fall 3:1 fra søylen. Sokkel som avsluttes over vann skal føres 500 mm over høyeste vannstand.</onlyinclude>
  
 
Krav til fundamenter ved direkte fundamentering
 
Krav til fundamenter ved direkte fundamentering
  
Minimumtykkelse ved kant av søyle eller sokkel ved
+
<onlyinclude>'''''TRV:05900'''''
 +
 +
d) Minimumtykkelse ved kant av søyle eller sokkel ved
 
* tørrstøp: 500 mm
 
* tørrstøp: 500 mm
 
* tørrstøp direkte på fjell: 400 mm
 
* tørrstøp direkte på fjell: 400 mm
* undervannsstøp: 1000 mm
+
* undervannsstøp: 1000 mm</onlyinclude>
  
Minimum fundamentutspring fra kant søyle eller sokkel: 300 mm
+
<onlyinclude>'''''TRV:05901'''''
 +
 +
e) Minimum fundamentutspring fra kant søyle eller sokkel: 300 mm</onlyinclude>
  
 
Minimumsarmering
 
Minimumsarmering
* underkant og overkant fundament: Ø16 c200 mm
+
 
* alle sideflater: Ø16 c300 mm
+
<onlyinclude>'''''TRV:05902'''''
 +
 +
f) underkant og overkant fundament: Ø16 c200 mm</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05903'''''
 +
 +
g) alle sideflater: Ø16 c300 mm
 +
</onlyinclude>
  
 
Krav til pælefundamenter
 
Krav til pælefundamenter
  
 
Minimumstykkelse, ved kant av søyle eller sokkel regnet fra topp pæl
 
Minimumstykkelse, ved kant av søyle eller sokkel regnet fra topp pæl
* ved tørrstøp: 1000 mm
+
 
* ved undervannsstøp: 1500 mm
+
<onlyinclude>'''''TRV:05904'''''
 +
 +
h)  ved tørrstøp: 1000 mm</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05905'''''
 +
 +
i) ved undervannsstøp: 1500 mm</onlyinclude>
  
 
Innstøpingslengde av topp betongpæl i fundament
 
Innstøpingslengde av topp betongpæl i fundament
* ved tørrstøp: 200 mm
 
* ved undervannsstøp: 300 mm
 
  
Minste avstand fra kant fundament til ytterkant ferdig rammet pæl: 500 mm
+
<onlyinclude>'''''TRV:05906'''''
 +
 +
j) ved tørrstøp: 200 mm</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05907'''''
 +
 +
k) ved undervannsstøp: 300 mm</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05908'''''
 +
 +
l) Minste avstand fra kant fundament til ytterkant ferdig rammet pæl: 500 mm</onlyinclude>
  
 
Minimumsarmering
 
Minimumsarmering
* underkant og overkant fundament: Ø16 c200 mm
+
 
* alle sideflater: Ø16 c300 mm
+
<onlyinclude>'''''TRV:05909'''''
 +
 +
m) underkant og overkant fundament: Ø16 c200 mm</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05910'''''
 +
 +
n) alle sideflater: Ø16 c300 mm</onlyinclude>
  
 
Underkantarmeringens avstand til topp av kappet pæl
 
Underkantarmeringens avstand til topp av kappet pæl
* ved tørrstøp: 30 mm
+
 
* ved undervannsstøp: 100 mm
+
<onlyinclude>'''''TRV:05911'''''
 +
 +
o) ved tørrstøp: 30 mm</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05912'''''
 +
 +
p) ved undervannsstøp: 100 mm
 +
</onlyinclude>
  
 
Krav til [[Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Rissvidder|rissvidder]] gjelder også for underkant av pælefundamenter.
 
Krav til [[Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Rissvidder|rissvidder]] gjelder også for underkant av pælefundamenter.
  
Frittstående pælefundamenter i vann skal utføres som tørrstøp.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05913'''''
 +
 +
q) Frittstående pælefundamenter i vann skal utføres som tørrstøp.</onlyinclude>
  
For utstøpte stålrørspæler skal stålrøret avsluttes min. 20 mm inne i fundamentet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05914'''''
 +
 +
r) For utstøpte stålrørspæler skal stålrøret avsluttes min. 20 mm inne i fundamentet.</onlyinclude>
  
Forankringslengden av pælens lengdearmering opp i fundamentet skal være minimum 40 • armeringens diameter.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05915'''''
 +
 +
s) Forankringslengden av pælens lengdearmering opp i fundamentet skal være minimum 40 • armeringens diameter.</onlyinclude>
  
 
Ved tørrstøp av pælehoder på løsmasser gjelder krav til underlag gitt i NS-EN 1992.
 
Ved tørrstøp av pælehoder på løsmasser gjelder krav til underlag gitt i NS-EN 1992.
  
Ved undervannsstøp mot forskaling av prefabrikerte betongelementer skal slik forskaling ikke medregnes som konstruktiv del av fundament og medfører heller ikke reduksjon av krav til overdekning.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05916'''''
 +
 +
t) Ved undervannsstøp mot forskaling av prefabrikerte betongelementer skal slik forskaling ikke medregnes som konstruktiv del av fundament og medfører heller ikke reduksjon av krav til overdekning.</onlyinclude>
  
 
== Søyler, vegger og tverrbærere ==
 
== Søyler, vegger og tverrbærere ==
Søyler og tverrbærere skal ikke ha mindre lengdearmering enn Ø16 c200 mm. Tverrarmeringen skal ikke være mindre enn Ø12 c200 mm.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05917'''''
 +
 +
a) Søyler og tverrbærere skal ikke ha mindre lengdearmering enn Ø16 c200 mm. Tverrarmeringen skal ikke være mindre enn Ø12 c200 mm.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05918'''''
 +
 +
b) Vegger skal dobbeltarmeres i begge retninger. Armeringen skal ikke ha mindre diameter enn 12 mm.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05919'''''
 +
 +
c) Konstruksjonsdeler som danner innvendig spisst hjørne (< 90<sup>o</sup>) skal utformes med voute ≥ 150 • 150 mm.</onlyinclude>
  
Vegger skal dobbeltarmeres i begge retninger. Armeringen skal ikke ha mindre diameter enn 12 mm.
+
== Landkar og støttemurer ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05920'''''
 +
 +
a) I landkar skal det ikke benyttes armering med mindre diameter enn 12 mm. Det kan gjøres unntak for spesielle detaljer hvor mindre dimensjon er nødvendig for eksempel på grunn av bøyeradius. Minimumsarmering for landkarsåler er den samme som for søylefundamenter.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05921'''''
 +
 +
b) Landkaret eller rammebeinet skal utføres med overgangsplate. Overgangsplatens lengde skal være minst 3,5 meter og skal ha helning bakover fra frontveggen, ca. 1:5. Overgangsplaten skal ikke antas å bidra til landkarets stabilitet. Se også [[Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bruavslutning]].</onlyinclude>
  
<nowiki>Konstruksjonsdeler som danner innvendig spisst hjørne (< 90</nowiki><sup>o</sup>) skal utformes med voute ≥ 150 • 150 mm.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05922'''''
 +
 +
c) I bruer der overbygningen fortsetter forbi landkaret skal overgangsplaten festes til brudekket.</onlyinclude>
  
== Landkar og støttemurer ==
+
<onlyinclude>'''''TRV:05923'''''
I landkar skal det ikke benyttes armering med mindre diameter enn 12 mm. Det kan gjøres unntak for spesielle detaljer hvor mindre dimensjon er nødvendig for eksempel på grunn av bøyeradius. Minimumsarmering for landkarsåler er den samme som for søylefundamenter.
+
 +
d) Landkar- og støttemursåler skal ha min. 2 % helning for vannavrenning.</onlyinclude>
  
Normalt skal landkaret eller rammebeinet utføres med overgangsplate. Overgangsplatens lengde skal være minst 3,5 meter og skal ha helning bakover fra frontveggen, ca. 1:5. Overgangsplaten skal ikke antas å bidra til landkarets stabilitet. Se også kap. 4, avsnitt 3.8. I bruer der overbygningen fortsetter forbi landkaret skal overgangsplaten festes til brudekket.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05924'''''
 +
 +
e) Kasselandkar skal være drenerte.</onlyinclude>
  
Landkar- og støttemursåler skal ha min. 2 % helning for vannavrenning. Kasselandkar skal være drenerte.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05925'''''
 +
 +
f) Lengden på vegger i landkar og støttemurer skal begrenses for å minimalisere svinnriss. Dette skal spesielt beaktes ved fundamentering direkte på fjell.</onlyinclude>
  
Lengden på vegger i landkar og støttemurer skal begrenses for å minimalisere svinnriss. Dette skal spesielt beaktes ved fundamentering direkte på fjell. Over et parti på min. 1,5 m regnet fra sålens overkant, skal horisontalarmeringen også dimensjoneres for tvangskrefter fra differensialsvinn mellom vegg og såle. Eventuell fastholding av sålen samt alderforskjell mellom vegg og såle skal tas hensyn til.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05926'''''
 +
 +
e) Over et parti på min. 1,5 m regnet fra sålens overkant, skal horisontalarmeringen også dimensjoneres for tvangskrefter fra differensialsvinn mellom vegg og såle. Eventuell fastholding av sålen samt alderforskjell mellom vegg og såle skal tas hensyn til.
 +
</onlyinclude>
 +
== Bruoverbygning ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05927'''''
 +
 +
a) Det skal beregnes overhøyder for overbygningen. Det skal tas hensyn til egenlast, kryp og svinn, relaksasjon og byggemåte i beregningene, slik at brudekket beregningsmessig ligger på teoretisk linje etter langtidsdeformasjoner. Ved spesifikasjon av overhøyder på tegninger skal toleranser for bygging (avvik fra tillatt høydeforskjell) reflekteres.</onlyinclude>
  
== Overbygning ==
+
<onlyinclude>'''''TRV:05928'''''
Det skal beregnes overhøyder for overbygningen. Det skal tas hensyn til egenlast, kryp og svinn, relaksasjon og byggemåte i beregningene, slik at brudekket beregningsmessig ligger på teoretisk linje etter langtidsdeformasjoner. Ved spesifikasjon av overhøyder på tegninger skal toleranser for bygging (avvik fra tillatt høydeforskjell) reflekteres.  
+
 +
b) Alle tverrsnittsdeler skal være dobbeltarmert i begge retninger.</onlyinclude>
  
Minste tillatte dekketykkelse under direkte trafikkbelastet del er 300 mm.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05929'''''
 +
 +
c) Slakkarmeringen bør ikke ha mindre dimensjon enn 12 mm. Det kan gjøres unntak for spesielle detaljer der mindre dimensjon kreves for eksempel på grunn av bøying.</onlyinclude>
  
Alle tverrsnittsdeler skal være dobbeltarmert i begge retninger. Slakkarmeringen bør ikke ha mindre dimensjon enn 12 mm. Det kan gjøres unntak for spesielle detaljer der mindre dimensjon kreves for eksempel på grunn av bøying.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05930'''''
 
+
Slakkarmeringen skal skjøtes i støpeskjøt mellom støpeavsnitt. Samme armeringsstang tillates ikke å gå gjennom flere støpeavsnitt unntatt hvor disse støpes i fortløpende rekkefølge.
+
d) Slakkarmeringen skal skjøtes i støpeskjøt mellom støpeavsnitt. Samme armeringsstang tillates ikke å gå gjennom flere støpeavsnitt unntatt hvor disse støpes i fortløpende rekkefølge.</onlyinclude>
  
 
Strekkarmeringen bør fordeles i samsvar med spenningsfordeling etter elastisitetsteorien for å oppnå gunstig rissfordeling.
 
Strekkarmeringen bør fordeles i samsvar med spenningsfordeling etter elastisitetsteorien for å oppnå gunstig rissfordeling.
  
Ved skjøting av hovedarmering i strekkpåkjent snitt skal maksimalt hvert annet jern skjøtes i samme snitt.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05931'''''
 
+
Kantbjelke for innfesting av rekkverk skal gis en bredde ≥ 350 mm. Kantbjelkens overflate skal helle innover 1:50, og være 600 mm høy.
+
e) Ved skjøting av hovedarmering i strekkpåkjent snitt skal maksimalt hvert annet jern skjøtes i samme snitt.</onlyinclude>
  
 
= Utførelse =
 
= Utførelse =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
Den prosjekterende skal sørge for at informasjon om materialer, utførelse og kontroll overbringes til entreprenøren via tegninger og spesifikasjoner.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05932'''''
 +
 +
a) Den prosjekterende skal sørge for at informasjon om materialer, utførelse og kontroll overbringes til entreprenøren via tegninger og spesifikasjoner.</onlyinclude>
  
Materialene, utførelsen og kontrollen skal være i samsvar med Statens vegvesens håndbok 026 - Prosesskode 2 og tilhørende standarder for betongarbeider, det vil si NS-EN 1992 og norske standarder referert til i disse, med tillegg og endringer gitt i det følgende.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05933'''''
 +
 +
b) Materialene, utførelsen og kontrollen skal være i samsvar med {{Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2}} og tilhørende standarder for betongarbeider, det vil si NS-EN 1992 og norske standarder referert til i disse, med tillegg og endringer gitt i det følgende.</onlyinclude>
  
 
== Materialer ==
 
== Materialer ==
 
=== Betong ===
 
=== Betong ===
Materialer skal være i samsvar med Prosesskode 2, prosess 84.4. Jernbanebruer tilhører bestandighetsklasse MF.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05934'''''
 
+
For proporsjoneringen skal tabell .2 legges til grunn.
+
a) Materialer skal være i samsvar med {{Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2}}.</onlyinclude>
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! Bestandighetsklasse
 
 
 
NS-EN 206-1
 
! Betongspesifikasjon
 
! Minimum sementmengde i kg/m<sup>3</sup>
 
 
 
C
 
! Silikadosering
 
 
 
% av c
 
|-
 
| <center>MF 40</center> || <center>SV 40</center> || <center>350</center> || <center>3-5</center>
 
|}
 
 
 
''Tabell 7.2''
 
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.039cm double #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Bestandighetsklasse
 
 
 
NS-EN 206-1
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>Betongspesifikasjon</center>
 
 
 
 
 
 
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>Minimum sementmengde i kg/m<sup>3</sup></center>
 
 
 
 
 
<center><math>c</math></center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.039cm double #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>Silikadosering</center>
 
 
 
 
 
<center>% av c</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.039cm double #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| MF 40
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>SV-40</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>350</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.039cm double #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>3 - 5</center>
 
 
 
|}
 
Luftinnførende tilsetningsstoff skal benyttes når betongen utsettes for frysing/tining i våt eller sterkt fuktig tilstand.
 
  
 
=== Armering ===
 
=== Armering ===
Armeringsstål skal tilfredsstille kravene i NS-EN 10080 3570 og NS 3572. Sveisbart armeringsstål skal ikke ha høyere karbonekvivalent (C<sub>eq</sub>) enn 0,45 %.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05935'''''
 +
 +
a) Armeringsstål skal tilfredsstille kravene i NS-EN 10080:2005. Sveisbart armeringsstål skal ikke ha høyere karbonekvivalent (C<sub>eq</sub>) enn 0,45 %.</onlyinclude>
  
 
=== Spennstål og spennsystemer ===
 
=== Spennstål og spennsystemer ===
Spennstål og spennsystemets delkomponenter skal tilfredsstille kravene i NS-EN 10138 3465.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05936'''''
 +
 +
a) Spennstål og spennsystemets delkomponenter skal tilfredsstille kravene i EN 10138.</onlyinclude>
  
Det skal dokumenteres at spennstålet og den samlede spennenhets utmattingsegenskaper tilfredsstiller beregningsforutsetningene.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05937'''''
 +
 +
b) Det skal dokumenteres at spennstålet og den samlede spennenhets utmattingsegenskaper tilfredsstiller beregningsforutsetningene.</onlyinclude>
  
 
=== Injiseringsmørtel for kabelrør ===
 
=== Injiseringsmørtel for kabelrør ===
Materialer skal være i samsvar med anbefalingene gitt i standarderNS 3465 og NS-EN 445.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05938'''''
 +
 +
a) Materialer skal være i samsvar med anbefalingene gitt i standarder.</onlyinclude>
  
 
== Kontroll ==
 
== Kontroll ==
Jernbanebruer skal utføres i klasse utvidet kontroll og pålitelighetsklasse 3..
+
<onlyinclude>'''''TRV:05939'''''
 +
 +
a) Jernbanebruer skal utføres i klasse utvidet kontroll og pålitelighetsklasse 3.</onlyinclude>
  
 
== Toleranser ==
 
== Toleranser ==
Krav til ferdig betongkonstruksjon:
+
<onlyinclude>'''''TRV:05940'''''
 
+
Tillatte avvik iflg. Prosesskode 2, prosess 84 er gjengitt i tabell .3 og .4 nedenfor.
+
a) Toleranser for utførelse av jernbanebruer skal være som angitt i {{Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2}}.</onlyinclude>
 
 
''Tabell 7.3''
 
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.039cm double #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Toleranseklasse
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>1</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>2</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>3</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.039cm double #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>4</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.039cm double #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Sammensatt byggeplassavvik
 
 
 
Tverrsnitt, maks.
 
 
 
Betongmed mer
 
 
 
%
 
 
 
spennbetongmed mer
 
 
 
%
 
 
 
Loddavvik, maks.med mer
 
 
 
 
 
 
Overflateavvik
 
 
 
Svanker og bulninger, grater, sprang og topper
 
 
 
Målelengde1 m
 
 
 
Målelengde3 m
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 20 mm
 
 
 
 
 
10 mm
 
 
 
10 %
 
 
 
10 mm
 
 
 
5 %
 
 
 
20 mm
 
 
 
3 ‰
 
 
 
 
 
3 mm
 
 
 
5 mm
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 30 mm
 
 
 
 
 
15 mm
 
 
 
10 %
 
 
 
15 mm
 
 
 
5 %
 
 
 
30 mm
 
 
 
4 ‰
 
 
 
 
 
5 mm
 
 
 
8 mm
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 50 mm
 
 
 
 
 
20 mm
 
 
 
10 %
 
 
 
20 mm
 
 
 
5 %
 
 
 
40 mm
 
 
 
6 ‰
 
 
 
 
 
8 mm
 
 
 
12 mm
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.039cm double #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 100 mm
 
 
 
 
 
30 mm
 
 
 
10 %
 
 
 
30 mm
 
 
 
5 %
 
 
 
50 mm
 
 
 
8 ‰
 
 
 
 
 
12 mm
 
 
 
20 mm
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.039cm double #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Maks. avvik fra riktig høydeforskjell målt innen 20 m
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 10 mm
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 15 mm
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 20 mm
 
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.039cm double #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| 30 mm
 
 
 
|}
 
Normalt gjelder nøyaktighetsklasse B i tabell .4.
 
 
 
 
 
''Tabell 7.4''
 
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.039cm double #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>Nøyaktighetsklasse</center>
 
 
 
Bygningsdeler
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>A</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>B</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:none;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.039cm double #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>C</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.039cm double #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Fundamenter
 
 
 
Landkar
 
 
 
Søyler
 
 
 
Bjelker og tverrdragere
 
 
 
Vegger og bunnplate i kassetverrsnitt
 
 
 
Dekker (underkant, sider og tverrsnitt)
 
 
 
Dekker, overflate
 
 
 
Karakteristiske linjer i bruas lengderetning (gesimser, sidekanter, brystninger osv.)
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>3</center>
 
 
 
<center>2</center>
 
 
 
<center>1</center>
 
 
 
<center>2</center>
 
 
 
<center>1</center>
 
 
 
<center>2</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
 
 
<center>1</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>4</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
<center>2</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
<center>2</center>
 
 
 
<center>2</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
 
 
<center>2</center>
 
| style="border-top:0.039cm double #000000;border-bottom:0.039cm double #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.039cm double #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>4</center>
 
 
 
<center>4</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
<center>3</center>
 
 
 
 
 
<center>3</center>
 
  
|}
 
 
== Etterbehandling ==
 
== Etterbehandling ==
For herdetiltak henvises det til Prosesskode 2, pkt. 84.54. Metode avtales med byggherren.  
+
For herdetiltak henvises det til {{Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2}}. Metode avtales med byggherren.  
  
Hvis membran benyttes, skal denne fjernes før brudekket fuktisoleres med natriumsilikat, eller andre membrantyper. Se kap. 4 pkt. 3.3.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05941'''''
 +
 +
a) Hvis membran benyttes, skal denne fjernes før brudekket fuktisoleres. Se kap. 4 pkt. 3.3.</onlyinclude>
  
Antigrafittibehandling av synlige flater skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05942'''''
 +
 +
b) Antigrafittibehandling av synlige flater skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.</onlyinclude>

Revisjonen fra 5. jun. 2020 kl. 09:16

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omhandler regler for prosjektering og bygging av betongkonstruksjoner.

Betongkonstruksjoner skal dimensjoneres i de forskjellige grensetilstandene i henhold til NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2:2005+NA:2010.

Beregning av lastvirkninger skal baseres på forutsetninger og beregningsmodeller som ivaretar konstruksjonsdelenes virkemåte i den aktuelle grensetilstand.

2 Dimensjonerende materialfasthet

Dimensjonerende materialfasthet skal bestemmes i henhold til:

 • NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger
 • NS-EN 1992-2:2005+NA:2010 Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 2: Bruer
 • NS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 Prefabrikkerte betongprodukter. Fundamentpæler

2.1 Konstruksjonsfasthet betong

TRV:05875

a) I betongkonstruksjoner for jernbanebruer skal ikke lavere fasthetsklasse enn B45 SV-standard iht. Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2 benyttes.

 1. Unntak: Ved bruk av lavvarmebetong kan lavere fasthetsklasse benyttes.

TRV:05876

b) Bestandighetsklasse skal være MF 40.

3 Dimensjonering

3.1 Generelt

Karakteristiske laster er gitt i Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster

Lastkoeffisienter for de forskjellige grensetilstandene er gitt i NS-EN 1990: 2002+A1:2005+NA:2016.

Normalt forlanges lastvirkninger beregnet etter elastisitetsteori.

3.1.1 Deformasjonslaster

TRV:05877

a) Ved beregning av dimensjonerende lastvirkninger skal det tas hensyn til

 • kryp og svinn
 • relaksasjon
 • setninger
 • byggemåte
 • tidsforløp

TRV:05878

b) Den ferdige konstruksjon skal minimum kontrolleres for to tilstander

 • en like etter at brua er åpnet for toglast
 • en etter at all krypning, svinn og relaksasjon har funnet sted

Ved valg av parametere for kryp og svinn kan det normalt antas 70 % relativ fuktighet for bruas overbygning, og 80 % relativ fuktighet for søyler over vann.

Tap av spennkraft på grunn av friksjon kan beregnes etter

   (1)

P0= spennkraft ved aktiv forankring

α = samlet tilsiktet retningsendring

μ = friksjonskoeffisient

k = tilfeldig retningsendring pr. meter

L = lengde av kabel

μ og k oppgis av spennstålleverandør; verdiene skal dokumenteres

For krav til totalsetninger og differansesetninger vises det til kapittel 6, avsnitt 4.3.

TRV:05879

c) For bruer som er særlig ømfintlige for setninger, som kontinuerlige bruer, skal kravene vurderes i samråd med Bane NOR og geoteknisk rådgiver.

3.2 Bruddgrensetilstanden

Det henvises til NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2:2005+NA:2010.

3.3 Bruksgrensetilstanden

3.3.1 Rissvidder

TRV:05880

a) Rissvidder skal ikke overskride verdiene gitt i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2:2005+NA:2010.

For spennarmerte bruer gjelder følgende krav for bruoverbygningen:

 • på undersider:iflg. Bestandighetsklasse MF 40.
 • på overside i spennarmeringsretning:Wk = 0,00
 • på overside tvers på spennarmeringen:iflg. Bestandighetsklasse MF 40.

For spennarmerte bjelkebruer gjelder følgende krav:

 • 0,20 mm karakteristisk rissvidde på undersiden
 • 0,00 mm karakteristisk rissvidde på oversiden

For slakkarmering gjelder samme krav som NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008, generelt 0,30 mm.

Rissviddebegrensningen er knyttet til rissets vidde i avstand fra armeringen tilsvarende minste tillatte overdekning, se Bruer/Prosjektering_og_bygging/Betongkonstruksjoner#Armeringsoverdekning. Ved større overdekning reduseres rissviddebegrensningen som angitt i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008.

TRV:05881

b) Rissvidder skal kontrolleres etter tabell NA.A2.3 NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016.

 • bruer med enkeltspor, reduksjonsfaktor 0,80
 • bruer med 2 spor, reduksjonsfaktor 0,70 og 0,60 for 3 spor eller flere.

3.3.2 Deformasjoner

Krav til deformasjoner er gitt i Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster.

3.4 Utmattingsgrensetilstanden

Det henvises til NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 og NS-EN 1992-2-2:2005+NA:2010.

Alternative metoder for kontroll av utmattingsgrensetilstanden kan benyttes dersom disse dokumenteres.

TRV:05882

a) Betongbruer skal kontrolleres for en dimensjonerende brukstid på 100 år.

4 Armeringsregler

Armeringsreglene i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 gjelder generelt. Dessuten gjelder krav til armeringsplassering angitt i Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2.

4.1 Armeringsoverdekning

TRV:05883

a) Kravene til overdekning skal være iht. Mal:Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering, 7.4 og med dimensjonerende brukstid på 100 år.

TRV:05884

b) For konstruksjoner i alunskifer eller sterkt sulfatholdig grunnvann skal minimumsarmeringen vurderes særskilt.

4.2 Spennarmering

Krav for materiell og utførelse av spennarmertekonstruksjoner er beskrevet i Publikasjon 14 «Spennarmeringsarbeider». Norsk Betongforening.

TRV:05885

a) Uinjiserte kabelsystemer skal generelt ikke benyttes som spennarmering i jernbanebruer. For større bruer med kassetverrsnitt kan uinjiserte, frittliggende spennkabler eventuelt benyttes etter spesiell vurdering og godkjennelse fra Bane NOR i hvert enkelt tilfelle.

TRV:05886

b) Ved skjøting av spennkabler skal NS EN 1992-2-2:2005/NA:2010 pkt. NA.8.10.4 anvendes.

TRV:05887

c) I bjelkebruer skal det minimum benyttes 6 kabler i hver bjelke.

TRV:05888

d) Slakkarmering gjennom støpeskjøter med skjøtt spennarmering skal utgjøre minst 0,75 % av arealet av tverrsnittsdelen. Som tverrsnittsdeler regnes steg, flens osv.

TRV:05889

e) Skjøtt armering i støpeskjøten skal ha omfarlengde minimum 50 • d (d er stangdiameter), men minst 1 meter.

5 Konstruksjonsregler

5.1 Generelt

Konstruksjonsreglene i NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 gjelder generelt.

TRV:05890

a) Bru som er klargjort for trafikk skal ha riktig vertikal- og horisontalkurvatur etter at all krypning, svinn og relakasjon har funnet sted, men uten toglast.

TRV:05891

b) Ved utforming av bruer skal det legges vekt på

 • vedlikeholdsvennlige konstruksjoner
 • god vannavrenning
 • unngå vannlommer
 • god tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold av eksponerte flater og lagre
 • bruas form og landskapsmessige tilpasning

TRV:05892

c) Det skal anordnes dryppneser for å hindre at vann renner inn under og langs betongflater.

Lageravsatser bør ha en helning på ca. 1:50 for vannavrenning, i forkant lageravsats bør det være dryppkant med dryppnese. Det kan vare nødvendig a anordne midlertidige dryppneser for eksempel på undersiden av utkraget plate i overbygningen.

TRV:05893

d) Det skal være adkomst til alle hulrom i konstruksjonen.

TRV:05894

e) Vertikale støpeskjøter skal støpes mot forskaling.

TRV:05895

f) Støpeskjøten skal ha fortanning for den aktuelle kraftoverføring. Fortanningen skal ikke være synlig fra utsiden.

TRV:05896

g) Ved støpeskjøter i brudekket skal det påføres epoksylim vått i vått ned til overkant armering.

5.2 Søylefundamenter

TRV:05897

a) Fundamenter skal utføres med konstant høyde; hvis fjellet er skrånende skal det sprenges slik at horisontale avsatser etableres. Overkanten skal avrettes med fall min. 2 % bort fra søylelivet.

Ved undervannsstøp tillates horisontale støpeskjøter i overgangene mellom fundament og søyle, og mellom eventuell sokkel og søyle.

TRV:05898

b) Vertikale støpeskjøter skal ha liggende grov og avfaset fortanning som sikrer god utstøping og kraftoverføring.

TRV:05899

c) Utføres fundamentet med sokkel, skal denne gå minimum 300 mm utenfor søylen og avrettes med fall 3:1 fra søylen. Sokkel som avsluttes over vann skal føres 500 mm over høyeste vannstand.

Krav til fundamenter ved direkte fundamentering

TRV:05900

d) Minimumtykkelse ved kant av søyle eller sokkel ved

 • tørrstøp: 500 mm
 • tørrstøp direkte på fjell: 400 mm
 • undervannsstøp: 1000 mm

TRV:05901

e) Minimum fundamentutspring fra kant søyle eller sokkel: 300 mm

Minimumsarmering

TRV:05902

f) underkant og overkant fundament: Ø16 c200 mm

TRV:05903

g) alle sideflater: Ø16 c300 mm


Krav til pælefundamenter

Minimumstykkelse, ved kant av søyle eller sokkel regnet fra topp pæl

TRV:05904

h) ved tørrstøp: 1000 mm

TRV:05905

i) ved undervannsstøp: 1500 mm

Innstøpingslengde av topp betongpæl i fundament

TRV:05906

j) ved tørrstøp: 200 mm

TRV:05907

k) ved undervannsstøp: 300 mm

TRV:05908

l) Minste avstand fra kant fundament til ytterkant ferdig rammet pæl: 500 mm

Minimumsarmering

TRV:05909

m) underkant og overkant fundament: Ø16 c200 mm

TRV:05910

n) alle sideflater: Ø16 c300 mm

Underkantarmeringens avstand til topp av kappet pæl

TRV:05911

o) ved tørrstøp: 30 mm

TRV:05912

p) ved undervannsstøp: 100 mm


Krav til rissvidder gjelder også for underkant av pælefundamenter.

TRV:05913

q) Frittstående pælefundamenter i vann skal utføres som tørrstøp.

TRV:05914

r) For utstøpte stålrørspæler skal stålrøret avsluttes min. 20 mm inne i fundamentet.

TRV:05915

s) Forankringslengden av pælens lengdearmering opp i fundamentet skal være minimum 40 • armeringens diameter.

Ved tørrstøp av pælehoder på løsmasser gjelder krav til underlag gitt i NS-EN 1992.

TRV:05916

t) Ved undervannsstøp mot forskaling av prefabrikerte betongelementer skal slik forskaling ikke medregnes som konstruktiv del av fundament og medfører heller ikke reduksjon av krav til overdekning.

5.3 Søyler, vegger og tverrbærere

TRV:05917

a) Søyler og tverrbærere skal ikke ha mindre lengdearmering enn Ø16 c200 mm. Tverrarmeringen skal ikke være mindre enn Ø12 c200 mm.

TRV:05918

b) Vegger skal dobbeltarmeres i begge retninger. Armeringen skal ikke ha mindre diameter enn 12 mm.

TRV:05919

c) Konstruksjonsdeler som danner innvendig spisst hjørne (< 90o) skal utformes med voute ≥ 150 • 150 mm.

5.4 Landkar og støttemurer

TRV:05920

a) I landkar skal det ikke benyttes armering med mindre diameter enn 12 mm. Det kan gjøres unntak for spesielle detaljer hvor mindre dimensjon er nødvendig for eksempel på grunn av bøyeradius. Minimumsarmering for landkarsåler er den samme som for søylefundamenter.

TRV:05921

b) Landkaret eller rammebeinet skal utføres med overgangsplate. Overgangsplatens lengde skal være minst 3,5 meter og skal ha helning bakover fra frontveggen, ca. 1:5. Overgangsplaten skal ikke antas å bidra til landkarets stabilitet. Se også Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bruavslutning.

TRV:05922

c) I bruer der overbygningen fortsetter forbi landkaret skal overgangsplaten festes til brudekket.

TRV:05923

d) Landkar- og støttemursåler skal ha min. 2 % helning for vannavrenning.

TRV:05924

e) Kasselandkar skal være drenerte.

TRV:05925

f) Lengden på vegger i landkar og støttemurer skal begrenses for å minimalisere svinnriss. Dette skal spesielt beaktes ved fundamentering direkte på fjell.

TRV:05926

e) Over et parti på min. 1,5 m regnet fra sålens overkant, skal horisontalarmeringen også dimensjoneres for tvangskrefter fra differensialsvinn mellom vegg og såle. Eventuell fastholding av sålen samt alderforskjell mellom vegg og såle skal tas hensyn til.

5.5 Bruoverbygning

TRV:05927

a) Det skal beregnes overhøyder for overbygningen. Det skal tas hensyn til egenlast, kryp og svinn, relaksasjon og byggemåte i beregningene, slik at brudekket beregningsmessig ligger på teoretisk linje etter langtidsdeformasjoner. Ved spesifikasjon av overhøyder på tegninger skal toleranser for bygging (avvik fra tillatt høydeforskjell) reflekteres.

TRV:05928

b) Alle tverrsnittsdeler skal være dobbeltarmert i begge retninger.

TRV:05929

c) Slakkarmeringen bør ikke ha mindre dimensjon enn 12 mm. Det kan gjøres unntak for spesielle detaljer der mindre dimensjon kreves for eksempel på grunn av bøying.

TRV:05930

d) Slakkarmeringen skal skjøtes i støpeskjøt mellom støpeavsnitt. Samme armeringsstang tillates ikke å gå gjennom flere støpeavsnitt unntatt hvor disse støpes i fortløpende rekkefølge.

Strekkarmeringen bør fordeles i samsvar med spenningsfordeling etter elastisitetsteorien for å oppnå gunstig rissfordeling.

TRV:05931

e) Ved skjøting av hovedarmering i strekkpåkjent snitt skal maksimalt hvert annet jern skjøtes i samme snitt.

6 Utførelse

6.1 Generelt

TRV:05932

a) Den prosjekterende skal sørge for at informasjon om materialer, utførelse og kontroll overbringes til entreprenøren via tegninger og spesifikasjoner.

TRV:05933

b) Materialene, utførelsen og kontrollen skal være i samsvar med Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2 og tilhørende standarder for betongarbeider, det vil si NS-EN 1992 og norske standarder referert til i disse, med tillegg og endringer gitt i det følgende.

6.2 Materialer

6.2.1 Betong

TRV:05934

a) Materialer skal være i samsvar med Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2.

6.2.2 Armering

TRV:05935

a) Armeringsstål skal tilfredsstille kravene i NS-EN 10080:2005. Sveisbart armeringsstål skal ikke ha høyere karbonekvivalent (Ceq) enn 0,45 %.

6.2.3 Spennstål og spennsystemer

TRV:05936

a) Spennstål og spennsystemets delkomponenter skal tilfredsstille kravene i EN 10138.

TRV:05937

b) Det skal dokumenteres at spennstålet og den samlede spennenhets utmattingsegenskaper tilfredsstiller beregningsforutsetningene.

6.2.4 Injiseringsmørtel for kabelrør

TRV:05938

a) Materialer skal være i samsvar med anbefalingene gitt i standarder.

6.3 Kontroll

TRV:05939

a) Jernbanebruer skal utføres i klasse utvidet kontroll og pålitelighetsklasse 3.

6.4 Toleranser

TRV:05940

a) Toleranser for utførelse av jernbanebruer skal være som angitt i Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2.

6.5 Etterbehandling

For herdetiltak henvises det til Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2. Metode avtales med byggherren.

TRV:05941

a) Hvis membran benyttes, skal denne fjernes før brudekket fuktisoleres. Se kap. 4 pkt. 3.3.

TRV:05942

b) Antigrafittibehandling av synlige flater skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.