Forskjell mellom versjoner av «Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Henvisning til NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008.)
(kravskjema)
 
(41 mellomliggende revisjoner av 12 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
= Hensikt og omfang =
+
 
 +
= Hensikt og omfang =
 
Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.
 
Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.
  
 
{{lærebokstoff|Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.}}
 
{{lærebokstoff|Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.}}
  
Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 4,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 3,5 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05185'''''
 +
 +
a) Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.</onlyinclude>
  
{{lærebokstoff|Overgangsbruer dimensjoneres for den type last de skal bære. Bare i meget liten grad påvirkes slike konstruksjoner av tog med høy hastighet, se [[Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#avsnitt8.3|Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer]].}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:05186'''''
 +
 +
b) {{Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering}} skal benyttes for prosjektering av overgangsbruer.</onlyinclude>
  
== Fri høyde under konstruksjon ==
+
<onlyinclude>'''''TRV:05187'''''
Fri høyde mellom skinnetopp laveste skinne og bruoverbygningen er gitt i [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt]].
+
 
+
c) For utførelse skal Statens Vegvesen Håndbok R761 og 762 benyttes.</onlyinclude>
= Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane =
 
== Godkjenning ==
 
Jernbaneverket skal i hvert enkelt tilfelle alltid godkjenne bruer, rekkverk og beskyttelsesskjerm før arbeidene med brua starter.
 
  
== Generelle krav til beskyttelsesskjerm ==
+
<onlyinclude>'''''TRV:05188'''''
Avsnittet gir de generelle krav til beskyttelsesrekkverkskjerm for bruer over elektrisk jernbane. Dersom ikke alle krav er tilfredsstilt, gjelder tilleggskrav gitt i [[Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Alternative løsninger|alternative løsninger]] og [[Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk|krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk]].
+
 +
d) Brudekke skal alltid være tett.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05189'''''
 +
 +
e) Drenering skal utføres iht.[[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav]].</onlyinclude>
  
a) Total høyde målt fra tilgjengelig sted, f.eks. overkant kantdrager eller overkant brurekkverk, skal være min. 2000 mm, se <xr id="fig:Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt" />.
+
For krav om fri bredde og høyde over jernbanestrekninger se [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer]].  
  
b) Nedre 1000 mm skal alltid være i tett utførelse, utført i betong, stål eller lignende, se <xr id="fig:Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt" />.
+
For krav om utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifiserte jernbanestrekninger se [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane]].
  
c) Øvre 1000 mm kan tillates utført med åpninger (netting eller lignende), med maksimale åpninger på 150 mm<sup>2</sup> og maksimal lengde på 20 mm. Alternativt kan de øvre 1000 mm utføres i herdet og laminert glass, se <xr id="fig:Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt" />
+
For krav om rekkverk se [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk]].
  
d) Spalten mellom beskyttelsesskjermens nedre del og brudekket skal ikke være større enn 1 mm.
+
Ulykkeslaster forårsaket av jernbanetrafikk er angitt i NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel.4.5.
  
e) Det skal ikke være mulig å klatre på innsiden av beskyttelsesskjermen. Dvs. at innsiden skal være glatt. Sprang, dvs. horisontale flater, skal ikke være større enn 5 mm
+
=  Kontroll og godkjenning =
 +
Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for Kontroll og godkjenning er definert under JD525 Kap. 4 pkt 5
  
f) Det skal ikke være mulig å klatre på utsiden av beskyttelsesskjermen. Dvs. at utsiden skal være glatt. Utsidens nedre del skal flukte med kantdragerens utside. 20 mm sprang tillates dersom kantdrager er tilsvarende avfaset med 45°. Sprang på 50 mm tillates i 1 meters høyde. Se <xr id="fig:Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt" />.
+
=  Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer=
  
g) Beskyttelsesskjerm av ledende materiale skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets. For krav til utførelse, valg av utjevningsforbindelse og tverrsnitt, se [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording|Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording]]. Dersom skjermen er utført av ikke ledende materiale skal dette rammes inn/omgis av metall som er jordet til jernbaneskinnene. Denne metallrammen skal være ubehandlet eller varmforsinket og danne en elektrisk lukket krets omkring det ikke - ledende materialet. Rusttrege stål tillates ikke benyttet. Dersom metallkonstruksjonen består av flere deler, skal disse forbindes med sveiste eller skrudde forbindelser. Jordforbindelsen må spesifiseres og normalt utføres av Jernbaneverket.
+
[[TRV:05190|'''''TRV:05190''''']]<br /><br />{{:TRV:05190}}
 +
  
h) Beskyttelsesskjermen skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom beskyttelsens avslutning og spormidt er min. 4 meter. Se <xr id="fig:Krav til utstrekning av beskyttelsesskjerm. Plan" />. Dersom det går flere ledninger, måles avstanden til nærmeste. Dette må avklares med Jernbaneverket i det enkelte tilfelle.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05191'''''
 +
 +
b) Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.
  
i) Dersom overkant av brudekket (tilgjengelig areal) er min. 10 meter over øverste ledning tilhørende jernbaneanlegget, kan beskyttelse sløyfes. Dette måimidlertid avtales særskilt med Jernbaneverket.  
+
1. Utførelse: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget
 +
begrenses eller unngås.
  
j) Dreneringshull i brubanen skal ikke forekomme innenfor en avstand av 1,0 m fra spormidt eller spenningsførende kontaktledningsdeler
+
2. Utførelse: Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at
 +
kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.
  
k) Advarselsskilter skal settes opp på beskyttelsesskjermer på overgangsbruer. Skiltene skal plasseres på hver ende av beskyttelsesskjermen, vendt mot vegen. På lange bruer plasseres flere skilter, maks. 15 m mellom hvert skilt.
+
3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter er i noen tilfeller mulig med små konsekvenser for jernbanen. I disse tilfeller kan det søkes om dispensasjon.
  
<figure id="fig:Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt">
+
{{lærebokstoff|Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere. <br>
[[Bilde:JD525 10 fig001.png|thumb|center|500px|<caption>Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt</caption>]]
 
</figure>
 
  
<figure id="fig:Krav til utstrekning av beskyttelsesskjerm. Plan">
+
Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.  
[[Bilde:JD525 10 fig002.png|thumb|center|500px|<caption>Krav til utstrekning av beskyttelsesskjerm. Plan</caption>]]
 
</figure>
 
  
== Alternative løsninger ==
+
* Krav til profil for kontaktledning står i:[[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Minste tverrsnitt]].
Avsnittet beskriver alternative løsninger og krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane dersom det er mulig å klatre på utsiden eller innsiden av beskyttelsesskjermen, eller dersom det benyttes herdet laminert glass i hele beskyttelsesskjermens høyde.
+
* Krav til høyde for kontakttråd står i: [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Mekanisk_utforming#Kontakttr.C3.A5dh.C3.B8yde_og_kontakttr.C3.A5dh.C3.B8ydeendring|Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring]].}}
 +
</onlyinclude>
  
a) I de tilfeller der det er mulig å få fotfeste på utsiden av beskyttelsesskjermen, dvs. at krav i [[Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Generelle krav til beskyttelsesskjerm|generelle krav til beskyttelsesskjerm]] ikke kan tilfredsstilles, må det monteres tverrskjerm på endene som hindrer adgang. Denne tverrskjermen kreves ikke innrammet i metall. Tillatte åpninger i tverrskjermen er max 2500 mm<sup>2</sup>. Tverrskjermen skal stikke min 500 mm ut fra kantdragers utside. Se <xr id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside" />. Evt. alternativ design av skjermen skal avtales med Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle.
+
=  Utforming av gangbaner i stasjonsområder =
  
b) Som et alternativ til tverrskjerm beskrevet i punkt a), kan kantdrageren forsynes med et skråplan f.eks. i form av en skråstilt plate med min 60° helning i en lengde av min 1500 mm inn fra beskyttelsesskjermens ender, slik at fotfeste umuliggjøres. Se <xr id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside" />.
+
Det henvises til [[Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overgangsbruer]] .
  
<figure id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside">
+
= Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane =
[[Bilde:JD525 10 fig003.png|thumb|center|500px|<caption>Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside</caption>]]
+
== Godkjenning ==
</figure>
+
<onlyinclude>'''''TRV:05192'''''
 +
 +
a) Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.</onlyinclude>
  
c) Dersom nedre 1 meter av beskyttelsen utføres i herdet laminert glass, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. e-k.
+
== Generelle krav til beskyttelsesskjerm ==
 
 
d) Dersom det er klatremuligheter på beskyttelsens innside i form av føringsskinne, håndlist eller lignende, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. e-k.
 
 
 
e) Skjermen skal bestå av varmforsinket stål eller aluminium og ha jordforbindelse til skinne. Se <xr id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen" />.
 
 
 
f) Skjermen skal normalt være i tett utførelse, utført av metall. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm<sup>2</sup>. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Se <xr id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen" />.
 
 
 
g) Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager. Se <xr id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen" />.
 
 
 
h) Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på min 20°. Se <xr id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen" />.
 
 
 
i) Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 1.5 meter. Se <xr id="fig:Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget" />.
 
 
 
j) Alternative løsninger av denne type skjerm kan tillates. Slike løsninger må avtales og godkjennes av Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle.
 
 
 
k) Skjermen tillates utført som parallellogram (slik at den følger sporets trase).
 
 
 
<figure id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen">
 
[[Bilde:JD525 10 fig004.png|thumb|center|500px|<caption>Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
<figure id="fig:Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget">
 
[[Bilde:JD525 10 fig005.png|thumb|center|500px|<caption>Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
== Krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk ==
 
Avsnittet gir krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane der gang/sykkeltrafikk ikke er tillatt, og der kjøretøyer ikke tillates å stoppe under normale forhold (motorveg). Kravene gjelder i stedet for kravene gitt foran.
 
 
 
Dersom ikke alle krav gitt i dette avsnitt er tilfredsstilt, gjøres kravene i avsnitt 2.2 og avsnitt 2.3 gjeldende.
 
 
 
a) Total høyde målt fra overkant kantdrager, skal være min. 1000 mm. Se <xr id="fig:Krav til beskyttelse på bruer uten gang- og sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer" />.
 
 
 
b) Standard brurekkverket kan benyttes uten ekstra krav til åpninger.
 
 
 
c) Det skal benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Se <xr id="fig:Krav til beskyttelse på bruer uten gang- og sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer" />.
 
 
 
d) Skjermen skal bestå av ubehandlet korrosjonssikkert metall og ha jordforbindelse til skinne, direkte eller over en filterimpedanse.
 
 
 
e) Skjermen skal normalt være i tett utførelse. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm<sup>2</sup>. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Skjermen skal dimensjoneres for å bære snø og islaster for området den monteres i.
 
 
 
f) Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager.
 
  
g) Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på 20°. Se <xr id="fig:Krav til beskyttelse på bruer uten gang- og sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05193'''''
 +
 +
a) Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. [[Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane]].
 +
</onlyinclude>
 +
For dimensjonering av beskyttelsesskjerm henvises til NS- EN 1991-1.
  
h) Fri avstand fra toppen av beskyttelsesskjermen til nærmeste strømførende ledning skal være min 3.5 meter. Se <xr id="fig:Krav til beskyttelse på bruer uten gang- og sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer" />.
+
=  Rekkverk =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05194'''''
 +
 +
a) Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i
 +
henhold til Statens Vegvesen Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og til Statens Vegvesen V161 Brurekkverk.</onlyinclude>  
  
i) Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 2.0 meter. Se <xr id="fig:Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05195'''''
 +
 +
b) Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.</onlyinclude>
  
<figure id="fig:Krav til beskyttelse på bruer uten gang- og sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer">
+
<onlyinclude>'''''TRV:05196'''''
[[Bilde:JD525 10 fig006.png|thumb|center|500px|<caption>Krav til beskyttelse på bruer uten gang- og sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer</caption>]]
+
</figure>
+
c) Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være minst 1,2m.</onlyinclude>
  
<figure id="fig:Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget">
+
<onlyinclude>'''''TRV:05197'''''
[[Bilde:JD525 10 fig007.png|thumb|center|500px|<caption>Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget</caption>]]
+
</figure>
+
d) Rekkverk på overgangsbruer med gang-og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens Vegvesen V161Brurekkverk , Kapittel 3.6
 +
</onlyinclude>

Nåværende revisjon fra 11. feb. 2021 kl. 11:56


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.

Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.

TRV:05185

a) Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.

TRV:05186

b) Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering skal benyttes for prosjektering av overgangsbruer.

TRV:05187

c) For utførelse skal Statens Vegvesen Håndbok R761 og 762 benyttes.

TRV:05188

d) Brudekke skal alltid være tett.

TRV:05189

e) Drenering skal utføres iht.Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

For krav om fri bredde og høyde over jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer.

For krav om utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifiserte jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane.

For krav om rekkverk se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk.

Ulykkeslaster forårsaket av jernbanetrafikk er angitt i NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel.4.5.

2 Kontroll og godkjenning

Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for Kontroll og godkjenning er definert under JD525 Kap. 4 pkt 5

3 Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer

TRV:05190

a) Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 5,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 5,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.

Hvis vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar eller søyle ≥ 5,0 m, tas det ikke hensyn til avsporingskrefter.

1. Utførelse: Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

Krav til isolasjonsavstander for forsterkningsledere/AT-ledere står i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV.


TRV:05191

b) Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

1. Utførelse: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.

2. Utførelse: Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.

3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter er i noen tilfeller mulig med små konsekvenser for jernbanen. I disse tilfeller kan det søkes om dispensasjon.

Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere.

Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.


4 Utforming av gangbaner i stasjonsområder

Det henvises til Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overgangsbruer .

5 Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane

5.1 Godkjenning

TRV:05192

a) Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.

5.2 Generelle krav til beskyttelsesskjerm

TRV:05193

a) Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane.

For dimensjonering av beskyttelsesskjerm henvises til NS- EN 1991-1.

6 Rekkverk

TRV:05194

a) Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og til Statens Vegvesen V161 Brurekkverk.

TRV:05195

b) Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.

TRV:05196

c) Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være minst 1,2m.

TRV:05197

d) Rekkverk på overgangsbruer med gang-og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens Vegvesen V161Brurekkverk , Kapittel 3.6